Items where Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | G | H | K | L | M | P | S | Z | Ł | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я | Ґ
Number of items: 714.

D

Dodonova, V. (Додонова В.) and Dodonov, R. (Додонов Р.) (2014) Postnonclasic horizons of social rationality (ПОСТНЕКЛАСИЧНІ ГОРИЗОНТИ СОЦІАЛЬНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 120-124.

G

Gejdoš, M. (2014) MARTIN HEIDEGGER A JEHO PEDAGOGICKO-FILOZOFICKÉ REFLEXIE «EXIS TENCIE». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» . (Вип.26). pp. 154-158.

H

Handzilevska, Halyna and Levandovskaya, Marina and Shyriaieva, Tatiana (2014) Psychological Assistance of the Personality in the Period of Mid-age Crisis by Means of Psychodrama. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 2 (2). pp. 140-143.

Handzilevska, Halyna and Shyriaieva, Tetiana (2014) Psychodrama as a Means of Teaching Gifted Children English Language as a Second One. In: Pedagogika dziecka. Polinymnia, Lublin, pp. 133-140. ISBN 978-83-7847-207-0

K

Karpovets, M. (2014) The Theoretical Background of Understanding Urban Identity in the Anthropological Perspective. Kyiv-Mohyla Humanities Journal. pp. 77-93. ISSN 2313-4895

L

Lubina, E. (2014) Kształcenie przez całeżycie jako szansa na redukcję problemów społecznych. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» . (Вип.26). pp. 159-169.

Lysanets, Yu. (2014) METAPHORIC TERM FORMATION IN MEDICAL DISCOURSE. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 142-144.

M

Masłoń, K. (К. Маслонь) (2014) Zjawisko kształtowania się tozsamosci na terenach Pogranicza (The phenomenon of formation of identity on the Borderland area) (Феномен формування ідентичності та теренах Прикордоння). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 66-71.

Mieczkowski, R. (2014) MIĘDZY WIARĄ A ROZUMEM, TRÓJCA ŚWIĘTA W PISMACH ANDRZEJA WISZOWATEGO (Between faith and reason, the Holy Trinity in the writings of Andrzej Wiszovaty). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 3-19.

Moskwa, D. (Москва Д.) (2014) The Influence of the Russian Federation’s Historical Policy on the Identity of the Modern Russian Society (ВПЛИВ ІСТОРИЧНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА ІДЕНТИЧНІСТЬ СУЧАСНОГО РОСІЙСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 151-160.

P

Piotr, P. (2014) POWSTANIE I ROZWÓJ MŁODZIEŻÓWKI SOLIDARNEJ POLSKI ZBIGNIEWA ZIOBRO. Міжнародні відносини в епоху глобалізації: політичні, економічні та правові аспекти : збірник матеріалів ІІ науково-практичної конференції (м. Острог, 8 травня 2014 р.). pp. 3-6.

S

Solęga, D. (Соленга Д.) (2014) Odrodzenie polskiej kultury na Ukrainie i rola muzyki ludowej w procesach pobudzania swiadomosci etnicznej polakow Ukrainy (ВІДРОДЖЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ І РОЛЬ НАРОДНОЇ МУЗИКИ В ПРОЦЕСАХ ПРОБУДЖЕННЯ ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ПОЛЯКІВ УКРАЇНИ) (Revival of polish culture in Ukraine and the role of folk music in the process of reawakening ethnic identity). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 196-208.

Z

Zhang, Y. (2014) COGNITIVE SEMANTICS OF THE NAMES OF CHINESE DISHES: A COMPARATIVE PERSPECTIVE. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 26-28.

Zuber, M. (Зубер М.) (2014) Gorny Slask albo o tozsamosci na Pograniczu (ВЕРХНЯ СІЛЕЗІЯ, АБО ПРО ІДЕНТИЧНІСТЬ НА ПРИКОРДОННІ)(Upper Silesia or the identity on the Borderland). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 266-287.

Ł

Łaguna-Raszkiewicz, K. (2014) JANUSZ KORCZAK – U KRESU DROGI. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 169-178.

Є

Євтух, М. ( M. Yevtuh) and Стефанюк, С. (S. Stefaniuk) (2014) ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ – НАДІЙНИЙ ЗАСЛІН СОЦІАЛЬНО-ПСИХІЧНИМ ДЕВІАЦІЯМ (Spiritual and Moral Education Is a Safeguard Against Social and Mental Deviation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 48-55.

Єлагіна, Н. (N. Yelahina) (2014) РОЛЬОВА ГРА ЯК АСПЕКТ МОТИВАЦІЇ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). pp. 66-69.

Єрмоленко, С. Я. (S. Yermolenko) (2014) Ціннісний критерій кодифікації літературної норми. Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Філологічна». (Вип.50). pp. 3-7.

Єршова, І. (I. Yershova) (2014) ПРЕЗЕНТАЦІЯ POWERPOINT У НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ (Presentation power point in the educational and pedagogic discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 182-185.

Єфімова, A. (Yefimova A.) (2014) Сучасні художні практики в урбаністичних просторах та формування міської ідентичності: приклад Львова та Одеси 1990 – 2000-х років (The public art practices and the formation of urban identities: example of Lviv and Odessa 1990 – 2000’s). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 236-247.

Єфименко, В. (V. Yefymenko) (2014) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ КАЗОК (Modern approaches to the analysis of tales). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 186-188.

І

Іванишин, Г. (H. Ivanyshyn) (2014) СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ УКРАЇНИ (THE PECULIARITY OF DIALOGUE SPEECH FORMATION OF THE FOREIGN STUDENTS OF THE MEDICAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT IN UKRAINE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.29). pp. 121-124.

Іванов, В. and Маслов, Є. and Павлів, В. and Рачинський, С. and Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2014) Журналістська етика: Посібник для підготовки до державного іспиту. ТзОВ «ЗН УА», Київ.

Іванов, С. (S. Ivanov) (2014) КРИЗА НІМЕЦЬКОГО ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ НА ВОЛИНІ (1943-1944 РР.). (CRISIS OF THE GERMAN OCCUPATION REGIME ON VOLYN (1943-1944 YEARS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 177-186.

Іванова, О. (O. Ivanova) (2014) ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ І СПОСОБИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ (Translators equivalence and ways to reach it). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 277-279.

Іванчук, Н. (N. Ivanchuk) (2014) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ПОДАТКІВ (ECONOMIC ESSENCE OF SOCIAL TAXES). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 79-83.

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2014) Перспективи оптимізації оподаткування фонду оплати праці підприємств (Ways to optimize the enterprise payroll taxation ). In: Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : [кол. монограф.] / М. І. Карліна. Вежа-Друк, Луцьк, pp. 222-241.

Івахненко, Т. (T. Ivakhnenko) (2014) МІСЦЕ І РОЛЬ КУЛЬТУРИ МОВИ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ (THE PLACE AND THE ROLE OF THE SPEECH CULTURE IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF THE STUDENTS WHO ARE NOT PHILOLOGISTS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.29). pp. 125-129.

Івашкевич, Е. (E. Ivashkevych) (2014) СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО БАЗОВИХ СКЛАДОВИХ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). pp. 60-65.

Івашкевич, Е. (E. Ivashkevych) (2014) АМПЛІФІКАЦІЯ СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОГО ІНЛЕЛЕКТУ ПЕДАГОГА (AMPLIFICATION SYSTEM OF TEACHER SOCIAL INTELLIGENCE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 71-83.

Ігумнова, О. (О. Igumnowa) (2014) НАПРЯМИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ СТУДЕНТІВ (Directions Of Correction Of Negative Mental Conditions Of Students). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (Серія «Психологія і педагогіка».) (Вип.30). pp. 64-68.

Ігумнова, Ольга Борисівна (2014) Генеза негативних психічних станів студентів та їх психокорекція. PhD thesis, Хмельницький національний університет.

Ідзьо, М. (M. Idz'o') (2014) СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ЕМОТИВНО-ЕКСПРЕСИВНОГО ЕФЕКТУ ТЕКСТІВ ПОЛЬСЬКОЇ ПРЕСИ. (The ways to reach emotive and expressive effect of the texts in Polish press.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (Вип.49). pp. 186-188.

Іонін, Є. (Yе. Ionin) and Беспалова, А. (A. Bespalova) (2014) АНАЛІТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (ANALYTICAL BASIS OF ECONOMIC AGENTS FINANCIAL SECURITY ENSURING). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 126-131.

Іценко, О. Г. (О. Itsenko) (2014) УНІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕТРА МОГИЛИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ АРХІЄПИСКОПА АЛЕКСІЯ (О. Я. ГРОМАДСЬКОГО). (Union activity of Petr Mohyla in the creative in heritance of archbishop Alexia (Gromadskoho). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 83-96.

А

Абрашкевічус, Г. (Abrashkevichus G. ) (2014) КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА (The cultural identity in the process of development of policultural environment). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 26-33.

Августюк, М. (M. Avhustiuk) (2014) ІЛЮЗІЯ ЗНАННЯ В МЕТАКОГНІТИВНОМУ МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТА ЗМІСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» . (Вип.26). pp. 3-6.

Августюк, М. (М. Avgustiuk) (2014) МЕТАКОГНІТИВНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК СКЛАДОВА МЕТАПІЗНАННЯ (Metacognitive Monitoring As Metacognition Component). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 3-7.

Адах, Н. A. (N. Adah) (2014) Індивідуально-авторські прикметники в поезії Василя Барки. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.50). pp. 42-45.

Акімова, Н. (N. Akimova) (2014) СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО КОДЕКСУ НА САЙТАХ НОВИН (Peculiarity of the communicative codex realisation on the news websites). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 145-146.

Аксютіна, T. (Т. Aksiutina) (2014) DISTANCING POLITENESS IN THE ENGLISH COMMUNICATION. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 261-264.

Альошина, О. (O. Aloshyna) (2014) ПЕРЕБІГ УКРАЇНІЗАЦІЇ У ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ НА ВОЛИНІ У 20-Х Р. ХХ СТ. (The course of ukrainization of the Orthodox Church on Volіn in 1920.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 20-26.

Альошина, О. А. (O. A. Aloshyna) (2014) СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ У СОЦІАЛЬНОМУ ВЧЕННІ ЛЕВА ХІІІ (SOCIAL qUESTIONS IN SOCIAL STUDIES OF LION ХІІІ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 16-23.

Амеліна, C. (S. Amelina) (2014) Суб’єкт-об’єктний картезіанський поділ як засадничий концептуальний принцип новоєвропейської ментальності (Subject-object cartesian distinction as fundamental conceptual principle of modern european mentality ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 88-93.

Антончук, О. (O. Antonchuk) (2014) ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ МОВИ В ПОСІБНИКАХ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» (THE MATTER OF THE SPEECH CULTURE IN THE TEXTBOOKS ON THE COURSE “THE UKRAINIAN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.29). pp. 102-104.

Арістова, Н. (N. Aristova) (2014) DIACHRONIC VIEWPOINT ON POETRY GENRES (WITH REFERENCE TO CONTEMPORARY LITERATURE OF THE ENGLISH SPEAKING COUNTRIES). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 138-141.

Артеменко, А. (A. Artrmenko) and Артеменко, Я. (Y. Artemenko) (2014) Онтологія топосу (Topos ontology). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 84-87.

Артерчук, Т. (T. Arterchuk ) (2014) НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД ВИХОВАННЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ (The German Experience of Christian Values Education at Secondary Schools). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 3-5.

Архіпов, В. (V. Arhipov) and Гільман, А. (A. Hilman) (2014) Cаногенне мислення в структурі художньої творчості. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» (Вип.26). pp. 7-10.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2014) Боротьба з татарськими нападами: від Ольшаниці до Охматова. Нариси воєнно-політичної історії України: навчальний посібник. pp. 37-57.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) and Близняк, М. (M. Blyzniak) and Вєдєнєєв, Д. (D. Vedeneev) (2014) Нариси воєнно-політичної історії України : навчальний посібник. Видавництво Національного університету «Острозька академія»., Острог. ISBN 978-966-2254-83-9

Б

Бєлявцева, О. (Bieliavtseva О.) (2014) Міжетнічні взаємини у Львові періоду міжвоєнного двадцятиліття: художня література і культурна традиція (Inter-ethnic relations in the interwar period in Lviv of the interbellum: literature and cultural tradition). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 139-150.

Білик, Л. (L. Bilyk) and Чемерис, І. (I.Chemerys) (2014) ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ НАЦІЇ (Spiritual and Moral Education of Students is the Key to Development of the Nation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 11-13.

Білицька, В. (V. Bilytska) (2014) ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ВІДЕОРЕПОРТАЖІВ. (Grammatical text peculiarities of the video reports.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 6-7.

Білич, А. (A. Bilych) (2014) ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ТА АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. (THEORETICAL ASPECTS AND ANALYSIS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES TECHNICAL EFFICIENCY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 37-41.

Білогур, В. (Bilogur V.) (2014) СПОРТ ЯК СУБСТАНЦІЙНА ОСНОВА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПАРАДИГМИ. (Sport as substance basis of personal development in the context of European paradigm.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15). pp. 187-191.

Білозерська, Т. (T. Bilozerska) (2014) ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ. (Use of authentic video materials to educate students- interpreters.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 262-264.

Білоконенко, Л. (L. Bilokonenko) (2014) СПРИЙНЯТТЯ МІЖОСОБИСТІСНОГО МОВНОГО КОНФЛІКТУ У СТУДЕНТСЬКОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. (Interpersonal linguistic conflict Perception In students’ communication environment.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 3-6.

Більченко, Є. (E. Bilchenko) (2014) Проект модерну в ХХ-ХХІ столітті: універсалії, реконструкція та реструктуризація (Project of modern in XX–XXI centureіss: universalities, deconstruction and reconstruction). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 32-40.

Білюк, І. (I. Biliuk) (2014) РЕКЛАМА МІСТ У СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ (The advertisement as a bridge in the modern communicative space). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 150-155.

Білюк, С. (S. Biliuk) (2014) ЗАНЯТТЯ ТЕНІСОМ ЯК СПОСІБ СПРЯМУВАННЯ ДИТЯЧОЇ АГРЕСІЇ В ПОЗИТИВНУ ФОРМУ ВИРАЖЕННЯ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» . (Вип.26). pp. 18-20.

Бабій, Л. (L. Babii) (2014) КУЛЬТУРНИЙ СТЕРЕОТИП, ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «КЛАС» У БРИТАНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИН І СВІТУ. (Cultural stereotype as a way of realisation of the concept “class” in Britain language world picture.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 29-32.

Бабак, К. (K. Babak) (2014) СТРУКТУРНО-ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ НА ЕТАПІ ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» (Вип.26). pp. 12-17.

Бабак, К. (K. Babak) (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ (RESEACH OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT PECULIARITIES OF PEDAGOGICAL COLLEGE STUDENTS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.28). pp. 17-27.

Бабенко, О. (O. Babenko) and Журба, О. (O. Zhurba) (2014) ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ У РАННІЙ ЛІРИЦІ М. І. ЦВЄТАЄВОЇ (The features M. I. Tsvetayeva's early lyric poetry.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 160-162.

Базиляк, Н. (N. Bazyliak) (2014) РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРАКТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК МОВНОЇ СТРАТЕГІЇ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ. (Practice representation and peculiarities of its arrangement as language strategy in multicultural space.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 260-261.

Баковецька, О. О. (О. О. Bakovetska) (2014) ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ХІХ СТОЛІТТІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДЕЩИНИ (HISTORY OF BECOMING АND DEVELOPMENT OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH IN ХІХ ’TH ON TERRITORY OF ODESSA REGION). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 24-32.

Балацька, О. (O. Balatska) (2014) СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ КРИТИЧНИХ ЗАУВАЖЕНЬ В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ СТАТТІ (Structural parameters of the critical remarks in an English scientific article). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 147-149.

Балашов, E. (Е. Balashov) (2014) ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ НАСТАНОВ СТУДЕНТІВ У МОТИВАЦІЙНО-ПОТРЕБОВІЙ СФЕРІ (Peculiarities of Social and Psychological Determinants of the Student’s Need-Motivational Sphere). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 8-11.

Балашов, E. (Е. Balashov) (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ЕМПАТІЇ СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСОБУ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ (PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF STUDENT’S SOCIAL EMPATHY AS THE MEANS OF SELF-REALIZATION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 28-39.

Балецька, Людмила Миколаївна (2014) Психологічні особливості атрибуції успіху у професійному самовизначенні студентів вищих навчальних закладів. PhD thesis, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

Балух, О. (O. Balukh) (2014) ПОВСТАННЯ 1490–1492 РР. НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ ТА СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ: НОВЕ БАЧЕННЯ (REBEllION 1490–1492 YEARS IN THE TERRITORY Of NORTHERN BUkOVINA AND EASTERN GAlICIA: NEW VISION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 27-36.

Бандура, Ю. (Y. Bandura) (2014) Значення самоосвіти та саморозвитку для розвитку професійної компетентності викладачів іноземних мов у ВВНЗ (The Importance of Self-education and Self-development for the Development of Professional Competency of Foreign Languages Teachers in the Higher Military Educational Establishments). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 12-15.

Барандій, А. (Barandiy A.) (2014) ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЕПОХУ СТАНОВЛЕННЯ МОДЕРНУ У ЕВРОПІ, НА ПРИКЛАДІ МИСТЕЦЬКОГО ПРОЦЕСУ НА ГАЛИЧИНІ КІН. XIX - ПОЧ. XX СТ. (WAYS TO PRESERVE NATIONAL IDENTITY IN THE EPOCH OF MODERNITY IN EUROPE, ON THE EXAMPLE OF THE ARTISTIC PROCESS IN GALICIA CON. XIX - BEG. XX CENTURY.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 276-283.

Баранник, Л. (L. Barannik) (2014) ФІНАНСУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ (FINANCING OF PENSIONS AS A GLOBAL PROBLEM OF MODERNITY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 56-61.

Баранова, Н. (Baranova N.) (2014) Естетична ідентичність і національно-культурна традиція (Aesthetic identity and national-cultural tradition). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 98-105.

Барило, О. (O. Barylo) (2014) СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ (Current Peculiarities of Pupils’ and Students’ Moral and Spiritual Edication in Multicultural Space of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 6-10.

Бегей, О. (O. Begei) (2014) ЛАВРІВСЬКИЙ СВЯТООНУФРІЇВСЬКИЙ МОНАСТИР У ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: ІСТОРІЯ ТА ДУХОВНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. (Lavriv Sviatoonufrii monastery in the XX – the beginning of the XXI century: history, spiritual and educational activity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство» (Вип.10). pp. 3-13.

Белоруссова, С. (Belorussova S.) (2014) «Свой» и «чужой» мир в записках южноевропейских путешественников ХV века (Southern european travelers’ visions of «our» and «other» world in 15 th century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 133-138.

Белявська, O. (O. Beliavska) (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ УСПІШНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АЛЬТЕРНАТИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (Psychological Factors of the Efficient Organization of Alternative Foreign Language Learning by the Students of Higher Educational Establishments). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 16-20.

Бень, Д.(Bien D.) (2014) НАТХНЕННЯ ТА ВІЗІЇ МАЙБУТНЬОГО УСТРОЮ ПОЛЬЩІ НА ОСНОВІ ІНТЕРВ'Ю ІЗ ЛІДЕРАМИ РУХУ АЛЬТЕРНАТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА В 1983-1990 РР. (INSPIRATIONS AND VISION OF FUTURE POLITICAL SYSTEM IN POLAND BASE ON INTERVIEWS WITH THE LEADERS OF THE ALTERNATIVE MOVEMENT FROM 1983 TO 1990.) (INSPIRACJE I WIZJA PRZYSZLEGO USTROJU POLSKI NA PODSTAWIE WYWIADOW Z LIDERAMI RUCHU SPOLECZENSTWA ALTERNATYWNEGO W LATACH 1983-1990). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 229-239.

Березяк, І. (I. Berezyak) (2014) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. (FOREIGN EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES FORMATION OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 31-36.

Береславська, O. (O. Bereslavska) (2014) ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ УКРАЇНИ: ДЖЕРЕЛА ПОПОВНЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ (FOREING EXCHANGE RESERVES OF UKRAINE:SOURCES OF REPLENISHMENT AND MANAGEMENT EFFICIENCY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 63-68.

Берест, Р. (R. Berest) (2014) СПЕЦИФІКА БУТТЯ РЕЛІГІЇ В СУЧАСНИХ РІЗНОКОНФЕСІЙНИХ СІМ’ЯХ. (Pacification of the religion’s being in modern families of different confess ions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 14-21.

Берестова, А. (А. Berestova) (2014) ПРЕЦЕДЕНТНІ РЕЛІГІЙНІ НАЗВИ І ПРЕЦЕДЕНТНІ ТЕКСТИ З РЕЛІГІЙНИМ КОМПОНЕНТОМ ЯК ДИСКУРСИВНІ МАРКЕРИ (на матеріалі сучасної української художньої прози). (Case-religious names and case texts with religious components. As discursive markers (based on modern Ukrainian prose)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 304-306.

Бибик, С. (S. Bybyk) (2014) Регіональна варіантність стильової норми в дискурсі радіо «FM Галичина». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). pp. 46-48.

Бистров, Я. (Bystrov) (2014) ФРЕЙМОВА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ СУБ’ЄКТА В АНГЛОМОВНОМУ БІОГРАФІЧНОМУ НАРАТИВІ. (Linguistic peculiarities of the Britain and Ukrainian dialogic discourse in a chat. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 33-36.

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2014) Спогади професора Миколи Павловича Ковальського «про тих, кого пам'ятаю і шаную (роздуми про коло особистостей, з якими доводилось зустрічатись і співпрацювати)». (Memories of professor mykola kowalskyi «for those who remember and honor (reflections on the range of personalities, which had to meet and cooperate»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 25-48.

Блоха, Я. (Y. Blokha) (2014) Аналіз В. Г. Короленком головних ціннісних орієнтацій епох Відродження та Просвітництва (на основі поглядів М. Монтеня та Вольтера) (Analysis of the major value orientations of the renaissance and the enlightenment (based on the views of montaigne and voltaire by V. G. Korolenko). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 68-72.

Бобиль, С. (S. Bobyl) (2014) РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСТО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ РЯІ/УЯІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. (Sales personality oriented approach in teaching РЯІ/УЯІ in high school.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 265-266.

Бобкова, Т. (T. Bobkova) (2014) УКРАЇНСЬКА КОРПУСНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ: ОСНОВНІ ЕТАПИ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. (UKRAINIAN CORPUS LEXICOGRAPHY: MILESTONES AND TRENDS.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 267-270.

