Items where Division is "The Department of Justice and Criminal Law" and Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | К | Л | П | Ш
Number of items: 14.

Г

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2011) Реалізація потерпілим прав під час перегляду справи за нововиявленими обставинами (Realisation of the rights by the victim during case revision due to new facts). Адвокат (3(126)). pp. 20-22.

К

Колос, М. (M. Kolos) (2011) ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИНІВ У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ПОЛОЖЕННЯХ РУСЬКО-ВІЗАНТІЙСЬКИХ ДОГОВОРІВ 911 ТА 944 РОКІВ. Держава і право (№ 52). pp. 415-420.

Колос, М. (M. Kolos) (2011) РУСЬКО-ВІЗАНТІЙСЬКІ ДОГОВОРИ 911, 944 РОКІВ: ГЕНЕЗИС УКРАЇНСЬКОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична (Вип. 4). pp. 251-261.

Л

Лопанчук, Юлія (Yu. Lopanchuk) (2011) Скорочена процедура судового слідства за чинним КПК України: суть, мета та умови застосування. In: Всеукраїнська науково-практична конференція „Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення”, 25-26 лютого 2011 року, м. Івано-Франківськ Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

П

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2011) Сприяння захисту (Favor defensionis). Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 17-19 червня 2011 р.. pp. 307-309.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2011) Виникнення та інституційне становлення адвокатури Франції. Адвокат (1(124)). pp. 9-13.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2011) Щодо призначення Верховного Суду України в системі кримінальної юстиції. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі: Матеріали круглого столу, м. Київ, 20 травня 2011 року. pp. 47-49.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2011) Напрями гуманізації арешту в кримінальному процесі. (Areas of the humanization of the arrest in the criminal process.). Матеріали круглого столу «Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку (м. Одеса, 18 лютого 2011 року). pp. 78-82.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2011) Мирові суди: міжнародний та вітчизняний досвід. (Courts of the peace: foreign and domestic experience). Попелюшко // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право"Серія "Право". - 2011. - № 1(3) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11pvotvd.pdf (1(3)).

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2011) Нормативні новели щодо надання адвокатами правової допомоги в кримінальному судочинстві (New norms about lawyer’s legal help in the criminal procedure). Вісник Академії адвокатури України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/So (1(20)).

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko ) (2011) Академік Іонікій Олексійович Малиновський (1868-1932 рр.) – видатний науковий, просвітницький, політичний та громадський діяч (Academician I. O. Malynovskyi (1868-1932) – an outstanding scientific,educational, political and social activist). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" (№2(4)).

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko) (2011) Адвокат як суб’єкт доказування (The advocate as the subject of prooving). Матеріали IV Міжнародної науково-теоретичної конференції «Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права». (Чернівці, 28-29 травня 2011 року). pp. 581-601.

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko) (2011) Рецензія на навчальний посібник кандидата юридичних наук, доцента Олександра Острогляда «Діяльність захисника в апеляційному провадженні» ( Rewiew on study guide of the PHD, Associate Professor Alexander Ostrogliad «Activities of the defender in the appeal proceedings»). Підприємництво, господарство і право (1(181)). p. 141.

Ш

Шминдрук, О. ( O. Shmyndruk) (2011) Становлення стадії віддання обвинуваченого до суду (The formation stage of commitment the accused for trial). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" (2(4)).

This list was generated on Fri Jul 12 20:52:34 2024 EEST.