Використання маркетингових засобів в HR-менеджменті підприємства (Marketing Tools Usage in HR-Management of the Enterprise)

Данилюк, Наталя (Natalia Danyliuk) (2022) Використання маркетингових засобів в HR-менеджменті підприємства (Marketing Tools Usage in HR-Management of the Enterprise). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (25(53)). pp. 18-24. ISSN 2311-5149

[thumbnail of 5.pdf] PDF - Published Version
Download (509kB)

Abstract

У статті на теоретичному рівні розкрито питання можливості взаємопроникнення сфер HR-менеджменту та
маркетингу у процесі функціонування підприємства в умовах ринкового середовища. Актуалізовано значення основних
функціональних завдань фахівців відділів HR-менеджменту та маркетингу, а також здійснено спробу систематизації спільних та відмінних ознак сфери управління персоналом та маркетингової сфери діяльності підприємства з
подальшим виділенням ключових ланок бізнес-діяльності, де зазначені сфери тісно взаємопов’язані. Визначено, що
HR-менеджмент та маркетинг одночасно поєднуються спільною стратегією підприємства, здатні використовувати спільні маркетингові стратегії комунікації, доповнюють один одного за посередництва використовуваних підходів до здійснення рекрутингу, а також розвитку та підтримки бренду підприємства-роботодавця. В статті охарактеризовані такі маркетингові стратегії приваблення споживачів продукту підприємства та його потенційних
співробітників, як соціальний маркетинг та маркетинг відносин, зокрема маркетинг лояльності. Зазначені маркетингові комунікаційні стратегії вдало висвітлюють питання можливості інтеграції елементів маркетингу у сферу
HR-менеджменту підприємства. Крім цього, в дослідженні наведено структурно-логічну схему, що дає можливість
здійснити порівняльну характеристику особливостей функціональних завдань фахівців відділів HR-менеджменту та
HR-маркетингу, а також виокремлено спільні риси зазначених відділів. Визначено, що наявність спільних ознак між
HR-менеджментом та HR-маркетингом обумовлена зовнішніми та внутрішніми чинниками.
(The question of the HR-management and marketing areas interpenetration possibility in the process of the enterprise
functioning in a market environment has been revealed in the article. The importance of the main functional tasks of HRmanagement and marketing specialists has been updated, as well as an attempt to systematize common and distinctive features
of HR-management sphere and marketing sphere of the enterprise activity has been made with further identification of key links
of business areas, where these areas are closely interrelated. It has been determined that HR-management and marketing are
simultaneously combined with a common enterprise strategy, are able to use common marketing communication strategies,
complement each other through the approaches used to recruitment, as well as development and maintenance the brand of
the enterprise as an employer. The article describes such marketing strategies to attract consumers of the enterprise product
and its potential employees, as social marketing and relationship marketing, in particular loyalty marketing. These marketing
communication strategies successfully highlight the question of the possibility of integrating marketing elements in the field
of enterprise HR-management.
In addition, a structural and logical scheme allowing for a comparative characterization of the functional tasks, specialists'
features in HR-management and HR-marketing has been provided in the study, as well as the common features of these
departments have been highlighted. It has been determined that the presence of common features between HR-management
and HR-marketing is due to external and internal factors. External factors, in particular, are the market, which is studied
and worked with by specialists of relevant departments (labor market), as well as political, legal, socio-economic, financial
and other conditions. While the internal factors are the enterprise strategy, its staff policy, corporate culture and are typical
for both HR-management and HR-marketing functions that they perform (including the functions of information gathering
and communication). Another area of business processes, where HR-management and marketing are interrelated, which is
the enterprise branding as an employer, as well as the main marketing communication tools, which along with branding are
actively used by HR-marketing departments, have been outlined in the article.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: HR-менеджмент, маркетинг, HR-маркетинг, стратегії маркетингових комунікацій, брендинг (HR-management, marketing, HR-marketing, marketing communication strategies, branding)
Subjects: by fields of science > Economics
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 15 Aug 2022 10:03
Last Modified: 15 Aug 2022 11:56
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8701

Actions (login required)

View Item View Item