Богачик, М. (M. Bohachyk) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КОМП’ЮТЕРНИХ СКОРОЧЕНЬ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ. (The peculiarities of the computer reductions translation in English texts.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 8-11.

Богданова, О. (O. Bohdanova) (2014) ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. (Usage of authentic videos for formation of communicative and socio-cultural competence at English lessons.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 271-272.

Богуш, I. (l. Bohush) (2014) КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (THE COMMUNICATIVE-SPEECH ACCOMPANIMENT OF PROFESSIONAL DISCOURSE OF THE FUTURE SPECIALIST OF PRESCHOOL EDUCATION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 73-76.

Бойко, А. (A. Boyko) (2014) ПРОБЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. (The problem of saving of educational national identity in the context of European integration.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 9-15.

Бойко, Р. (R. Bojko) (2014) РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК У ПОДІЯХ ЄВРОМАЙДАНУ (ЛИСТОПАД 2013 р. – ЛЮТИЙ 2014 р.) (Religious factor in events of Euromaydan (November 2013 – February 2014)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 22-31.

Бондар, В. (V. Bondar) (2014) Роль органів місцевого самоврядування у формуванні громадянського суспільства в Україні (The role of local governments in the formation of civil society in Ukraine). In: Розвиток громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи. Громадянське суспільство, Вип. 7 . Вид-во НаУОА, Острог, pp. 147-156.

Бондаренко, Л. (L. Bondarenko) (2014) ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИНТАКСИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕКСТОВ МЕДИА-ЖАНРА «СОВЕТ». (Polypredicate units of the syntactic texts’ model media – genre “ ADVISE”.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 37-39.

Борейко, В. (V. Boreiko) (2014) ВПЛИВ ЗМІН У ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. (EFFECT OF CHANGES IN THE INDUSTRIAL COMPLEX ON THE ECONOMY UKRAINE.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 5-8.

Борейко, В. (V. Boreiko) (2014) НАУКОВО-ОСВІТЯНСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА (THE SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ENSURING OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE VILLAGE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.27). pp. 4-7.

Борейко, Ю. (Y. Boreiko) (2014) ЕТНОКОНФЕСІЙНИЙ СИНКРЕТИЗМ У ПОВСЯКДЕННІЙ МЕНТАЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНИХ УКРАЇНЦІВ (Ethnic and religious syncretism in everyday mentality of Оrthodox Ukrainians). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 37-48.

Борейко, Ю. (Y. Boreiko) (2014) ПОВСЯКДЕННІ ПРАКТИКИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я: НА ПЕРЕХРЕСТІ ЦЕРКОВНОГО І НАРОДНОГО ДИСКУРСІВ. (Everyday practices of modern Ukrainian orthodoxy: on intersection of clerical and popular discourses). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 32-42.

Борейко, Ю. Г. (Y. H. Boreiko) (2014) РЕЛІГІЙНА ПОВСЯКДЕННІСТЬ ЯК СФЕРА КОМУНІКАЦІЇ ОЦЕРКОВЛЕНИХ ВІРУЮЧИХ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я (RELIGIOUS EVERYDAY LIFE AS A SPHERE OF COMMUNICATION OF STRONG BELIEVERS OF UKRAINIAN ORTHODOXY). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 33-43.

Боржецька, Н. Л. (N. Borzhets’ka) (2014) Поняття «форма закінчення досудового розслідування» (The concept of the form of pre-trial investigation). Підприємництво, господарство і право (№10). pp. 76-81.

Боржецька, Н. Л. (N. Borzhets’ka) (2014) Подання та розгляд клопотань на етапі завершення досудового розслідування (Filing and consideration of petitions on the final stage of pre-trial investigation). Прикарпатський юридичний вісник : збірник наукових праць, Вип.2. pp. 182-190.

Боржецька, Н. Л. (N. Borzhets’ka) (2014) Підстави та умови складання обвинувального акта (The Grounds and Reasons of an Indictment Drafting). Юридична Україна (№8). pp. 77-83.

Борисов, O. (O. Borysov) and Васильєва, O. (O. Vasilieva) (2014) КЛЮЧОВІ ПАРАМЕТРИ ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ (Key parameters of the dialogical interaction). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 156-158.

Борковська, І. (I. Borkovska) (2014) ПРАГМАТИЧНІ УСТАНОВКИ АДРЕСАНТА В ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТАХ (Pragmatic aims of the addresser in commercial documents). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 159-161.

Боровець, Т. (T. Borovets) (2014) ДЕСТРУКТИВНИЙ ВПЛИВ НА МОЛОДЬ ХРИСТИЯНСЬКИХ НЕОРЕЛІГІЙНИХ РУХІВ (НА ПРИКЛАДІ РУХУ «ДІТИ БОГА») (Destructive Influence on Young Christian Neoreligious Movements (on the Example of the Movement «Children of God»)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 14-17.

Бородинська, Л. (L. Borodynska) (2014) ДОСВІД ОБ’ЄДНАВЧИХ ПРОЦЕСІВ СПІЛЬНОТ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН І БАПТИСТІВ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. (The experience of merging processes of Evangelical Christian Baptists in the first half of the XX century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 49-60.

Бояківська, І. (I. Boyakivska) (2014) ОСОБЛИВОСТІ САМОСТАВЛЕННЯ ОБДАРОВАНИХ ПІДЛІТКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ВІДНОСИН У ЇХ СІМ’ЯХ (The Peculiarities of Gifted Teenagers’ Self-Attitude Level on Relationships in Their Families). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 21-27.

Брацун, І. (I. Bratsun) (2014) Освіта як суспільна технологія (Education as a social technology). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 27-31.

Бронських, С. (S. Bronskikh) (2014) Євангельський сюжетно-образний матеріал в літературі як відповідь на загальнолюдські одвічні питання (Evangelical plot-shaped material in the literature as an answer to the eternal human questions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). pp. 262-264.

Бублик, Т. (T. Bublyk) (2014) ВІДРОДЖЕННЯ УГКЦ КРІЗЬ ПРИЗМУ «МІТИНГОВОЇ ДЕМОКРАТІЇ» (1988 – 1989 рр.). (Resurgence of the Ukrainian Greek Catholic Church in the Light of the «Meeting Democracy» (1988 – 1989)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 43-52.

Будько, М. (M. Budko) (2014) Спільність із «чужим» через розуміння: дескрипції феномену гостинності у філософській герменевтиці (Community with the ‘Stranger’ through understanding: the descriptions of the hospitality phenomenon in philosophical hermeneutics). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 104-108.

Бужинська, С. (S. Buzhinskaya) (2014) АНАЛІЗ ВПЛИВУ МОДАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ НА УСПІШНІСТЬ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ (The Analysis of the Impact of Modal and Specific Memory on the Success of Mastering the Curriculum by Primary School Pupils). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 28-34.

Булкіна, А. (A. Bulkina) (2014) ДІАЛОГІЧНИЙ ЛЮБОВНИЙ ДИСКУРС: РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ В МОВЛЕННЄВОМУ ЖАНРІ «ЗНАЙОМСТВО» (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ТОМАСА ГАРДІ). (Dialogic love discourse: Strategy realisation of the self-presentation in the speech genre “acquaintance” (based on the works of Thomas Gardi). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 43-45.

Буньо, Г. (H. Bun'o) (2014) СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ГРАМАТИЧНОЇ ОМОНІМІЇ В ТЕКСТІ. (Modern solving methods problems of grammatical homonymy in the text.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 12-16.

Буравський, O. (O. Buravskyi) (2014) СТАНОВИЩЕ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ ТА БІЛОРУСІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (Position of the Roman Catholic Church in the Right Bank Ukraine and Belarus in Early twentieth century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 61-69.

Буравський, О. (O. Buravskyi) (2014) РИМО-КАТОЛИЦЬКЕ ДУХОВЕНСТВО ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ І БІЛОРУСІЇ В СІЧНЕВОМУ ПОВСТАННІ 1863 – 1864 рр. (The Roman Catholic clergy in the Right Bank Ukraine and Belarus in the January rebell ion of 1863 – 1864). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 54-61.

Бурий, А. (A. Buryi) (2014) КІНЕМАТОГРАФІЧНІ МЕТАФОРИ ІСТОРІЇ ЯК ДЗЕРКАЛО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. (Сinematographic metaphors of history as a mirror of European identity.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 122-142.

Буряченко, А. (A. Buriachenko) and Логвінов, П. (P. Logvinov) (2014) ВИТОКИ ТА УСПІШНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ. (ORIGINS AND SUCCESSFUL EXPERIENCE WITH PERFORMANCE PROGRAM BUDGETING IN BUDGET PROCESS). Наукові записки Національного університету« Острозька академія ».Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 89-94.

В

Вівчарик, П. (P. Vivcharyk) (2014) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА У ПРАЦЯХ СТЕПАНА КАЧАЛИ. (SOCIAL AND ECONOMIC PERSPECTIVE IN STEPAN KACHALA'S WORKS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 225-233.

Вільчинська, Т. (T. Vilchynska) (2014) ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ. (Lingua-cultural research of the rightful informational content of the Ukrainian folklore.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 51-53.

Вісич, О. (O. Visych) (2014) Топос театру в драматургії Лесі Українки. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.5). pp. 121-124.

Валевська, С. (S. Valevska) (2014) ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. (The formation of the socio-cultural competence of the students from non-lingual specialities in universities during the process of studying.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 7-9.

Ванівська, О. (O. Vanivska) and Дубравська, Д. (D. Dubravska) (2014) СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ КОМПОЗИТІВ-КОЛОРАТИВІВ (Structural models and morphological features of the composites - koloratives). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 17-19.

Василишина, Н. (N. Vasylyshyna) (2014) Teaching tourism lexis to international relation students as a linguistic problem and a prioriti. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 297-298.

Вдовенко, Т. (T. Vdovenko) (2014) ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ С ПЕРСОНАЖЕМ-НАРРАТОРОМ (Spatiotemporal characteristics of English-speaking art products with the character-narrator). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 163-164.

Венгер, Олександр Павлович (2014) Психолого-педагогічні особливості розвитку пізнавальної діяльності студентів вищого навчального закладу. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

Вербець, В. (V. Verbets) (2014) ЕСКАЛАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДИСКОМФОРТУ ОСОБИСТОСТІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» . (Вип.26). pp. 21-25.

Весельська, Г. (H. Veselska) (2014) СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ СПОЛУЧНИКІВ ХОЧ (І), ХОЧА (Й) У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Н. СНЯДАНКО «СИНДРОМ СТЕРИЛЬНОСТІ»). (Semantico- Syntactic functions of the conjunctions “ХОЧ (І), ХОЧА (Й)” in the modern Ukrainian prose(based on the novel «СИНДРОМ СТЕРИЛЬНОСТІ» written by N. Sniadanko). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 46-48.

Винник, О. (O. Vynnyk) (2014) Стратегія інтелектуалізації в сучасному англомовному дискурсі програмування. (The intellectualization strategy in modern English programming discourse.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 49-50.

Вишинський, С. (S. Vyshynskyi) (2014) ЗА ВУАЛЛЮ РЕАЛЬНОСТІ. ГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ ПОСТМОДЕРНУ. (Behind the veil of reality. The gnostic aspects of postmodernity.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 16-27.

Войналович, Л. (L. Voinalovych) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЙМЕННИКА IT В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (The peculiarities of the functioning of the pronoun IT in the modern English). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 20-22.

Войтович, Л. (L. Voytovych) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ. (FEATURES OF FORMATION OF INSURANCE PROPERTY IN UKRAINE.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. (Вип.26). pp. 51-54.

Войцехівська, Н. (N. Voitsekhivska) (2014) ЗМІНА ТЕМИ ЯК ТАКТИКА КОНФЛІКТНОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРС (Change of the subject as a tactic of conflict dialogical discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 162-165.

Волкова, O. (O. Volkova) (2014) ОСНОВНІ ПАРАДИГМАТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ СПЕЦИФІКИ ВІДТВОРЕННЯ МАКРОКОНЦЕПТУ «ПОРТРЕТ» З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ (The main paradigmatic approaches to the analysis of the reproduction macroconcept peculiarity “portrait” from German to Ukrainian). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 268-270.

Володіна, Т. (T. Volodina) (2014) ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ МОНОГРАФІЇ (Functional and stylistic features of the German Linguistic Monographs). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 165-170.

Волошина, В. (V. Voloshyna) (2014) ФЕНОМЕН ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У ПРОЦЕСАХ ПАМ’ЯТІ: ЇЇ ВИДИ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» . (Вип.26). pp. 26-31.

Волошина, В. (V. Voloshyna) (2014) До проблеми розвитку метапа м’яттєвих здібностей (TO THE PROBLEM OF METAMEMORY SKILLS’ DEVELOPMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 150-159.

Воробйова, Л. ( L. Vorobіovа) (2014) Соціокультурна основа освітньої комунікації в епоху Нового часу (The socio-cultural basis of educational communication in the era of Modern times). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 156-160.

Врублевська, Т. В. (T. Vrublevska) (2014) Номінативне поле концепту «Поділля» в художніх творах Михайла Стельмаха: цілісна номінація. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). pp. 49-51.

Вуколова, В. (V. Vukolova) (2014) TRANSLATORS’ INTERCULTURAL COMPETENCE AS A CRUCIAL FACTOR OF SUCCESSFUL INTERCULTURAL COMMUNICATION. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 299-302.

Г

Гільман, А. (A. Hilman) (2014) Роль саногенного мислення в процесі становлення особистості студента (Role of sanohenny thinking in the process of students’ personality development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 40-47.

Гільман, А. (A. Hilman) (2014) Саногенне мислення як чинник протидії емоційного стресу в навчальній діяльності студента (Sanohenic Thinking as a Factor that Helps Students Combat Emotional Stress in Educational Activities). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 43-49.

Габидуллина, А. (A. Habidullina) (2014) ТИПЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ (Types of the philological definitions in a popular science linguistic text). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 166-168.

Гаврилюк, Н. (N. Havryliuk) (2014) АКТУАЛЬНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ У ВИКЛАДАННІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ – АГРОБІОЛОГАМ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» . (Вип.26). pp. 32-34.

Гаврилюк, Н. (N. Havryliuk) (2014) З ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ АКТИВНОСТІ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ (The Experience Of The Application Of Principle Of Activity In Teaching Foreign Languages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 35-38.

Гавриш, О. (O. Havrysh) (2014) СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ МІЖ НІМЕЦЬКОЮ ЛІТЕРАТУРНОЮ МОВОЮ ТА ШВЕЙЦАРСЬКИМ ДІАЛЕКТОМ. (Specific interactions between German literary language and the Swiss dialect.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 307-310.

Гайдук, О. (O. Haiduk) and Гонгало, С. (S. Honhalo) (2014) Застосування силіконових відтискних мас «STOMAFLEX SOLID» та «ZETAPLUS» для отримання зліпків з об’ємних слідів. (The application of the silicone impression materials ‘Stomaflex solid’ and‘ Zetaplus’ for receiving copies from three-dimensional tracks.). Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» (№1(9)). pp. 1-19.

Галай, T. (T. Halai) (2014) АНГЛІЙСЬКА ФАХОВА МОВА ГЕОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ (English geology professional language in the system of national wide language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 169-171.

Галичанська, А. (A. Halychanska) (2014) МІЖПОКОЛІННИЙ КОНФЛІКТ ЯК СПОСІБ ВЗАЄМОДІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ У СІМ’Ї. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). pp. 35-38.

Ганаба, С. (S. Hanaba) (2014) Методологічний потенціал транс дисциплінарного підходу в організації змісту навчання (Methodological potential of transdisciplinary approach in learning content). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 62-67.

Гандзілевська, Г. (G.Gandzilevska) (2014) Проблема збереження національної ідентичності українців у творчій спадщині Уласа Самчука: МУРівський період (Preservation of National Identity of Ukrainians in the Legacy of Literary Artist Ulas Samchuk (MUR period)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 39-42.

Ганзуленко, В. (V. Hanzulenko) (2014) РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ДЕРЖАВНОГО АТЕЇЗМУ (КІНЕЦЬ 20-Х – 30-ТІ РР. ХХ СТ.). (Roman-Catholic Churchin the South Ukraine in epoch of state atheism (end of 20s – 30s of the ХХ century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 62-73.

Гарбар, Г. (H. Harbar) (2014) СПЕЦИФІКА У ПЕРЕКЛАДІ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ «НІКЧЕМНИЙ Я» ТА «НІКЧЕМНИЙ Я-2». (Specificity in the translation of animated film "Despicable Me" AND "Despicable Me 2".). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 171-174.

Гармаш, E. (E. Harmash) (2014) КРИТЕРИИ УСПЕХА/НЕУДАЧ В КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ «ФЛИРТ» (Criteria of the success/failure in communicative situation “flirt”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 172-175.

Герасимова, І. (I. Herasymova) (2014) ДО ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). pp. 39-42.

Гергелюк, Микола Михайлович (2014) Канонічні та еклезіологічні засади автокефального устрою церков у структурі вселенського православ'я: історичний контекст. PhD thesis, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Герчанівська, П. (P. Gerchanivska) (2014) СУБ'ЄКТИВАЦІЯ ЛЮДИНИ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ. (The subjectivation of man in Ukrainian reality.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (15 (2)). pp. 3-8.

Гладьо, С. (S. Hlad'o) (2014) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІОГЕННИХ МАРКЕРІВ ТЕКСТОВОГО ПРОСТОРУ (досвід інтерпретації англіськомовного художнього тексту). (Lexico-semantic features emotiogenic text space markers (experience of the interpretation English literary text.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 175-177.

Глодзь, Г. (2014) ОБРАЗ «ЧУЖОГО» В АНТИУТОПІЯХ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 331-333.

Гнаткович, О. (O. Hnatkovych) (2014) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ РИНКОВИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. (ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF LAND MARKET RELATIONS IN AGRICULTURE.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.26). pp. 28-32.

Гнидка, К. (2014) РЕГІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 334-336.

Годзь, Н. (Godz N.) (2014) ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА КУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ НА ТЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ СТРАТЕГІЙ (The cultural identity in the context of socio-ecological diversity). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 47-59.

Годзь, Н. (N. Godz) (2014) Принцип трансдисциплінарності, історичний метод та проблема часу з позиції філософського аналізу сучасної екології (The principle of transdisciplinary, historical method and problem of the time in position philosophical analysis the modern ecology). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 52-56.

Годунок, Н. (N. Hodunok) (2014) СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛІГІЙНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ (The Structural and Functional Characteristics of Religiosity of Christian Ethics Teachers). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 18-21.

Головащенко, Ю. (Yu. Holovashchenko) (2014) СПРИЙНЯТТЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ: КОГНІТИВНИЙ МЕХАНІЗМ. (Perception and interpretation of the work of art: cognitive mechanism.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.48). pp. 54-56.

Голтвеницька, M. (M. Holtvenytska) (2014) СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ ІЗ ПІДРЯДНИМ ВІДПОВІДНОСТІ ЯК ОКРЕМИЙ СЕМАНТИЧНИЙ РІЗНОВИД ДЕТЕРМІНАНТНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ УТВОРЕНЬ. (Complex sentences with the subordinate correspondence as an individual semantic variety determinant complex formations.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 23-26.

Голуб, Н. (N. Holub) (2014) ДІАЛОГІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ (THE DIALOGIZATION OF THE UKRAINIAN LANGUAGE STUDYING PROCESS FOR THE PUPILS OF THE SECONDARY SCHOOL). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 3-8.

Гончарова, Н.(N. Goncharova) (2014) Організаційні засади функціонування шляхетних пансіонів у південноукраїнських губерніях у першій половині XIX століття. (Organizational bases for the functioning of noble guest houses in the southern provinces in the first half of the xix century.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 88-97.

Гораль, Н. (N. Horal) (2014) ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА І «ЗАПИСКИ КРАЙ УЗГОЛІВ’Я» СЕЙ СЬОНАГОН. (Literary Criticism and «ЗАПИСКИ КРАЙ УЗГОЛІВ’Я» Sey Sionagon.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (Вип.49). pp. 178-179.

Горбенко, С. (S. Horbenko) (2014) ГУМАНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ МУЗИКИ ЯК ПРОЦЕС ДУХОВНО-КАТАРСИЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ (Humanistic Education by Means of Music as the Process of Spiritual and Cathartic Transformation of Personality). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 22-25.

Гороховець, Ю. (J. Gorohovets) (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРУКТУРУВАННЯ АПК РЕГІОНУ (THEORETICAL BASIS STRUCTURING OF AIC REGION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 69-72.

Гошовська, І. (I. Hoshovska) (2014) ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ МОВИ. (Determinologization as a part of intellectual language.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (Вип.49). pp. 27-29.

Греб, M. (M. Hreb) (2014) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ТА САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИКОЛОГІЇ І ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL GUIDELINES OF THE OPTIMIZATION OF THE EDUCATIONAL, COGNITIVE AND SELF-EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS IN THE PROCESS OF STUDYING LEXICOLOGY AND PHRASEOLOGY OF THE UKRAINIAN LANGUAGE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.29). pp. 105-110.

Гречок, Л. (L. Hrechok) (2014) ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ТА МЕТОДІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. (Usage of techniques and methods for interactive learning in the development of communicative сompetence in English language learning.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна". (Вип.49). pp. 273-275.

Грибіник, Г. (H. Hrybinyk) (2014) ПРОЦЕСИ МЕТАФОРИЗАЦІЇ І МЕТОНІМІЗАЦІЇ У ТЕРМІНОЛОГІЇ ГЕОДЕЗІЇ ТА КАДАСТРУ. (Processes of the mataphorization and metonymyzation in the terminology of geodesy and cadastre.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (Вип.49). pp. 311-313.

Гриджук, О. (O. Hrydzhuk) (2014) ЛІНГВІСТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТАМИ ФАХОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕРМІНІВ-СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ЛІСІВНИЦТВА ТА ДЕРЕВООБРОБКИ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» (Вип.26). pp. 43-47.

Гриджук, О. (O. Hrydzhuk) (2014) АКТУАЛЬНІСТЬ КУРСУ «ФАХОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ» У ВИЩІЙ ШКОЛІ НЕФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ (The Topicality of the Course „Professional Terminology” for the Students of Non-philological Specialties). Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 50-54.

Грижак, Л. (L. Hryzhak) (2014) МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРТРЕТНИХ ОПИСІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ XVI СТОЛІТТЯ (Language peculiarities of the portraits’ descriptions in English prose in XVI century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 176-178.

