Items where Year is 2006

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | K | T | Б | В | Г | З | К | Л | М | П | Р | С | Х | Ш | Я
Number of items: 46.

B

Bilotkach, Volodymyr and Talavera, Oleksandr and Gorodnichenko, Yuriy and Zubenko, Igor (2006) Are Airlines' Price Setting Strategies Different? -. pp. 1-12.

K

Kovalisko, N. and Myshkovska, O. (2006) Conceptual approaches in identifying og social responsibility of business in Ukraine. Global world : науковий альманах. Глобальна, національна та регіональна економіка. (Вип. 2). pp. 79-83.

T

Takalandze, L. and Reza Noruzi, M. (2006) Implementing corporate social responsibilityas a dynamic capability in recent modern agri-business smes’ concerns. Global world : науковий альманах. Глобальна, національна та регіональна економіка. (Вип. 2). pp. 84-86.

Б

Бендюк, М. (2006) Медаль кн. Василя-Костянтина Острозького. Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині: науковий збірник (Вип.1). pp. 74-77.

Близняк, М.Б. (M. Blyzniak) (2006) Острозький музейник, краєзнавець, етнолог Григорій Равчук. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині. Науковий збірник (Вип. 1). pp. 38-50.

Бондар, В. (V. Bondar) (2006) Мотивація трудової діяльності державних службовців: вітчизняний та світовий досвід. Університетські наукові записки. (3-4). pp. 158-167.

Бондар, В. (V. Bondar) (2006) Теоретичні засади мотивації в контексті підвищення ефективності державного управління. Ефективність державного управління: збірник наукових праць (11). pp. 11-17.

В

Вархолова, Т. and Дубовицка, Л. (2006) Устойчивое развитие корпораций и отчетность устойчивого развития. Global world : науковий альманах, 2 (II). pp. 125-128.

Вербець, В. В. (2006) Методологія та методика соціологічних досліджень. РДГУ: Інститут соціальних досліджень, Рівне.

Г

Герасимчук, О. П. (O. Gerasymczuk) (2006) Захист прав потерпілого при зміні та відмові прокурора від обвинувачення.(Protection of the victim's rights after refusing of keeping or change the accusation by the prosecutor.). Вісник Академії прокуратури України (№ 4). pp. 80-85.

Годунок, З. (Z. Hodunok) (2006) Спільнота "Чотка Українка" ВК як засіб формування громадянського суспільства в Україні. Global world : науковий альманах. Суспільні комунікації (Вип. 2). pp. 98-103.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2006) Поняття документів, їх види, способи розпізнання та захисту. Наукові записки: серія “Право” (Вип.7). pp. 153-159.

Гущук, І. (2006) Гігієнічна оцінка стану водних ресурсів Рівненщини. СЕС профілоктична медицина (№4). pp. 42-45.

Гущук, І. В. (Guschuk I.) (2006) Гігієнічна оцінка стану водних ресурсів Рівненщини (Hygienic assessment of the water resources of the Rivne region). СЕС. Профілактична медицина (4). pp. 42-45.

З

Зінкевич , О. В. and Левицька , С. О. and Мосійчук, М. М. and Нагавичко , І. П. and Немкович , О. Б. (2006) Бухгалтерський облік в галузях народного господарства. НУВГП, Рівне.

К

Конопка, Н. (N. Konopka) (2006) Життєвий шлях Малоросійського генерал-губернатора М.Г. Рєпніна (1778-1845). Наукові записки. Історичні науки (Вип.7). pp. 260-272.

Корнійчук, О. (O. Korniychuk ) (2006) Зв’язки з громадськістю як інструмент державної політики в Україні. (Public relation as an instrument of the state policy in Ukraine). Ефективність державного управління (Вип.10). pp. 114-121.

Корнійчук, О. (O. Korniychuk ) (2006) Використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій у роботі органів державної влади. (The Use of New Informational and Communication Technologies in Work of the State Administration Bodies). Ефективність державного управління (Вип.11). pp. 236-243.

Коцюк, Л. М. (L. Kotsiuk) (2006) Використання корпусів текстів у процесі укладання словників (Corpus Use in the Process of Dictionary Compiling). Лексикографічний бюлетень. Зб. Наук. Праць. (13). pp. 15-19.

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2006) ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 8 (Вип.4). pp. 160-166.

Крайчинська, Г.В. (G. Kraichynska) (2006) Етимологія польських та українських нумізматичних фразеологізмів. Слов’янський вісник. Серія Філологічні Науки.. pp. 182-196.

Кралюк, П. М. (P. Kralyuk) (2006) Комунікація: теоретичні питання. In: Гуманітарна політика української держави в новітній період. НІСД, Київ, pp. 305-349.

Кралюк, П. М. (P. Kralyuk) (2006) Політика і мораль: комунікативні аспекти. Наукові записки. Серія “Політологія”. (Вип. 1). pp. 105-110.

