Автоматизація процесу фінансового моніторингу легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом (Automation of the process of financial monitoring of legalization of illegally acquired money)

Кузьменко, О. В. (О. Kuzmenko) and Яровенко, Г. М. (H. Yarovenko) and Левченко, В. П. (V. Levchenko) and Миненко, С. В. (S. Mynenko) (2019) Автоматизація процесу фінансового моніторингу легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом (Automation of the process of financial monitoring of legalization of illegally acquired money). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 162-171. ISSN 2311-5149

[thumbnail of 27.pdf] PDF - Published Version
Download (763kB)

Abstract

У статті розроблено та описано алгоритм прототипу автоматизованого модулю системи фінансового моні-
торингу, що базується на оцінюванні ризиків використання фінансових установ з метою легалізації коштів, отри-
маних незаконним шляхом та через фінансування тероризму. Візуалізація запропонованого алгоритму реалізована
за допомогою блок-схем. Методичним інструментарієм дослідження стали такі загальнонаукові методи: аналіз і
синтез, узагальнення, моделювання та проектування. Результатом дослідження є алгоритм прототипу автомати-
зованого модулю фінансового моніторингу, призначений для виявлення в режимі реального часу фінансових операцій,
що підпадають під ознаки фінансового моніторингу, та здійснення класифікації клієнтів банку на ризикових та не
ризикових. У статті описані етапи роботи цього алгоритму, основними з яких є: 1) формування вхідного масиву
даних в розрізі фізичних та юридичних осіб (адреси, імені, засновників, інформація про статутний капітал та фі-
нансовий стан клієнта); 2) оцінка ризикованості клієнта (перевірка на відповідність фінансового стану кількості
працівників юридичної особи, перевірка, чи строк функціювання юридичної особи більше 3 місяців); 3) оцінка ризико-
ваності фінансової операції (перевірка частоти здійснення операцій, перевірка на перевищення суми, встановленої
законодавстом, перевірка на ризиковість призначення платежу, перевірка на відповідність суми операції фінансо-
вому стану клієнта); 3) запис у базу даних інформації про ризикованість клієнта та операції.
У дослідженні вперше було використано аналіз публічних державних реєстрів для оцінки клієнта фінансової
установи. Цей алгоритм може бути використаний у комерційних банках для виявлення операцій, що підлягають
під ознаки фінансового моніторингу, та державними регуляторами з метою удосконалення національної системи
протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом та через фінансування тероризму. (The prototype algorithm for an automated module of a financial monitoring system based on the assessment of the risks
of using financial institutions to legalize funds obtained in criminal way and to finance terrorism is developed and described
in the article. Visualization of the proposed algorithm is implemented using flowcharts. The methodological tools of this
study were such general scientific methods as analysis and synthesis, generalization, modeling and design. The result of the
study is the prototype algorithm for an automated module of a financial monitoring designed to detect in real time financial
transactions that fall under the signs of financial monitoring and classify bank customers as risky and not risky. The article
describes the stages of this algorithm, the main of which are: 1) formation of an input data array in the context of individuals
and legal entities (addresses, names, founders, information on the authorized capital and financial condition of the client); 2)
risk assessment of the client (verification of compliance of the financial condition with the number of employees of the legal
entity, verification whether the period of functioning of the legal entity is more than 3 months); 3) assessment of the riskiness
of a financial transaction (verification of the frequency of transactions, verification of the excess of the amount established
by law, verification of the riskiness of a payment, verification of compliance of the transaction amount with the financial
condition of the client); 4) recording the information about the riskiness of the client and the operation to the database.
In this study, the analysis of public government registries was first used to evaluate a client of a financial institution. This
algorithm can be used in commercial banks to identify transactions subject to the signs of financial monitoring and by state
regulators in order to improve the national system for counteracting the legalization of funds obtained in criminal way and
terrorism financing.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: фінансовий моніторинг; легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом; автоматизація; алгоритм; блок-схема (financial monitoring; legalization of funds obtained in criminal way; automation; algorithm; flowchart)
Subjects: by fields of science > Economics
Наукові збірники НаУОА
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 20 Jan 2020 20:44
Last Modified: 20 Jan 2020 20:44
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8069

Actions (login required)

View Item View Item