Гримашевич, Г. (H. Hrumashevych) (2014) СТУПЕНЮВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ В УКРАЇНСЬКИХ ДІАЛЕКТАХ. (Levelling of the adverbs in Ukrainian dialects.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (Вип.49). pp. 31-33.

Гринчишин, T. (T. Hrynchyshyn) (2014) Православні храми Львова: динаміка ЗА СТОЛІТТЯ (Orthodox churches of Lvov: dynamics across the centuries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 70-84.

Гринюк, Б. (2014) МУЗЕЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА СТАРЧУКА (1930-1950 РР.). (MUSEUM ACTIVITIES OF IVAN STARCHUK (1930-1950 YEARS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 137-145.

Грицюк, Н. (N. Grytsyuk) (2014) СУТНІСТЬ, ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРАТЕГІЙ. (ESSENCE, SUBORDINATION AND RELATIONSHIP STRATEGIES.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.26). pp. 33-37.

Грицюк, П. (P. Hrytsiuk) and Мулярчук, O. (O. Muliarchuk) (2014) Моделювання впливу інфляції на економічне зростання України (Modeling impact of inflation on economic growth in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 144-149.

Груба Т. Л., Т. (T. Hruba) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ (PECULIARITIES OF THE SPEECH CULTURE FORMATION OF THE PUPILS AT MAGNET SCHOOLS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 30-33.

Грудзевич, Ю. (Y. Grudzevich) (2014) СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ. (THE ESSENCE OF ENTREPRENEURSHIP MECHANISM AND ITS СONSTITUENTS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 9-14.

Гузенина, С. (Guzenina S.) (2014) С чего начинается родина: к сущности государственной идеологии (What begins the motherland: to the essence of state ideology). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 189-195.

Гук, О. (О. Hook) (2014) БАРОКОВА УКРАЇНСЬКА ЛЮДИНА У ПОШУКАХ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ. (Baroque Ukrainian person in the search of cultural identity: realities of todey.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 69-77.

Гуменюк, І. (I. Humeniuk) (2014) НЕГАТИВНО КОНОТОВАНІ ПРЕЦЕДЕНТНІ НОМІНАЦІЇ СУЧАСНОГО ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ (Negative connotative precedent nominations of the modern Internet discourse in Ukrainian and English languages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 271-273.

Гурецька, M. (M. Huretska) (2014) РОЛЬ КОМУНІКАТИВНО ЗНАЧУЩИХ ЖЕСТІВ У АКТУАЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ РОЗДРАТУВАННЯ. (Role of the communicatively significant gestures in the actualization of the emotional irritation condition.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологія" (Вип.49). pp. 34-36.

Гурко, O. (O. Hurko) (2014) ВИГУКОВІ СЛОВА-РЕЧЕННЯ В ПЕРЕДАЧІ ЗНАЧЕННЯ СТВЕРДЖЕННЯ (Exclamation words-sentences in the transmission of assertion). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 179-181.

Гуртовенко, Н. (N. Gurtovenko ) (2014) МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ – ГОЛОВНА СКЛАДОВА ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Motivational Component as the Main Component of Students' Readiness for Professional Activity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 55-58.

Гусір, І. (I. Gusir) (2014) Філософсько-культурологічне розуміння гуманізму в сучасній етиці (Philosophical and cultural understanding of humanism in the modern ethics). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 141-146.

Гусаківська, Світлана Степанівна (2014) Психологічні особливості формування ціннісно-смислової сфери майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. PhD thesis, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

Гусар, Г. (Н. Hussar) (2014) МОРАЛЬНОЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА З ПОГЛЯДУ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ (Moral and Ethical Foundations of Medical Personnel from the Point of View of Christian Psychology). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 26-29.

Гушук, I. (I. Hushuk) and Нижник, А. (A. Nyzhnyk) and Шугай, М. (М. Shugay ) (2014) Вплив екологічних чинників на психічне здоров’я особистості. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» (Вип.26). pp. 48-51.

Гущук, I. and Комов, O. and Гущук, В. (2014) МОНІТОРИНГ ЗА ЗАБРУДНЕННЯМ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ДОЗАМИ ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПОЛІСЬКИХ РАЙОНІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ПІЗНІЙ ФАЗІ ГЛОБАЛЬНОЇ АВАРІЇ. Гігієна населених місць (Вип.63). pp. 213-221.

Гущук, І. (Huschuk I.) and Брезецька, О. (Brezetska O.) and Гущук, В. (Huschuk V.) (2014) ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ З ДЖЕРЕЛ ТА МЕРЕЖІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ВОДОПРОВОДІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND HYGIENIC QUALITY OF DRINKING WATER SOURSES AND WA TER PIPE NETWORK OF THE CENTRALIZED RIVNE REGION). Гігієна населених місць (Вип.64). pp. 76-80.

Д

Дідук-Ступ’як, Г. (H. Diduk-Stupiak) (2014) Психологічний вимір інтеракції різнотипових підходів до вивчення української мови як рідної і як державної (THE PSYCHOLOGICAL DIMENSION OF THE POLYTYPICAL APPROACHES INTERACTION WHEN STUDYING THE UKRAINIAN LANGUAGE AS A MOTHER TONGUE AND AS A STATE LANGUAGE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 37-40.

Данилюк, О. (O. Danyliuk) (2014) КОНСЕРВАТИВНИЙ ТА ПРОГРЕСИВНИЙ ПОГЛЯДИ НА МЕДІАТИЗАЦІЮ ПРОТЕСТАНТИЗМУ (Conservative and Progressive Views on the Mediatization of Protestantism). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 30-35.

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2014) СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ. (THE COMPONENTS OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL UNIT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (Вип.25). pp. 95-103.

Демиденко, О. (O. Demydenko) and Горбатюк, O. (O. Horbatiuk) (2014) ТЕРМІНОСИСТЕМА ФАХОВОЇ МОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ. (Terms system of the professional language stable developing and peculiarities.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 37-39.

Демидчик, Г. (H. Demydchyk) and Собко, В. (V. Sobko) (2014) ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЯК ШЛЯХ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ГРАМАТИЧНОГО ЛАДУ МОВЛЕННЯ (THE ORGANIZATION OF LINGUISTIC OBSERVATIONS AS A WAY OF THE GRAMMAR ORDER OF THE SPEECH IMPROVEMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 34-36.

Демковіч-Добжанська, К. (Demkowicz-Dobrzanska K.) (2014) СТРОШЕК, БРУНО - ПЕКЛО ВИГНАННЯ. (STRQSZEK, BRUNO - THE HELL OF EXILE.) (STROSZEK, BRUNO - PIEKLQ WYGNANIA.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 150-162.

Демянюк, О. (O. Demianiuk) (2014) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ОБРАЗУ СВІТУ ТА ЙОГО ВАРІАТИВНОСТІ (THEORETICAL ANALYSIS OF THE WORLD IMAGE PROBLEM AND ITS VARIABILITY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 48-61.

Дем’яненко, O. (O. Demianenko) (2014) МОВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (Students language preparation for cross-cultural communication in the context of globalization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 303-305.

Дем’янчук, O. (O. Demianchuk) (2014) ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЯК БАЗОВА ОСНОВА ЇХ СТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ (REGIONS FINANCIAL POTENTIAL AS A BASIS OF ITS STABLE ECONOMIC DEVELOPMTNT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 73-78.

Денищук, П. (P. Denyshchyk) (2014) Системний аналіз процесу визначення кількості ставок викладачів державного вишу. (SYSTEMS ANALYSIS OF DETERMINING THE NUMBER OF RATES STATE TEACHERS UNIVERSITY.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ».Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.26). pp. 129-131.

Джєканьський, П. (P. Dziekański) (2014) БАГАТОВИМІРНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ У ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОВІТІВ ШВЄНТОКШИСЬКОГО ВОЄВОДСТВА (У КОНТЕКСТІ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА). (Multidimensional comparative analysis in the assessment of the competitiveness of the districts świ ętokr zyskie voivodship (in terms of finance , economy and environment). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.26). pp. 55-66.

Джекански, П. (P. Dziekański) and Павлік, А. (A. Pawlik) (2014) ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ РАЙОНІВ СВЄНТОКШИСЬКОГО ВОЄВОДСТВА. (ASSESSMENT OF FINANCIAL CONDITION OF DISTRICTS IN ŚWIĘTOKRZYSKIE PROVINCE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (Вип.25). pp. 177-185.

Дмитренко, В. (2014) ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ГЕТЬМАНЩИНИ ЗА МЕТРИЧНИМИ КНИГАМИ XVIII СТОЛІТТЯ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 337-339.

Дмитрук, І. (I. Dmytruk) (2014) СУЧАСНІ П’ЯТИДЕСЯТНИЦЬКІ ЗМІ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ (Modern Pentecostal media: state and development trends). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 85-92.

Дмишко, О. (О. Dmyshko ) (2014) РОЛЬ СУСПІЛЬСТВА ТА СІМ’Ї У ДУХОВНО-МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ ( The Role of the Family and Society in the Spiritual and Moral Education of the Young Generation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 36-38.

Довгалюк, Т. (T. Dovgaliuk) (2014) ДО ПРОБЛЕМ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТАПАМ’ЯТІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» (Вип.26). pp. 53-59.

Довжик, О. (2014) ІДЕНТИЧНІСТЬ ХУДОЖНИКА ТА ФУНКЦІЯ ДОСЛІДНИКА: КОНСТРУЮВАННЯ «ОБРІ БЕРДСЛЕЯ» В РЕЦЕПЦІЇ ХХ СТ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 323-325.

Доній, Н. (Doniy N.) (2014) Соціальна девіталізація особистості як віддзеркалення втоми від перманентної кризи ідентичності (Social devitalization of personality as a reflection of fatigue caused by the permanent identity crisis). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 120-125.

Доній, Н. (N. Doniі) (2014) Світовідчуття Нового часу як підґрунтя розвитку соціальної девіталізації особистості (Attitude of the New time as the basis for the development of social devitalization of personality ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 73-78.

Дорогович, Н. (N. Dorohovych) (2014) ЕКСПРЕСИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ САКРАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ЯНА ТВАРДОВСЬКОГО. (Expressive functioning of sacred vocabulary in poetic texts by Yan Tvardovski.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 180-182.

Доцевич, Т. (T. Dotsevych) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ТА МЕТАКОГНІТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИШУ (The Features of Pedagogical Self-regulation and Metacognitive Competence of a High-school Teacher). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 59-63.

Дрогоруб, І. В. (І. Drohorub) (2014) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДЕФІНІЦІЙ «ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ БАНКУ», «РЕСУРСИ БАНКУ», «РЕСУРСНА БАЗА БАНКУ». (RELATIONSHIP DEFINITIONS OF «FINANCIAL RESOURCES OF THE BANK», «BANK RESOURCES», «RESOURCE BASE OF BANKS». Наукові записки Національного університету« Острозька академія ».Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 104-108.

Дроздова, І. (I. Drozdova) (2014) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ АУДИТОРНИХ І ПОЗААУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ (THE CURRENT PROBLEMS OF PRACTICAL CLASSES’ TECHNIQUES AND EXTRACURRICULAR CLASSES ON THE UKRAINIAN PROFESSIONAL SPEECH OF THE STUDENTS WHO ARE NOT PHILOLOGISTS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.29). pp. 77-81.

Дубасенюк, О. (O. Dubaseniuk) (2014) ФОРМУВАЛЬНИЙ ЗМІСТ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ (Forming the content of spiritual and moral values of future teachers). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 39-44.

Дуда, Н. (Duda N.) (2014) КРИЗА ІДЕНТИЧНОСТІ В ПОБУТОВІЙ КУЛЬТУРІ СУЧАСНИХ УКАЇНЦІВ. (Іdentify crisis in modern ijkrainians everyday culture.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 217-221.

Дуденок, В. (V. Dudenok) (2014) Сучасне філософське знання як прояв постнекласичної раціональності (Modern philosophical knowledge as a manifestationof postnonclassical rationality). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 94-98.

Дудник, O. O. (O. Dudnyk) (2014) Термінорозмежування понять номен – онім. Науковий номен та загальновживаний художній. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.50). pp. 52-55.

Душна, A. (A. Dushna) (2014) ПРОБЛЕМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ (The Problem of Spiritual and Moral Education of Young People in the Contemporary Ukrainian Society). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип. 2). pp. 45-47.

Дягілєва, Ж. (Zh. Diahilieva) (2014) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СТЕРЕОТИПІВ ДРУЖБИ У НІМЕЦЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ (Verbalization of the friendship stereotypes in German folklore). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 274-276.

Дяків, І. (I. Diakiv) (2014) Залежність поведінки неповнолітнього правопорушника від сформованого «образу Я» та самооцінки (JUVENILE OFFENDERS’ BEHAVIOR DEPENDENCE ON THE DEVELOPED SELF-IMAGE AND SELF-ESTEEM). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 61-70.

Ж

Жигайло, H. (N. Zhyhailo) (2014) ВАЖЛИВІСТЬ РЕЛІГІЙНОСТІ ЯК НЕВІД’ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ ДУХОВНОСТІ У ФОРМУВАННІ ФАХІВЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ (The Importance of Religion as an Integral Part of Spirituality in the Formation of European Level Specialist). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 56-60.

Жигайло, Н. (N. Zhyhailo) and Шибрук, О. (O. Shybruk) (2014) ПРОБЛЕМА ФЕНОМЕНУ ТА СТРУКТУРИ «Я-КОНЦЕПЦІЇ» ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОГЛЯДІВ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (Вип.26). pp. 70-74.

Жилюк, С. ( S. Zhyliuk) (2014) АВТОКЕФАЛЬНИЙ ЦЕРКОВНИЙ РУХ ЖИТОМИРЩИНИ НА ПОЧАТКУ 1990-Х РР. Центр дослідження духовної культури Тернопілля.

Жилюк, С. ( S. Zhyliuk) (2014) ПРАВО ЦЕРКВИ ЯК ПРЕДМЕТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. (Right for church as object of educational discipline). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 74-82.

Жилюк, С. І. ( S. Zhyliuk) (2014) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ПОСТМОДЕРНІЗМ У ПОШУКУ НОВИХ ПАРАДИГМ (THEORETICAL METHODICAL DISCUS OF RELIGIOUS RESEARCHES: POSTMODERNISM IS IN SEARCH OF NEW PARADIGMS). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 44-58.

Жихарєва, О. (О. Zhykhareva) (2014) ОПИС ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФ В АНГЛОМОВНОМУ БІБЛІЙНОМУ ДИСКУРСІ: СЕМАНТИКО-НАРАТИВНИЙ АСПЕКТ. (The description of the natural disasters in the English biblical discourse: semantic narrative aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 57-59.

Жорнокуй, У. (U. Zhornokui) (2014) «ІНША» ЖІНКА (ЗА ПОВІСТЮ «ДЕКОРАТИВНА ЖІНКА» ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА) ("Another" woman (based on the novel "Decorative Women" Valerii Shevchuk). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 183-185.

Жук, В. (V. Zuk ) (2014) ДО ПИТАННЯ ПРО КУЛЬТУРНИЙ І МОВНИЙ КОНЦЕПТИ, СТЕРЕОТИП ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР. (Question about the cultural and linguistic concepts, stereotype and national character.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 10-12.

З

Зінченко, В. (V. Zinchenko) (2014) Критична соціальна філософія освіти і перспективи демократичної інституалізації систем суспільства (Critical social philosophy of education and prospects for the institutionalization of democratic systems of society). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 18-26.

Зірак, А. (Zirak A.) and Крупеніна, Н. (Krupenina N.) (2014) ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ І КУЛЬТУРНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВКЛЮЧЕНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ІРАКСЬКОМУ КУРДИСТАНІ. (Problems of cultural identity and cultural contradictions: adapted from participant observation in iraqi kurdistan.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 171-176.

Заїка, Т. (Zayika T.) (2014) Українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст. як спосіб конструювання нової ідентичності (The ukrainian literature of the end of XIX – the beginning of XXth century as way of designing of a new identity). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 229-235.

Заболоцький, Т. (T. Zabolotskyy) (2014) МІНІМІЗАЦІЯ VALUE-AT-RISK ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ЯК УЗАГАЛЬНЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ ПОРТФЕЛЯ. (ASSETS PORTFOLIO VALUE-AT-RISK MINIMIZATION AS A GENERALIZATION OF THE CLASSICAL PORTFOLIO THEORY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 207-211.

Забужанська, І.(I. Zabuzanska) (2014) ПОЛІВЕКТОРНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО РИТМУ (Polyvectorial research of the speech rhythm). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 45-47.

Завальнюк, A. (A. Zavalniuk) (2014) НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ У ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙНИХ НАРОДНИХ ТА СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ НІМЕЧЧИНИ (70-і рр. ХІХ – поч . ХХ ст.) (Education and Upbringing in the Christian Confessional National and Secondary Schools in Germany (70 years of the 19th – early part of the 20th centuries)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 61-65.

Заваруева, I. (I. Zavarueva) (2014) ОСОБЕННИСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПРЕССИИ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ (The usage peculiarities of the scientific texts compression in the process of studying students.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 189-191.

Залєток, Н. (N. Zalietok) (2014) ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ БРИТАНСЬКИХ ЖІНОК НА РИНКУ ПРАЦІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.) (EVOLUTION OF ROLE OF BRITISH WOMEN IN THE LABOUR MARKET (THE SECOND HALF OF XIX - EARLY XX CENTURY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 276-289.

Залужна, А. ( A. Zaluzhna) (2014) Феномен естетичного крізь призму дихотомії «байдуже-небайдуже» у творчості А. Канарського (The phenomenon of aesthetic in the light of dichotomy “indifferent-not indifferent” in the works of A. Kanarskii). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 151-155.

Залюбівська, О. (O. Zaliubivska) (2014) ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ В УМОВАХ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ (THE FORMATION OF THE RHETORICAL CULTURE OF FUTURE PROFESSORS AT THE TECHNICAL UNIVERSITIES UNDER CONDITIONS OF MASTER DEGREE GETTING: THE RESULTS OF EDUCATIONAL EXPERIMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 111-115.

Залюбівська, О. (O. Zaliubivska) (2014) ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ В УМОВАХ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ (THE FORMATION OF THE RHETORICAL CULTURE OF FUTURE PROFESSORS AT THE TECHNICAL UNIVERSITIES UNDER CONDITIONS OF MASTER DEGREE GETTING: THE RESULTS OF EDUCATIONAL EXPERIMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 111-115.

Заміщак, Марія Ігорівна (2014) Психологічні умови становлення моральної самооцінки молодших школярів. PhD thesis, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Захара, І. С. (I. S. Zakhara) (2014) Т. Г. ШЕВЧЕНКО І ХРИСТИЯНСЬКІ КОНФЕСІЇ В УКРАЇНІ (T.H. SHEVCHENКO AND CHRISTIANITY CONFESSIONS IN UKRAINE). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 59-66.

Зелінська, Г. (H. Zelinska) (2014) ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ СИСТЕМ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ (DEVELOPING EDUCATIONAL MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL SYSTEMS CARPATHIAN REGION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 38-43.

Зелінська, Л. (L. Zeiinska) (2014) «...To typ moskiewskiej nihilistki, ale nie polskiej dziewczyny»: один епістолярний епізод із життя читачки Г. Запольської і письменника Ю. І. Крашевського («...То typmoskiewskiej nihilistki, ale nie polskiej dziewczyny»: One Epistolary Episode is from Life o f Reader Gabrieia Zapoiska and Writer Yu. I. Krashevski). Волинь-Житомирщина Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (Вип.25). pp. 187-195.

Зелінська, О. (О. Zelinska) (2014) ТІЛЕСНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПІЗНЬОМОДЕРНОЇ МОДИ (The corporal identity in the context of late modern fashion). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 288-298.

Златів, Л. (L. Zlativ) (2014) КОМП’ЮТЕРНА ЛІНГВОДИДАКТИКА У ВИКЛАДАННІ МОВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ (THE COMPUTER LINGUODIDACTICS IN THE TEACHING OF THE LINGUISTIC SUBJECTS FOR THE STUDENTS-PHILOLOGISTS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 116-120.

Зубарєва, М. (M. Zubareva) (2014) Прикладні антикризові PR­-технології. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Зубенко, І.Р. (I.Zubenko) (2014) Визначення професійних якостей менеджера електронної комерції (Identification of the professional qualities of an e-commerce manager). SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION Pedagogy and Psychology, 2 (11) (22). pp. 22-25. ISSN 2308-1996

Зубенко, Ігор Ростиславович (2014) Психологічні особливості формування професійних якостей менеджера електронної комерції. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

К

Кірілкова, Н. (N. Kіrіlkova ) (2014) Назви сосни та соснових насаджень у говірках Рівненського Полісся. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 56-58.

Кіріченко, О. (O. Kirichenko) (2014) ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НСР ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ. (Oral and written speech development peculiarities in practice of teaching nds foreign students.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 276-278.

Кагановська, О. (O. Kahanovska) (2014) ВІДТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ АВТОРСЬКИХ КАЗОК. (Comic reproduction in literary translation of the authorship fairy-tales.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (Вип.49). pp. 314-317.

Казьмерчак, А. (Kazmierczak A.) (2014) РУХ АЛЬТЕРНАТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА (РАС) ЯК ВИРАЖЕННЯ ПРАГНЕННЯ ДО «ВІЛЬНОЇ» ЛЮДИНИ. (ALTERNATIVE SOCIAL MOVEMENT (RSA) AS A PURSUIT OF A FREE MAN.) (RUCH SPOLECZENSTWA ALTERNATYWNEGO (RSA) JAKO WYRAZ DAZENIA DO «WOLNEGO» CZLOWIEKA.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 240-245.

Калініченко, М. (М. Kalinichenko) (2014) У ПОШУКАХ СТИЛІСТИЧНИХ ОЗНАК ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ. (Stylistic features of the north American romanticism.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (Вип.49). pp. 189-192.

Калабський, О. (О. Kalabskyi) (2014) ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНО-СОЦІАЛЬНА РОБОТА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ. (Evangelistic-social work CFE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 97-105.

Калуга, В. (V. Kaluga) (2014) Властивості екзистенціалів самотності, печалі та нудьги, їх місце і роль у житті людини (Existentials of solitude, sadness and boredom. Their part and role in life). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 41-46.

Камінська, О. (O. Kaminska) (2014) ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ СТРАХОВИХ ТА АСИСТАНСЬКИХ КОМПАНІЙ. (THEORETICAL AND ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF INSURANCE AND ASSISTANCE COMPANIES INTERACTION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 109-113.

