Items where Division is "The Department of Justice and Criminal Law" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | К | Л | П | С | Ф | Ю
Number of items: 19.

Г

Герасимчук, О. П. (O. Herasymczuk) (2012) Взаємозв’язок кримінального права та процесу в дослідженні І. Малиновським вчення про злочин за Литовськими статутами (Correlation between the criminal law and criminal procedure in the research of the crime theory in the Lithuanian Statutes by I. Malynovskyi). Матеріали І Міжнародного науково-практичного семінару "Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення", 16 березня 2012 року, м. Острог. pp. 29-32.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2012) Електронні пластикові картки як об’єкт судової техніко-криміналістичної експертизи документів (Electronic plastic cards as an object of the judicial forensic expertise of documents). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 253-254.

К

Колос, М. (М. Kolos) (2012) Академік О.О. Малиновський – видатний дослідник генезису кримінального права. (Academician О.О. Malynovskyi – the prominent researcher of the criminal law genesis.). Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару [«Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення»], (Острог, 16 березня 2012 р.). pp. 61-65.

Л

Лук’янчиков , Є. Д. (E. Lukianchykov) and Лук’янчиков , Б.Є. (B. Lukianchykov ) (2012) Зняття інформації з каналів зв’язку – засіб формування судових доказів (Withdrawal of the information from communications channels – the instrument of formation of judicial evidence). Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару [«Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення»]. pp. 196-202.

Люліч , В. А. ( V. Lyulich ) (2012) Дослідження І. Малиновським проблем права через призму літератури, їх значення на даний час. (The Research of rights issues through the lens of literature, their importance for now by I. Malynovskiy). Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару [«Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення»], (Острог, 16 березня 2012 р.).. pp. 75-77.

П

Попелюшко, В. А. (V. А. Popeliushko) (2012) Штрихи к "портрету" нового уголовного процесса Украины (Штрихи до «портрету» нового кримінального процесу України) ( Strokes to «portpait» of new criminal procedural code of Ukraine). Евразийская адвокатура (№1). pp. 89-97.

Попелюшко, В. О. (V. O. Popeliushko) (2012) Интересная и полезная работа по судебной дактилоскопии (Цікава і корисна робота з судової дактилоскопії)(An interesting and useful work on forensic fingerprinting). НаУОА.

Попелюшко, В. О. (V. O. Popeliushko) (2012) Украинский след в становлении и развитии Томского университета (Український слід у становленні та розвитку Томського університету)(Ukrainian footprint in establishing and developing of the Tomsk University). НаУОА.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2012) Чому конституційну формулу принципу презумпції невинуватості треба змінити. (The constitutional formula of the presumption of innocence must be changed.). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право"Серія "Право". - № 1(5) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/archives/n1-2012.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2012) Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб’єкти застосування (Measures of restraint in the new Criminal Procedure Code of Ukraine: the concept, purpose, reasons, order and the subjects of the applying). Адвокат (9). pp. 4-6.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2012) Погляди І. Малиновського на суд і судочинство в дорадянський період та сучасність (The views of I. Malynovskiy on the court and legal proceedings in the pre-Soviet period and present time). Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару [«Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення»], (Острог, 16 березня 2012 р.). pp. 122-124.

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko) (2012) Новим КПК змінена сама сутність кримінального процесу (The new Criminal Procedural Code of Ukraine has changed the very essence of the criminal process). Юридичний журнал (№12).

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko) (2012) Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, види та загальна характеристика. (The notion, the purpose, reasons, types and general characteristics of precautions in accordance with the new Criminal Procedural Code of Ukraine.). Юридичний Вісник України, №39 (900). pp. 6-7.

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko) (2012) Оскарження захисником рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора (Аppeal by the defender of decisions, actions or inaction of the pre-trial investigation bodies and the procecutor). Адвокат (№10). pp. 12-15.

С

Смокович, М. І. (М. І. Smokovych) (2012) Визначення юрисдикції адміністративних судів та розмежування судових юрисдикцій. (Determination of jurisdiction of administrative courts and the delimitation of judicial jurisdiction.). Other. Юрінком Інтер, Київ.

Стрельбіцька, Л. (L. Strelbitska) (2012) Процесуальний статус засудженого у провадженні за нововиявленими обставинами (Procedural status of the convicted in the proceedings due to the new circumstances). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 301-303.

Ф

Фесенко, Є. В. (2012) Права людини як найважливіша цінність, що потребує кримінально-правового захисту (Human rights as an important value, which requires criminal law remedies). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 225-226.

Ю

Юрчишин, В. М. (V. Yurchyshyn) (2012) Проблеми удосконалення функцій прокурора на досудових стадіях кримінального процесу України. (Functions of public prosecutor on the pre-trial stages of criminal process of Ukraine). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12yvmkpu.p (1(5)).

Юрчишин, В. М. (V. Yurchyshyn) (2012) Повноваження прокурора за проектом КПК України (The powers of public prosecutor according to the draft of Criminal Procedure Code of Ukraine). Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару [«Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення»], (Острог, 16 березня 2012 р.).

This list was generated on Fri Jul 12 20:14:39 2024 EEST.