Михайло Антонович як дослідник історії України (Mykhailo Antonovych, the researcher of Ukrainian history)

Конопка, Н. (N. Konopka) (2019) Михайло Антонович як дослідник історії України (Mykhailo Antonovych, the researcher of Ukrainian history). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 75-87. ISSN 2409-6806

[thumbnail of NZ_Vyp_29_Konopka_Nataliia.pdf] PDF - Published Version
Download (520kB)

Abstract

Стаття присвячена аналізу життя та творчості видатного українського історика, представника відомого роду Антоновичів – Михайла Дмитровича Антоновича. Автором здійснена спроба на основі опублікованих джерел відтворити біографію вченого, простежити умови та особливості становлення його наукових інтересів, визначити інтелектуальне коло дослідника, висвітлити працю в українських нау кових інституціях закордоном, проаналізувати наукові здобутки. Основна увага в дослідженні зосереджена на вивченні історичних та політичних поглядів автора на основі аналізу 4-томної «Історії України», що вийшла друком в Празі у 1941–1942 рр. Праця є певним синтезом поглядів та оцінки істориком визначних подій, явищ та процесів історії України. Оцінка істо риком процесу державотворення є відмінною від популярних ідей державницького напряму початку ХХ ст. та зводиться до ідеї, що держава має значення лише як одна з функцій національного життя, як орган забезпечення розвитку народу. Відзначається, що процес зародження та формування національної ідеї пройшов в своїй еволюції кілька етапів – від часу Київської Русі до початку ХХ ст. та залежав від різних суспільних верств (духовенства, козаків, аристократії, інтелігенції), які не спромоглися на її остаточне оформлення та популяризацію. Вчений виокремив умови та причини неспроможності витворення належної теоретично-політичної концепції до початку ХХ ст. Колонізаційний рух, на думку дослідника, мав для України і позитивні, і негативні риси. З однієї сторони були освоєні величезні простори, а відтак зростала економічна потуга українських земель, а з іншої – колонізаційний рух на південний схід переніс центральну вісь національного життя з лінії Київ – Львів на Донбас з його русифікованим, а здебільшого чужим та прийшлим населенням, що було нездатне витворити національну ідею. Доведено, що погляди дослідника на український історичний та політичний процес акумулювали різні історіографічні традиції та підходи, водночас будучи цілком винятковими та унікальними (The paper encompasses the analysis of the life and works of a prominent Ukrainian historian and the member of the famous Ukrainian Antonovych dynasty, Mykhailo Dmytrovych Antonovych. Basing on the published sources, the author of the article endeavors to render the scholar’s biography, overview the life conditions and peculiarities of his academic interest formation, define the intellectual circle of the historian, present his work in Ukrainian research institutions and abroad, as well as to analyze his academic achievements. The main attention in the research is paid to the study of historical and political views of Antonovych, basing on his 4-volume work “History of Ukraine” published in Prague in 1941–1942. It is a synthesis of the author’s views and evaluation of the prominent events, phenomena and processes in the history of Ukraine. The historian’s appraisal of the state formation process differs from the ideas which were popular in the early 20th century and comes down to the idea of the state’s only value as one of the functions of the national life and as the body which can provide the nation’s development. It is noted that the process of formation and articulation of national idea consisted of several evolutionary phases (from Kyivan Rus to the early 20th century) and depended on various social classes (clergy, Cossacks, aristocracy, intelligentsia), who failed in completing its articulation and popularization. Antonovych has singled out the conditions and reasons of the inability to create a proper theoretical and political conception before 20th century. The researcher considers the colonial movement to have both positive and negative features for Ukraine. On the one hand, vast areas of land were cultivated, therefore, increasing the economic strengths of Ukrainian territory. On the other hand, colonization of the south-eastern regions led to the shift of the central axis of the national life from the line Kyiv – Lviv to Donbass region with its russified population, which was majorly alien and of non-Ukrainian origin and thus unable to create the national idea. The author of the paper proves that Antonovych’s views on Ukrainian political and historical process have accumulated various historiographic traditions and approaches being at the same time quite exceptional and unique).

Item Type: Article
Additional Information: DOI: 10.25264/2409­-6806-­2019­-29­-75­-87
Uncontrolled Keywords: Михайло Антонович, історія України, історіографія, державотворення, національна ідея, національний інтерес, «модерний націоналізм», Б. Хмельницький, Т. Шевченко (Mykhailo Antonovych, history of Ukraine, historiography, state formation, national idea, national interest, “modern nationalism”, B. Khmelnytskyi, T. Shevchenko)
Subjects: by fields of science > Biographic researches
by fields of science > History
Наукові збірники НаУОА
Divisions: The College of International Relationship > The Department of International Relations
Інститут дослідження української діаспори
Depositing User: Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара НаУОА
Date Deposited: 10 Apr 2020 10:41
Last Modified: 10 Apr 2020 10:41
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8199

Actions (login required)

View Item View Item