Каніболоцька, О. (O. Kanibolotska) (2014) КОМПЕНСАТОРНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИСТУДЕНТІВ МОВНИХ ВУЗІВ (Compensatory competence as part of foreign language professional education of the students of language faculties). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 306-308.

Каратєєва, Г. (H. Karatieieva) (2014) ТЕКСТОВИЙ КОНЦЕПТ-КОНСТАНТА ПОДОРОЖ: ПОЗИЦІЯ МЕТИ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ЛЕ КЛЕЗІО) (Text concept-constant trip: the position of aim (based on the material of Klezio works). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 192-194.

Кардаш, С. Ю. (2014) Які можливості має Україна для формування середнього класу: державно-управлінський погляд. Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи [зб. наук. пр. інституту глобальних стратегій управління. pp. 52-58.

Карлін, М. (M. Karlin) and Кучерук, М. (M. Kucheruk) (2014) Особливості функціонування банківських офшорних центрів (на прикладі Люксембургу). (THE FEATURES OF THE BANKING OFFSHORES ACTIVITY: A CASE STUDY OF LUXEMBOURG). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 114-118.

Карповець, М. ( M. Karpovets) (2014) Антропологія міста: до питання культурної ідентичності городянина (The anthropology of the city: the issue of urban identity). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 173-178.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2014) ЕТИЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ У ПОСТМОДЕРНІЙ КУЛЬТУРІ: АНТРОПОЛОГІЧНО-ВИХОВНА ПЕРСПЕКТИВА (The Ethical Pluralism of Postmodern Culture in the Anthropological-educational Context). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 66-69.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2014) Місто як світ людського буття (The Сity as a World of Human Wxistence). Other. Вид-во НаУОА, Острог.

Касяненко, Д. (D. Kasyanenko) (2014) Дериваційний потенціал термінів правничого євролекту в німецькій та українській мовах. (Derivational potential of the terms laws eurolect in German and Ukrainian languages.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна". (Вип.49). pp. 48-49.

Качур, К. (K. Katchur) (2014) Аксіологічний потенціал сім’ї у світогляді сучасної особистості (Modern family’s axiological potential about worldview of modern person). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 109-113.

Кащук, O. (O. Kashchuk) (2014) УЧАСТЬ МИРЯН В АРІАНСЬКІЙ СУПЕРЕЧЦІ IV СТОЛІТТЯ (The Participation of the Laity in the Arian Controversy of the IVth Century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 93-103.

Кащук, О. Я. (О. Ya. Kashchuk) (2014) ВТРУЧАННЯ ІМПЕРАТОРІВ У ДОКТРИНАЛЬНІ СПРАВИ ЦЕРКВИ В КОНТЕКСТІ АРІАНСЬКОЇ ПОЛЕМІКИ IV СТОЛІТТЯ (THE INTERVENTION OF THE EMPERORS IN CHURCH DOCTRINAL AFFAIRS IN THE CONTEХT OF THE ARIAN CONTROVERSY OF THE IV TH CENTURY). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 67-78.

Кирийчук, A. (A. Kyryichuk) (2014) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (Вип.26). pp. 75-77.

Кирийчук, A. (A. Kyryichuk) (2014) ІДЕЇ ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ В ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ КНЯЖИХ ЧАСІВ. (Ideas of charity cultivating in literary works of princely times). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 106-113.

Кириченко, Т. (T. Kyrychenko) (2014) ТРАКТУВАННЯ ТЕРМІНУ «ДИСКУРС» У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ (Interpretation of the term “discourse ” in modern linguistics). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 195-197.

Коваль, М. (M. Koval) (2014) УКРІПЛЕНИЙ РАЙОН - НАСЛІДОК ЕВОЛЮЦІЇ ДОВГОТРИВАЛОЇ ФОРТИФІКАЦІЇ. (FORTIFIED SECTION AS A CONSEQUENCE OF LONG-TIME FORTIFICATION EVOLUTION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» . (Вип.22). pp. 248-259.

Ковальова, К. (Koval'ova) (2014) ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-АГРАРНИКІВ. (Personaly-centered technologies for forming the communicative competence of future agrarian engineers.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (Вип.49). pp. 279-280.

Ковальчук, H. (N. Kovalchuk) (2014) ПУНКТУАЦІЙНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ (THe Punctuation literacy as a part of linguistic personality formation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 41-43.

Ковальчук, І. (I. Kovalchuk) and Попчук, М. (M. Popchuk) (2014) МЕТАКОГНІТИВНИЙ ТА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХОДИ В ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ СТУДЕНТАМИ ВНЗ (The Metacognitive And The Competency-Based Approaches In The Process Of Mastering Vocabulary). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 69-71.

Ковальчук, О. (O. Kovalchuk) (2014) ПІЗНАВАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В СТАРШИХ КЛАСАХ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ. (Cognitive-communicative approach in the studying monologue speech in the upper forms in the secondary school.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологія". (Вип.49). pp. 50-51.

Ковальчук, Ю. (Yu. Kovalchuk) (2014) СЬОРЕН К’ЄРКЕГОР І ФРАНЦ БААДЕР: ДВІ ПАРАДИГМИ ЛЮБОВІ ДО БОГА (Soren Kierkegaard and Franz Baader: two paradigms of love for god). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 104-114.

Ковтун, Н. (N. Kovtun) (2014) Концептуальні підходи до осмислення співвідношення раціонального і вольового компонентів соціальної активності (Conceptual approaches towards correlation between rational and will compound parts of the social activity comprehension). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 8-13.

Кожем'якіна, O. (Kozhemiakina O.) (2014) Довіра та національна ідентичність в умовах мультикультуралізму (Еrust and national identity in terms multiculturalism). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 255-265.

Козак, O. (Kazak O.) (2014) Этнокультурная политика Венгрии в отношении Подкарпатской Руси (1939 – 1944 гг.) в свете теории символической природы национализма (Ethnocultural policy of hungary in relation to Carpathian Ruthenia (1939–1944) in the light of the theory of the symbolic nature of nationalism). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 221-228.

Козак, Л. (L. Kozak) (2014) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ІНСТРУМЕНТІВ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНИХ СТРАТЕГІЧНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ АПК В УКРАЇНІ (ENSURING THE INTERACTION OF AGRICULTURAL POLICY TOOLS WITH MEASURES OF STATE STRATEGIC PROGRAMS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN UKRAINE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 20-26.

Козак, Л. В. (L. Kozak) (2014) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО БАЧЕННЯ ТА ЦІЛЕЙ ПОЗИЦІЮВАННЯ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. (THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF A STRATEGIC VISION AND AIMS OF AGRICULTURAL ENTERPRISE PRODUCT POSITIONING). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» . (Вип.25). pp. 42-49.

Козлова, В. (V. Kozlova) (2014) МОВЛЕННЄВИЙ ВПЛИВ В АНГЛОМОВНОМУ ПАРЕНТАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ (Language influence in English speaking parental discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 198-200.

Козуб, Л. (L. Kozub) (2014) ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ПІСНІ ЯК ТЕКСТУ МАЛОЇ ФОРМИ. (Linguistical and stylistical peculiarities of the English song as a text of small form.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (Вип.49). pp. 93-95.

Колесник, І. ( I. Kolesnik) (2014) ПОСТАТЬ ВЧИТЕЛЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ (The Personality of a Teacher in the Educational Process of the Second Half of XIX - Early XX century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (Серія «Психологія і педагогіка») (Вип.30). pp. 72-75.

Колесниченко, Н. (N. Kolesnichenko) (2014) СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ НІМЕЧЧИНИ (The Current Status Of Professional Training Of Bachelors Of Romance-Germanic Philology In The System Of University Education In Germany). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.30). pp. 76-80.

Колос, Д. (Kolos D.) (2014) ГЕНЕРАЦІЯ МОЛОДИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕЖИСЕРІВ ХХІ СТОЛІТТЯ: ФОРМУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ МАНЕРИ КІНОПИСЬМА. (Generation of young Ukrainian directors XXI century: formation copyrighted style.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 143-149.

Колосова, Г. (H. Kolosova) (2014) ТЕКСТОТВОРЧІ ФУНКЦІЇ ТОПОНІМІВ ТА ЕТНОНІМІВ У МЕМУАРАХ ВІНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ «MY EARLY LIFE» (Text creation functions of toponymies and etnonymies in the memoirs “my early life” by Winston Cherchel). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 201-202.

Колот, С. (S. Kolot) (2014) ЗНАЧЕННЯ ЦЕРКОВНИХ КАНОНІВ І ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ В ПРОЦЕСІ ПРОГОЛОШЕННЯ АВТОКЕФАЛІЇ ПОМІСНИХ ЦЕРКОВ (VALUES OF CHURCH CANONS AND STATE INFLUENCE IN THE PROCESS OF PROCLAMATION OF AUTOCEPHALY OF LOCAL CHURCHES). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 79-92.

Коляда, Е. (E. Koliada) (2014) ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ РІШУЧОСТІ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. (Lexico-idiomatic representation of the firmness in the modern English.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 52-54.

Кондратенко, Н. (N. Kondratenko) (2014) ПОЗИТИВНО ЗАБАРВЛЕНІ ОЦІННІ ЛЕКСЕМИ В ПОЛІТИЧНИХ СЛОГАНАХ (Positive apprehended lexemes in political slogans). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 203-205.

Копилова, Н. (Kopylova N.) (2014) МІФОЛОГЕМА АНДРОГІННОСТІ: ВІД АРХАЇЧНОЇ ТРАДИЦІЇ ДО ПОСТГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (The mythologem of androgyny: from archaic tradition to postgender identity). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 34-46.

Корнєва, I. (I. Korneva) (2014) ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМУ МОНЕТАРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ (THEORETICAL CONCEPT OF CONSTRUCTION A MECHANISM MONETARY REGULATION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 84-88.

Корольова, В. (V. Korol'ova) (2014) МОНОЛОГ У СУЧАСНОМУ ДРАМАТУРГІЧНОМУ ДИСКУРСІ (The monolog in a modern dramatic discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 206-209.

Корчакова, Н. (N. Korchakova) (2014) ПРОСОЦІАЛЬНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНА СКЛАДОВА МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ (PROSOCIAL ASPECT AS PERSONAL COMPONENT OF PSYCHOLOGY STUDENTS’ FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 84-94.

Костевич, Н. (N. Kostevych) (2014) ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ, УКРАЇНСЬКИХ ТА ЯПОНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДСЬКИХ ПОЧУТТІВ (Peculiarities of the English, Ukrainian and Japanese phraseology units of humans’ feelings denotation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 280-283.

Костельна, М. Kostelna M. (2014) Творчий пошук Г. Забашти та М. Біласа у контексті розвитку українського моделювання костюму останньої третини хх ст. (The creative search of G. Zabashta and M. Bilas in context of development of ukrainian modeling the suit at the end of xxth century.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 259-266.

Костецька, О. (O. Kostetska) (2014) ІНДИВІДУАЛЬНЕ МОВЛЕННЯ АВТОРА ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИКИ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. (Individual language of the author as an object of the linguistic and approaches for its research.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 196-199.

Костриця, Н. (N. Kostrytsia) (2014) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-АГРАРНИКІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» (THE FORMATION OF THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF THE STUDENTS-AGRARIANS WHEN STUDYING THE COURSE “THE UKRAINIAN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 82-85.

Костюк, Л. (Kostyuk L.) (2014) ГЕОКУЛЬТУРНІ УМОВИ ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ ФІЛОГЕНЕТИЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ СТАНОВЛЕННЯ МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНЦІВ. (Geo-cultural conditions as one aspect of phylogenetic patterns of the mental establishment of Ukrainians.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 284-296.

Костюк, Т. (T. Kostiuk ) (2014) АКСІОСФЕРА ДУХОВНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ (Axiosphere of Spiritual Identification of Personality). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 13-25.

Костюченко, О. (O. Kostiuchenko) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕРЦЕПЦІЇ ФАХІВЦІВ МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ АКМЕ-ПЕРІОДУ (PECULIARITIES OF SOCIAL PERCEPTION APPEARANCE OF MASS COMMUNICATION EXPERTS IN ACME-PERIOD). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 95-104.

Коць, Т. (Т. Kots) (2014) Літературна норма і сучасні глобалізаційні процеси. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). pp. 59-61.

Кочерга, С. (S. Kocherha) (2014) Єрусалимський текст у творчості Лесі Українки. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). pp. 116-120.

Кочукова, Н. (N. Kochukova) (2014) ТЕРМІНИ З КОМПОНЕНТОМ НЕО - В УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВІЙ МОВІ. (Terms with the component neo in the Ukrainian scientific language.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 55-57.

Коширець, Віктор Васильович (2014) Психологічні особливості формування особистісного простору студентської молоді. PhD thesis, Східноєвропейський Національний університет імені Лесі Українки.

Кріпак, Ю. (Yu. Kripak) (2014) ВИВЧЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АГРЕСІЇ В ГЕНДЕРНОМУ АСПЕКТІ. (The studying of speech aggression according to gender aspect.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 13-16.

Краєвська, Г. (H. Krayevska) (2014) Гіпонімія як вияв системності лексики традиційних народних ремесел. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (Вип.50). pp. 62-64.

Кравцова, Н. (N. Kravtsova) (2014) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВИМІР ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. (Competence measure of professional activity of the foreign language teacher.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (Вип.49). pp. 281-284.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2014) Міф про три «братерські східнослов'янські народи». День (13). p. 8.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2014) Чи є українська філософія європейською? День (8). p. 8.

Кралюк, П. (Відповідальний за випуск) (2014) Дні науки НаУОА. 18–26 березня 2014 р. ХІХ наукова викладацько-студентська конференція. Програма. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Криськів, М. (M. Kryskiv) (2014) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК У ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ МІЖ СЕРЕДНЬОЮ І ВИЩОЮ ЛАНКАМИ ОСВІТИ (The correlation of the learning Ukrainian language between the middle and higher educational level). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 130-134.

Кузнецова, М. (M. Kuznetsova) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ГРАМАТИЧНИХ ЯВИЩ АНГЛОМОВНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. (The peculiarities of the grammatical phenomenon reproduction English scientific and technical texts in the Ukrainian translation.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 58-60.

Кулаков, Р. (R. Kulakov) (2014) САМООЦІНКА ТА РІВЕНЬ ДОМАГАНЬ ЯК ОСОБИСТІСНІ КОНСТРУКТИ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» (Вип.26). pp. 78-83.

Кулаков, Р. (R. Kulakov) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ САМООЦІНКИ, РІВНЯ ДОМАГАНЬ ТА ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ (PECULIARITIES OF THE RELATION BETWEEN SELF-ESTEEM, ASPIRATION LEVEL, AND PROFESSIONAL SELF-READINESS IN EARLY ADOLESCENCE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 105-117.

Кулаковський, П. (P. Kulakovskyi) (2014) УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ЧАС СМОЛЕНСЬКОЇ ВІЙНИ. Нариси воєнно-політичної історії України.. pp. 86-114.

Кулеша, Н. (N. Kulesha) (2014) ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ДИСТАНТНИХ СІМЕЙ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВНЗ ЯК ЕТАП ОСОБИСТІСНОГО І ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ (Psychological Adaptation Of Students From Distant Families To Studying At Universities: How To Stage Personal And Professional Development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 81-85.

Кулик, O. (O. Kulyk) (2014) МІСЦЕ СЛОВОТВІРНИХ НОРМ У СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ (THE PLACE OF THE WORD FORMATION STANDARDS IN THE SYSTEM OF THE SPEECH CULTURE AND THE PECULIARITIES OF THEIR MASTERING BY THE STUDENTS OF SECONDARY SCHOOL). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.29). pp. 44-49.

Куликова, В. (V. Kulykova) (2014) СПОСОБИ НОМІНАЦІЇ ФРАНЦУЗЬКИХ ФІТОНІМІВ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ (The methods of French phitonims nomination: cultural aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 284-286.

Кульбіда, Д. (D. Kulbida) (2014) ІНТЕГРАЛЬНІ АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В ІСПАНСЬКИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЖУРНАЛАХ ПРО ТУРИЗМ (Integral English loanwords in Spanish specialized magazines about tourism ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 210-212.

Кундис, O. (O. Kundys) (2014) ЕМОТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕННЯХ (НА МАТЕРІАЛІ ІТАЛІЙСЬКОГО МАС-МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ). Emotive component in nominative sentences (based on material of Italian mass media discourse)/. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 200-202.

Курись, Л. (Kurys L.) (2014) СЕМАНТИКА ЛЕМКІВСЬКОГО КОСТЮМУ В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР. (The semantics of the traditional lemko costume in the light of the neighbor-culture dialogue.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (15 (2)). pp. 222-228.

Куцька, О. (O. Kutska) (2014) ПРОПАГАНДИСТСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСТУПУ ТА ПЕРЕБУВАННЯ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОЇ НОРВЕГІЇ (1944 РІК). (Propaganda support of red army during entry and stay in the northern territory of norway (1944). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 290-310.

Кучеренко, I. (I. Kucherenko) (2014) ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ УРОКУ РІДНОЇ МОВИ (THE PEDAGOGICAL DESIGNING OF THE MOTHER TONGUE LESSON). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 50-53.

Кучерепа, М. and Радчук, Л. (2014) УКРАЇНСЬКА КАРТА. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 325-334.

Кучина, К. (K. Kuchyna) (2014) ШЛЯХИ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПЕРЕТВОРЕНЬ (The Ways of Nurturing a Moral Person in the Context of Current Educational Changes). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 70-72.

Кшановський, O. (O. Kshanovskyy) (2014) ГРУПОВА АФІКСАЦІЯ ТА ФАКУЛЬТАТИВНІСТЬ ФОРМАНТІВ У СИСТЕМІ МОРФОЛОГІЧНОГО ТИПУ ПЕРСЬКОЇ МОВИ. (Grouping affixation and optinality of the formants in the system of morphological types Persian language.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 61-64.

Л

Ліщинська, О. (Lishchyns’ka O.) (2014) Вияви національно-культурної ідентичності в сучасній українській візуальній культурі (Manifestations of national and cultural identity in modern Ukrainian visual culture). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 89-97.

Ліщук, С. (S.Lishchuk) (2014) СЕМІНАРИСТИ В М. ОСТРОЗІ У ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХІХ СТ. (OSTROH'S SEMINARIANS WERE IN THE FIRST QUARTER OF THE XIX CENTURY.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 7-24.

Лагодид, Микола Миколайович (2014) Специфіка функціонування структур української греко-католицької та руської православної церков у східній Галичині в умовах радянської моделі державно-церковних відносин (1945–1965 рр.). PhD thesis, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Лазурко, Л. (Lazurko L.) (2014) Масові святкування у Галичині кінця ХІХ ст. та українська національна ідентичність (Mass celebrations in Galicia at the end of the nineteenth century and national identity of Ukrainians). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 209-220.

Лащак, В. (V. Laschak) and Лащак, О. (O. Laschak) (2014) УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ВАЖЕЛІВ ДЕРЖАВИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЦІН. (IMPROVING THE FINANCIAL LEVERS OF THE STATE TO ENSURE THE MACROECONOMIC STABILITY OF CONSUMER PRICES.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. (Вип.26). pp. 4-9.

Лащак, В. (V. Laschak) and Лащак, Т. (T. Laschak) (2014) CИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ. (SYSTEM OF CONSUMER PROTECTION IN THE LEADING COUNTRIES OF THE WORLD.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» (Вип.25). pp. 15-18.

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2014) Трансформація партійних систем у пострадянських країнах (Transformation of party systems in the post-Soviet countries). Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного університету імені М.П.Драгоманова. (22). pp. 222-229.

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2014) Хаусхофер Карл. (Karl Haushofer.). Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл.. pp. 679-680.

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2014) Лейпхарт Аренд. (Lijphart Arend). Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл.. pp. 371-372.

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2014) Даль Роберт Алан. (Robert Alan Dahl). Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл.. pp. 193-194.

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2014) Райкер Вільям. (Riker William Harrison). Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл.. pp. 547-548.

Левандовская, М. Б. and Гандзилевская, Г. Б. (2014) Некоторые аспекты психодраматической работы с клиентами, переживающими кризис среднего возраста: внутренний критик и самоценность. Журнал практического психолога (4). pp. 168-175.

Левицька, І. (I. Levytska) (2014) УПРАВЛІНСЬКИЙ АУДИТ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ. (MANAGEMENT AUDIT OF OPERATIONAL COST ENERGY SUPPLY COMPANIES IN THE CONTEXT OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Економіка»: збірник наукових праць. (Вип.26). pp. 109-113.

Левицька, С. (S. Levytska) (2014) СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ. (SOCIAL COMPONENT OF BUSINESS AS OBJECT ACCOUNT.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Економіка»: збірник наукових праць. (Вип.26). pp. 114-118.

Левченко, О. (O. Levchenko) (2014) ЖАНРОВА ПАЛІТРА ТА ТЕМАТИЧНІ ОБРІЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ. (Genre varieties and thematic horizons of American drama.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 203-204.

Ленюк, Н. (2014) ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОТЕЙ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (THE FORMATION OF GERMAN-SPEAKING COMPETENCE IN THE DIALOGUES OF THE STUDENTS OF THE TECHNICAL SPECIALITY IN THE PROCESS OF SELF-EDUCATIONAL ACTIVITY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 135-137.

Леонова, Н. (N. Leonova) (2014) Оголошення та повідомлення в метро, їх синтаксичні характеристики. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). pp. 65-67.

Лещенко, Г. (H. Leshchenko) (2014) ЗМІСТОВІ І СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ УРОКІВ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ У СЕРЕДНІХ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ЗА КОМПЕТЕНТНІСНИМ ПІДХОДОМ (THE CONCEPTUAL AND STRUCTURAL FEATURES OF THE SPEECH DEVELOPMENT LESSONS IN THE SECONDARY SCHOOL (BASED ON THE COMPETENCE APPROACH). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.29). pp. 54-58.

Лещинський, О. (O. Leschynskyi) and Старовойтенко, H. (N. Starovoitenko) and Зражевский, C. (S. Zrazhevskyi) (2014) СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ (The orientation of students’ personality and the formation of spiritual values). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 73-75.

Лисак, О. (O. Lysak) (2014) ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ (Main Obstacles to European Mobility of Future Specialists in Economics). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 86-89.

Лисенко, О.С. (O. Lysenko) (2014) Гендерна асиметрія в юридичній термінології. (The Gender Asymmetry in the Legal Terminology.). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 5(282). pp. 202-208.

Литвин, Я. (Y. Lytvyn) (2014) Феноменологічний дискурс дослідження культурологічних проблем Київською світоглядно-антропологічною школою у 70-80-х роках ХХ ст. (Phenomenological study of cultural discourse problems Kyiv ideological and anthropological school in the 70-80’s XX cen.). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 57-61.

