Digital Repository of Ostroh Academy

Взаємозв’язок рівня інтенсивності виробництва та результатів діяльності сільськогосподарських підприємств (Interconnection of the level of production intensity and results of activity of agricultural enterprises)

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2013) Взаємозв’язок рівня інтенсивності виробництва та результатів діяльності сільськогосподарських підприємств (Interconnection of the level of production intensity and results of activity of agricultural enterprises). Проблеми економіки (№ 4). pp. 90-98.

[img] PDF - Published Version
Download (200kB)

Abstract

Метою дослідження є оцінка взаємозв’язку між рівнем інтенсивності виробництва та результатами діяльності аграрних підприємств та визначення економічних ефектів від підвищення цін на сільськогосподарську продукцію та ресурсів для її виробництва. На основі регресійного аналізу автором визначено ступінь та характер впливу витрат в розрахунку на гектар посіву (одну голову тварин на відгодівлі) на урожайність сільськогосподарських культур та продуктивність тварин. Кількісно ступінь наближення кореляційного зв’язку до функціональної лінійної залежності було оцінено за допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона, а статистичну оцінку його значущості – за допомогою критерію Стьюдента. На основі аналізу динаміки параметрів рівнянь регресії за різні роки здійснено оцінку економічного ефекту від зростання цін на ресурси, які були використані у процесі виробництва, та визначено ступінь впливу на результативну ознаку інших факторів, окрім досліджуваного. Доповнення дослідження факторним аналізом дозволило автору визначити сукупний економічний ефект від зростання цін на сільськогосподарську продукцію та виробничі ресурси для її виробництва за 2005 – 2012 рр. Результатом проведеного дослідження є зроблений автором висновок, що економічні умови функціонування вітчизняних аграрних підприємств та їх можливості впровадження інтенсивних технологій у виробництво щорічно погіршуються, оскільки уподовж досліджуваного періоду зростання цін на виробничі ресурси відбувалось випереджальними темпами. Наукова новизна проведеного дослідження полягає у поєднанні методів регресійного, факторного та динамічного аналізу, що дозволило автору комплексно та системно оцінити перебіг означених процесів. Практична цінність виявлених тенденцій динаміки пара- метрів рівнянь регресії полягає в тому, що вони надають можливість розробити низку пропозицій щодо підтримання конкурентних позицій вітчизняних аграріїв на внутрішньому та світових ринках (The goal of the study is assessment of interconnection between the level of production intensity and results of activity of agrarian enterprises and identification of economic effects from increase of prices on agricultural products and resources for their production. Using the regression analysis the author identifies the degree and character of influence of expenditures per hectare of crop (one head of livestock) upon crop and livestock yield. Quantitatively, the degree of approximation of the correlation connection to functional linear dependence was assessed with the help of the Pearson correlation ratio and statistical assessment of its significance with the help of the Student criterion. On the basis of analysis of dynamics of parameters of regression equations for various years, the author conducts assessment of economic effect from growth of cost of resources used in the process of production and identifies the degree of influence of other the studied factors upon the resultant indicators. Supplementing the study with the factor analysis allowed the author identification of the aggregate economic effect from growth of prices of agricultural products and production resources for their production for 2005 – 2012. The result of the conducted study is the author’s conclusion that economic conditions of functioning of domestic agrarian enterprises and their possibilities of introduction intensive technologies into production deteriorate every year, since the growth of prices on production resources had an outstripping rate during the studied period. Scientific novelty of the conducted study lies in a combination of methods of the regression, factor and dynamic analysis, which allowed the author’s assessment of development of the said processes in a complex and as a system. Practical value of the revealed tendencies of dynamics of parameters of regression equations lies in the fact that they give a possibility to develop a number of proposals with respect to maintaining competitive positions of domestic agrarians in the domestic and world markets)

Item Type: Article
Corporate Creators: Національний університет "Острозька академія" (Ostroh Academy National University)
Uncontrolled Keywords: результати діяльності сільськогосподарських підприємств, інтенсивність виробництва, урожайність сільськогосподарських культур, продуктивність тварин, факторний аналіз, регресійний аналіз (Results of activity of agricultural enterprises, production intensity, crop yield, livestock yield, factor analysis, regression analysis
Subjects: by fields of science > Economics
Навчальні матеріали та презентації
Divisions: The College of Economics Management > The Department of Economic Theory
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 07 Nov 2014 08:14
Last Modified: 07 Nov 2014 08:14
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/3112

Actions (login required)

View Item View Item