Місто Лабунь за інвентарем 1788 року (The Town Of Labun, Per The Inventory Of 1788)

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2022) Місто Лабунь за інвентарем 1788 року (The Town Of Labun, Per The Inventory Of 1788). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Т.37. pp. 51-62.

[thumbnail of Blyzniak_M.pdf] PDF - Published Version
Download (161kB)

Abstract

Анотація. Мета роботи – на основі аналізу інвентаря 1788 року міста Лабуні
1788 року висвітлити соціально-економічні аспекти його розвитку з акцентом на демографічні характеристики. Методологія дослідження побудована на принципах історизму, об’єктивності та неупередженості. У роботі були використані методи – історичний, проблемно-хронологічний, ретроспективний та аналітико-синтетичний.
Наукова новизна – вперше введено до наукового обігу інвентар міста Лабуні 1788 року,
на основі якого проаналізовано основні демографічні характеристики населення, кон к ретизовано його повинності, доповнено дані, що стосуються розпланувальної структури і просторової специфіки забудови поселення. Висновки. Приватновласницьке місто
Лабунь наприкінці 1780-х років було передано власником в оренду. Містобудівельні ініціативи Ю. Стемпковського сприяли залученню фахівців з архітектури і будів ництва,
розширювалися торговельні можливості. Місто розподілялося на кілька кварталів – у
Старому місті мешкало 56% усього населення, у Новому – 34%, а на передмісті Титьків –
10%. Всього у місті Лабунь зафіксовано 488 димів, у котрих могло мешкати 2773 особи.
Християнська громада міста становила 73,4% населення, а юдейська – 26,6%. Переважна
більшість мешканців міста була задіяна в аграрній сфері. Мешканці Лабуні відбували
низку повинностей на користь власника міста чи орендаря (натуральну, грошову та
відробіткову ренти). Повинності християнської та юдейської громад значно різнилися між собою за конкретними видами робіт та їх грошовим розміром. У торговельноекономічному сенсі перші позиції належали євреям. Перелік ремісничих спеціальностей
євреїв значно ширший, аніж у християн. Провідне місце серед юдейських майстрів посідали кушнірі, серед християнських – ткачі.
(Abstract. Th e purpose of the study is to highlight socio-economic aspects in the development of Labun, with an emphasis on the demographic characteristics of its population, based
on the studied sources and literature. Th e research methodology is based on the principles of
historicism, objectivity, and impartiality. Historical, problem-chronological, retrospective, and
analytical-synthetic methods have been used in the work. Th e scientifi c novelty – the inventory
of Labun of 1788 has been introduced into scientifi c circulation for the fi rst time, based on which
the main demographic characteristics of the population have been analyzed, its duties have been
specifi ed, and data related to the planning structure and spatial specifi cs of the urban development situation added. Conclusions. In the late 1780s, the privately owned town of Labun was
leased by the owner. Th e city-building initiatives of J. Stempkovsky contributed to the concentration of specialists in various fi elds of architecture and construction here and expanded trade
opportunities. Th e town was divided into several quarters – 56% of the entire population lived
in the Old Town, 34% – in the New Town, and 10% – in the Titkiv suburb. A total of 488 heath
taxes were recorded in Labun, in which 2,773 people could live. Th e Christian community of the
town made up 73.4% of the population, and the Jewish community had 26.6%. Th e majority
of the town’s residents had soil cultivation as the basis of their activity. Th e residents of Labun
performed a number of duties for the benefi t of the lord, the owner of the city, or the tenant
(natural, monetary, and labor). Th e duties of the Christian and Jewish communities diff ered signifi cantly among themselves in terms of specifi c types of work and their monetary amount. Th e
fi rst positions belonged to Jews in the commercial and economic sense. Th e list of craft specialties
of Jews was much broader than that of Christians, and furriers occupied the fi rst place. Among
Christians, weavers worked the most in the town.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: місто Лабунь, Волинське воєводство, інвентар, населення, національні громади, ремесло, повинності (the town of Labun, Volyn Voivodeship, inventory, population, national communities, craft , duties)
Subjects: by fields of science > History
Divisions: The College of International Relationship > The Department of History
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 08 Jun 2023 15:06
Last Modified: 08 Jun 2023 15:06
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8849

Actions (login required)

View Item View Item