Личковах, В. ( V. Lychkovakh) (2014) Етноренесансна естетика Миколи Хвильового: культурно-історичні, соціально-політичні, національні ідентифікації в мистецтві (Ethnorenaissance aesthetics by Mykola Khvylyovyi: cultural-historical, social-political, national identifications in the art). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 147-150.

Лобовнікова, О. (O. lobovnikova) (2014) ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ В МЕРЕЖЕВИХ СПІЛЬНОТАХ (The specific of communication in the network communities). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 60-65.

Лозинська, Т. (T. Lozinska) (2014) МЕТОДИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НАРКО- ТА АЛКОЗАЛЕЖНИХ У ХРИСТИЯНСЬКИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРАХ (Methodological and practical aspects of resocialization of addicts in Christian rehab centers). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 76-79.

Лукач, M. (M. Lukach) (2014) ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИКИ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУПАХ. (Principles of the verbal vocabulary organisation in the lexico-semantic groups.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 65-66.

Лук’янчук, І. О. (І. О. Lukianchuk) (2014) ГРУПА З ДОМБУ: АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКУМЕНІЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ (DOMBES GROUP: ASPECTS OF DEVELOPMENT OF EKUMENICH METHODOLOGY). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 93-102.

Лучак, А.-М. (Luchak A.-M.) (2014) Історична нарація як інтерсуб’єктивна взаємодія у пошуках консенсусу (The historical narrative as intersubjective interaction in search of consensus). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 113-119.

Лященко, О. (O. Liashсhenko) (2014) МАСОВА ЛІТЕРАТУРА І РОМАН «ОБЛИЧЧЯ БЕЗ МАСКИ» С. ШЕЛДОНА. (Mass literature and the novel "Face without a mask" S. Sheldon.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 205-207.

М

М'якота, І. (Miakota I.) (2014) ТЕАТРАЛЬНІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА КАЗАСА. (THEATRICAL MOTIFS IN WQRKS BY MIKHAIL KAZAS.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 246-257.

Мігірін, П. (P. Mihirin) (2014) РОЛЬ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ. (Role of formation of new technologies in foreign language communicative competence.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 285-288.

Мізіна, О. (O. Mizina) (2014) СКЛАДНОНУЛЬСУФІКСАЛЬНІ АД’ЄКТИВНІ ДЕРИВАТИ З ПЕРШИМ ЧИСЛІВНИКОВИМ ТА ДРУГИМ ІМЕННИКОВИМ КОМПОНЕНТОМ З СЕМОЮ «ЗВУК». (Complex suffix adjective derivates with first numeral and second substantive components with the seme “sound”.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 77-80.

Мініч, А. (А. Minich) (2014) МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ: АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (Interdisciplinary approach to research social institutions : analysis and development prospects ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 299-309.

Мініч, Л. С. (L. Minich) (2014) Лінгвосинергетичні ідеї сучасної лінгвістики. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (Вип.50). pp. 92-95.

Мінкова, О. (O. Minkova) and Надольська, Ю. (Yu. Nadolska) (2014) ТВОРЧІ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ В СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. (Creative Ukrainian and German language works in developmental education system: theoretical aspect.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 289-291.

Мірченко, М. В. (M. Mirchenko) (2014) Основи екології української літературної мови: проблеми, можливості, перспективи. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». pp. 16-19.

Магазинщикова, І. and Шлемкевич, С. (2014) ТВОРЧО-ПОШУКОВА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ВИМОГА ЧАСУ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 326-327.

Магдисюк, Л. (L. Mahdysiuk) (2014) КОГНІТИВНІ ПРОЯВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ОСІБ ПІЗНЬОЇ ЗРІЛОСТІ ДО ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ (COGNITIVE ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL READINESS OF THE LATE MATURE INDIVIDUALS FOR RETIREMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 118-126.

Мазур, Н. (N. Mazur) (2014) Мовно-структурні особливості мемуарного тексту Дмитра Дорошенка (на матеріалі «Моїх споминів про давнє минуле» (1901-1914 рр.)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (Вип.50). pp. 68-70.

Максимчук, В. (V. Maksymchuk) (2014) Індивідуально-авторські флоролексеми сучасних поетів Рівненщини. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.50). pp. 71-75.

Малинівська, Л. (L. Malynivska) (2014) ВИХОВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ВНЗ ПІД ЧАС ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ДИВЕРСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ (Education of Spiritual and Moral Values in University Students in the Context of Sabotage Emergencies). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 80-83.

Малишко, О. (Malyshko) and Козуб, Л. (L. Kozub) (2014) Систематизація перекладацьких трансформацій для термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва. (Translation transformation systematization for the terms from vetsanexpertise, sanitation and hygiene of the animals products.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 67-69.

Малярчук, О. (O. Maliarchuk) (2014) НЕОЛОГІЗМИ, НЕОНІМИ, ТЕРМІНИ В СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКИХ НАУКОВИХ ТЕКСТАХ. (Neologisms, neonisms, terms in the modern English scientific texts.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 70-72.

Мамич, М. (M. Mamych) (2014) Культуромовний контент журналу «Жінка» 50-х років ХХ століття. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). pp. 76-79.

Маркіна, І. (I. Markina) and Черниш, І. (I. Chernysh) (2014) ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ. (JUSTIFICATION OF THE MECHANISM OF ANTI-CRISIS STATE POLICY IN TOURISM). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 50-55.

Мартин, Н. (N. Martyn) (2014) МІСЦЕ ОЦІННОСТІ У СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ СЛОВА. (The place of the assessment in the semantic structure of the word.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 17-19.

Мартиняк, О. (O. Martyniak) (2014) ЗАЙМЕННИКОВІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ В РОМАНІ ІРИНИ ВІЛЬДЕ «СЕСТРИ РІЧИНСЬКІ». (Pronoun means of expression in the novel Iryna Vilde "Sister RICHYNSKI"). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 208-211.

Марусинець, М. (M. Marusynets) (2014) Дискусійні питання семантики модальних часток (на матеріалі української, німецької, угорської мов). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). pp. 80-82.

Марчук, В. (V. Marchuk) (2014) НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ НА ПОЧАТКУ 1920-Х PP. (NATIONAL STRUCTURE URBAN SETTLEMENTS OF WESTERN VOLYN IN THE EARLY 1920S.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки". (Вип.22). pp. 111-127.

Марчук, В. (V. Marchuk) (2014) РЕМЕСЛО У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ В 1921-1939 РР. (The handicraft in the Volyn province in 1921 – 1939). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.24). pp. 54-60.

Масель, Ю. (Yu. Masel) (2014) «ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ІНВЕКТИВНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ». ("Functional purpose of invective units in English-speaking publicistic discourse”.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 318-321.

Маслічук, С. (S. Maslichuk) (2014) ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ. (FINANCIAL ASPECTS OF THE PENSION SYSTEMS REFORMATION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 119-124.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2014) Специфіка найменувань осіб жіночої й чоловічої статі та категорія роду в газетних текстах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). pp. 83-86.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2014) Роль гендерних стереотипів у розбудові громадянського суспільства (на прикладі сучасних українськомовних ЗМІ) (The role of gender stereotypes in the development of civil society). In: Розвиток громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи. Громадянське суспільство (Вип. 7). Вид-во НаУОА, Острог, pp. 278-297.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2014) Сила народу чи сила влади: порівняння кризи 2004-го та 2014 років в Україні. (PEOPLE’S POWER VS AUTHORITY POWER: COMPARING 2004 AND 2014 POLITICAL CRISES IN UKRAINE). Економічний часопис-XXI (1-2(1)). pp. 15-18.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiіevskyі) (2014) Білорусизація, гібридизація чи демократизація? Мінливі перспективи для України. (Belarusization, Hybridization, or Democratization? The Changing Prospects for Ukraine). The Vilnius Moment. PONARS Eurasia. POLICY PERSPECTIVES. pp. 39-44.

Мацько, Л. І. (L. Matsko) (2014) Мовна особистість Тараса Шевченка як чинник формування національної ідентичності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.50). pp. 8-15.

Мединська, Н. (N. Medunska) (2014) Валентнісні властивості ознакових слів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). pp. 87-91.

Мейта, В. (V. Meyta) (2014) Формування організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємницької діяльності (Forming of the organizationaland economic mechanism of economic security management of business activity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.27). pp. 15-19.

Мелих, І. (I. Melykh) and Романюк, В. (V. Romaniuk) (2014) Особливості функціональної асиметрії мозку та успішності студентів Рівненщини (The Peculiarities of Functional Brain Asymmetry and Studying Success in Students of Rivne Region). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (Серія «Психологія і педагогіка») (Вип.30). pp. 90-95.

Мельник, O. (O. Melnyk) (2014) ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС ЯК ПРЕДМЕТНА СФЕРА СУЧАСНОЇ ПРОЗИ: ВИЯВИ КОМІЧНОГО. (LITERARY PROCESS AS SUBJECT field of modern prose: a manifestation of comic.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 212-215.

Мельник, Д. and Франциско Яфет Кахат-Вакарі (2014) QOSCQO'S CHANNELLED 'CUSCO TURBULENCE' (A CITY WALK). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 344-346.

Мельник, Я. (Melnyk Y.) and Свищ, О. (Svishch О.) (2014) ФЕНОМЕН ЕТНОКУЛЬТУРНОГО МАРГІНЕСУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ. (PHENOMENON OF ETHNIC AND CULTURAL MARGINS: UKRAINIAN CONTEXT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 210-216.

Мельников, А. (2014) КОНЦЕПЦИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ В СОЦИОЛОГИИ Э. ГИДДЕНСА. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 320-322.

Мельничайко, В. (V. Melnychaiko) and Криськів, М. (M. Kryskiv) (2014) ПОРУШЕННЯ МОВНИХ НОРМ ТА СПОСОБИ УСУНЕННЯ ЇХ (Standard language violation and ways of its elimination). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 166-171.

Месхідзе, Дж. (J. Meskhidze) (2014) ПРО МОРСЬКУ МІФОЛОГІЮ І МОРСЬКІ ПОВІР'Я БАСКІВ. (ABOUT MARITIME MYTHOLOGY AND MARITIME BELIEFS OF of BASQUES.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 115-121.

Метлушко, О. (O. Metlushko) (2014) МОДЕРНІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ ЯК ЧИННИК СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СФЕРИ. (THE MODERNIZATION OF REFINANCING BANKS AS A FACTOR THE STABILIZATION OF THE FINANCIAL AND CREDIT SECTOR). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Економіка» (Вип.25). pp. 131-135.

Мизин, T. (T. Myzyn) (2014) ФУНКЦІОНУВАННЯ МОДЕЛІ СПОЛУЧУВАНОСТІ NprpN У ТЕКСТАХ БЕЛЕТРИСТИЧНОГО ТА НАУКОВОГО ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ. (Functioning of the compatibility model NprpN in the belles-lettres texts and scientific functional styles.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 73-76.

Мироненко, Т. (T. Myronenko) and Добровольська, Л.(L. Dobrovolska) (2014) ДО ПИТАННЯ КОНТЕКСТУ У СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ ПРОЗІ (The question of the context in modern American prose). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 213-215.

Миськів, Г. (G. Myskiv) (2014) ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ КРІЗЬ ПРИЗМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ. (DIFFERENTIATION OF MACROECONOMIC PRECONDITIONS FOR THE FUNCTIONING OF CREDIT MARKET THROUGH THE PRISM OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC THOUGHT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 136-140.

Миськів, Г. (G. Myskiv) (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТАПІВ СТАНОВЛЕННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ. (RESEARCH OF UKRAINE CREDIT MARKET’S FORMATION STAGES.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ».Серія «Економіка» : збірник наукових праць. (Вип.26). pp. 67-72.

Мисько, Я. (2014) ОБРАЗНО-ПЛАСТИЧНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАДИЦІЇ У ТВОРЧОСТІ ЕММАНУЇЛА МИСЬКА НА ПРИКЛАДІ СЕРІЙ СКУЛЬПТУРНИХ ПОРТРЕТІВ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 347-348.

Мицан, Д. (D. Mytsan) (2014) ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ РЕБРО У ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ (Idioms with component rib in Polish and Ukrainian languages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна».. pp. 287-288.

Мицько, В. (V.Mytsko) (2014) ЦІННІСНО-СМИСЛОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ (Value-sense Sphere of Personality of Students: Theoretical Aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 84-87.

Мицько, Р. (R. Mytsko) (2014) ДЖЕДАЇЗМ – ПАРОДІЙНИЙ КУЛЬТ НА ОСНОВІ ПРОДУКТУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ (Jediism – parody cult based on the products of mass culture). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 115-121.

Мицько, Р. М. (R. М. Mytsko) (2014) ІСТОРІЯ ТА РЕЛІГІЙНА СКЛАДОВА ПАРОДІЙНОГО КУЛЬТУ ПАСТАФАРІАНСТВА (HISTORY AND RELIGIOUS COMPONENTS OF PARODY CULT PASTAFARIANISM). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 103-108.

Мишков, В. (V. Myshkov) (2014) СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ІДЕАЛУ УКРАЇНСЬКОГО СТАРООБРЯДНИЦТВА: РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АСПЕКТ. (Ess ence of social and ethics ideal of the Ol d Believers in Ukraine: religious aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 114-122.

Моісеєва, О. (О. Moiseieva) (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК КЛЮЧОВЕ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). pp. 84-88.

Мовчан, В. ( V. Movchan) (2014) Діалектика всезагального й особливого – сутнісний вимір культури (Dialectics of universal and peculiar-essential culture dimention). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 161-166.

Мойсей, Л. (L. Moisei) (2014) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО МІКРОПРОСТОРІВ РОДУ В РАННЬОНОВОАГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. (Lexico-semantic verbalization of the male and female micro spaces of the family in the early new English.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 81-83.

Моран, І. (I. Moran) (2014) ПОНЯТТЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (Вип.26). pp. 89-92.

Моран, І. (I. Moran) (2014) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ МОЛОДІ (The Need for Youth Tolerance Development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 88-90.

Мосьціцька, Д. (Moscicka D.) (2014) ПОЛЬСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОЗАЇКА. (POLSKA MOZAIKA NARODOWOSCIOWA.) (THE MIXTURE OF NATIONALITIES IN POLAND.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 198-209.

Мочкодан, М. (2014) МОТИВЫ РЕЛИГИОЗНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ ЖАНРА ФЭНТЕЗИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 328-330.

Мудраченко, Т. (T. Mudrachenko) (2014) ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУГЕСТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНИХ ЗАМОВЛЯНЬ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 216-220.

Мул, С. (S. Mul) (2014) МОТИВАЦІЯ, ЯК ПЕРЕД УМОВА ПСИХОЛОГІЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ ПРИКОРД ОННИКА (MOTIVATION AS A PREREQUISITE OF PSYCHOLOGICAL READINESS FOR BORDER GUARDS PROFESSIONAL ACTIVITY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 127-149.

Мул, С. (S. Mul) (2014) МОТИВАЦІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПСИХОЛОГІЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИКОРДОННИКА (Motivation as the Prerequisite of Psychological Readiness of Border Guards for Professional Activity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.30). pp. 96-101.

Мушировська, Н. (N. Mushyrovska) (2014) РОЛЬ КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ В ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯ (The role of cognitive-communicative approach in the optimization of teaching Ukrainian language for special purposes). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 138-143.

Н

Німченко, Н. (N. Nimchenko) (2014) КАТЕГОРІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В ЛІКУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК СИСТЕМА ЗАСОБІВ МЕДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» . (Вип.26). pp. 98-102.

Набочук, О. (O. Nabochuk) (2014) ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС У ПРОБЛЕМУ СТРУКТУРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). pp. 93-97.

Неізвєсна, О. (О. Nieizviestna) and Гузенко, О. (О. Guzenko) (2014) ПРОБЛЕМИ КРЕДИТНОГО СЕГМЕНТА В ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ. (CREDIT SEGMENT PROBLEMS IN THE ACTIVITIES OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 72-78.

Негер, О. (O. Neher) (2014) НАЗВИ НА ЧЕСТЬ МІСЦЕВИХ ДІЯЧІВ У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ЗАКАРПАТОУКРАЇНСЬКОГО УРБАНОНІМІКОНУ. (Titles in honour of local public figures in the system of modern Carpathian – Ukrainian Urbanonimkom.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 20-22.

Нежива, М. (M. Nezhyva) (2014) ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗЕРВІВ (INFORMATION BASIS FOR AUDIT EFFECTIVENESS OF FORMATION FINANCIAL RESERVES). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 138-142.

Нестерчук, В. (V. Nesterchuk) (2014) ФЕНОМЕН СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТРИВКОСТІ ОРНАМЕНТАЛЬНИХ МОТИВІВ У ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ МИСТЕЦТВІ: УКРАЇНСЬКИЙ АКЦЕНТ. (The phenomen sociocultural duration of ornamental motives in arts and CRAFTS: the Ukrainian accent.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 78-83.

Нечеса, В. (V. Nechesa) (2014) Аналіз проблеми політичної легітимності (Analysis of the problem of political legitimacy). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 79-88.

Ничко, О. (О. Nychko) (2014) Фікційно-пародійне зображення гетеростереотипного образу Франції (на матеріалі пародійно-сатиричного роману Дж. Стейнбека «The Short Reign of Pippin the IV»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 292-294.

Нищета, В. (V. Nyshcheta) (2014) Потенціал емоційно-вольової сфери особистості в контексті шкільної ритори (The Potential of emotial-will sphere of personality in the context of school rhetoric). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 59-63.

Новікова, Т. (T. Novikova) (2014) ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ П. АНАТОЛЬСТКОГО ПОЕМИ «КАВКАЗ» Т. Г. ШЕВЧЕНКА. (Lexico-grammatical transformations in the translation by P. Anatolstski poem «КАВКАЗ» T.G. Shevchenko.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 84-87.

Новак, Ю. (Y. Novak) (2014) АНАЛІЗ ОПУБЛІКОВАНИХ ТА НЕОПУБЛІКОВАНИХ ДЖЕРЕЛ З ВИВЧЕННЯ СЕКТАНТСЬКИХ ГРОМАД ВОЛИНО-ЖИТОМИРСЬКОГО РЕГІОНУ У 1920 – 1930-Х РР. (Analysis of the published and unpublished sources from study of social and religious changes sectarianism of the Volyn and Zhytomyr region in 1920 – 1930 th). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 123-130.

Ногінова, Н. (N. Noginova) (2014) НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. (NEED FOR REFORM TAX POLICY OF UKRAINE IN THE EUROPEAN INTEGRATION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» .Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 141-145.

Ногінова, Н. (N. Noginova) (2014) ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПРІОРИТЕТИ (TRANSFORMATION OF OWNERSHIP IN UKRAINE: PROBLEMS AND PRIORITIES). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 27-30.

Носова, Г. (H. Nosova) (2014) НАВКОЛО ІДЕНТИЧНОСТІ: НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА ПЕРЕТВОРЕНІСТЬ ФЕНОМЕНУ (Around Identsty: Uncertainty and Transfor Mations Phenomenon). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 3-12.

О

О. А. Бакун, О. (O. Bakyn) (2014) СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАЙМЕННИКОВОЇ РЕПРИЗИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. (Structural peculiarities of the pronoun patter in modern English.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 3-5.

Овсієнко, Л. (L. Ovsienko ) (2014) ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 144-148.

Огірко, O. (O. Ohirko) (2014) СІМ’Я ЯК ОСНОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ (Family as the Primary Medium of Spiritual and Moral Education of the Young Generation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 91-96.

Оксентюк, Наталія Володимирівна (2014) Психологічна генеза рефлексії української інтелігенції. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

Олійник, В. (V. Oliinyk) (2014) ВПЛИВ ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ НА ПІЗНАВАЛЬ НИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯР А: У ПРАКТИЦІ 1-Ї КИЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА В ПЕР ІОД УНДР (1917–1920 РР .). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 97-100.

Олійник, М. (M. Oliinyk) (2014) ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ КОЛЕКТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПОДІЛЛІ В 1921-1923 РР. (Application of the collective responsibility concept in Podillya region in 1921-1923). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 128-136.

Олійников, В. (2014) РОЛЬ ЧЕТВЕРТОГО ХРЕСТОВОГО ПОХОДУ (1202-1204) У РОЗКОЛІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 351-354.

Олак, A. (А. Olak) (2014) Інформаційна безпека у фінансових інституціях . Фінансові установи і структури, які забезпечують інформаційну безпеку, – основні поняття. (Ochrona informacji w instytucjach finansowych. Instytucje i podmioty finansowe realizuj ące ochronę informacji – zarys problematyki). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 186-193.

Олексієвець, Л. (L. Oleksienko) (2014) ЄДНІСТЬ СЛОВНИКОВО-СЕМАНТИЧНОГО Й СЛОВНИКОВО-ОРФОГРАФІЧНОГО НАПРЯМІВ У РОБОТІ З ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 64-67.

Олексієнко, A. (A. Oleksiienko) (2014) ІДЕНТИФІКАЦІЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ З ДЕТЕРМІНАТИВНИМ ПІДРЯДНИМ СЕРЕД ІНШИХ ТИПІВ ГІПОТАКСИСУ. (Identification of the complex sentence with the determinative subordinate among others types of hypotaxis.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 88-90.

Осадча, О. О. (О. Osadcha) (2014) РЕФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ДАНИМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. (REFORM OF THE INFORMATION SOFTWARE ACCORDING TO THE ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.26). pp. 119-123.

П

Пєтревіч, M. (M. Pietrewicz) (2014) ІДЕНТИЧНІСТЬ ЗАПИСАНА В РЕЧАХ... ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕМКІВСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ НА ЗАСАДАХ АНТРОПОЛОГІЇ РЕЧЕЙ. (Identity dentity saved in the objects... Research based on anthropology of things in the lemko community.) (TOZSAMOSC ZAPISANA W PRZEDMIOTACH... Z BADAN WYKORZYSTUJACYCH ANTROPOLOGIF, RZECZY PROWADZONYCH WSROD SPOLECZNOSCI LEMKOWSKIEJ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 85-100.

Підгірна, Н. (N. Pidhirna) (2014) РІЗНОВИДИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПРЕСІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 99-101.

Піддубна, Н. (N. Piddubna) (2014) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ «РЕЛІГІЯ» В ЕПІСТОЛЯРНОМУ ДИСКУРСІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (The verbalization of the concept sphere “religion” in Taras Shevchenko epistolary discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 225-228.

