Digital Repository of Ostroh Academy

Форма правління, встановлена первинною редакцією Конституції України: труднощі класифікації (Form of Governance Established by the Original Edition of the Constitution of Ukraine: Difficulties in Classification)

Мартинюк, Р. С. (R. Martyniuk) (2021) Форма правління, встановлена первинною редакцією Конституції України: труднощі класифікації (Form of Governance Established by the Original Edition of the Constitution of Ukraine: Difficulties in Classification). Право України (12). pp. 173-183.

[img] PDF - Published Version
Download (592kB)

Abstract

Ухвалена 28 червня 1996 р. Конституція України запровадила форму правління, конституційні ознаки якої засвідчують умовність її визначення як змішаної республіканської. Риси цієї форми правління спричинили суттєве спотворення сутності змішаної республіки. Форма правління принципово обмежувала вплив Верховної Ради України на виконавчу владу й адміністративно підпорядковувала її Президенту України. Тому форма правління забезпечувала не рівновагу “розділених влад”, а домінантну роль Президента України в державному механізмі. Первинна редакція Конституції України не встановлювала деяких принципово важливих елементів змішаної республіки. Зокрема, вона не закріплювала парламентської інвеститури Кабінету Міністрів України як умови його повноважності. Можливість парламентської відповідальності Кабінету Міністрів України залежала від політичної волі Президента України, а рівень впливу Глави держави на виконавчу владу усував її дуалізм. За таких умов застосування стримувань і противаг до Президента України з боку Верховної Ради України виявилося суттєво ускладненим, а для Кабінету Міністрів України взагалі неможливим. Хоча структурно Президент України не був поєднаний із жодною з конституційно визначених влад, фактично він виявився главою виконавчої влади. Це засвідчували такі повноваження Президента України, як право призначати членів Уряду, нічим не обмежене право зміщувати їх із посад, право припиняти повноваження Кабінету Міністрів України, право скасовувати урядові акти та ін. Попри те, що форма правління виявляла очевидну функціональну подібність до президентської республіки, вона не була тотожна і їй. Форма правління, закріплена первинною редакцією Конституції України, не виявляла “жорсткого” поділу влади і передбачала інститути, нетипові для президентської форми правління. Тому встановлену первинною редакцією Конституції України форму правління неможливо визначити ні змішаною республіканською, ні президентською. З огляду на рівень президенціалізації форми правління, було б помилково розглядати її і як часткове відхилення від змішаної республіки. По суті, встановлену первинною редакцією Конституції України форму правління неможливо адекватно класифікувати в межах узагальненого трихотомічного поділу республік. Науково коректним є її визначення перехідною президенціалізованою республікою. (Adopted on June 28, 1996, the Constitution of Ukraine introduced the form of governance, the constitutional features of which testified the conditionality of its definition as the mixed republican. The features of this form of governance caused a significant distortion of the essence of a mixed republic. The form of governance essentially restricted the influence of the Verkhovna Rada of Ukraine on the executive branch and administratively subordinated it to the President of Ukraine. Therefore, the form of governance did not ensure the balance of the “separated powers”, but ensured the dominant role of the President of Ukraine in the state mechanism. The original edition of the Constitution of Ukraine did not establish certain fundamentally important elements of a mixed republic. In particular, it did not consolidate the parliamentary investiture of the Cabinet of Ministers of Ukraine as a condition of its authority. The possibility of parliamentary responsibility of the Cabinet of Minister of Ukraine depended on political will of the President of Ukraine, and the level of influence of the Head of State on executive branch eliminated its dualism. Under such conditions, the application of checks and balances by the Verkhovna Rada became significantly complicated to the President of Ukraine and impossible to the Cabinet of Ministers of Ukraine. Although structurally the President of Ukraine was not connected with any of the constitutionally determined authorities, in fact he turned out to be the head of the executive branch. This was certified by such authorities of the President of Ukraine as the right to appoint members of the Government, unrestricted right to remove them from their positions, right to terminate the authorities of the Cabinet of Ministers of Ukraine, right to cancel governmental acts etc. Although, the form of governance revealed obvious functional resemblance to the presidential republic, it was not identical. The form of governance, established by the original edition of the Constitution of Ukraine, did not reveal a “strict” separation of powers and foresaw existence of the institutions not typical for the presidential form of governance. Therefore, the form of governance established by the original edition of the Constitution of Ukraine could not be defined as the mixed republican or presidential. Considering the level of presidentialization of the form of governance, it would be a mistake to consider it also as a partial deviation from the mixed republic. Essentially, the form of governance established by the original edition of the Constitution of Ukraine could not be adequately classified in terms of the generalized trichotomous division of the republic. It would be scientifically correct to determine it as a transitionally presidential republic.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Національний університет "Острозька академія" (The National University of Ostroh Academy)
Uncontrolled Keywords: форма правління; класифікація форми правління; президентська республіка; парламентарна республіка; змішана республіка; перехідна президенціалізована республіка; президенціалізм; первинна редакція Конституції України. (form of governance; classification of form of governance; presidential republic; parliamentary republic; mixed republic; transitional presidential republic; presidentialism; original edition of the Constitution of Ukraine)
Subjects: by fields of science > Politics
Divisions: I. Malynovskyi Institute of Law
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 04 Oct 2021 13:31
Last Modified: 04 Oct 2021 13:31
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8565

Actions (login required)

View Item View Item