Digital Repository of Ostroh Academy

Види мовної компетенції щодо тестування рівня С1 з української мови як іноземної (Types of language competency for testing level с1 from ukrainian language as foreign)

Бойко, Галина (Galina Boyko) (2018) Види мовної компетенції щодо тестування рівня С1 з української мови як іноземної (Types of language competency for testing level с1 from ukrainian language as foreign). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (2(70)). pp. 38-41. ISSN 2519-2558

[img] PDF - Published Version
Download (370kB)

Abstract

У статті висвітлено важливі етапи оцінювання студентів-чужоземців технічних вишів з української мови як іноземної. Зосереджено увагу на правильно розрахованих та дотриманих часових нормах при написанні екзаменаційного контролю та оцінюванні мовної компетенції відповідно до вимог рівня C1. Скеровано погляд на чіткість і послідовність методики щодо проведення іспиту з української мови як іноземної у НУ «Львівська політехніка». Представлені зразки завдань до кожного із видів мовної компетенції та описано іспит, який складається з двох частин – письмової та усної. У письмовій частині виділені окремі блоки для перевірки різних типів мовної компетенції. Насамперед перевіряють навички аудіювання. Студентам пропонують прослухати аудіозапис або подивитися відео фрагмент. Наступний блок завдань – це лексико-граматичні тести. Тут перевіряються, зокрема, розрізнення значень паронімів, використання синонімів, вміння здійснювати синтаксичну трансформацію речень, знання граматичних форм різних частин мови, розуміння значення поширених фразеологізмів тощо. Наступний етап – «Читання». Студенти отримують текст обсягом 300-350 слів (зазвичай для читання використовують тексти з науково-популярних журналів). Далі студентам пропонують письмо, оскільки воно є одним із видів мовної діяльності, яке перевіряють у ході іспиту. Вміння письмово розкрити запропоновану тему показує цілий спектр супутніх умінь і навичок. Заключний елемент іспиту – презентація за спеціальністю. Студенти готують її заздалегідь, при цьому можуть використовувати допоміжні ресурси – створити презентацію в PowerPoint або на аналогічних платформах. У статті показано важливість продумування кожного завдання і націленості на якнайкраще висвітлення знань студента у час проведення іспиту. Описано чіткість дотримання такої системи оцінювання, яка дає можливість викладачам НУ «Львівська політехніка» отримати достовірні результати залишкових знань студентів-іноземців після закінчення вишу. (The article highlights the important stages of the assessment of foreign students of technical higher education in the Ukrainian language as a foreign language. Focused attention is paid to correctly calculated and adhered time norms when writing examination examinations and assessing language competences in accordance with C1 requirements. A view is made on the clarity and consistency of the methodology of conducting an examination in the Ukrainian language as a foreign language at the Lviv Polytechnic National University. Examples of tasks for each type of linguistic competence are presented and the exam is described, which consists of two parts – written and oral. In the written part there are separate blocks for checking different types of language competence. First of all check the listening skills. Students are offered to listen to an audio recording or watch a video clip. The next block of tasks is lexical-grammatical tests. Here, checks are made, in particular, to distinguish between values of paronyms, the use of synonyms, the ability to perform syntactic transformation of sentences, knowledge of grammatical forms of different parts of the language, understanding the meaning of common phraseology, etc. The next stage is «Reading». Students receive a text of 300-350 words (usually used for reading texts from popular science magazines). Then the students are offered a letter, because it is one of the types of language activities that are checked during the exam. The ability to describe in writing the proposed topic shows a range of related skills and abilities. The fi nal exam is a presentation on the specialty. Students prepare it in advance, while they can use auxiliary resources – create a presentation in PowerPoint or on similar platforms. The article shows the importance of thinking each task and aiming at the best possible coverage of the student’s knowledge at the time of the exam. The clarity of adherence to such a system of assessment is described, which enables teachers of Lviv Polytechnic National University to obtain reliable results of residual knowledge of foreign students after graduation.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Національний університет «Львівська політехніка» (National University «Lviv Polytechnic»)
Uncontrolled Keywords: Державний стандарт України, сертифікаційний іспит, рівень C1, види мовної компетенції, українська мова як іноземна (State standard of Ukraine, certifi cation exam, level С1, types of language competence, Ukrainian as a foreign language)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 27 May 2019 13:11
Last Modified: 27 May 2019 13:11
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/7679

Actions (login required)

View Item View Item