Підлужна, О. (O. Pidluzhna) (2014) ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ П’ЯТИДЕСЯТНИЦЬКИХ ГРОМАД АСАМБЛЕЇ ЦЕРКОВ БОЖИХ НА ВОЛИНІ (The sources of studying of formation and development of Pentecostal communities in Volyn region). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 131-141.

Павелків, Р. (R. Pavelkiv) (2014) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАТУС МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР ЯК ДЕТЕРМ IНАНТА ФОРМУВАННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ (SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL STATUS OF YOUTH SUBCULTURES AS THE DETERMINANT OF THE DEVELOPMENT OF AGGRESSIVE BEHAVIOUR). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (Серія «Психологія і педагогіка».) (Вип.28). pp. 139-149.

Паніна, Л. А. (L. А. Panina) (2014) СОЦІАЛЬНЕ СЛУЖІННЯ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ДОСВІД ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ (SOCIAL SERVICE ROMAN CATHOLIC CHURCH IN MODERN UКRAINE: EХPERIENCE OF PODOL REGION). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 109-120.

Паненкова, Юлія Валеріївна (2014) Психолого-педагогічні чинники адаптації обдарованих дітей до умов початкової школи. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

Панчишин, М. (M. Panchyshyn) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ. (The peculiarities of the internal forms medical terms in modern Ukrainian and Polish languages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 91-94.

Панчук, І. О. (І. Panchuk) (2014) Особливості правової ідеології у перехідних суспільствах (транзитних демократіях) в контексті досвіду вітчизняного державотворення (Features of legal ideology in transitional societies (transit democracies) in the context of the experience of domestic state-building). Наукові праці МАУП (1(40)). pp. 105-110.

Папідзе, Н. (N. Papidze) (2014) СУТНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЛІВ У МЕЖАХ СЛОВОТВІРНИХ ПАРАДИГМ ТА СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗД: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. (The essence of the derivational potential of the words research in the measures of word building paradigms and word building families: theoretical aspect.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 95-98.

Папіш, В. (V. Papish) (2014) САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ДЕМОНСТРАТИВНОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ОДЕРЖИМА» (Self-presentation of the demonstrative language person in dramatic poem «ОДЕРЖИМА» written by Lesia Ukrainka). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 99-102.

Пархонюк, Т. (T. Parkhoniuk) (2014) ДІЯЛЬНІСТЬ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (ACTIVITY OF CHRISTIAN CONFESSIONS IS IN SOCIAL NETWORKS). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 121-128.

Пасічник, І. (I. Pasichnyk) and Каламаж, Р. (R. Kalamazh) and Августюк, М. (M. Avgustiuk) (2014) Метакогнітивний моніторинг як регулятивний аспект метапізнання (METACOGNITIVE MONITORING AS REGULATORY ASPECT OF METACOGNITION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 3-17.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) and Каламаж, Р.В. (R. Kalamazh) and Балашов, E. (Е. Balashov) (2014) Psychological components of selfrealizations of students in international volunteer programs. Journal of Psychological and Educational Research, 22 (2). pp. 28-44. ISSN 2247-1537

Пасічник, Я. (Y. Pasichnyk) (2014) ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА ЯК ОДНА З ФОРМ ПІДВИЩЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» (Вип.26). pp. 103-107.

Патлач, Г. (H. Patlach) (2014) РЕФЕРЕНЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ В КАЛАМБУРІ (Referential mechanism in word-playing). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.48). pp. 221-224.

Пелехата, О. (O. Pelekhata) (2014) ПОЛІФУНКЦІЙНІСТЬ СЕМАНТИКИ ЛЕКСЕМ «ПИЯК, П’ЯНИЙ» У СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ. (Semantic polyfunctionism of the lexeme «ПИЯК, П’ЯНИЙ» in Slavic languages.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 322-323.

Пентилюк, M. (M. Pentyliuk) (2014) РІДНОМОВНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ (Native language aspect of preparing future teacher-philologists). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.29). pp. 86-89.

Петришин, Н. (N. Petryshyn) (2014) ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В ОСМИСЛЕННІ СУЧАСНИХ КАТОЛИЦЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ (Ecological problems are in comprehension of modern catholic thinkers). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 122-130.

Петров, О. (O. Petrov) (2014) Лінгвокультурні особливості організації номінативних полів бінарних концептів ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах (Linguistic and cultural peculiarities OF the organisation nominative fields of binary concepts Generosity - avarice in the British, German, Russian and UKRAINIAN Linguistic cultures). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 324-328.

Петрушенко, Ю.М. and Руденко, О. М. (Rudenko О.) and Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) and Пінчук, С.А. and Беззубко, Л.В. and Беззубко, Б.І. and Корецький, М.Х. and Дудкін, О.В. and Бакуменко, В.Д. and Васильєва, Т.А. and Ілляшенко, Т.О. and Котенко, Н.В. and Ілляшенко, К.В. and Шинкарук, А.Л. and Височина, А.В. and Длугопольський, О.В. and Плоский, К.В. and Абрамов, Л.К. and Азарова, Т.В. and Сміянов, В.А. and Тарасенко, С.В. and Калініченко, О.В. and Дивнич, О.Д. and Летуновська, Н.Є. and Лєонов, С.В. and Ласукова, А.С. and Омельяненко, В.А. and Маслак, О.М. and Данько, Ю.І. and Дивнич, О.В. and Якимчук, А.Ю. (2014) Місцевий розвиток за участі громади. Other. ТОВ ВТД "Університетська книга", Суми.

Пивоварська, К. (K. Pуvovarska) (2014) Постмодернізм, комунізм та віртуальність: через десятиліття після М. Епштейна (Postmodernism, communism and virtuality: decades after M. Eptein). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 14-17.

Пилипенко, В. (V. Pylypenko) (2014) ВПЛИВ РЕВОЛЮЦІЇ В ІРАНІ 1979 Р. НА «ІРАНСЬКУ» ПОЛІТИКУ США. (IRAN'S REVOLUTION 1979 AND ITS IMPACT ON THE «IRANIAN» OF THE U.S. POLICY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 311-323.

Пилипенко, В. (V. Pylypenko) (2014) Компаративний аналіз ідеологічних концепцій Радянського Союзу та Ірану (Сomparative analysis of the ideological concepts of the Soviet union and Iran). (Unpublished)

Пилипович, Тарас Васильович (2014) Українці у складі Армії генерала Андерса в роки Другої світової війни. PhD thesis, Рівненський державний гуманітарний університет.

Плеханова, T. (T. Plekhanova) and Романюк, Н. (N. Romaniuk) (2014) ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ РЕГІОНАЛЬНИХ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 216-218.

Повалій, Л. (L. Povalii) (2014) ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ ЯК ОДНА ІЗ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ ВЗАЄМИН (The Increase of Parents’ Pedagogical Culture as a One of the Conditions in Forming of Humane Parent-child Relationships). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 101-103.

Пода, В. (V. Poda) (2014) ВАСИЛЬ ЗЕНЬКОВСЬКИЙ ПРО РОЛЬ СІМ’Ї В ДУХОВНО-МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ДИТИНИ (Vasyl Zenkovskyi about family role in spiritual and moral education of a child). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 104-106.

Полюхович (Горбачевська), Л. (L. Poliuhovuch)(Horbachevska) (2014) «ПЛЕКАННЯ ЧИТАЧА», АБО ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕ Й ШКОЛЯРІВ У МЕТОДИЧНІЙ СПАДЩИНІ БОРИСА СТЕПАНИШИНА. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). pp. 108-114.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2014) Untersuchungshaft: слідчий (попередній) арешт як запобіжний захід у кримінальному процесі ФРН (Court Arrest as Coercive Measure in the Criminal Code of the Federal Republic of Germany). Адвокат (9(168)). pp. 3-9.

Попов, C. (S. Popov) (2014) ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ ПЕРЦЕПТИВНО-АРГУМЕНТАЦИОННЫМ МЕТОДОМ: ПОКАЗАТЕЛИ ПАРТИТИВНОСТИ И ЦЕЛЬНОСТИ. (Differentiation of the grammatical variants Perceptual-argumentative method: indicators of the partativity and integrity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 102-106.

Попович, Р. (R. Popovych) and Вакуленко, O. (O. Vakulenko) (2014) ТЕРМІНОЛОГІЧНА НОМІНАЦІЯ У СФЕРІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА: СПІВСТАВНИЙ АСПЕКТ (Terminology nomination in a sphere of water economy: proportional aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.48). pp. 309-311.

Поповський, А. М. (Popovskyi) (2014) Від холуя до холуйства: етнолінгвістичний і когнітивний погляди на лексико-семантичне поле «прислужництво. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.50). pp. 20-30.

Починок, Т. (T. Pochynok) (2014) СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ЯЗЫКОВОГО ВУЗА. Social and cultural STUDENT personality DEVELOPMEN in language high school). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 329-331.

Прасюк, О. (O. Prasiuk) (2014) Переорієнтація виборчого законодавства України на громадянина-виборця. (Reorientation of the electoral legislation of Ukraine for a citizen-voter). Sciencу and Education a New Dimension. Humaniyies and Social Sciences (2). pp. 105-108.

Прах, Б. (B. Prah) (2014) Апостольська адміністрація лемківщини: соціокультурні передумови і канонічне підґрунтя. (LEMKO APOSTOLIC ADMINISTRATION: ITS SOCIAL AND CULTURAL BACKGROUND And ITS CANONICAL BASIS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» . (Вип.22). pp. 260-275.

Прищепа, О. (O. Pryshchepa) (2014) ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНИХ І САМОВРЯДНИХ СТРУКТУР ТА ПРИВАТНИХ ОСІБ У РОЗВИТКУ ЖІНОЧОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У РІВНОМУ (ПОЧАТОК ХХ СТ.). (INTERRELATION OF STATE AND SELF-GOVERNING BODIES AND PRIVATE PERSONS IN THE DEVELOPMENT OF FEMALE SECONDARY EDUCATION IN RIVNE (BEGINNING OF 20th C.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 98-110.

Проскуріна, Н. М. (N. Proskurina) (2014) РЕЗЕРВ СУМНІВНИХ БОРГІВ: УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ. (DOUBTFUL DEBTS RESERVE: CALCULATION IMPROVEMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 195-199.

Пулатова, Л. (L. Pulatova) (2014) ПОЛОНІЗМИ У МОВНО-ПОЕТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ВОЛОДИМИРА ЛИСА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «СТОЛІТТЯ ЯКОВА») (Polonisms in linguapoetic world picture of Volodymyr Lys (based on the material of the novel “СТОЛІТТЯ ЯКОВА”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.48). pp. 229-231.

Р

Радзік, Р. ( (Radzik R.) (2014) Релігійні обумовлення ідентисності поляків та білорусів. (RELIGIOUS ASPECTS OF POLISH AND BELARUSIAN IDENTITY.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (15 (2)). pp. 28-45.

Радишов, С. (Rashуdov S.) (2014) РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ Й ВІРОТЕРПИМІСТЬ. (RELIGIOUS IDENTITY AND TOLERANCE.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 163-170.

Распопов, Є. (E. Raspopov) (2014) ПРОБЛЕМА ІМОРТАЛІЗМУ В РЕЛІГІЙНОМУ СВІТОГЛЯДІ (The problem of the immortality in the religious view). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 142-153.

Ревуцка, С. (S. Revucka) (2014) РОЗВИТОК ІДЕЙ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ПРАЦЯХ НІМЕЦЬКИХ ВЧЕНИХ: Ф. Е. БЕНЕКЕ, М. ШЕЛЕРА, Ф. ШЛЕЙЕРМАХЕРА, А. ШОПЕНГАУЕРА (The development of spiritual-moral education ideas in the works of the German scientists: F. E. Beneke, M. Sheller, F. Shleyermakher, A. Shopengauer). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 107-111.

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2014) Фільваркове господарство Південно-Східної Волині в першій половині XVII ст. Славутчина та Правобережна Україна в історії України: збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 вересня 2014 р., м. Славута). pp. 201-211.

Ричагівська, Ю. (Y. Rychahivska) (2014) Функціювання сурядних сполучників у діалектному мовленні (на матеріалі говірки с. Бармаки Рівненського району Рівненської області). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип. 5). pp. 101-103.

Рогоза, О. (O. Rohoza) (2014) ВИКОРИСТАННЯ ІРОНІЇ В ЕПІСТОЛЯРНОМУ РОМАНІ З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ ПОЛІФОНІЇ. (Usage of the irony in the epistolary novel from the standpoint of polyphony theory). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 219-222.

Романишин, Н. (N. Romanyshyn) (2014) ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕТНОНІМІВ ЯК КОМПОНЕНТІВ ДИСКУРСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (About some aspects of the etnonimy functioning as components of national identity discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.48). pp. 232-235.

Романова, O. (O. Romanova) (2014) ФОРМУВАННЯ КРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) Formation of country competence of students during ukrainian language lessons (for professional purposes). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 332-334.

Романова, Ю. (Y. Romanova) (2014) СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). pp. 115-118.

Романченко, А. (A. Roman) and Хрустик, Н. (H. Нrustuk) (2014) ОФІЦІЙНІ НАЗВИ АВТОМОБІЛІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЙНО-ПРАГМАТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ: ЕТИМОЛОГІЧНО-СЛОВОТВІРНИЙ АСПЕКТ (Official names of the automobiles and their functional and pragmatic direction: etymological and word building aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 107-109.

Роменська, К. (K. Romenska) (2014) Критерії ефективного використання коштів місцевих бюджетів України (Criterias of the effective using funds of local budgets in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 96-100.

Рославіцька, Х. Р. (Kh. R. Roslavitska) (2014) ГУМАНІСТИЧНИЙ ІДЕАЛ ЯК ОСНОВА ДУХОВНОСТІ ПАМФІЛА ЮРКЕВИЧА (HUMANISTIC IDEALS AS A BASIS FOR SPIRITUALITY PAMFIL YURKEVICH). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 129-137.

Росстальна, О. (O. Rosstalna) (2014) СПЕЦИФІКА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СЮЖЕТУ ГОМЕРІВСЬКОГО ЕПОСУ В SHORT STORY Т. ГАРДІ «THE LADY PENELOPE» (SPECIFIC INTERPRETATION OF PLOT In the Homeric epic SHORT STORY T. Hardy «THE LADY PENELOPE»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 223-224.

Руденко, С. (S. Rudenko) (2014) CЕМАНТИКА ГЛЮТОНІМІВ-ІНСТРУМЕНТАТИВІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (The semantics of the glutonyms-instruments in Ukrainian language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 103-106.

Рудковський, О. (O. Rudkovsky) (2014) КОРПОРАТИВНА БЕЗПЕКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СИСТЕМА ЕФЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ. (THE CORPORATE SECURITY ORGANIZATION AS A SYSTEM OF EFFECTIVE PROTECTION.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» (Вип.25). pp. 19-22.

Ружин, К. (K. Ruzhyn) and Каніболоцька, O. (O. Kanibolotska) (2014) СПЕЦИФІКА ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ (Peculiarity of the studying second foreign language in high school). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 312-314.

С

Сіданіч, І. (I. Sidanich) (2014) ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ШКОЛИ (Educational Technology of Spiritual and Moral Education of Children in the History of National Education and School). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 125-132.

Сіліванова, І. (I. Silivanova) (2014) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ФРАНЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ УНІВЕРСИТЕТУ РЕНН ІІ ВЕРХНЬОЇ БРИТАНІЇ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). pp. 119-124.

Сіліванова, І. (І. Silivanova) (2014) РОЛЬ РЕЛІГІЇ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ ФРАНЦІЇ (Role of Religion in French Universities). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 133-136.

Сімак, К. (K. Simak) (2014) ЕТАПИ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАНАДИ (Stages of Development of Academic Mobility of Students in Higher Education Establishments in Canada). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 107-111.

Савчин, М. (M. Savchyn) (2014) ДУХОВНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСКОНАЛОЇ ОСОБИСТОСТІ (Religious identity as a defining feature of the perfect personality). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 112-118.

Садова, М. (M. Sadova ) (2014) НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПСИХОЛОГІЇ (Scientific Approach To Professional Liability In Soviet Psychology). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.30). pp. 102-160.

Салій, А. (2014) «ЧУЖИЙ» ТА «ВІДЧУЖЕНИЙ» У КОНТЕКСТІ ПОСТМОДЕРНУ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 297-299.

Самчук, Р. (Samchuk R.) (2014) ПОСТМОДЕРНІ ВИМІРИ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 311-315.

Санникова, Т. T. (Sannikovа) (2014) ВПЛИВ КУРСУ З ОСНОВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ НА ДУХОВНИЙ СВІТ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ (Influence of the Course «Fundamentals of Christian Ethics» on the Spiritual World of Younger Teenagers). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 119-124.

Сарапіна, Є. (2014) АРТИКУЛЯЦІЯ КОЛЕКТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 300-302.

Селезньова, О. (О. Selezneva) (2014) МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. (METHODICAL MAINTENANCE OF ENTERPRISES' MARKETING EFFECTIVENESS EVALUATION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 56-59.

Семашко, T. (T. Semashko) (2014) КОГНІТИВНА ПЛОЩИНА ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ТА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ ЯК ЇЇ НАСЛІДКУ (Cognitive sphere research of the language categorization and stereotyping as a result). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.48). pp. 107-110.

Сердюк, К. (K. Serdyuk) (2014) НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧАСНИКІВ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТІ ЯК ПРИЧИНА ВИНИКНЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНОГО РУХУ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 316-319.

Сидельникова, Л. (L. Sydelnykova) (2014) ВИВЧЕННЯ ПІКТОГРАФІЧНОГО ПИСЬМА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ У ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОМУ АСПЕКТІ (Studying of pictographic French WRITING in Translation aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 335-337.

Сидоренко, В. (V. Sydorenko) (2014) ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩІ СКЛАДОВІ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ ЯК ВІДГУК НА ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-ІСТОРИЧНІ ТА ОСВІТНІ ІМПЕРАТИВИ ХХІ СТОЛІТТЯ (Professionally significant components of pedagogical skills of teachers of Ukrainian language and literature in response to the civilizational, historical and educational imperatives of the XXI century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 90-96.

Сипко, Б. (Sypko B.) (2014) ВІД «ГЕТТО» ДО «ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНОСТІ»: «СКЛАДНІ» ПЕРЕДМІСТЯ ФРАНЦІЇ ОЧИМА ЇХ МЕШКАНЦІВ. (FROM «GHETTO» TO «EXTRATERRITORIALITY»: FRANCE'S «DANGEROUS» SUBURBS THROUGH THE EYES OF THEIR RESIDENTS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 101-106.

Скалацька, О. (О. Skalatska) (2014) Дуалізм моди в контексті філософських побудов Г. Зіммеля (Dualism of fashion in the context of philosophical constructs of Georg Simmel). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 47-51.

Скальська, Д. (D. Skalska) and Скальська, М. (M. Skalska) (2014) Філософсько-естетичні аспекти виникнення теорії гештальтів (Philosophical and aesthetical aspects of gestalt theory origination). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 125-130.

Скоков, О. (2014) ІСТОРІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО І РАННЬОМОДЕРНОГО ОСТРОГА НА СТОРІНКАХ ЗБІРНИКІВ «ОСТРІГ НА ПОРОЗІ 900-РІЧЧЯ». (History of medieval and early modern Ostroh in papers of collections «Ostrih into doorstep of the 900th). ANNIVERSARY»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 209-224.

Скробот, A. (A. Skrobot) (2014) ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ ІСПАНСЬКОЇ КАЗКИ (Functional peculiarities of the figurative system of Spanish tale). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 111-112.

Слава, С. (S. Slava) and Гапак, Н. (N. Hapak) (2014) Структурна парадигма збалансованості інструментів підтримки економічного розвитку регіону (STRUCTURAL PARADIGM OF BALANCING THE SUPPORTIVE TOOLS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 44-50.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2014) АРХІПАСТИРСЬКА ПРАЦЯ ЄПИСКОПА ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО МСТИСЛАВА СКРИПНИКА В РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ. (The archpastoral activity of bishop of pereiaslav mstyslav skrypnyk during the german occupation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 163-176.

Сморжевська, О. С. (O. S. Smorzhevska) (2014) НЕОЯЗИЧНИЦТВО/РІДНОВІР’Я З ТОЧКИ ЗОРУ ХРИСТИЯНСТВА (NEOPAGANISM/INDIGENOUS RELIGIONS FROM THE CHRISTIANITY POINT OF VIEW). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 138-146.

Соловей, M. (M. Solovey) (2014) ВІРНІСТЬ БОГОВІ – ДУХОВНА ОСНОВА ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ СКАУТСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПЛАСТ» (Faithfulness to God – the Spiritual Foundation of Education of the Person in Ukrainian Scout Organization «Plast»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 137-140.

Сословський, В. (V. Soslovskiy) and Коломієць, Р. (R. Kolomiyets) (2014) ЗВ’ЯЗОК МІЖ КОМПЛЕКСНИМ ФІНАНСОВИМ АНАЛІЗОМ І ПРЕВЕНТИВНОЮ ДІАГНОСТИКОЮ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА (COMMUNICATION BETWEEN A COMPLEX FINANCIAL ANALYSIS AND PREVENTIVE DIAGNOSTICS OF FINANCIAL SAFETY OF THE ENTERPRISE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 101-107.

Співак, В. (Spivak V.) (2014) «ІСІХАЗМ» ТА «АКТИВНЕ СЛУЖІННЯ» - ДВІ ІДЕНТИЧНОСТІ АНТОНІЯ РАДИВИЛОВСЬКОГО. («ISIHASM AND ACTIVE SERVICE - TWO IDENTITY OF ANTONIY RADIVILOVSKIY».). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 177-185.

Спасів, Н. (N. Spasіv) and Мартинюк, В. (V. Martyniuk) (2014) ЕКСТЕРНАЛІЇ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ДОХОДАМИ І ВИДАТКАМИ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. (EXTERNALITIES EXECUTION OF THE STATE BUDGET REVENUES AND EXPENDITURES IN IVANO-FRANKIVSK.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ».Серія «Економіка» : збірник наукових праць. (Вип.26). pp. 73-80.

Старко, В. (V. Starko) (2014) ПАРАДИГМА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Й ПРОБЛЕМА КАТЕГОРИЗАЦІЇ (The paradigm of the cognitive linguistic and problems of the categorization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 113-116.

Старовойтенко, Н. (N. Starovoitenko) and Лещинський, О. (O. Leschynskyi) and Рига, Т. (T. Ryha) (2014) ДО ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА ЗІ СТУДЕНТАМИ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (The Problem of Teaching Communicative Interaction between Teacher and Students in Terms of the Educational Process of Higher Education Institution). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 141-144.

