Цифровий архів Острозької академії

Елементи, в яких Відділ: "Інститут права ім. І. Малиновського > Кафедра правосуддя та кримінально-правових відносин" та Рік: 2011

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Г | К | Л | П | Ш
Число елементів: 14.

Г

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2011) Реалізація потерпілим прав під час перегляду справи за нововиявленими обставинами (Realisation of the rights by the victim during case revision due to new facts). Адвокат (3(126)). с. 20-22.

К

Колос, М. (M. Kolos) (2011) ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИНІВ У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ПОЛОЖЕННЯХ РУСЬКО-ВІЗАНТІЙСЬКИХ ДОГОВОРІВ 911 ТА 944 РОКІВ. Держава і право (№ 52). с. 415-420.

Колос, М. (M. Kolos) (2011) РУСЬКО-ВІЗАНТІЙСЬКІ ДОГОВОРИ 911, 944 РОКІВ: ГЕНЕЗИС УКРАЇНСЬКОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична (Вип. 4). с. 251-261.

Л

Лопанчук, Юлія (Yu. Lopanchuk) (2011) Скорочена процедура судового слідства за чинним КПК України: суть, мета та умови застосування. In: Всеукраїнська науково-практична конференція „Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення”, 25-26 лютого 2011 року, м. Івано-Франківськ Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

П

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2011) Сприяння захисту (Favor defensionis). Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 17-19 червня 2011 р.. с. 307-309.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2011) Виникнення та інституційне становлення адвокатури Франції. Адвокат (1(124)). с. 9-13.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2011) Щодо призначення Верховного Суду України в системі кримінальної юстиції. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі: Матеріали круглого столу, м. Київ, 20 травня 2011 року. с. 47-49.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2011) Напрями гуманізації арешту в кримінальному процесі. (Areas of the humanization of the arrest in the criminal process.). Матеріали круглого столу «Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку (м. Одеса, 18 лютого 2011 року). с. 78-82.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2011) Мирові суди: міжнародний та вітчизняний досвід. (Courts of the peace: foreign and domestic experience). Попелюшко // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право"Серія "Право". - 2011. - № 1(3) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11pvotvd.pdf (1(3)).

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2011) Нормативні новели щодо надання адвокатами правової допомоги в кримінальному судочинстві (New norms about lawyer’s legal help in the criminal procedure). Вісник Академії адвокатури України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/So (1(20)).

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko ) (2011) Академік Іонікій Олексійович Малиновський (1868-1932 рр.) – видатний науковий, просвітницький, політичний та громадський діяч (Academician I. O. Malynovskyi (1868-1932) – an outstanding scientific,educational, political and social activist). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" (№2(4)).

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko) (2011) Рецензія на навчальний посібник кандидата юридичних наук, доцента Олександра Острогляда «Діяльність захисника в апеляційному провадженні» ( Rewiew on study guide of the PHD, Associate Professor Alexander Ostrogliad «Activities of the defender in the appeal proceedings»). Підприємництво, господарство і право (1(181)). с. 141.

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko) (2011) Адвокат як суб’єкт доказування (The advocate as the subject of prooving). Матеріали IV Міжнародної науково-теоретичної конференції «Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права». (Чернівці, 28-29 травня 2011 року). с. 581-601.

Ш

Шминдрук, О. ( O. Shmyndruk) (2011) Становлення стадії віддання обвинуваченого до суду (The formation stage of commitment the accused for trial). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" (2(4)).

Цей список був створений у Thu Mar 21 18:34:28 2019 EET.