Digital Repository of Ostroh Academy

ФІНАНСУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ (FINANCING OF PENSIONS AS A GLOBAL PROBLEM OF MODERNITY)

Баранник, Л. (L. Barannik) (2014) ФІНАНСУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ (FINANCING OF PENSIONS AS A GLOBAL PROBLEM OF MODERNITY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 56-61.

[img] PDF - Published Version
Download (270kB)

Abstract

(Мета статті полягає у вивченні досвіду країн світу в реформуванні національних пенсійних систем та наданні науково обґрунтованих пропозицій щодо модернізації пенсійної системи в Україні. Використовувалися такі методи дослідження, як порівняння й узагальнення – при встановленні сутнісних відмінностей у підходах до пенсійного забезпечення громадян; аналіз і синтез – при визначенні фактичних параметрів пенсійного забезпечення та обчисленні його фінансових показників; індукції й дедукції – під час виявлення проблем, які перешкоджають нормальному функціонуванню пенсійного страхування. На основі вивчення та критичного аналізу наукової економічної літератури й статистичних джерел здійснено дослідження сучасного стану однієї з складових системи соціального захисту населення – пенсійного страхування та його фінансового механізму. Встановлено, що ті країни, які своєчасно помітили проблеми, що загрожували ефективному пенсійному забезпеченню громадян, й прорахували наслідки для державних бюджетів, розпочали пенсійні реформи з пошуку нових джерел фінансування. Встановлено, що всі заходи по пенсійному реформуванню були спрямовані на те, щоб максимально поставити пенсію за віком у залежність від індивідуальних досягнень працівника (страхового стажу, зарплати, відрахувань, інших власних уподобань). Нині у більшості розвинених європейських країн кошти на пенсійне забезпечення громадян йдуть з трьох джерел: державних пенсійних фондів, корпоративних галузевих пенсій та індивідуальних пенсій, одержуваних за договором особистого добровільного пенсійного накопичувального страхування. Подальші дослідження означеної проблеми доцільно спрямувати на вивчення такого аспекту трансформації пенсійної системи, як запровадження паралельно зі змінами пенсійної системи обов’язкового соціального медичного страхування, введення другого накопичувального рівня пенсійної системи спочатку на добровільних засадах та обґрунтування нових підходів до проведення реформування пенсійної системи.) The purpose of the article is to examine the experience of countries in the reform of national pension systems and providing science-based proposals for modernization of the pension system in Ukraine. Provided for this purpose to solve such problems: to analyze and systematize the experience of some countries to improve the practice of pensions, to identify the most acceptable for Ukraine elements of foreign pension reform proposals, on the main ways of further development of the pension system in our country. Research methods, both comparisons and generalizations – when establishing the essential differences in the approaches to the pension providing; analysis and synthesis – in determining the actual parameters of the pension protection and its financial performance; induction and deduction – in identifying problems that hinder the normal functioning of the pension insurance. Based on the study and critical analysis of scientific economic literature and statistical sources conducted a study of the current state of one of the components of the social protection system – pension insurance and its financial mechanism. It was found that the countries that timely noticed problems that threaten the efficient pensions, and to calculate the consequences for national budgets, began pension reform and search for new sources of funding. It was found that all the activities of the pension reform were designed to put maximum retirement pension dependent on the individual achievements of the employee (insurance period, wages, contributions to the insurance funds and other personal preferences). Now, in most European countries, the pensions come from three sources: the public pension funds, corporate sector pensions and individual pensions received under a contract of personal voluntary pension savings insurance. Further studies indicated problems it is advisable to direct the study of this aspect of the transformation of the pension system, as an introduction to parallel with the changes in the pension system of mandatory social health insurance, the introduction of the second funded pillar pension system, first on a voluntary basis and rationale for new approaches to reforming the pension system.

Item Type: Article
Corporate Creators: Дніпропетровська державна фінансова академія (Dnepropetrovsk State Financial Academy)
Uncontrolled Keywords: Пенсійне забезпечення, фінансування, пенсійне страхування, демографічні процеси, недержавні пенсійні фонди (Financing, pensions, annuity insurance, demographic processes, private pension funds)
Subjects: by fields of science > Economics
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 05 Feb 2015 14:38
Last Modified: 05 Feb 2015 14:38
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/3473

Actions (login required)

View Item View Item