Діяльність Марка Антоновича в Студентському товаристві національного солідаризму «Зарево» (M. Antonovych’s activity within the Student association of national solidarism “Zarevo”)

Годжал, С. (S. Hodzhal) (2019) Діяльність Марка Антоновича в Студентському товаристві національного солідаризму «Зарево» (M. Antonovych’s activity within the Student association of national solidarism “Zarevo”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 40-48. ISSN 2409-6806

[thumbnail of NZ_Vyp_29_Hodzhal_Svitlana_.pdf] PDF - Published Version
Download (479kB)

Abstract

У статті розглянуто діяльність Студентського товариства національного солідаризму «Зарево» та роль Марка Дмитровича Антоновича як засновника, активного діяча та провідника організації. Зокрема, проаналізовано основні вектори роботи «Зарева», встановлено внесок М. Антоновича у його створення, інституційну та ідеологічну розбудову, охарактеризовано найактивніший період діяльності товариства та визначено основні причини припинення діяльності. Товариство було засноване 1949 р. в Мюнхені і його головою став М.Д. Антонович. Діяльність «Зарева» розповсюджувалася на території Європи, Північної Америки та Австралії. Членами товариства переважно були студенти, більшість яких пізніше стали відомими політично-громадськими діячами та вченими. Ідеологічним підґрунтям «Зарева» була доктрина національного солідаризму. Представники організації вважали, що саме національний солідаризм сприятиме в майбутньому творенню української незалежної соборної держави та покращить умови повноцінного національного розвитку українців. Ідеологічним наставником товариства був А. Мельник та ідеологія керованого ним Проводу українських націоналістів (ПУН). Основними напрямами роботи «Зарева» були організаційна, наукова, видавнича та громадська діяльність. Головною метою діяльності товариства була підготовка національно-свідомої молодої інтелігенції. Планувалося, що молодь, формування свідомості якої відбувається в межах діяльності товариства, буде фундаментом молодої української незалежної держави у політичній, економічній та культурних сферах. Марко Антонович очолював організацію тривалий термін, протягом якого вміло організовував роботу «Зарева». Окрім головування у товаристві він очолював Літературну комісію та комісію зі студій відродження України в ХІХ і ХХ ст., які під його керівництвом були найактивнішими в організації. Водночас, протягом певного часу він був головним редактором друкованих органів організації: «Бюлетеню “Зарева”», «Листка дружби», журналу літературної комісії «Юність» та постійно дописував до цих видань. Загалом діяльність М. Антоновича в «Зареві» і як керівника, і як члена фахових комісій була продуктивною, а тому дослідження цього аспекту його життя є важливим для розуміння інтелектуальної біографії вченого.
(The article is about the activity of Student association of national solidarism “Zarevo” the role of Marko Dmytrovych Antonovych as the founder, important figure and head of the association. In particular, main vectors of the association’s activity are analyzed here, the M. Antonovych‘s contribution to foundation, institutional and ideological development of ‘Zarevo’ are stated, the most prosperous period of the association’s activity is characterized, and main reasons for suspension of its activity are found out. The association was founded in Munich in 1949 and M. Antonovych became its first chairman. “Zarevo”’s activity was extended to the territory of Europe, North America and Australia. Members of the association were mostly students, majority of whom later became notable political and public figures and scientists. The doctrine of national solidarism was the ideological basis of “Zarevo”. Representatives of the organization believed that national solidarism will facilitate creation of Ukrainian independent and united state and will improvethe conditions of fully-fledged national development of the Ukrainians in future. The ideological mentor of association was A. Melnyk and the ideology of his Leadership of Ukrainian Nationalists (PUN). The main areas of “Zarevo”’s work were organizational, scientific, publishing and public activities. The main mission of the association was to prepare nationally conscious young intellectuals. It was planned that the youth that forms consciousness within the limits of activities of the association will be the foundation of young Ukrainian independent state in the political, economic and cultural spheres. Marko Antonovich had headed the organization for a long period, during which he organized the work of “Zarevo” ably. Besides his presidency in association, he also chaired the Literary Commission and the Commission for Ukrainian Revival Studies in the 19th and the 20th centuries, which were the most active in the organization under his leadership. At the same time, during a specific period he was a chief editor of the press organs of the organization: “Zarevo’s Bulletin”, “Lystok Druzhby” (“The Leaflet of Friendship”), literature commission’s magazine “Yunist” (“The Youth”) and an all-tine writer for these publications. In general, M. Antonovich’s activity both as a leader and as a member of professional commissions of “Zarevo” was productive, and for this reason, the research of this aspect of his life is important for understanding of the intellectual biography of the scholar).

Item Type: Article
Additional Information: DOI: 10.25264/2409­-6806-­2019-­29-­40­-48
Uncontrolled Keywords: Марко Антонович, «Зарево», «Розбудова держави», українська діаспора, студентство (Marko Antonovych, “Zarevo”, state building, Ukrainian diaspora, studenthood)
Subjects: by fields of science > Biographic researches
by fields of science > History
Наукові збірники НаУОА
Divisions: The College of International Relationship > The Department of History
Інститут дослідження української діаспори
Depositing User: Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара НаУОА
Date Deposited: 11 Apr 2020 20:33
Last Modified: 11 Apr 2020 20:33
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8196

Actions (login required)

View Item View Item