Цифровий архів Острозької академії

Елементи, в которих рік: 2018

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: A | D | H | L | M | N | O | S | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Я
Число елементів: 146.

A

Aliakhnovich, Ina (2018) Art-therapeutic methods of work for students with special needs to the condition study at the Warsaw university through Polish UW project “University for all” as a successful example for Belarusian universities. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 169-173.

D

Dziekański, P. ( Дзеканський П.) (2018) The information gap problem and the synthetic measure in the decision-making process of the organization (Проблема інформаційного розриву і синтетичного показника у процесі прийняття рішень в організації). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 86-91. ISSN 2311-5149

H

Handzilevska, H. (Г. Гандзілевська) та Hilman, A. (А. Гільман) (2018) Development of sanogenic thinking of student youth through the prism of socio-cultural adaptation (Rozwój sanogenicznego myślenia młodzieży studenckiej przez pryzmat adaptacji społecznokulturowej). International Journal of New Economics and Social Sciences (1(7)). с. 349-362. ISSN 2450-2146

Hushchuk, I. (І. Гущук) та Hilman, A. (А. Гільман) та Kulesha, N. (Н. Кулєша) (2018) Ecologo-hygienic audit of drinking water quality from wells and damming of rivne region (Ekologiczna i higieniczna ocena jakości wody pitnej w studniach i źródłach w regionie równe). International Journal of New Economics and Social Sciences (1 (7)). с. 131-145. ISSN 2450-2146

Hushchuk (Guschuk), Ihor (Igor) та Tymeichuk, Iryna та Hushchuk, Vitaliy (2018) Reform of the public healthcare system in Ukraine: problems and perspectives. In: Association agreement: from partnership to cooperation collective monograph. Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Ontario:, 2018, с. 206-210.

L

Leśniewski, М. А. (Лєшнєвський М. А.) (2018) Competitiveness as a measure of organization development – the theoretical study (Конкурентоспроможність як показник розвитку організації – теоретичне дослідження). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 59-64. ISSN 2311-5149

Leśniewskі, М. А. (Лєшнєвський М. А.) та Dziekański, Р. (Дзєканський П.) (2018) Synergy and diversity of the resources of an enterprise. Knowledge manager – model approach (Взаємодія і різноманітність ресурсів підприємства. Підхід у межах моделі – менеджер знань). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 49-58. ISSN 2311-5149

M

Maria Zubareva, Зубарєва Марія (2018) Аnti-crisis communications in crisis management (Антикризові комунікації в управлінні кризовими явищами). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№8(36)). с. 19-23.

N

Nowak, M. M. (Новак M. M.) та Dziekański, P. ( Дзеканський П.) (2018) Changes in Poland’s agriculture as an example of socially responsible business (Зміни в польському сільському господарстві як приклад соціально відповідального бізнесу) (Zmiany w rolnictwie jako przykład społecznie odpowiedzialnego biznesu). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 16-20. ISSN 2311-5149

O

Olishkevych, S. (С. Олішкевич) (2018) Practical aspects of teachers’ professional training for character education (Практичні аспекти підготовки вчителів до здійснення виховання характеру). Practical asp ects o fteach ers’ p rofession al training fo rcharacter education. с. 171-177. ISSN 2308-4855

Olishkevych, S.V. (С. В. Олішкевич) (2018) Hidden curriculum and its importance for character education realization (Неформальне навчання та його роль у вихованні характеру). Педагогічні науки. Збірник наукових праць, 3 (LXXXII). с. 107-111.

S

Shevchuk, Dmytro та Shevchuk, Kateryna (2018) Рolitics between theology and messianism in secular times. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 17 (Вип.51). с. 148-161. ISSN 1583-0039

І

Іванчук, Н. В. (N. Іvanchuk) та Бровді, І. І. (І. Brovdi) (2018) Оптимізація витрат на персонал як чинник збільшення прибутку від операційної діяльності підприємства (Personnel costs optimization as a factor for increasing company’s operating profit). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 45-48. ISSN 2311-5149

Іванюк, Ірина (2018) Топос ідентичності у просторі соціального. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 150-151.

Ільюшин, І. (I. Iliushyn) (2018) Політика СРСР у процесі ліквідації антикомуністичного підпілля та припинення українсько-польського конфлікту (1944–1946 рр.) (The soviet union on the liquidation of the avti-communist underground movement and the end of the Ukrainian-Polish conflict, 1944-1946.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (27). с. 126-136. ISSN 2409-6806

А

Андрейченко, А. В. (A. Andreichenko) (2018) Основні напрями інноваційного розвитку безвідходного агропромислового виробництва (Main directions for the innovative development of non-waste agro-industrial production). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№8(36)). с. 4-8. ISSN 2311-5149

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2018) Роль Любомира Винара у дослідженні постаті Олега Кандиби (О. Ольжича) (L.Wynar's role in the study of the figure of Oleh Kandyba (O. Olzhych)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 232-241. ISSN 2409-6806

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2018) Інвентар Степанської волості 1614 року як історичне джерело (The inventory of the Stepan volost of 1614 as a historical source). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 180-186. ISSN 2409-6806

Б

Бабич, Тетяна (Tetyana Babych) (2018) Дослідження стійкості аграрного комплексу (Agricultural complex stability investigation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№8(36)). с. 100-105. ISSN 2311-5149

Бабюк, Наталія (Nataliia Babiuk) (2018) Параметри антропологізованого простору в повістевій трилогії Ірини Вільде «Метелики на шпильках» (Parameters of the anthropologised space in storytelling of Iryna Vilde “Butterflies on the hairpins”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 66-76.

