Items where Division is "The Department of Religious Studies (former department)" and Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Y | А | Б | В | Ж | К | П | Ф | Ш | Я
Number of items: 28.

Y

Yakubovych, Mykhaylo (2011) Translation as a Form of Da’wah: a Unique Cultural Experience of King Fahd Glorious Qur’an Printing Complex and Its influence on Islamic Ummah. Abhath al-Muttamar al-Alami al-Awwal Juhud al-Mamlakah al-Arabiyah as-Saudiyah fi Khidmah al-Qadayah al-Islamiyah, 2. pp. 437-477.

А

Альошина, О. (O. Aloshyna) (2011) Видавнича діяльність А. Річинського на Волині у 20-х рр. ХХ ст. (Publishing activity of A. Richinskiу is on Volin in 20’s of ХХ century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. pp. 3-10.

Альошина, О. (O. Aloshyna) (2011) Процес українізації православ'я на Волині у міжвоєнний період. (The process of ukrainisation of the Orthodox Church on Volyn in internvlitary period). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 5). pp. 32-40.

Б

Бойко, Р. Ю. (Bojko R. Y.) (2011) Протидія віруючих ліквідації Української греко-католицької церкви радянською владою (1944-1946 рр.)(Counteraction of believers to liquidation the Ukrainian Greco-Catholic Church of Soviet Power (1944-1946 th)). Наукові записки. Серія "Історичне релієгізнавство" (Вип. 5). pp. 62-73.

В

Веремейчик, Л.Ф. ( L. Veremeіchyk) (2011) Видавнича діяльність протестантських мас-медіа незалежної України (Publishing activity of protestant mass-media of independent Ukraine ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. pp. 61-70.

Ж

Жилюк, С. ( S. Zhyliuk) (2011) Досвід вселенського визнання: політична кон'юктура міжцерковного діалогу (Experience of universal confession: politic of interchurch dialog). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. pp. 71-77.

К

Кобетяк , А. (A. Kobetjak) (2011) Реалізація антирелігійної кампанії радянської влади на Острожчині у 50-80-х рр. ХХ ст.(The Realization of the anti-religious campaign of the soviet authorities in Ostroh discrict in 50-80-s of the XX century ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. pp. 99-110.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Філософська думка на українських землях: історія та специфіка. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Врата його вчености. Михайло Ломоносов і Україна. День (211). p. 9.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Геній знайомиться зі святинею. Шевченко і Пересопницьке Євангеліє. Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 737-743.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Людина, яка змінила українську історію. Переможні битви Петра Сагайдачного. Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 714-723.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Євангеліє княгині Жеславської. Українська національна всятиня: історія, зміст, загадки. Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 653-665.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Звідки пішла Руська земля, або сила м'якого знака. Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 144-155.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Інтелектуал-християнин у «пост'язичницькому» суспільстві. Спроба реконструкції життєпису агіографа Нестра. Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 360-366.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Москва сльозам не вірить, або Чи є росіяни слов'янами? Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 310-323.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Феномен Степана Бандери. І чому його бояться українофоби? Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 691-713.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Володимир – Стольний град Волині. Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 96-105.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) and Якубович, М. (M. Yakubovych) (2011) Василь Суразький: апологія православної традиції. Other. Видавництво Національного університету «Острозька академія»., Острог.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) and Якубович, М. (M. Yakubovych) (2011) Ян Лятос: ренесансна філософія та наука на українських землях. Other. Видавництво Національного університету «Острозька академія»., Острог.

Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) (2011) Острозька академія та Острозька Біблія: історико-філософський контекст. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Історичні науки (Вип.18). pp. 3-13.

Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) (2011) Володимирський і берестейський єпископ Йосиф Баковецький (бл.1590 - 1654 рр.) (The Bishop in Volodymyr and Brest Joseph Bakoveckiy (ok. 1590–1654). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. pp. 124-137.

П

Павлюк, В. (V. Pavliuk) (2011) Римо-католицька церква у суспільному житті Правобережної України кінця ХVІІІ - першої третини ХІХ ст. (The Roman Catholic Church in public life of Right-Bank Ukraine at the end of the XVIII – the Ÿrst third of the ХІХ century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. pp. 138-144.

Павлюк, Г.В. (H. Pavliuk) (2011) Особливості внутрішньоцерковного життя баптистських громад Волинської губернії в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (Features of church life of baptism societies of Volin province are in the second half of XIX – in beginning of XX century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. pp. 145-158.

Ф

Филипчук, С.В. (S. Fylypchuk) (2011) Здобутки, проблеми й перспективи євангельських церков України: досвід 20 років в умовах незалежності. (Achievements, problems and prospect of evangelic churches of Ukraine: experience of 20 years in the conditions of independence). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 5). pp. 211-219.

Филипчук, С.В. (S. Fylypchuk) (2011) Діяльність українських християнських конфесій та партій християнського спрямування через призму суспільно-політичного життя країни (2006 - 2007 рр.)(Activity of Ukrainian Christian denominations and parties with Christian direction through the prism of social and political life of the country (2006-2007) ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.4. pp. 191-199.

Ш

Шаправський, С. (S. Shapravskyi) (2011) Трактування основних елементів православних кладовищ з позицій християнської символіки. (The interpretation of the basic components of the orthodox Christian burial places, regarding the Christian symbolism). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 5). pp. 220-230.

Я

Якубович, М.М. (M. Yakubovych) (2011) "PROGNOSTICON" Яна Лятоса 1594 р.: суспільно-політичний контекст. Наукові записки Національного університету "Острозька акадедія": Історичні науки (Вип.18). pp. 165-174.

Якуніна, К. (K. Yakunina ) (2011) Становище православних громад і духовенства Волинсько-Рівненської єпархії у 1944-1953 рр. (Position of orthodox societies and clergy Volyn'-Rivne dioceses in 1944-1953). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 5). pp. 241-250.

This list was generated on Fri Jul 12 20:15:53 2024 EEST.