Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Linguistics" and Year is 2023

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: N | P | Б | З | К | М | Н | Х | Ч
Number of items: 15.

N

Novoseletska, S. (С. Новоселецька) and Ivchenko-Chekholka, Yu. (Ю. Івченко-Чехолка) and Shapran, N. (Н. Шапран) (2023) Grammatical problems of scientific and technical translation: «academic phrase bank» in writing and editing in English (Граматичні проблеми науково-технічного перекладу: «академічний фразеологічний банк» при написанні та редагуванні текстів англійською мовою). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». (19(87)). pp. 94-98. ISSN 2519-2558

P

Polishchuk, V. and Kratiuk, Y. and Zakharchuk, O. (2023) Jezyk polski na tle wojny na Ukrainie {The Polish language in the context of the war in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 170-174.

Б

Бобков, В. (V. Bobkov) and Крайчинський, Е. (E. Kraichynskyi) and Крайчинська, Г. (H. Kraichynska) (2023) Навчальний посібник з польської мови як третьої іноземної для студентів 3-4 курсів факультету романо-германських мов. Вид-во НаУОА, Острог. ISBN 9786178041236

Бобков, В. (V. Bobkov) and Мусійчук, Т. (T. Musiichyk) and Крайчинський, Е. (E. Kraichynkyi) (2023) The world of short stories : навч. посібн. із англійської мови для студентів 3–4 курсів спеціалізації 035.01 «Украї­нська мова та література». Вид-во НаУОА, Острог. ISBN 9786178041229

З

Заблоцький, Ю. В. (Yu. Zablotskyi) (2023) Екстралінгвальні особливості американського політичного дискурсу (The extralingual peculiarities of American political discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 54-58.

К

Ковальчук, І. В. (I. Kovalchuk) and Попчук, М. А. (M. Popchuk) and Ковальчук, Ю. В. (Yu. Kovalchuk) (2023) Використання компонентів метакогнітивного підходу в навчальній діяльності студентів закладів вищої освіти (Metacognitive approach in students’ learning activities). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Вип. 20(88) (20(88)). pp. 57-60.

Ковальчук, І. В. (I. Kovalchuk) and Попчук, М. А. (M. Popchuk) and Ковальчук, Ю. В. (Yu. Kovalchuk) (2023) Професійно-орієнтоване вивчення англійської мови студентами ЗВО немовних спеціальностей (The profession-oriented foreign language teaching for students of non-linguistic faculties). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія» (19(87)). pp. 116-118. ISSN 2519-2558

Ковальчук, Інна В’ячеславівна and Попчук, Марія Анатоліївна and Ковальчук, Юлія Віталіївна (2023) Особливості здійснення стратегічної компетенції для оволодіння іншомовними лексичними одиницями. Світ наукових досліджень : матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща, 21-22 листопада 2023 р.) (вип.24). pp. 251-252. ISSN 2786-6823

Ковальчук, І. В. (І. Kovalchuk) and Попчук, М. А. (M. Popchuk) and Ковальчук, Ю. В. (Yu. Kovalchuk) (2023) Особливості метакогнітивних процесів у навчальній діяльності студентів (Peculiarities of metacognitive processes in students learning activity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 193-195.

Костюк, О. Ю. (O. Kostiuk) and Янковець, І. Р. (I. Yankovets) (2023) Мікроструктура новинного тексту (на матеріалі часопису «The Guardian») (Microstructure of news text (based on the material of the Guardian newspaper)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Філологія» (20(88)). pp. 13-16.

М

Мусійчук, Т. І. (T. Musiichuk) and Коляда, Е. К. (E. Koliada) and Пелипенко, О. О. (O. Pelypenko) (2023) Лексичний склад англійських компаративних фразеологізмів на позначення рис характеру і темпераменту людини Constituent lexemes of the English comparative idioms denoting human character and temperament traits). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія» (18(87)). pp. 58-62. ISSN 2519-2558

Н

Новоселецька, Світлана Володимирівна (S. V. Novoseletska) and Яковчук, Тетяна Володимирівна (T. V. Yakovchuk) (2023) Лінгвокраїнознавчі особливості англійських та американських топонімів-фразеологізмів як різновиду сленгової лексики (Linguistic features of English and American toponyms-phraseologisms as a type of slang vocabulary). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія» (20(88)). pp. 31-34. ISSN 2519-2558

Х

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2023) Мова ворожнечі у публічному просторі Росії (The hate language in the public space of Russia). In: Матеріали І Міжвузівської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та викладання іноземних мов в секторі безпеки й оборони”., 30 травня 2023, Київ : Нац. акад. СБУ.

Ч

Чепіль, О. Я. (Chepil O.) (2023) Критерії написання та аналіз лінгвістичних особливостей conference abstracts у розвитку навичок академічного письма (на матеріалі англомовних тез доповідей для наукових конференцій)(Writing criteria and linguistic analysis of conference abstracts features in the development of academic writing skills (on the material of English conference abstracts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 102-106.

Чепіль, О. Я. (Chepil O.) and Ківачук, М. П. (Kivachuk M.) (2023) Застосування гіпотези вхідного матеріалу для викладання англійської мови у закладах вищої освіти (Application of the hypothesis of input material for teaching English in higher educational establishments). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 188-192.

This list was generated on Fri Jul 12 20:06:21 2024 EEST.