Старух, В. (V. Staruh) (2014) СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ПЕРЕКОНАННЯ У ПРОМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ЛІДЕРІВ УКРАЇНИ,ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА США (Strategies and tactics of the persuasion in the military leaders’ speeches in Ukraine, Britain and the USA). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 236-238.

Степанова, О. (O. Stepanova) (2014) До проблеми термінологічної норми. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). pp. 104-107.

Стецик, Т. (T. Stetsyk) (2014) ІДЕОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКОНАННЯ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ДЕМОКРАТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ДЕБАТІВ) (Ideological strategies of the persuasion in political discourse of democrats (based on the material of debates). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 239-241.

Столяр, З. (Z. Stoliar ) (2014) ЛІНГВОМЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ СИНТАКСИСУ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ЗА КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ (Linguistic and methodological basics of teaching syntax to philology-students in terms of competency-based approach). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 149-153.

Сторчак, О. (O. Storchak) (2014) МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ КОНЦЕПТІВ HEAVY І LIGHT У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ (Studying methodology of structure light and heavy concepts in modern english-speaking discours). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 348-341.

Стрій, Л. (L. Strii) (2014) РАМКОВІ ЕЛЕМЕНТИ ПРИВІТАННЯ Й ПРОЩАННЯ В ІНАВГУРАЦІЙНІЙ ПРОМОВІ (Framework elements of the greeting and farewell in an inauguration speech). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 242-244.

Стрига, Е. (E. Stryha) (2014) ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК АНГЛІЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІ (Historical development of the English Phraseology). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 110-112.

Суворова, І. (I. Suvorovа) (2014) КОНТРОЛІНГ ЯК СУЧАСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НА ВІАТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. (CONTROLLING AS A MODERN MANAGEMENT SYSTEM FOR AIR ENTERPRISE.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.26). pp. 38-44.

Супрун, Л. В. (L. Suprun) (2014) Німецька мовна ментальність у континуумі «Літературно-Наукового Вістника» львівського періоду (1898–1906 рр.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). pp. 31-36.

Т

Танасійчук, А. (A. Tanasiichuk) (2014) ЕКЗАРХ І ЕКЗАРХІЯ У ЦЕРКОВНОМУ ПРАВІ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ. (Ex arches and the Ex archate in the legisl ation ecclesiastical: principal concept). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 131-143.

Тараненко, Л. (L. Taranenko) (2014) УЗАГАЛЬНЕНА ДЕФІНІЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОЗНАКИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРНОЇ ЗАГАДКИ (Generalized definition and functional features of the English folklore riddle). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 245-247.

Тарасюк, Л. (L. Tarasiuk) (2014) СТИЛІ БАТЬКІВСЬКОГО ВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДІТЕЙ у ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» (Вип.26). pp. 125-127.

Тепла, О. (O. Tepla) (2014) РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА’ (The Application of interactive forms of education during the “Ukrainian as a foreign language” classes). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 154-155.

Терехова, Ю. (Y. Terekhova) (2014) ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ У ДИСКУРСІ СПОРУ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ) (Gender aspect in the argument discourse (based on the material of the Ukrainian and English imaginative literature). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 248-250.

Терещенко, Л. (L. Tereshchenko) (2014) СТИЛІ НЕПРАВДИВОГО МОВЛЕННЯ (The styles of the untruthful speech). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 117-118.

Терлецька, Юліана Миронівна (2014) Вплив соціальної та економічної депривації науково-педагогічних працівників на їх професійну діяльність. PhD thesis, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Терп’як, О. (O. Terpiak) (2014) АНАЛІЗ ПРОГРАМ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ЧАСТИНА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАНЯ КРЕАТИВНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ В ЛІЦЕЇСТІВ ГУМАНІТАРНИХ КЛАСІВ (THE ANALYSIS OF THE PROGRAMMES OF ENHANCED STUDYING OF THE UKRAINIAN LANGUAGE AS A PART OF THE INVESTIGATION OF THE PROCESS OF THE FORMATION OF THE CREATIVE WRITING OF THE LYCEUM PUPILS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 68-72.

Тимо, О. (Tymo O.) (2014) Ідея безкінечного як бажання у філософії Е. Левінаса (The idea of infinite as desire in the philosophy of E.Levinas). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 3-7.

Тиха, У. (U. Tykha) (2014) АВТОРСЬКА МАСКА ЯК НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ ЛІТЕРАТУРИ ПОСТМОДЕНІЗМУ (Author mask as a narrative literature strategy of the postmodernism). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 251-252.

Тищенко, Іванна (2014) Поняття самореалізації особистості в контексті зарубіжних психологічних теорій. Гуманітарний корпус: Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії (3).

Тищенко, Іванна (2014) Психологічні аспекти самореалізації особистості у вітчизняній психології. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, 2 (121).

Ткач, П. (P. Tkach) and Мясоєдова, С. (S. Miasoiedova) (2014) ГРАМАТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОПОЗИТИВНОГО ЗМІСТУ В СТРУКТУРІ ПРЕФЕРЕНЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ (Grammatical representation of the propositional content in the structure preferential constructions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 113-115.

Ткачівська, М. (M. Tkachivska) (2014) ЕЛІМІНАЦІЯ МОВ І КУЛЬТУР ЯК РЕЗУЛЬТАТ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (Elimination of the languages and cultures as a result of global processes). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 291-294.

Ткаченко, Н. (N. Tkachenko) and Шабанова, О. (O. Shabanova) (2014) НОРМАТИВНА ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ. (THE NORMATIVE DYNAMIC MODEL FOR ESTIMATING THE EFFICIENCY OF PRIVATE PENSION FUNDS’ INVESTMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 163-169.

Ткаченко, Н. (N. Tkachenko) (2014) ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ. (THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION PROCESSES ON THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL INTERMEDIARIES). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. (Вип.26). pp. 81-88.

Товкайло, T. (T. Tovkailo) and Довбня, Л. (L. Dovbnia) (2014) ПОЗИЦІЯ КІНЦЕВОГО ФОРМАНТА -ИК ТА ЙОГО ПОХІДНИХ ЩОДО СЛОВЕСНОГО НАГОЛОСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (The position of the final formant –ИК and its derivatives according to word stress in the modern Ukrainian language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 116-119.

Толчеева, К. (K. Tolcheieva) (2014) ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПРОСОДИЧЕСКАЯ РЕМАРКА В ДРАМАТУРГИЧЕСКОМ ПАРАТЕКСТЕ: ОПЫТ ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (Emotionally prosodic notation in the dramatic paratext: the experience of the lingua semiotic research). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 253-255.

Топішко, І. (I. Topishko) and Галецька, Т. (T. Haletska) (2014) УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ КРИЗОВОГО СТАНУ УКРАЇНИ. (THE WAYS OF IMPROVEMENT OF PROPERTY RELATIONS IN TERMS OF UKRAINIAN CRISIS.). Наукові запис- ки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 24-29.

Топішко, Н. (N. Topishko) (2014) СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ СТАБІЛІЗАТОР РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА (SOCIAL PROTECTION SYSTEM AS INTEGRATED MECHANISMS OF STABILIZATION OF SOCIAL, ECONOMIC AND POLITICAL DEVELOPMENT OF SOCIETY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник на- укових праць (Вип.27). pp. 108-113.

Транченко, Л. (L. Tranchenko) and Транченко, О. (O. Tranchenko) (2014) ВПРОВАДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО. (IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE COMPETITIVE IN AGRICULTURE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 60-65.

Тригуб, І. (I. Tryhub) (2014) МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (Students motivation as one of the most important factors of the successful professional preparation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 315-318.

Трифонова, О. (O. Tryfonova) (2014) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (Concerning the issue of formation of language personality of future teachers at preschool educational institutions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 97-101.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2014) ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ПРАВДИ (МАЛОВІДОМІ ТА ДРАЖЛИВІ СТОРІНКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ). (THORNY PATH TO TRUTH (LITTLE KNOWN AND ANNOYING THE UKRAINIAN WORLD). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 146-162.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Мельник, О. (О. Melnyk) (2014) Життя заради науки (до 85-річчя з дня народження видатного українського історика Миколи Ковальського). (LIFE FOR SCIENCE (TO THE 85-TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF THE FAMOUS UKRAINIAN HISTORIAN, MYKOLA KOVALSKYI). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 49-86.

Трош, С. (S. Trosh) (2014) СПЕЦИФИКА ГЕНДЕРНЫХ МОТИВОВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЯ Р. ЛАВЛЕЙСА «К АЛТЕЕ, ИЗ ТЮРЬМЫ» (1642/1649?)) Specificity of the gender motives in multicultural space: methodological aspect (based on the material of R. Lovelace poem "To Althea, IZ TYURMЫ" (1642/1649?)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 342-345.

Тур, О. (O. Tur) (2014) ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ЯК ВАЖЛИВА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). pp. 128-131.

Туришева, O. (O. Turysheva) (2014) МОРФОЛОГІЧНИЙ КРИТЕРІЙ У ВИДІЛЕННІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ЧАСТИН МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ) (Morphological criteria in choosing and classification parts of the language (based on the German language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 120-122.

Туровська, І. (I. Turovska) (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (THE THEORETICAL PRINCIPLES OF THE COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION OF THE STUDENTS OF THE MEDICAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 156-158.

Турчак, О. (O. Turchak) (2014) ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЯВІВ ТРИВОЖНОСТІ У МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК (Intensity of Anxiety Manifestations in Students' Speech Depending on Personal Characteristics). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 112-116.

Тучкова, O. (O. Tuchkova) (2014) МЕТАФОРА ЯК ОБРАЗОТВІРНИЙ ЕЛЕМЕНТ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ЖІНОЧОМУ АВТОБІОГРАФІЧНОМУ РОМАНІ (Metaphor as a figurative element in the French WOMEN autobiographical novel). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 225-227.

У

Українець, С. (S. Ukrainets) and Романюк, В. (V. Romaniuk) (2014) Особливості адаптаційного потенціалу студентів Рівненщини (Peculiarities of Adaptation Potential of Students of Rivne Region). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 117-122.

Усікова, Л. (L. Usikova) (2014) Вплив ідей та духовної практики ісихазму на становлення естетичної думки Київської Русі (Effect of ideas and spiritual practices hesychasm on the development of aesthetic thought of Kievan Rus). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 135-140.

Устінова, Т. (T. Ustinova) and Христова, О. (O. Khrystova) (2014) ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОМАНУ Е. М. ФОРСТЕРА «ДЕ АНГЕЛИ СТУПИТЬ СТРАШАТЬСЯ» (INTERPRETATION OF NOVEL by EM Forster «ДЕ АНГЕЛИ СТУПИТЬ СТРАШАТЬСЯ»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 228-229.

Ф

Файзулліна, Г. (Fayzullina A.) (2014) Топос «Малої Вітчизни» у філософії етнокультури та сучасному українському філософському романі (The topos of «Little Homeland» in philosophy of ethnic culture and in modern ukrainian philosophical novel). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 161-168.

Файчук, Т. (T. Faichuk) (2014) СТРУКТУРНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАМ’ЯТОК НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ЖАНРУ XVIII СТ. (Structural and stylistic peculiarities of the memorial of scientific-practical Genre XVIII century.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 230-231.

Фарина, Н. (N. Faryna) (2014) ЗАЙМЕННИКОВО-ОЗНАЧАЛЬНІ РЕЧЕННЯ У СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ ПОВІСТІ «ЗАХАР БЕРКУТ» І. Я. ФРАНКА. (The pronoun-attributive sentences in the syntactic structure I. Franko's «Zahar Berkut» story.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 123-125.

Федоренко, Я. (Y. Fedorenko) (2014) СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ. (CONDITION AND PROBLEMS OF WATERSUPPLY SYSTEM FUNCTIONING IN THE UKRAINIAN VILLAGE OF THE INDEDENDENCE PERIOD: HISTORICAL ASPECT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 198-207.

Федорич, Х. (K. Fedorych) (2014) РОБОТА ЗІ СЛОВНИКОМ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА (Working with a dictionary as a cause of forming spelling competence of a student). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 159-161.

Федорович, I. (I.Fedorovych) (2014) ПРОГНОЗНА ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ (FORECAST MEASUREMENT AND ANALYSIS OF UKRAINIAN GOVERNMENT DEBT SERVICE EXPENSES). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.27). pp. 114-120.

Федорович, І. (I. Fedorovych) (2014) ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА БОРГОВОЇ СТІЙКОСТІ УКРАЇНИ. (ECONOMIC EVALUATION OF DEBT SUSTAINABILITY OF UKRAINE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» .Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 146-151.

Федорович, Б. (Fedorovych B.) (2014) Медіа-мистецтво Львова початку ХХІ ст.: від концепції до візуалізації (Media-art in Lviv in the XXI century: from concept to visualization). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 248-254.

Федуняк, I. (І. Feduniak) (2014) ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ В УКРАЇНІ. (EFFECTIVENESS OF BIOGAS IN UKRAINE.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.26). pp. 45-49.

Федчишин, Н. (N. Fedchyshun) (2014) ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ ПРИ ВИВЧЕННІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» (Вип.26). pp. 132-135.

Филипчук, С. (S. Fylypchuk) (2014) ФЕСТИВАЛІ ХРИСТИЯНСЬКОГО КІНО ЯК ЗАСІБ МІСІОНЕРСЬКОЇ РОБОТИ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ (CHRISTIAN FILM FESTIVALS AS THE MEANS OF MISSIONARY WORK OF UKRAINIAN CHURCHES). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 147-155.

Филипчук, С. (S. Fylypchuk) (2014) Християнські видавництва в сучасній Україні. (Christian publishing houses in modern Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 144-152.

Филипьева, Ю. (2014) МАТЕРИАЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР СОЗДАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ: НОМАДИЧНОСТЬ ПРЕДМЕТОВ ТЕКУЩЕЙ СОВРЕМЕННОСТИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 303-305.

Фокшей, Д. (Fokshey D.) (2014) Психоаналітичні погляди Герберта Маркузе та постмодерністське уявлення Жана Бодрійяра про суспільство споживання (Psychoanalytic and postmodern view on the idea of consumer society (based on the herbert marcuse and Jean Baudrillard conceptions)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 126-132.

Х

Хавер, В. (V. Khaver) (2014) СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДЕРЖАВНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ. (FINANCIAL SECURITY SYSTEM IN THE STATE OF INNOVATION POLICY.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.26). pp. 19-26.

Халанський, В. (V. Halanskyi) (2014) ПРОБЛЕМИ ДІАЛОГІЗАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ ЯК ДУХОВНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ОСОБИСТОСТІ (Problems of «Dialogization» Communication as Spiritual and Psychological Dimension of Personality). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 145-149.

Халецький, О. В. (О. Khaletskyi) (2014) НЕЗНАНИЙ БОГ АПОСТОЛА ПАВЛА ЯК ЗРОСТАННЯ ЙОГО ІСТОРИЧНО-ДУХОВНИХ ЗНАЧЕНЬ (THE UNКNOWN GOD ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 156-169.

Харченко, A. (A. Kharchenko) (2014) ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ЯК КЛЮЧОВОГО РИЗИКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ. (THE ECONOMIC NATURE OF CREDIT RISK AS THE KEY RISK OF BANK CREDITING.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. (Вип.26). pp. 89-97.

Харченко, В. (V. Kharchenko) (2014) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ» У ПСИХОЛОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (Theoretical Analysis of the Approaches Used in Psychological Literature to Define the Concept of Personality’s Self-actualization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 123-127.

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) (2014) Облікова політика та її вплив на фінансову стійкість вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні. (REGISTRATION POLICY AND ITS INFLUENCE IS ON FINANCIAL STABILITY OF STATE AND COMMUNAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN UKRAINE.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Економіка»: збірник наукових праць. (Вип.26). pp. 124-129.

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) (2014) Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) (2014) Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

Харчук, Ю. (Yu. Kharchuk) (2014) Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих начальних закладів державної та комунальної власності України в контексті специфіки формування їхнього бренду (REGISTRATION-ANALYTICAL PROVIDING OF FINANCIAL STABILITY OF STATE AND COMMUNAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF SPECIFIC OF FORMING OF THEIR BRAND). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 132-137.

Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) (2014) ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ОСНОВІ АПАРАТУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ. (ASSESSMENT OF THE FINANCIAL STABILITY OF PUBLIC AND COMMUNAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS ON THE BASE OF FUZZY LOGIC). Аналітично-інформаційний журнал «Схід», №5 (125). pp. 107-112. ISSN 1728-9343

Хахалін, А. (A. Hahalin) (2014) СУЧАСНИЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС ПАЛОМНИЦТВА (Contemporary sociocultural discourse of pilgrimage). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 150-154.

Хитровська, Ю. В. (Yu. V. Khytrovska) (2014) ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПОЗИЦІЯ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЩОДО ПОДІЙ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (THE SOCIAL-POLITICAL POSITION OF ROMAN CATHOLIC CLERGY ON THE RIGHT-BANК UКRAINE TO THE EVENTS OF THE FIRST WORLD WAR). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 170-175.

Хмельковська, C. (S. Khmelkovska) (2014) ТЕМА ЗНИЩЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ У РОМАНІ ГЕРТИ МЮЛЛЕР «ГОЙДАЛКА ДИХАННЯ». (Identity destruction theme in the novel Herta Müller «гойдалка дихання».). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (Вип.49). pp. 232-234.

Хом'як, І. (I. Khomiak) (2014) РОЛЬ СЛОВНИКІВ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФІЛОЛОГА. Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць (Вип.12). pp. 136-140.

Хом'як, І. (I. Khomiak) (2014) ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В БІЛІНГВАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки (22(ІІ)). pp. 138-144.

Хом’як, І. (I. Khomiak) (2014) ХАРАКТЕР ОРФОГРАФІЧНИХ УТРУДНЕНЬ, ВИКЛИКАНИХ МОВЛЕННЄВИМ СЕРЕДОВИЩЕ (Nature of spelling difficulties caused by speech environment). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 26-29.

Хорунжа, Г. (2014) РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ РАННЬОМОДЕРНОГО ЧАСУ ТА ЇХНЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЯ В ОРНАМЕНТИЦІ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ БЕРЕЖАН ТА ЛЬВОВА. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 349-350.

Хохлов, В. (V. Hohlov) (2014) ОЦІНКА РИЗИКУ ДЛЯ РОЗПОДІЛІВ З «ВЕЛИКИМИ ХВОСТАМИ» (USING «FAT TAILS» DISTRIBUTIONS FOR RISK MANAGEMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 150-153.

Христіанінова, Р. О. (R.Khrystianinova) (2014) Складнопідрядні речення з ознаками різних типів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). pp. 37-41.

Ц

Цип'ящук, М. (M. Tsypiashchuk) (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ЗА КРИТЕРІЄМ ЇХ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). pp. 136-140.

Цип'ящук, М. (M. Tsypiashchuk) (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ЗА КРИТЕРІЄМ ЇХ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (STUDY OF PRACTICAL THINKING DEVELOPMENT OF FUTURE LAWYERS TAKING INTO ACCOUNT THEIR INVOLVEMENT IN PRACTICE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 160-168.

Цокол, О. (O. Tsokol) (2014) ДРАМАТУРГІЧНІ ЖАНРИ Й СОЦРЕАЛІСТИЧНИЙ КАНОН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ 1980-Х РОКІВ (Dramatic genre and socialist-realist canon in modern Ukrainian drama of 1980s). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 235-237.

Цолін, Д. (D. Tsolin) (2014) ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНТАКСИЧНОГО АСПЕКТУ ЛІНГВОПОЕТИКИ. НА МАТЕРІАЛІ АРАМЕОМОВНОЇ ЛІТУРГІЙНОЇ ПОЕЗІЇ II-VIII ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 238-241.

Цюпа, Л. (L. Tsiupa) (2014) Мова символів та її значення у святому письмі та літургійних текстах. (Language of symbols and its meaning in Holy Scripture and liturgical texts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 152-160.

Ч

Чабан, В. (V. Сhaban) (2014) КОНЦЕПТОСФЕРА ГІДНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ (Conceptosphere Dignity in Ukrainian lingua-culture). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 119-122.

Чворсюк, O. (O. Chvorsiuk) (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ДУХОВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА В КОНТЕКСТІ БОГОСЛОВСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ (Research of Spirituality in the Context of Preschooler Theological and Anthropological Approach bstract). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 155-157.

Чекарева, Є. (Ye. Chekareva) (2014) СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ АРТИКЛЯ В ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ КЛАСИЧНОГО ПЕРІОДУ. (Syntactic functions of the article in old Greek language classical period.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 126-131.

Чемерис, І. (I. Chemerys) and Білик, Л. (L. Bylyk) (2014) З ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (The Experience of the Formation of Spiritual and Moral Qualities of Cherkasy State Technological University Students). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 158-161.

Черемська, O. (O. Cheremska) (2014) Засади лексичного нормування у працях мовознавців Харківської філологічної школи (перша третина ХХ ст.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). pp. 108-111.

Чеховський, Д. (D. Chekhovskyi) (2014) ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ГАРАНТУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДІВ. (THE ECONOMIC NATURE OF THE BANK DEPOSITS GUARANTEE.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць.. pp. 95-100.

Чеховський, Д. (D. Chekhovskyi) (2014) ВЗАЄМОДІЯ БАНКІВ ТА КРЕДИТНИХ ФОНДІВ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ. (THE INTERACTION OF BANKS AND CREDIT FUNDS IN PROBLEM LOANS MANAGEMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 152-156.

Чижова, Н. (2014) ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 306-307.

Чижова, Н. (N. Chуzhova) (2014) Філософсько-освітній аналіз впливу постмодерної філософії на освіту в інформаційну епоху (Philosophical and educational analysis of the influence of postmodern philosophy of education in the information age). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 99-103.

Чкан, I. (I. Chkan) (2014) БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ – СУЧАСНИЙ СПОСІБ ОПЛАТИ (CASHLESS PAIMENTS – CURRENT METHOD OF PAYMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 121-124.

Чугу, С. (S. Chugu) (2014) Темпоральна виразність наративу. (TEMPORAL EXPRESSIVENESS OF THE NARRATIVE.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 156-159.

Чумак, Л. (L. Chumak) (2014) МОНОГЕНЕТИЧНА КОМБІНОВАНА МОДЕЛЬ ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ ТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ОДИНИЦЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (Monogenetic combined model of the telescopy + affixation of the creation in English units at present stage). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 123-125.

Чуницька, І. (I. Chunytska) (2014) ДЖЕРЕЛА МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ. (Sources of methodological provision of research and development of financial market of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 157-162.

