Найдавніші образи териантропів (звіролюдей) як відображення тероїстичних та тотемістичних уявлень первісного людства (The most ancient images of therianthropes (animal men) as reflection of the terestheistic and totemic representations of prehistoric mankind)

Бондарчук, Я. (Bondarchuk Y. ) (2019) Найдавніші образи териантропів (звіролюдей) як відображення тероїстичних та тотемістичних уявлень первісного людства (The most ancient images of therianthropes (animal men) as reflection of the terestheistic and totemic representations of prehistoric mankind). Мистецтвознавчі записки: збірник наукових праць (№ 35). pp. 119-123.

[thumbnail of 25.pdf] PDF - Published Version
Download (1MB)

Abstract

Мета роботи – на основі аналізу найдавніших палеолітичних зображень териантропів довести, що
зародження культів звіролюдей 39 – 35 тисяч років до н.е. було пов’язане з переходом первісних стад до
родоплемінних спільнот, коли із зміцненням родових зв’язків особливо гостро поставало питання походження
роду. Довести також, що виникнення культів териантропів, які синтезували культ жінки-родоначальниці та
культ звіра-тотема, збігається в часі з перебуванням Землі під зодіакальними знаками Діви і Лева та
відображається у характеристиках цих знаків. Методологія дослідження ґрунтується на синтезуванні
мистецтвознавчого аналізу артефактів з їх релігієзнавчим аналізом як сакральних об’єктів, які відображають
головні культи та релігійно-світоглядні ідеї свого часу. Методом порівняння встановлено, що провідні релігійні
ідеї, пов’язані з культом жінки та усвідомленням кровного споріднення зі звіром-тотемом (з яким асоціювались
уявлення про силу і верховенство), відображаються в характеристиках домінантних у 39 – 35 тисячолітті до н.е.
зодіакальних знаків: Діви, що позиціює жіночий материнський принцип, та Лева, який позиціює верховенство,
лідерство, владу. Наукова новизна: вперше виявлено, що відповідність характеристик зодіакальних знаків
провідним релігійним культам певної доби спостерігається ще до часу виникнення астрономії, тобто є
наслідком не міркувань давніх людей, а виявленням промислу надсвітового вищого Розуму. Висновки: Віра у
териантропів була присутня у багатьох культурах у різні епохи. Але зародження культу звіролюдей (про що
свідчать їх найдавніші зображення) припадає на 39 – 35 тисячоліття до н. е. Характеристики домінантних тоді
зодіакальних знаків Діви і Лева відобразили головні ідеї того часу щодо головної ролі жінки у продовженні
роду і містичних кровно-родинних зв’язків людини з тваринами, які асоціювались з уявленнями про лідерство,
ієрархію, підпорядкування. Відображення провідних ідей у характеристиках зодіакальних знаків у той час, коли
людина ще не вивчала Зодіак, дає підставу стверджувати, що це є наслідок вищого промислу, що шлях
Сонячної системи під знаками великого кола Зодіаку позначає віхи духовної еволюції людства. (The purpose of the article on the basis of the analysis of the ancient Paleolithic images of the teryantrops to
prove that the origin of the cult of the animalman of is 39 - 35 thousand years BC. It was associated with the transition
of primitive herds to tribal communities when the question of the origin of the family was particularly acute with the
displacement of tribal relations. To prove also that the origin of the cults of Tryantropos which synthesized the cult of
the woman- foster and the cult of the beast-totem, coincides with the time of the Earth being under the zodiac signs of
the Virgin and the Lion and is reflected in the characteristics of these signs. The methodology of the research is based
on the synthesis of art-study analysis of artifacts with their religious-historical analysis as sacred objects which reflect
the main cults and religious-ideological ideas of that time. The method of comparison has established that the leading
religious ideas are related to the cult of a woman and the realization of the blood relationship with the beast-totem
(which is associated with the idea of power and supremacy) are reflected in the characteristics of dominant in the 39-35
millennium BC zodiac signs of the Virgin who positions the female maternal principle and the Lion who positions rule,
leadership, power. Scientific novelty: for the first time it was discovered that the correspondence of the characteristics
of zodiac signs with the leading religious cults of a certain age is observed even before the time of the origin of
astronomy that is, the consequence of no reasoning of the ancient people but the discovery of the craft of the supreme
higher intelligence. Conclusions: The belief in terianthropes was present in different cultures in different epochs. But
the origin of the cult of animal men (as evidenced by their ancient images) is 39 - 35 millennium BC. Characteristics of
the dominant zodiac signs of Virgin and the Lion reflected the leading ideas of that time concerning the main role of
woman in the continuation of the genus and the mystical blood-kinship of a human with animals which were associated
with ideas about leadership, hierarchy, subordination. The reflection of leading ideas in the characteristics of zodiac
signs at a time when a person has not yet studied Zodiac gives reason to assert that this is a consequence of higher craft
that the way of the solar system under the signs of a large circle of the zodiac marks the milestones of the spiritual
evolution of mankind.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: териантроп, тотемізм, верхній палеоліт, зодіакальні знаки Діви та Лева (teriantrop, totemism, Upper Paleolithic, zodiac signs of the Virgin and the Lion)
Subjects: by fields of science > Art
Divisions: The College of International Relationship > The Department of Documentation and Information Activities
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 25 Jan 2020 17:54
Last Modified: 25 Jan 2020 17:54
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8111

Actions (login required)

View Item View Item