Digital Repository of Ostroh Academy

Адвентистські громади Закарпаття середини 1950-х – середини 1960-х років (Adventist communities of Transcarpathia mid-1950s – mid-1960s)

Тершак, А. (A. Tershak) (2020) Адвентистські громади Закарпаття середини 1950-х – середини 1960-х років (Adventist communities of Transcarpathia mid-1950s – mid-1960s). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.30). pp. 42-49.

[img] PDF - Published Version
Download (502kB)

Abstract

У статті проаналізовано функціонування однієї з течій пізнього протестантизму – громади Адвентистів Сьомого Дня на Закарпатті в умовах антирелігійної політики Микити Хрущова (1953 – 1964 рр.), з’ясовано основні аспекти взаємовідносин адвентистських громад з радянською владою. Вдалося встановити, що у досліджуваний період на Закарпатті діяло 10 зареєстрованих громад та 8 незареєстрованих груп. До дослідження залучено широке коло джерел з державних та церковних архівів, проведено опитування (інтерв’ю) вірників даної конфесії. Критичний аналіз названих джерел у поєднанні з сучасними науковими дослідженнями по темі дали можливість розкрити нові аспекти з минулого адвентистської громади на Закарпатті, уточнити статистичні відомості, персоналізувати склад служителів церкви, окремих їх її вірників. Адвентистська спільнота регіону відчула на собі, як і усі конфесії на теренах СРСР, суттєве погіршення релігійної ситуації з приходом до влади М. Хрущова. Негативне ставлення частини суспільства та владних кіл до такої політики вплинули на призупинення її активної фази та посприяли певному полегшенню та нормалізації релігійного життя, яке спостерігалось в середині 1950-х рр. Пізніше адвентистські громади пережили кризові явища, пов’язані з ліквідацією духовного центру Всесоюзної Ради Адвентистів Сьомого Дня та внутрішнім розколом спільноти через втручання державних органів в її життєдіяльність. У розвитку адвентистської спільноти на Закарпатті вдалося виокремити певні її особливості, які дозволили зберегти громаду від значних владних впливів та цілковитого знищення. До таких віднесено глибоку історичну релігійність закарпатців, їх культурно-історичну традицію та ментальність. Сукупність означених факторів змушували представників влади діяти досить обережно у сфері релігійних обмежень. Адвентистські громади Закарпаття в зазначений період зуміли подолали негативні явища та поволі розвиватись, зберігаючи внутрішню та доктринальну єдність балансуючи в відносинах з державою. (The article analyzes the operation of one of the movements of the late Protestantism, Seventh-day Adventist community in Transcarpathia, in terms of anti-religious policies of Nikita Khrushchev (1953–1964). Additionally, it clarifies the main aspects of the relationship between Adventist communities and the Soviet authorities. It shows that there were 10 registered communities and 8 unregistered groups in the study period in Transcarpathia. This research includes a wide range of sources from the state and church archives. Moreover, it contains a survey of believers of this denomination. Critical analysis of these sources in combination with modern research on the topic made it possible to reveal new aspects of the past of the Adventist community in Transcarpathia, to clarify statistics, to personalize the composition of church ministers as well as some of its members. With Khrushchev’s coming to power, the Adventist community in the region, like all denominations in the USSR, felt a significant deterioration in the religious situation. The negative attitude of some part of society and the authorities to such a policy influenced the suspension of its active phase and contributed to a certain facilitation and normalization of religious life, which was observed in the mid-1950s. Later Adventist communities experienced crises related to the liquidation of the All-Union Seventh-day Adventist Spiritual Center and the internal division of the community due to government interference in its activity. In the development of the Adventist community in Transcarpathia, it was possible to highlight some of its features, which allowed to save the community from significant power influences and destruction. These include the deep historical religiosity of the local population, their cultural and historical tradition as well as mentality. The combination of the above-mentioned factors forced the authorities to act quite cautiously in the area of religious restrictions. During that period the Transcarpathian Adventist community managed to overcome the negative occurrences and slowly develop, maintaining internal and doctrinal unity in balancing relations with the state.)

Item Type: Article
Corporate Creators: UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Адвентисти Сьомого Дня, Закарпаття, радянський період, релігійні громади, Уповноважений Ради у справах релігійних культів, Всесоюзна Рада Адвентистів Сьомого Дня, «відлига» ( Адвентисти Сьомого Дня, Закарпаття, радянський період, релігійні громади, Уповноважений Ради у справах релігійних культів, Всесоюзна Рада Адвентистів Сьомого Дня, «відлига»)
Subjects: by fields of science > History > History of Ukraine
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 04 Jan 2021 16:53
Last Modified: 04 Jan 2021 16:53
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8403

Actions (login required)

View Item View Item