Ш

Шабанова, О. (O. Shabanova) (2014) Науково-методичний підхід до оцінювання інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів. (RESEARCH AND Methodology APPROACH TO THE EVALUATION OF INVESTMENT POTENTIAL OF PRIVATE PENSION FUNDS.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ».Серія «Економіка» : збірник наукових праць. (Вип.26). pp. 101-107.

Шавелашвілі, Є. (Ye. Shevelashvili) (2014) ПОНЯТТЯ «ЧАСТИНА МОВИ» У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ (The concept of “part of the language” in modern linguistics). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 132-133.

Шандрук, С. (S. Shandruk) (2014) THE IMPACT OF EXTRALINGUISTIC FACTORS IN LANGUAGE POLICY. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 256-259.

Шаповал, А. ( A. Shapoval ) (2014) Історія соціально-філософського вчення антитринітаріїв на території Речі Посполитої (The history of social and philosophical teaching of the nontriniterianism in the Polish-Lithuanian Commonwealth ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 179-182.

Шаправський, С. (S. Shapravskyi) (2014) КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (Constitutional church-state relationships of central and eastern Europe). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 154-168.

Шаправський, С. (S. Shapravskyi) (2014) РЕЛІГІЙНІСТЬ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ. (Religiousness of modern political elite of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 161-177.

Шарата, Н. (N. Sharata) (2014) ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). pp. 141-143.

Швець, O. (O. Shvets) (2014) МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА АНАЛІЗУ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВ (Methodological basis of the nominative sentence of languages with different structure analysis). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 134-137.

Швидків, М. (M. Swydkiv) (2014) ВПЛИВ ТРАДИЦІЙ ВАЛЕРІЯ ВИСОЦЬКОГО НА ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ (Influence of Traditions of Valery Vysotskyi on the Formation of Vocal Skills in Future Music Masters after the Voice Training). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.30). pp. 128-132.

Шевченко, M. (M. Shevchenko) (2014) КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЙ ЧАСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СТВОРЕННІ ТЕМПОРАЛЬНИХ ВІДНОШЕНЬ (Conceptualization of the category time in English language during the creation of temporal relationships). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 129-131.

Шевченко, А. (A. Shevchenko) (2014) ЗМІСТ ПОНЯТТЄВОГО СКЛАДНИКА КОНЦЕПТУ справедливість / justicia В ТЕКСТІ ІСПАНОМОВНОЇ БІБЛІЇ (The content of the conceptual component justice/ justicia in the Spanish written Bible). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.48). pp. 126-128.

Шевченко, Г. (G. Shevchenko) (2014) Адаптація особистості в умовах сучасності засобами ігрових практик (Adjustment of the personality in the modern times by means of game practices). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 79-83.

Шевченко, О. (Shevchenko O.) (2014) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «СОЦІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ» В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ (THEORETICAL ASPECTS OFFORMING THE CATEGORY OF «SOCIAL MOTIVATION» IN SOCIALLY ORIENTED ECONOMY). «соціальна мотивація» в умовах соціально орієнтованої економіки / О. О. Шевченко // Наукові записки Націо- нального університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.27). pp. 31-36.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2014) Становище університету: від діагностики кризи до перспективи культурної політики (The condition of university: from diagnostics of crisis to perspectives of cultural policy). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 114-119.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2014) ПОЛІТИКА ІДЕНТИЧНОСТІ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 308-310.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ. In: ІІ Всеукраїнська науко-практична конференція(присвячена Всесвітньому дню філософії), Херсон.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2014) ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ПОЛИТИКИ И СОВРЕМЕННАЯ (ПОСТ-)ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. (2(26)). pp. 122-129.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2014) Громадянське суспільство в горизонті філософського осмислення. In: Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле. сучасність, перспективи: колективна монографія. ІГСУ, Видавництво Національного університету «Острозька академія»., Острог, pp. 8-20.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2014) Problem tożsamości mniejszości narodowych w perspektywie współczesnej filozofii polityki. Facta Simonidis (1 (6)). pp. 37-52.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2014) PRZYJAŹŃ POLITYCZNA A ROZUMIENIE POLITYCZNOŚCI (POLITICAL FRIENDSHIP AND THE UNDERSTANDING OF THE POLITICAL). Hybris (25). pp. 33-45.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) and Руденко, О. М. (Rudenko О.) and Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) and Задорожна, О. and Петрушенко, Ю. and Маслова, Ю.П. and Коніщева, Н.Й. and Наход, М. and Гусак, Н. and Стрільчук, Ю. and Рибак, А.І. and Зінченко, В. and Загайнова, Л. (Zagaynova L.) and Середа, Т. and Бондар, В. (V. Bondar) and Бутирська, Т. and Позднякова, Е. and Казакевич, О. and Вітер, Д. (Viter D.) (2014) Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність та перспективи. Other. Видавництво Національного університету «Острозька академія»., Острог.

Шевчук, К. (K. Shevchuk) (2014) Концепція естетичного переживання в естетиці Романа Інгардена (The conception of aesthetical experience in the aesthetics of Roman Ingarden). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 131-134.

Шевчук, О. (O. Shevchuk) and Созанський, Л. (L. Sozanskiy) and Татарин, Н. (N. Tataryn) (2014) АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (THE ANALYSIS OF FORING TRADE ACTIVITY OF UKRAINE IN MODERN TERMS). / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Еконо- міка» : збірник наукових праць (Вип.27). pp. 8-13.

Шевчук, О. (Shevchuk О.) (2014) ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ПОСТМОДЕРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 355-356.

Шемуда, М. (Shemuda) (2014) ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ «ПРИНЦЕСА НЕСМІЯНА» А. А. МІЛНА (Stylistic peculiarities of literary fairy tale «ПРИНЦЕСА НЕСМІЯНА» A.A. Milne). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 244-246.

Шепетяк, О. (O. Shepetiak) (2014) ХРИСТОЛОГІЯ КАРЛА РАНЕРА. (Karl Rahner’s Christology). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 178-186.

Шепетяк, О. М. (O. M. Shepetiak) (2014) БОГОСЛОВСЬКІ НОВАТОРСТВА ДРУГОГО ВАТИКАНСЬКОГО СОБОРУ (THEOLOGICAL INNOVATIONS OF THE SECOND VATICAN COUNCIL). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 176-184.

Шеремета, В. (V. Sheremeta) (2014) ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НАРОДНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ТРУДНОЩІ ТА ПЕРЕВАГИ ЖИТТЯ ВДОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ) (Lexico-stylistic means of expressing people’s ideas about challenges and Benefits life of a widow (on the material of Ukrainian folk songs). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 247-250.

Шереметьєва, К. (K. Sheremetieva) and Черниш, І. (I. Chernysh) (2014) К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ АНАЛИЗА ФОНОСТИЛИСТИЧЕСКОЙ ВАРИАТИВНОСТИ (The question about the methodology of the analysis phonostylistic variability). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 138-139.

Шеретюк, P. (R. Sheretiuk) (2014) «ЗМАГАННЯ ЗА ДУШІ» ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ЗМІЦНЕННЯ ПОЗИЦІЙ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ (СЕРЕДИНА – ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ.) («Competition for the soul» as a means of strengthening the position of the Russian orthodox church on the right bank Ukraine (mid – late nineteenth century.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 169-180.

Шеретюк, Р. М. (R. M. Sheretiuk) (2014) РЕАЛІЗАЦІЯ ЕТНОКОНФЕСІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОГО УРЯДУ НАПЕРЕДОДНІ «ВОЗЗ’ЄДНАННЯ» ГРЕКО-УНІАТІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ З РОСІЙСЬКОЮ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКВОЮ 1839 Р. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ). (Sales ethnic-religious policy of the Russ ian government before the «reunification» Greek Uniates right-bank of Ukraine Russ ian Orthodox Church 1839 (based State archives Russ ian Federation)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 187-196.

Шеретюк, Р. М. (R. M. Sheretiuk) (2014) ЗАХОДИ УРЯДОВИХ І ЦЕРКОВНИХ СТРУКТУР ЩОДО НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ РЕАКЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ НА ЙОГО «ВОЗЗ’ЄДНАННЯ» З РОСІЙСЬКОЮ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКВОЮ 1839 Р.(MEASURES OF GOVERNMENTAL AND CHURCH STRUCTURES ON NEUTRALIZATION OF REACTION OF POPULATION OF RIGHT-BANK UKRAINE ON HIS «REUNION» WITH RUSSIAN ORTHODOХ CHURCH IN 1839). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 185-198.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2014) Категорія «трагедія громад» як складова розуміння сталого локального розвитку. Матеріали І Наукової міжнародної конференції на честь доктора економічних наук, проф. Шкітіної М.І., 27 листопада 2014 р., Київський національний лінгвістичний університет. pp. 206-208.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2014) Випускна робота: методичні рекомендації щодо виконання та захисту кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт для студентів спеціальностей 6.020105, 7.02010501, 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» очної та заочної форм навчання. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Шибрук, О. (О.Shybruk) (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ КУРСАНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ (Psychological Characteristics of Social Adaptation of the First-year Cadets). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 162-165.

Шиц, С. (Szyc S.) (2014) КОРЕЙСЬКА ДЕМІЛІТАРИЗОВАНА ЗОНА - СУЧАСНИЙ СИМВОЛ ПОДІЛУ НАРОДУ. (KOREAN DEMILITARIZED ZONE - PRESENT SYMBOL OF A DIVISION OF THE NATION. (KOREANSKA STREFA ZDEMILITARYZOWANA - WSPOLCZESNY SYMBOL PODZIALU NARODU.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 267-275.

Шиць, А. (A. Shyts) (2014) НЕЧЛЕНОВАНІ РЕЧЕННЯ ЯК СПЕЦИФІЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОЗАМОВНИХ СИТУАЦІЙ (Non-segmental sentences as specific instrument of the expression extra linguistic situations). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 140-142.

Шишкіна, К. (K. Shyshkina) (2014) ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ (The Impact of ICT on spiritual and moral education of students). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 166-168.

Шиян, Т. (T. Shyian) (2014) ВИКЛАДАННЯ БІЗНЕС-КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ (Teaching business English during preparing students of philological departments). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 297-299.

Шкляревський, В. (V. Shkliarevskyi) (2014) МЕТАРОЗМІТКА КОРПУСІВ ТЕКСТІВ: СТАНДАРТИ І РЕАЛІЗАЦІЯ (METAmarkingtexts bodies: STANDARDS AND realisation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 300-303.

Школьна, Н. (N. Shkolna) (2014) УТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ У НІМЕЦЬКІЙ ФАХОВІЙ МОВІ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ (Creation of the terms in German professional language industrial automatization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 143-145.

Шматковська, Т. (T. Shmatkovska) and Ярош, В. (V. Iarosh,) (2014) ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. (TO THE PROBLEMS OF ORGANIZATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM OF FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISES). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 200-205.

Шминдрук, О. ( O. Shmyndruk) (2014) Підготовче провадження як кримінально-процесуальна категорія (Preparatory proceedings as а criminal-procedural саtegory). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. Збірник наукових праць, 2 (Вип.10). pp. 159-162.

Шминдрук, О. (O. Shmyndruk) (2014) Характеристика інституту віддання до суду в Федеративній Республіці Німеччини. The characteristic of the stage of commitment the accused for the trial in the German Federal Republic). Юридична Україна, 11 (143). pp. 96-100.

Шнайдер, О. (O. Shnaider) (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» . (Вип.26). pp. 144-148.

Шостак, І. (I. Shostak) (2014) Діяльність Римо-Католицьких благодійних товариств на українських землях у складі Російської імперії на початку ХХ століття. (Activities of the Roman Catholic charities at the Ukrainian lands in the Russ ian empire in the early 20th century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 197-206.

Шостак, І. В. (I. Shostak) (2014) Становлення адміністративно-територіального устрою РКЦ та ГКЦ на Волині, Київщині, Поділлі на межі XVIII-XIX ст. (Formation of the administrative-territorial division of the Roman Catholic Church and the Greek-Catholic Church in Volhyn, Kyiv, tail on the verge of XVIII-XIX centuries). Університетські студії: актуальні дослідження гуманітарних та суспільствознавчих наук. Збірник наукових праць.. pp. 87-88.

Штука, С. (S. Shtuka) (2014) КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЙОСИФА СЛІПОГО (1922 – 1945 рр.) (Cultural and educational activities of Yosyf Slipyi (1922 – 1945)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 207-212.

Шулдик, А. (A. Shuldyk) (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» (Вип.26). pp. 149-153.

Шулик, Ю. В. (Yu. Shulyk) (2014) Причини тінізації економіки й заходи її зниження в прикордонному регіоні (на прикладі Волинської та Рівненської областей) (The causes of the shadow economy in the border region of Ukraine (Volyn and Rivne region)). Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал, Т. 2 (Вип.10). pp. 168-177.

Шулик, Ю. В. (Yu. Shulyk) (2014) ВИКЛИКИ БЮДЖЕТНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. (CHALLENGES FOR THE BUDGETARY POLICY IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (Вип.25). pp. 170-176.

Шулик, Ю. В. (Yu. Shulyk) (2014) Державний бюджет: проблеми фінансування та використання (Problems of financing and using of the State budget). In: Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи її вирішення : монографія. Вежа-Друк, Луцьк, pp. 16-47.

Шульжук, Н. (N. Shulzhuk) (2014) ВПЛИВ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МОВОЗНАВЧОЇ НАУКИ НА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ (THE INFLUENCE OF THE DEVELOPMENT TENDENCY OF LINGUISTICS ON THE MODERN APPROACHES TO THE PROFESSIONAL EDUCATION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 162-165.

Шум, О. (O. Shum) (2014) ЗБЕРЕЖЕННЯ СИМВОЛІЧНОСТІ НАЗВИ РОМАНУ І. БАГРЯНОГО «ТИГРОЛОВИ» У ІНШОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ Conservation symbolic name of the roman I. Bagriany «тигролови» in foreign language translations. Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 251-252.

Шутак, Л. (L. Shutak) (2014) МЕДИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКОЇ ДИСКУРСОЛОГІЇ (Medical discourse as an integral part of Ukrainian discoursology). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 256-260.

Шушкевич, Ю. (Y. Shushkevych) (2014) ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В. ЧЕРВОНІЯ В 1993 РОЦІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРЕСИ). (POLITICAL ACTIVITY V. CHERVONIYA IN 1993 (BASED ON THE PRESS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 187-197.

Щ

Щепанік, П. ( P. Szczepanik) (2014) ІДЕНТИЧНІСТЬ ВИГНАНИХ І ПІСЛЯВОЄННА ДОЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИХ НІМЦІВ. (THE IDENTITY OF BANISHED MAN AND THE AFTER-WAR DESTINY OF DISPLACED GERMANS). (TOZSAMOSC WYPFVDZONEGO A POWOJENNE LOSY WYSIEDLONYCH NIEMCOW.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 107-114.

Щепанський, В. (V. Sczepans'kyi) (2014) ЕРОС І МАГІЯ РЕНЕСАНСНОЇ КУЛЬТУРИ В РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ РОБОТАХ І. КУЛІАНУ (Eros and Magic of Renaissance culture in religious studies of I. Kuli). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 181-190.

Щербій, Н. (N. Shcherbii) (2014) СУБ’ЄКТНІ РЕФЛЕКСИВНІ КОНСТРУКЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ (Subject reflexive constructions in Ukrainian and Polish languages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 146-149.

Щербакова, О. (O. Shcherbakova) (2014) ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ АКАДЕМІЧНО ЗДІБНИХ ДІТЕЙ В УМОВАХ МЕРИТОКРАТИЧНОЇ ОСВІТИ (Psychological Adaptation of Academically Capable Children under Conditions of Meritocratic Education). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.30). pp. 133-137.

Щербань, М. (M. Shcherban) (2014) ДЕРЖАВНА КАМПАНІЯ ПО ВИЛУЧЕННЮ ЦЕРКОВНИХ ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНІ В 20 рр. ХХ ст.: СУТЬ, ПРИНЦИПИ, НАСЛІДКИ. (State campaign to seize church property in Ukraine in 1920s: nature, principles, impact). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 213-223.

Щербачук, Н. (N. Shcherbachuk) (2014) Семантична структура простого речення в діалогічному мовленні, її компонентний склад. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.50). pp. 112-115.

Ю

Ю. О. Хорошилова, Ю. (Yu. Khoroshylova) (2014) ПРОБЛЕМА НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЮ СТУДЕНТІВ ВНЗ НЕМОВНОГО ПРОФІЛЮ (The problem of the training listening of the students of non-linguistic specializations). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 319-320.

Юрса, Л. (L. Yursa) (2014) «ГРАМАТИКА БАЧВАНО-РУСКЕЙ БЕШЕДИ» ГАВРИЇЛА КОСТЕЛЬНИКА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ Й РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ («ГРАМАТИКА БАЧВАНО-РУСКЕЙ БЕШЕДИ» written by Gavriil Kostelnyk, its importance in the development of Ukrainian language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 295-296.

Ющик, С. (S. Juszczyk) and Новак, М. (M. Nowak) (2014) ПЛАНУВАННЯ ЗМІН В УПРАВЛІННІ ПОЛЬСЬКИМИ МОЛОЧНИМИ КООПЕРАТИВАМИ ПІСЛЯ ВІДМІНИ СИСТЕМИ КВОТ НА МОЛОКОПРОДУКТИ У ЄВРОСОЮЗІ. (PROJECTED CHANGES IN POLISH DAIRY COOPERATIVES MANAGEMENT AFTER THE REMOVAL OF THE MILK QUOTA SYSTEM IN THE EUROPEAN UNION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 66-70.

Я

Яблонська-Юсик, І. (I. Yablonska-Yusyk) (2014) ВІДДІЄСЛІВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ (Verbal borrowings in the context of modern French publicism). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 150-152.

Яворська, Т. (T. Yavorska) (2014) ТЕОРІЯ СТРАХУВАННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ТА СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ. (THEORY OF INSURANCE: EVOLUTION OF VIEWS AND MODERN UNDERSTANDING.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Се- рія «Економіка» : збірник наукових праць. (Вип.26). pp. 10-13.

Якімовіч, М. (Jakimowicz M.) (2014) ПРОСТІР ЗАНЕДБАНИХ КОСТЕЛІВ ЯК НОСІЙ ПАМ'ЯТІ ЛОКАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ. (Abandoned churches as a media memory of local community.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 57-68.

Якимова, О. (O. Yakymova) (2014) ОБРАЗИ СВЯТИХ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ У ХРАМОВИХ СТІНОПИСАХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. (Images of Ukrainian church saints in temple mural of eastern galicia in the first third of the twentieth century.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 46-56.

Яковлева, Е. (E. Yakovleva) (2014) В поисках идентичности: эпатаж как след современности/со-временности (In search of identity: epatazh as a modern/with-modern temporality). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 72-78.

Якубович, М. (M. Yakubovych) (2014) Татарское наследие Западной Украины: рукописный Коран 1804 года (Tatarian heritage in Western Ukraine: Qur’an manuscript of 1804). Крымское историческое обозрение (№1). pp. 234-243.

Якуніна, К. (K. Yakunina ) (2014) Християнські конфесії у Волинській та Рівненській областях у 1944 – 1953 рр. (Christian Confessions in the Volyn and Rivne Region in 1944 –1953.). PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

Якуніна, К. (K. Yakunina ) (2014) ВПЛИВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ НА СТАНОВИЩЕ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ У ВОЛИНСЬКІЙ ТА РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ (1944 – 1953 рр.) (Influence of local organs of soviet power is on statute of Christian confessions in Volin and Rivne regions (1944 – 1953). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 191-199.

Яницька, О. (O. Yanytska) (2014) МОВЛЕННЄВІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИХ АСПЕКТІВ ЗАГОЛОВКІВ СТАТЕЙ ФРАНЦУЗЬКОГО МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ (НА ПРИКЛАДІ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ) (Language means of the expression lingua grammatical aspects of the articles’ titles of the French media discourse (based on the example of printed publication). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 132-134.

Янишин, Я. (Y. Yanyshyn) and Нагорнюк, О. (O. Nagornyuk) (2014) ВПЛИВ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ЕКСПОРТНУ СПРОМОЖНІСТЬ ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ (IMPACT PRODUCTION COSTS ON EXPORT CAPACITY POULTRY INDUSTRY IN UKRAINE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.27). pp. 51-54.

Янковська, Л. (L. Yankovs'ka) and Топішко, Н. (N. Topishko) (2014) СОЦІАЛЬНА ЗАХИЩЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ВИМІРУ. (SOCIAL SECURITY: PROBLEMS OF MEASUREMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» . (Вип.25). pp. 79-87.

Янковський, С. ( S. Yankovskiі) (2014) Аксіологічний аналіз феномену соціально-культурного світу: від ідентичності спільнот до ідентичності спільності в глобальному світі (The axiological analysis of the phenology of socio-cultural world: from the identity of community to the identity of communion in the global world). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 167-172.

Янченко, Ю. (Yu. Yanchenko) (2014) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «КОХАННЯ» У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ АРКАДІЯ КАЗКИ (Lexical-semantic representation of the concept of "love" In poetic speech Arcadia Kazky). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 253-255.

Ярич, М. (M. Yarych) (2014) СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИНОНІМІВ НОМІНАТИВНОЇ ЛЕКСЕМИ КОНЦЕПТУ LANGUAGE (Semantic analysis of the synonyms nominative lexeme of the concept LANGUAGE). Наукові запискиНаціонального університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 135-137.

Ярош, О. (2014) ХРИСТИЯНСЬКА САКРАЛЬНА МУЗИКА: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ РОЗВИТКУ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 340-343.

Ясінська, О. (O. V. Yasinska) (2014) Концептуально-фреймовий аналіз квазісинонімічного ряду кіберсету ПОРУШНИК СИСТЕМИ. (THE CONCEPTUAL FRAME ANALYSIS OF QUASISYNONYMIC GROUP OF CYBERSET SYSTEM BURGLAR.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 23-25.

Ясінський, М. (Yasinskiy M.) (2014) Логіка історичного образу (logic of historical appearance). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 106-112.

Яценюк, Н. (N. Yatseniuk) (2014) ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗАСОБАМИ ПІДРУЧНИКА (The Readiness of the Future Teachers of Foreign Language to Form Communicative Competence in Primary School Children by Means of Textbooks). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 138-141.

Ґ

Ґудзь, В.(V. Gudz) (2014) ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ. (THE INITIAL STAGE OF RESEARCH OF THE FAMINE IN UKRAINE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 234-246.

This list was generated on Fri Apr 19 12:34:29 2024 EEST.