Items where Division is "The Department of Ukrainian Language" and Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | К | М | С | Х
Number of items: 17.

В

Вісич, О. (O. Visych) (2019) Адаптивна метадрама в творчості Лесі Українки (на прикладі перегуків з п’єсами Гергарта Гауптмана). Scientific Journal Virtus (25). pp. 188-191.

Вісич, О. (O. Visych) (2019) Жанрово-стильова диспозиція мета драми. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія» (5(73)). pp. 317-321.

Вісич, О. (O. Visych) (2019) Творчість Ігоря Костецького у контексті європейської метадрами (Creative Work of Igor Kostetsky in the Context of European Metadrama). Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Spuścizna literacka, religijno-filozoficzna. Kulturowe zbliżenia. pp. 247-256.

Вісич, О. (O. Visych) (2019) Леся Українка у творчій рецепції Юрія Косача та Ігоря Костецького (Lesya Ukrainka in creative perseption of Yuriy Kosach and Ihor Kostetsky). Леся Українка в діаспорному літературознавстві. Німецько- українські зв’язки. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції в Мюнхені, XI. pp. 53-64.

Вісич, О. (O. Visych) (2019) Структура метадрами Людмили Коваленко «Героїня помирає в першому акті» (The metadramatic structure of the play «The heroine dies in the first act» by Ludmyla Kovalenko). Закарпатські філологічні студії (Вип.7). pp. 112-116.

Вісич, О. (O. Visych) (2019) Театральний дискурс як основа метадраматизму в п’єсах Володимира Винниченка (Theatrical discourse as a basis of metadrama in plays by Volodymyr Vynnychenko). Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Т. 30 (69), 2 (1). pp. 26-31.

К

Карповець, Х. (Kh. Karpovets) (2019) Правописна компетентність як результат навчання майбутніх філологів: аналіз анкетування. Філологічна освіта: компетентнісна парадигма: матеріали Міжнародної науково-практичної заочної інтернет-конференції (15 листопада 2019 р.). pp. 66-69.

Карповець, Х. (Kh. Karpovets) (2019) Проєктний метод у навчанні правопису: вища школа. Інновації в професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17–18 жовтня 2019 р.). pp. 43-45.

Карповець, Х. (Kh. Karpovets) (2019) Аналіз навчально-методичного забезпечення з вивчення правопису у вищій школі (Analysis of educational and technical support in the learing of spelling in high school). Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія «Педагогічні науки». Вип.3 (41). pp. 155-165.

Кочерга, С. (S. Kocherga) (2019) Милая мама...»: емпативнвна інтерпретація епістолярного образу Олени Пчілки («My Sweet Mother ...»: an Empathetic Interpretation of Olena Pchilka’s Epistolary Image). Слово і час (10). pp. 37-43.

Кочерга, С. (S. Kocherha) (2019) Європеїзм Лесі Українки у світлі літературознавчих студій Наталки Іщук-Пазуняк (Lesia Ukrainka’s europeanism in light of works of Natalia Ishchuk-Pazuniak). Леся Українка в діаспорному літературознавстві. Німецько- українські зв’язки. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції в Мюнхені. pp. 126-138.

Кочерга, С. (S. Kocherha) (2019) Поетика драматургії Лесі Українки у вимірах тілесності (The Poetics of Lesya Ukrainka’s Dramaturgy in Coordinates of Corporeality). Волинь філологічна: текс і контекст. Леся Українка і персоналії епохи (Вип.26). pp. 109-119.

Кочерга, С. (S. Kocherha) (2019) Український літературний іконостас у художньому світі сонетарію Івана Мацинського (Ukrainian Literary Iconostasis in the Art World of Ivan Matsinsky's Sonnets). Ivan Macinský - ukrajinský básnik, prekladateľ a slovensko-ukrajinské literárne vzťahy. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove. pp. 13-19.

М

Максимчук, В. (V. Maksymchuk) (2019) Неозапозичення в українському футбольному інтернет-дискурсі (Nove prevzete besede v ukrajinskem nogometnem spletnem diskurzu). Slavia Centralis. Številka 2, letnik XII. pp. 96-113.

Максимчук, В. (V. Maksymchuk) and Герасимчук, Д. (D. Herasymchuk) and Давидюк, І. (I. Davydiuk) and Кухарська, В. (V. Kukharska) and Марценюк, Т. (T. Martsenyuk) and Місюра, І. (I. Misiura) and Немикіна, В. (V. Nemykina) and Омелянчук, С. (S. Omelianchyk) and Савчук, Н. (N. Savchuk) and Цикалюк, І. (I. Tsykaluik) and Тимчук, А. (A. Tymchuk) and Ярошик, О. (O. Yaroshyk) (2019) Граматики слов'янської правильности синтагма (переклад із церковнослов'янської). -, Острог. (Unpublished)

С

Семерин, Х. (Kh. Semeryn) (2019) Геопоетичні студії: Geopoetical Studies. Студентський науковий альманах. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Х

Хом'як, І. (I. Khomiak) (2019) Розвиток критичного мислення у студентів-філологів. УМЛШ (1). pp. 2-7.

This list was generated on Mon Jul 22 23:25:22 2024 EEST.