Баласанян, Ніна (Nina Balasanian) (2018) Капеланське служіння - виховання людини в екстремальних умовах (Chaplain service - education of a person under extreme conditions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (Вип.19). с. 7-17.

Балацька, О. Р. (Balatska O. R.) (2018) Практичні проблеми забезпечення права на захист підозрюваного в контексті практики Європейського cуду з прав людини (Practical problems of the providing the right for defense according to the practice of European Court of Human rights). Часопис Національного університету «Острозька академія» (1(17)).

Балашов, E. (Е. Balashov) (2018) Globalization and Internationalization of Higher Education and Sustainable Development: A Case of Ukraine. Variability of Perceptions of Sustainable Development – Selected Items.. с. 142-159. ISSN 978-83-64557-27-9

Балашов, E. (Е. Balashov) та Каламаж, Р.В. (R. Kalamazh) та Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2018) Theoretical approach to research of the international volunteering movement. In: Volunteering: Attitudes, Social Influences and Gender Differences. Nova Science Publishers, New York, с. 21-40.

Баран, В. (V. Baran) (2018) Україна: воєнне літо 1941 року (Ukraine: war summer 1941). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (27). с. 94-103. ISSN 2409-6806

Бедринець, М. (M. Bedrinets) (2018) Лідерство у фінансах: практичний аспект (Leadership in finances: a practical aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№8(36)). с. 59-63. ISSN 2311-5149

Бедринець, М. Д. (M. Bedrinets) (2018) Бюджетна децентралізація як необхідна умова регіонального розвитку (Budget decentralization as a necessary condition of the regional development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 98-102. ISSN 2311-5149

Береславська, О. І. (O. Bereslavska) та Пернарівський, О. В. (O. Pernarivsky) (2018) Аналіз ризику та оцінка ефективності кредитних портфелів банків України (Risk analysis and assessment of Ukrainian banks loan portfolios efficiency). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 103-110. ISSN 2311-5149

Берест, І. (I. Berest) (2018) Діяльність «Товариства взаємної допомоги приватних службовців» Галичини в 1848 році (Activity of the «Company of mutual aid of private customers» of Galicia in 1848). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 51-56. ISSN 2409-6806

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2018) Інвентар міста Острога 1724 року (The inventory of Ostroh in 1724). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 187-206. ISSN 2409-6806

Божко, Наталія (2018) Знаковий код культури як шлях до національної ідентифікації. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 183-186.

Брежнєва-Єрмоленко, О. В. (О. Brezhnyeva-Yermolenko) (2018) Перспективи поглиблення фіскальних децентралізаційних процесів в Україні (The prospects of fiscal decentralization deepening in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 111-116. ISSN 2311-5149

В

Височан, О. (O. Vysochan) (2018) Вплив стереотипів на сприймання облікової інформації реципієнтом (The influence of stereotypes on the perception of accounting information by a recipient). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№8(36)). с. 90-94. ISSN 2311-5149

Власюк, С. (S. Vlasiuk) (2018) Військові традиції доби визвольних змагань 1917–1921 років у сучасній українській армії (The military traditions of liberation struggle of 1917-1921 in contemporary Ukrainian army). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 162-168. ISSN 2409-6806

Внукова, Н. (Н. N. Vnukova) (2018) Управління ризиками фінансових установ у сфері фінансового моніторингу (Financial institutions risks management in the field of financial monitoring). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№8(36)). с. 64-68. ISSN 2311-5149

Г

Галішевська, Н. (N. Halishevska) (2018) Мистецьке життя українського націоналістичного підпілля у 20 – 30 роках ХХ століття (The artistic life of the Ukrainian nationalist underground in the 1920s-1930s). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (27). с. 90-93. ISSN 2409-6806

Галішевський, В. (V. Halishevskyi) (2018) Участь Михайла Брайчевського в антивладному русі опору 1960-х – 1970-х років (Mykhailo Braichevsky's participation in the dissident movement in the 1960s-1970s). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 145-150. ISSN 2409-6806

Ганаба, Світлана (Svitlana Hanaba) (2018) Феномен колективної пам’яті як онтологічної засади формування національної ідентичності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 152-154.

