Теоретичні аспекти розкриття сутності поняття управління, його види та складові (Theoretical aspects of the essence of governance disclosure, its types and compositions)

Присяжнюк, П. В. (P. Prisyajnyuk) (2019) Теоретичні аспекти розкриття сутності поняття управління, його види та складові (Theoretical aspects of the essence of governance disclosure, its types and compositions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 53-58. ISSN 2311-5149

[thumbnail of 11.pdf] PDF - Published Version
Download (533kB)

Abstract

В умовах ринкової економіки та динамічних змін у середовищі функціювання перед кожним підприємством постає питання у налагодженні чіткого управлінського механізму, який міг би реагувати та пристосовуватися до факторів впливу та перетворювати їх на позитивний ефект. Сукупність усіх факторів призводить до того, що підприємству варто шукати дієві управлінські рішення, які впливатимуть на його виробничо-господарську діяльність, сприятимуть подоланню кризових явищ, що зумовлять диверсифікацію технологічних процесів та часткову переорієнтацію для підвищення конкурентних позицій на цільовому ринку. Для досягнення такої цілі суб’єктам господарювання треба напрацювати механізм у прийнятті таких управлінських рішень, які дали б змогу у короткостроковий період забезпечити ефективність господарської діяльності та призвести до підвищення конкурентоспроможності. На сьогодні система управління є такою, яку інноваційно треба постійно насичувати через впровадженням сучасних технік і технологій. Ключовими елементами в цьому процесі є суб’єкти та об’єкти управління, серед яких завжди повинні існувати взаємозв’язок і взаємозумовленість, вони повинні бути інформаційно орієнтовані на топові нововведення в управлінні та готові швидко реагувати на зміни з мінімальними втратами для досягнення кінцевого результату. Тому постає питання у більш детальному вивченні дефініції «управління» через розкриття сутності його видів та складових. У статті наведені трактування поняття «управління» з точки зору різних іноземних та вітчизняних учених-економістів. Проаналізовані підходи до його визначення та досліджена система управління підприємством: як вона працює, які її ключові елементи та як отримати максимальну вигоду. Згруповано основні види управління за класифікаційними ознаками та описана їх взаємодія. Досліджено види управління, що дають змогу зрозуміти ієрархічність управління і те, що один вид стовідсотково не замінює інший, а тільки доповнює його з метою реалізації загальних і конкретних функцій, що спираються на відповідні раціональні принципи у керівництві різними організаціями, враховуючи сучасні тенденції розвитку бізнесу, управлінську практику та галузеву специфіку. (In the context of a market economy and dynamic changes in the operating environment every business is confronted with the establishment of a clear management mechanism that can respond and adapt to the factors of influence and turn them into positive effects. The combination of all factors leads to the fact that the company should look for effective management decisions that will affect its production and economic activities, will help to overcome crisis phenomena, which will lead to diversification of technological processes and partial reorientation in order to increase competitive position in the target market. In order to achieve this goal, business entities need to develop a mechanism for making management decisions that will enable the efficiency of economic activity and increase competitiveness in the short-term. Today the management system is one that needs to be constantly innovated through the introduction of modern techniques and technologies. The key elements in this are the subjects and objects of management, among which there should always be interconnectedness, interdependence, they should be information oriented on top innovations in management and be ready to react quickly to changes with minimal losses in order to achieve the result. Therefore, the question arises in a more detailed study of the definition of «governance» by revealing its nature and constituents. The article presents the interpretation of the «management» concept from the perspective of various foreign and domestic economists. Approaches to its definition are analyzed and the enterprise management system is examined: how it works, what are its key elements and how to get the maximum benefit. The main types of management are classified and their interaction is presented. The types of management that allow to understand the hierarchy of management and the fact that one type does not completely replace another and only complements it in order to realize general and specific functions based on the relevant rational principles in leadership of different organizations, taking into account current trends in business development, management practice and industry specificity.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: діяльність, управління, регулювання, економічне управління, система управління, результат ( activity, management, regulation, economic management, management system, result)
Subjects: by fields of science > Management of enterprises. Management > Management. Economy of information
Наукові збірники НаУОА
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 17 Jan 2020 20:25
Last Modified: 17 Jan 2020 20:25
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8033

Actions (login required)

View Item View Item