Items where Division is "The Department of Religious Studies (former department)" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | Г | Ж | К | С | Т | Ф | Ш
Number of items: 18.

А

Альошина, О. (O. Aloshyna) (2012) З’ЇЗД УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВОЛИНІ (The congress of Ukrainian religion public and cultural and educational organizations of Volyn region ). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 3-12.

Б

Бойко, Р. Ю. (R. Boіko) (2012) ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ РЕЛІГІЇ В фІЛОСОфІЇ АНГЛІЙСЬКОГО ЕМПІРИЗМУ XVI–XVIIІ СТ. (Problems of understanding of religion in the Philosophy of Empiricism of XVI – XVIII century ). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 36-46.

Бондарчук , В. (V. Bondarchuk) (2012) БЕРЕСТЕЙСЬКА УНІЯ І РЕЛІГІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ: ДИСКУСІЯ НА СТОРІНКАХ «АПОКРИСИСА» ТА «АНТИРИЗИСА» (Union of Brest and Polish–Lithuanian Commonwealth religious legislation: discussion on the pages of «Apokrysys» and «Antyryzys»). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 47-59.

Г

Германюк, О. (O. Hermanjyk ) (2012) Теорія креаціонізму: основні ідеї та проблеми впровадження в Україні. (The theory of creationism: basic ideas and problems of implementation in Ukraine). (Unpublished)

Губеня , С. (S. Gubenya) (2012) Культурно-просвітницька та доброчинна діяльність п’ятидесятників в Україні у 1991-2011 рр. (Cultural and educational and charitable activities of Pentecostals in Ukraine in 1991-2011 years.). (Unpublished)

Губеня , С. (S. Gubenya) (2012) Особливості процесу доктринальної ідентифікації п’ятидесятників у незалежній Україні: становлення системи богословської освіти. (Features of the process of doctrinal Pentecostal identity inindependent Ukraine: the formation of theological education.). (Unpublished)

Ж

Жуковський, В. М. (V. N. Zhukovsky) (2012) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМИ З КУРСУ «ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ» ДЛЯ 1-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООВІТНЬОЇ ШКОЛИ (CONCEPTUAL FOUNDATIONS PROGRAM for the course "based on Christian ethics" FOR 01.11 SCHOOL CLASSES ZAHALNOOVITNOYI). (Unpublished)

Жуковський, В. М. (V. N. Zhukovsky) (2012) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ПІДРУЧНИКІВ „ОСНОВИ ХРИСТЯНСЬКОЇ ЕТИКИ” ДЛЯ 5-6 КЛАСІВ ЗОШ (METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF TEXTBOOKS “ FOUNDATIONS OF CHRISTIAN ETHICS” FOR THE PUPILS OF the 5th-6th GRADES). (Unpublished)

Жуковський, В. М. (V. N. Zhukovsky) (2012) Викладання Християнської етики в школі – важливе стратегічне завдання української середньої освіти. (Teaching Christian ethics in schools - an important strategic OBJECTIVES UKRAINIAN SECONDARY EDUCATION.). (Unpublished)

К

Канівець , Р. ( R. Kanivec) (2012) НА ШЛЯХУ ДО ІНТЕГРОВАНОГО СВІТОГЛЯДУ (On the Way to Integrated World Outlook). (Unpublished)

Кархард , Р. (R. Carhart) (2012) ДОКАЗИ ТОЧНИХ НАУК ЩОДО ІСНУВАННЯ РОЗУМНОГО ЗАДУМУ. (EVIDENCE FROM THE EXACT SCIENCES FOR INTELLIGENT DESIGN.). (Unpublished)

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2012) «Вірші на жалісний погреб Петра Конашевича-Сагайдачного». Видатна пам'ятка української ренесансної літератури. День (98). p. 8.

С

Слубська , А. Я. (A. Slubska) (2012) ВЕКТОРИ ВЗАЄМОДІЇ ЦЕРКВИ, ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (Vectors of cooperation of church, state and civil society in Ukraine in the years of independence). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 215-227.

Сребродольський, М. (M. Srebrodolsky) (2012) С. Балей і проблема релігійних хвилювань у праці «Психологія виховного контакту» (S. Baley and the problem of religious unrest in the book "Psychology of educational contact"). (Unpublished)

Т

Туз , Н. (N. Tuz) (2012) Вчення Карла Барта про Боже вибрання. (Karl Barth’s doctrine concerning Election.). (Unpublished)

Туз , Н. (N. Tuz) (2012) Вчення Карла Барта про Ісуса Христа (Karl Barth’s teaching about Jesus Christ). (Unpublished)

Ф

Филипчук, С.В. (S. Fylypchuk) (2012) РЕЛІГІЄВИБІР СУЧАСНИХ РОМІВ НА ЗАКАРПАТТІ: ПРОТЕСТАНТИЗМ (Religious choise of modern Roma in Transcarpathian region: Protestantism). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 261-266.

Ш

Шкурупій , В. (V. Shkurupij) (2012) Проповідник правдивого православ’я: пошук істини (Preacher true orthodoxy: the search for truth). (Unpublished)

This list was generated on Fri Jul 12 21:27:50 2024 EEST.