Кралюк, П. М. (P. Kralyuk) (2006) Острозький літописець як українська писемна пам'ятка початку XVII ст. Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія “Історичні науки” (Вип. 7). pp. 189-199.

Л

Лідовець (Новоселецька), Т. (T. Lidovets (Novoseletska)) (2006) Поняття та кримінально-процесуальні критерії безпорадного стану потерпілої особи за кримінальним судочинством України (The concept and criminal process criterions of victim’s helpless state in criminal procedure of Ukraine ). Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства. Збірник наукових статей Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. (№18).

Лідовець (Новоселецька), Т. (T. Lidovets (Novoseletska)) (2006) Поняття та матеріально-правовий зміст безпорадного стану потерпілого за кримінальним судочинством України (The concept and material contents of victim’s helpless state in criminal procedure of Ukraine). Вісник Львівського університету. Серія юридична. , Вип.43. pp. 338-343.

М

Мартинюк, Р. С. (2006) Політична реформа в Україні: проблеми і перспективи. Наукові записки. (Серія “Політологія”) (Вип. 1). pp. 111-123.

Мартинюк, Р. С. (2006) Політична реформа в сучасній Україні в контексті європейської інтеграції. Політологічні та соціологічні студії. Збіник наукових праць, 4. pp. 495-507.

Мартинюк, Р. С. (2006) Система стримувань і противаг в умовах раціоналізованого парламентаризму та перспективи його утвердження в Україні. Наукові записки. (Серія “Право”) (Вип. 7). pp. 43-54.

Мартинюк, Р. С. (2006) Політична реформа в Україні: деякі критичні зауваження. Острозька Академія, 7 (47). С. 4.

Мартинюк, Р. С. (2006) Конституційний процес і поділ влади в Україні напередодні укладення Конституційного Договору 1995 р. між Президентом України і Верховною Радою України. Наукові записки. (Серія “Історичні науки”) (Вип. 6). pp. 319-322.

Мацієвський, Юрій (2006) Між авторитаризмом та демократією: політичний режим в Україні після “Помаранчевої революції”. Політичний менеджмент (5). pp. 18-32.

Мацієвський, Юрій (2006) Етнічний конфлікт – вивчений феномен? Політичний менеджмент (4). pp. 108-123.

П

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2006) Чи можливий справжній змагальний судовий розгляд в українському кримінальному процесі? (Is it possible a true adversarial legal proceedings in the Ukrainian criminal proceedings?). Право України (№3). pp. 94-97.

Р

Рибак, А.І. (2006) Ставлення до демократії у політичній думці ОУН 1940-1950-х років. Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія". Політичні науки, 57. pp. 37-43. ISSN 0372-6436

Рудько, С. (S. Rudko) (2006) Участь Миколи Василенка в реформуванні освітньої системи України в 1917 р. Записки НУ „Острозька академія". Серія: Історія. (Вип.6). pp. 179-189.

С

Стрельбіцька, Л. (L. Strelbitska) (2006) Проблемні питання процесуально-правового статусу засудженого (виправданого). Адвокат (№11). pp. 24-27.

Х

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2006) Функціональні зміни у мові американської публіцистики кінця ХХ – початку ХХІ століття. Manual. Видавництво Національного університету «Острозька академія»,, Острог.

Ш

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2006) Історико-культурний туризм в малих містах України як чинник формування національної гідності української молоді. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації: матер. третьої Всеукр. наук. конф. . pp. 102-104.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2006) Перспектива розвитку туристичного комплексу міста Острога: потенційні можливості місцевої інфраструктури. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині: науковий збірник (Вип. 1). pp. 233-241.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2006) Професорсько-викладацький склад Університету св. Володимира у 1834-1839 роках (національний аспект) (Profesors of University of sv. Volodymyr in 1834-1839 years (national aspect). Записки Наукового товариства ім. О.Оглоблина, Т. VI. pp. 67-79.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2006) Душпастирство єпископа К.-К. Цецішовського – приклад конфесійної толерантності. (Pastor activity of the bishop K.-K. Cecishowski – example of confession tolerance). Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць (292). pp. 186-189.

Штогун, С. Г. (S. Shtogun ) (2006) Організація діяльності місцевих загальних судів в Україні. Other. видавництво НаУОА, Острог.

Штогун, С. Г. (S. Shtogun ) (2006) Концепція удосконалення судоустрою чи продовження судової реформи? (Judicial system conception or continuance judicial reform). Юридичний журнал “Право України” (7). pp. 10-14.

Штогун, С. Г. (S. Shtogun ) (2006) Модельні суди: завдання, проблеми та перспективи (Model courts: target, problems and perspectives). Юридичний журнал “Право України” (11). pp. 62-64.

Я

Якимчук, А. (A. Yakymchuk) and Навроцький, Р. (R. Navrotskyi) (2006) Закордонний досвід інноваційно-інвестиційної діяльності у сфері природокористування. Global world : науковий альманах. Точні і природничі науки (Вип.2). pp. 87-91.

This list was generated on Fri Apr 19 12:21:07 2024 EEST.