Items where Division is "The College of International Relationship" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Я
Number of items: 46.

А

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2015) Закордонне українство та Україна: проблеми та перспективи взаємовідносин (Ukrainian Diaspora and Ukraine: Relationship Problems and Prospects). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 7-13. ISSN 2409­-6806

Б

Барабаш-Тимофієва, О. (О. Barabash-Tymofiieva) (2015) Іван Красковський – ініціатор білоруського футболу (1910–1914 рр.) (Ivan Kraskovskyi, the Initiator of Football in Belarus (1910–1914)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 85-88. ISSN 2409­-6806

Баран, М. (М. Baran) (2015) Листи Олександра Шульгина до Мирона Кордуби (1925 – 1929) (Oleksandr Shulhyn’s Letters to Myron Korduba (1925–1929)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 226-229. ISSN 2409­-6806

Божук, Л. (L. Bozhuk ) (2015) Значущість творчості Тараса Шевченка у збереженні національної ідентичності українського зарубіжжя (за матеріалами часопису «Наше життя» (The Importance of Taras Shevchenko’s Creative Work in the National Identity Preservation of the Ukrainian Diaspora (Based on the Materials of Our Life Magazine)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 25-32. ISSN 2409­-6806

Бокайло, О. (О. Bokailo) (2015) Громадська, культурна, наукова та освітня діяльність ОУАТНС «Зарево» на території США (Social, cultural, scholarly and educational activities of OUATNS «Zarevo» in the USA). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 72-79. ISSN 2409­-6806

Братусь, І. (Bratus І.) and Смольніков, Ю. (Smolnikov Yu.) (2015) Проблеми інтерпретації ролі української діаспори в навчальних курсах (Problems of Interpretation of the Role of the Ukrainian Diaspora in Education). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 14-17. ISSN 2409­-6806

Бурлака, Г. (H. Burlaka) and Рипенко, А. (A. Ripenko) (2015) Матеріали української діаспори у фондах відділу рукописів Інституту літератури (Materials of the Ukrainian Diaspora in the Funds of the Repository of Manuscripts of Shevchenko Institute of Literature). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 239-243. ISSN 2409­-6806

В

Вронська, Т. (T. Vronska) (2015) Тема репресій проти родин «ворогів народу» в мемуарах представників української діаспори (The Topic of Repressions against Families of «Enemies of the People» Depicted in Memoirs of the Ukrainian Diaspora). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 266-273. ISSN 2409­-6806

Г

Горбенко, А. (А. Horbenko) (2015) Історичний досвід католицької церкви у справі допомоги італійським емігрантам на рубежі ХІХ – ХХ ст. (The Catholic Church Historical Experience of Providing Assistance for the Italian Immigrants at the Turn of the XIX – XX Centuries). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 33-37. ISSN 2409­-6806

Горбунова, Г. (H. Horbunova) (2015) Листування Ганни Черінь (США) як джерело для дослідження її творчої та громадської діяльності (за документами ЦДАЗУ) (Hanna Cherin’s Correspondence as a Source for the Study of her Creative and Social Activity(According to the Documents of the Central State Archives of Foreign Ucrainica)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 235-238. ISSN 2409­-6806

Гуменюк, О. (О. Humeniuk) (2015) Союз українських пластунів-емігрантів в Чехословаччині в контексті міжнародного руху скаутів (The Union of Ukrainian Plast Emigres in the Czechoslovak Republic in the Context ofInternational Scout Movement). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 55-58. ISSN 2409­-6806

Д

Дзира, О. (О. Dzyra) (2015) Український націоналістичний рух в Канаді в 1918 – 1939 рр. і його організаційне оформлення (Ukrainian Nationalist Movement in Canada (1918 – 1939) and Its Organizational Legalization). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 44-49. ISSN 2409­-6806

Дутчак, В. (V. Dutchak) (2015) Бандурне мистецтво в системі музичної культури української діаспори ХХ – початку ХХІ ст. (Bandura Art in the System of Ukrainian Diaspora Musical Culture during the XX – Begin-ning of the XXI Century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 175-180. ISSN 2409­-6806

З

Зубко, О. (О. Zubko) (2015) Українці Білорусі. Біларуське громадське об’єднання українців «Ватра». Філії «Дніпро» (м. Могилів) та «Заповіт» (м. Мінськ) (1991–2014 рр.) (The Ukrainians of Belarus. Belarusian Public Association of Ukrainians «Vatra». Mohyliv Public Association «Dnipro» and Minsk Public Association «Zapovit» 1991–2014). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 80-84. ISSN 2409­-6806

