Items where Division is "The Department of Political Science" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | К | Л | М | Р | Ш
Number of items: 20.

В

Вербець, В. В. (V. Verbets) (2012) Моніторинг навчального процесу. [Teaching Resource]

К

Кардаш, С. Ю. (S. Kardash) (2012) «Дивний» середній клас в Україні («Odd» middle class in Ukraine). Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні [Текст] / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог) (Вип. 3). pp. 70-73.

Кардаш, С.(S. Kardash) (2012) Соціальна структура суспільства: підсумки 20 років пострадянських реформ в Україні (The social structure: the results of 20 years of post-soviet reforms in Ukraine). Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (8 квітня 2011р), Ч. 1. pp. 64-68.

Кардаш, С.(S. Kardash) (2012) Середній клас в Україні: міф чи реальність? (The middle class in Ukraine: myth or reality?). Модернізація системи державного управління: теорія та практика. Mатеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (20 квітня 2012 р), Ч. 1. pp. 264-268.

Кардаш, Сергій (2012) Середній клас як об’єкт державного управління: приклад України (The middle class as an object of public policy: the Case of Ukraine). Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування Нац. акад. держ. упр. при Президентові України (5). pp. 136-144.

Л

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2012) Політичні партії в Україні: особливості діяльності на місцевому рівні (Political parties in Ukraine: activity peculiarities on the local level). Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2011 року; Київ). pp. 551-562.

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2012) Трансформація організаційного типу політичних партій України (Transforming organizational type of political parties in Ukraine). Актуальні напрями розвитку суспільних наук: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції (м. Львів, 17-18 серпня 2012 року). pp. 104-106.

Лебедюк, Віталій (Vitalii Lebediuk) (2012) Конфігурація партійної системи України: (де)інституалізація? (Configuration of Ukraine's party system: (de)institutionalisation?). Українська політична нація: проблеми становлення : зб. наук. ст.. pp. 215-224.

М

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2012) Неформальні інститути в гібридних режимах: випадок України (Informal Institutions in Hybrid Regimes: The Case of Ukraine). Інститут Славістичних, Східноєвропейських і Євразійських студій Каліфорнійського університету, Берклі, США.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2012) Чому в нас немає політичної науки? (Why don’t we have a political science?). Часопис «Критика» (6(176)). pp. 10-12.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiіevskyі) (2012) Від дефектної до керованої демократії? (тенденції трансформації політичного режиму в Україні після президентських виборів 2010 р.) (From the defective to managed demo¬cracy (trends in the transformation of the political regime in Ukraine after the presidential elections 2010). Наукові записки ІПЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України (Вип. 6). pp. 279-202.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiіevskyі) (2012) Пастка обмеженого доступу (Limited Access Trap). Критика (5(175)). pp. 2-6.

Мацієвський, Ю. В. (Y. Matsiyevsky) (2012) Чим є сучасна Україна і чи можливі в ній зміни? (What Is Today's Ukraine Like and Are Changes Possible There?). Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne (12). pp. 63-74.

Мацієвський, Ю. В. (Y. Matsiyevsky) and Мозоль, М. Л. (M. Mozol) (2012) Неформальні пакти та їх наслідки у період президентства В. Ющенка (нарис до теорії гібридних режимів). Наукові записки Чернівецького національного університету. Серія «Політологія і соціологія», XI. pp. 331-348.

Р

Рибак, А. І. (A. Rybak) (2012) ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОМУНІКАТИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ PR-ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД (Approaches to evaluation of communicational effectiveness of PR activities: general viewing). Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації'' (Вип. 3). pp. 43-61.

Рибачок, С. (S. Rybachok) (2012) Конституційно-правове регулювання порядку створення, діяльності та заборони політичних партій у державах посткомуністичного простору: критерії оцінки демократичності (Constitutional-legal regulation of the establishment, operation and prohibition of political parties in post-communist countries: evaluation criteria of democracy). Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2011 р.). pp. 483-493.

Рибачок, С. (S. Rybachok) (2012) Методологічні аспекти застосування соцієтального підходу для аналізу партійних систем посткомуністичних держав (Methodological aspects of applying societal approach for analyzing political systems of post-communist countries). Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна № 1007. Серія "Питання політології", Вип.20. pp. 78-82.

Ш

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2012) ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ СТАТУСУ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ (Legal status of the Roman Catholic Church in the Russian empire in the first half of 19th century). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 283-290.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2012) Римско-католическое церковно-приходское образование на Волыни в составе Российской империи в ХІХ веке(The Roman Catholic parochial schools on the Volhyn in the Russian Empire in the 19th century). История церковно-школьного образования в России (ХІХ – начало ХХ вв.) : материалы международной научной конференции, (Шуя, 21 сентября 2012 г.). pp. 164-171.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2012) Основні аспекти становлення адміністративно-територіального устрою РКЦ на українських землях у складі Російської імперії протягом кінця XVIII – початок ХХ ст. (Formation of the administrative-territorial structure of the Roman Catholic Church in the Ukrainian lands in the Russian Empire during the late 18th - beginning of 20th century). Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство», Вип.6. pp. 326-335.

This list was generated on Mon Apr 15 16:03:28 2024 EEST.