К

Кіндратюк, Б. (B. Kindratiuk) (2015) Кампанологічні студії в українській діаспорі (Campanology Studies in the Ukrainian Diaspora). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 187-191. ISSN 2409­-6806

Карась, Г. (H. Karas) (2015) Українське музичне діаспорознавство як новий напрям сучасного мистецтвознавства (Ukrainian Music Diaspora Studies as a New Trend in Contemporary Art Criticism). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 171-174. ISSN 2409­-6806

Клинова-Дацюк, Г. (G. Klynova-Datsiuk) (2015) Історичні дослідження в Українській вільній академії наук у Німеччині Ді-Пі періоду (1945–1952 рр.) (Historical researches in Ukrainian Free Academy of Art and Sciences in Germany DI-PI Period (1945–1952)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 97-102. ISSN 2409­-6806

Кондрашевська, Ю. (Yu. Kondrashevska) (2015) Національно-культурні здобутки українців Канади (National and Cultural Achievements of the Ukrainians in Canada). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 204-208. ISSN 2409­-6806

Краснодемська, І. (I. Krasnodemska) (2015) Розвиток українознавчих досліджень у США та Канаді (70-80-ті роки ХХ ст.) (The Development of Ukrainian Studies in the USA and Canada (1970's-1980's)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 109-114. ISSN 2409­-6806

Кужільна, О. (О. Kuzhilna) (2015) Діяльність української еміграції Чехословаччини з заснування Товариства «Музей визвольної боротьби України» (Activities of the Ukrainian Emigrants in the Czechoslovak Republic from the Establishment Period of the Society of the Museum of Ukraine’s Struggle for Independence). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 50-54. ISSN 2409­-6806

Кучеренко, С. (S. Kucherenko) (2015) Внесок діаспори у бібліографічне забезпечення липознавства (Diaspora’s Contribution into the Bibliographic Resources for Yuriy Lypa Studies). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 244-250. ISSN 2409­-6806

Л

Логвин, І. (І. Lohvyn) (2015) Постать історика української зарубіжної історіографії міжвоєнного періоду через призму мережевого аналізу (The Person of Historian of Ukrainian Foreign Historiography Interwar Period through the Prism of Network Theory). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 131-139. ISSN 2409­-6806

Лущій, С. (S. Lushchii) (2015) Романістика української діаспори другої половини ХХ століття: проблеми, жанрово-стильові парадигми (Novel Writing of the Ukrainian Diaspora in the Second Half of the XX Century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 209-213. ISSN 2409­-6806

М

Магочій, П.-Р. (P. R. Magocsi) (2015) Культури слов’янських іммігрантів в Північній Америці: мовний фактор (Slavic Immigrant Cultures in North America: The Language Factor). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 274-279. ISSN 2409­-6806

Мазепа, О. (O. Mazepa) (2015) Українські геральдичні та генеалогічні інституції DP-періоду (Ukrainian Heraldic and Genealogical Institutions of the DP-Period). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 103-108. ISSN 2409­-6806

Матвійчук, Н. (N. Matviychuk) (2015) Проблема етнонаціональної ідентичності українців у США в науковому доробку М. Куропася (The Problem of the Ukrainian Ethnonational Identity in the USA in Works of Myron Kuropas). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 159-165. ISSN 2409­-6806

Миронець, Н. (N. Myronets) (2015) Листування Володимира Винниченка з дружиною 1921–1949 років в Архіві-Музеї ім. Д. Антоновича УВАН (США) (Volodymyr Vynnychenko Correspondence with His Wife during 1921–1949 (Based on the Materials of Dmytro Antonovych Museum-Archives in UVAN, USA)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 220-225. ISSN 2409­-6806

Мицик, Ю. (Yu. Mytsyk) and Тарасенко, І. (Tarasenko I.) (2015) Листи Юрія Шевельова до Омеляна Пріцака (Yurii Shevelov’s Letters to Omeljan Pritsak). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 251-260. ISSN 2409­-6806

Мушинка, М. (М. Mushynka) (2015) Василь Капішовський і його місце в історії українців Словаччини (Vasyl Kapishovskyi and His Place in History of Ukrainians in Slovakia). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 65-71. ISSN 2409­-6806

О

Обух, Л. (L. Obukh) (2015) Осередки музичної освіти в українських духовних закладах західної діаспори (Cells of Music Education in Ukrainian Western Diaspora Spiritual Institutions). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 181-186. ISSN 2409­-6806

П

Піскун, В. (V. Piskun) (2015) Портрет діяча УНР Іларіона Косенка за спогадами друзів та офіційними документами (The Portrait of the UNR Activist Ilarion Kosenko in Official Documents and His Friends Memoirs). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 261-265. ISSN 2409­-6806

Потульницький, В. (V. Potulnytskyi) (2015) Створення в еміграційних умовах ідеології українського монархізму та її специфіка (1918–1939) (Formation and Specifics of the Ukrainian Monarchism Ideology of Emigrants (1918 – 1939)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 38-43. ISSN 2409­-6806

П’ятковська, О. (Piatkovska О.) (2015) Фінансово-економічні перспективи співпраці України та діаспори (Financial and Economic Perspectives of Cooperation between Ukraine and the Diaspora). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 18-24. ISSN 2409­-6806

Р

Рудько, С. О. (2015) Зовнішня політика та політичні системи Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини : підручник із курсу курсу. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог. ISBN 978-617-7328-02-4

С

Савчук, Н. (N. Savchuk) (2015) Український фольклор у наукових дослідженнях КІУС (Едмонтон, Канада) (Ukrainian Folklore in Research Studies of CIUS (Edmonton, Canada)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 115-121. ISSN 2409­-6806

Сеник, Я. (J. Senyk) (2015) Омелян Антонович – громадський діяч, дослідник, меценат (до 100-річчя від дня народження) (Public Figure, Researcher, and Philanthropist Omelan Antonovych (on the Occasion of His 100th Birthday Anniversary)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 152-158. ISSN 2409­-6806

Скрипка, Х. (Ch. Skrypka) (2015) Розвиток українського шкільництва у Великобританії (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (Development of Ukrainian Schools in the UK (the Second Half of the XX – Early XXI Century)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 140-145. ISSN 2409­-6806

Супронюк, О. (О. Suproniuk) (2015) Часопис «Вісник Союзу Визволення України» (Відень, 1914–1918) як чинник становлення державності України (The Periodical The Herald of the Union for the Liberation of Ukraine (Vienna, 1914–1918) as the Factor of the Establishment of Ukraine’s Sovereignty). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 59-64. ISSN 2409­-6806

Т

Тельвак, В. (V. Telvak) and Педич, В. (V. Pedych) (2015) Львівська історична школа Михайла Грушевського: діаспорний дискурс (Hrushevsky Lviv Historical School: Diaspora Discourse). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 89-96. ISSN 2409­-6806

Темник, Г. (H. Temnyk) (2015) Інтернет-ресурси з української мови у системі навчально-методичного забезпечення українських освітніх закладів діаспори (Internet Resources for the Ukrainian Language System Teaching in the Ukrainian Diaspora Education). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 146-151. ISSN 2409­-6806

Тимків, Б. (B. Tymkiv) and Тимків, Р. (R. Tymkiv) (2015) Сакральна дереворізьба митців західної української діаспори (Sacral Wood Carving of Ukrainian Artists of the Western Diaspora). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 197-203. ISSN 2409­-6806

Тимочко, М. (М. Tymochko) (2015) Славіст Лукія Гумецька та українська діаспора (за матеріалами особового архівного фонду) (Slavic Linguist Lukiia Humetska and the Ukrainian Diaspora (Based on Her Personal Archive)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 230-234. ISSN 2409­-6806

Ф

Федонюк, В. (V. Fedoniuk) (2015) Сучасна словацька лінгвістична україністика: досягнення та втрати (Modern Ukrainian Linguistics in Slovakia: Achievements and Failures). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 122-130. ISSN 2409­-6806

Х

Хеленюк, A. (A. Kheleniuk) (2015) Внесок зарубіжних українців у формування художнього фонду музею історії Національного університету «Острозька академія» та популяризацію творчості митців діаспори (Contribution of Ukrainians from Abroad into the Organization of Art Collection of the Museum of History of the National University of «Ostroh Academy» and Popularization of Works of Ukrainian Diaspora Artists). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 214-219. ISSN 2409­-6806

Ц

Цимбал, Т. (T. Tsymbal) (2015) Фольклор як віддзеркалення українського діаспорального буття (Folklore as the Reflection of the Ukrainian Diaspora’s Being). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 192-196. ISSN 2409­-6806

Я

Яців, А. (А. Jatsiv) (2015) Едвард Козак та Іван Кедрин-Рудницький: до історії взаємин (Edward Kozak and Ivan Kedryn-Rudnytsky: the History of Friendship). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 166-170. ISSN 2409­-6806

This list was generated on Mon Jun 24 15:46:02 2024 EEST.