Гандзілевська, Г. (G.Gandzilevska) (2018) Психолого-акмеологічний супровід сучасного мігранта у контексті реалізації його життєвого сценарію. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни. Міжнародне науково-практичне видання, ІІІ. с. 7-20.

Гандзілевська, Г. (G.Gandzilevska) та Нікітчук, У. (U. Nikitchuk) (2018) Адаптація опитувальника батьківських заборон C. Mаксимової. ОСОБИСТІСНЕ ЗРОСТАННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції (м. Житомир, 27 квітня 2018 р.). с. 30-33.

Гандзілевська, Г. Б. (2018) Психологія життєвих сценаріїв у акмеперіоді українськихемігрантів. Інший thesis, Національний університет "Острозька академія".

Гандзілевська, Г. Б. (2018) Реалізація життєвих сценаріїв українських емігрантів у акмеперіоді крізь призму соціокультурної адаптації (The realisation of the life scenarios of Ukrainian emigrants in their acme period by means of social adaptation). Наукові записки. Національного університету «Острозька академія».Серія "Психологія" (Вип.6). с. 65-70. ISSN 2415-7384

Гандзілевська, Г. Б. (2018) Реалізація життєвих сценаріїв українських емігрантів у акмеперіоді крізь призму соціокультурної адаптації (The realisation of the life scenarios of Ukrainian emigrants in their acme period by means of social adaptation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Психологія" (6). с. 65-70. ISSN 2415-7384

Гандзілевська, Г. Б.(G. Gandzilevska) (2018) Акмеограма життєвого сценарію Ю. Липи. Дев’яті Липівські читання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (11–12 травня 2018 р.). с. 269-277.

Герасимов, О. К. (O. Gerasymov) (2018) Методичне забезпечення оцінювання економічної ефективності діяльності підприємства у маркетинговому аспекті (Methodical provision of enterprise’s economic efficiency assessment in the marketing aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 32-39. ISSN 2311-5149

Гладкий, В. (Viacheslav Hladky) (2018) Проявления коррупции в Восточной Европе (The Manifestation of Corruption in Eastern Europe). Path of Science, 4 (1). с. 4001-4012. ISSN 24139009

Годжал, С. (S. Hodzhal) (2018) Становлення Марка Антоновича як громадсько-політичного діяча та вченого (Marko Antonovych’s way to becoming a scientist, a public and political figure). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 62-67. ISSN 2409-6806

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2018) Щодо можливості співпраці експерта-поліграфолога та графолога при проведенні поліграфічних досліджень (Regarding the possibility of cooperation of the expert-polygraph examiner and graphologist during the polygraphic research). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики» з нагоди 85-річчя доктора юридичних наук, професора Ніни Іванівни Клименко (м. Київ, 27 лютого 2018 року). с. 85-87.

Гріненко, А. Ю. (A. Hrinenko) (2018) Сучасні проблеми енергетичної безпеки України в трансформаційному світі (Modern problems of energy security of Ukraine in the transformational world). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 4-10. ISSN 2311-5149

Грінченко, Р. В. (R. Hrinchenko) (2018) Управління бізнес-процесами як основа формування бізнес-моделей адаптації діяльності підприємств (Business processes managing as a basis for developing business models of enterprise’s activities adaptatuion). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 40-44. ISSN 2311-5149

Гущук, І. (2018) Розбудова системи захисту громадського здоров'я в контексті Доктрини "Україна 2030". Україна 2030: Консолідація мислення - консолідація дій. с. 40-43.

Гущук, І. I. Guschuk(Hushchuk) (2018) Бактерицидний опромінювач не працює або розбився? Дійте швидко! Довідник головної медичної сестри (2). с. 41-46.

Гущук, І. В. (2018) Бактерицидні опромінювачі: 4 суттєві помилки під час використання. Довідник головної медичної сестри (№6). с. 44-47.

Гущук, І. В. та Драб, Р. Р. та Гущук, В. І. (2018) Профілактична медицина: ілюзія та сподівання. In: «ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА СЬОГОДНІ: ВНЕСОК МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ» присвяченої 25-річному ювілею НАМИ України та Дню науки, 24 травня 2018 року, Харків, Україна.

Гущук, Ігор (I. Guschuk/Hushchuk) та Брезецька, О. та Драб, Р. та Гущук, В. (2018) Моніторинг та оцінка якості питної води із джерел децентралізованого водопостачання Рівненської області за 2004-2015 роки (Monitoring and ecological-and-hygienic evaluation of the quality of drinking water from the sources of decentralized water supply in rivne region for 2004-2015). "Довкілля та здоров`я" (№1(85)). с. 41-46. ISSN ISSN 2077-7477 (Print) ISSN 2077-7485 (Online)

Гущук, В. та Гільман, А. та Драб, Р. та Гущук І., І. (2018) Екологічні чинники та психічне здоров'я. Матеріали науково-практичної конференції «ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я» (27-28 квітня 2018 року). с. 68-69.

Д

Давидюк, Р. (R. Davydiuk) (2018) Українська політична еміграція як фактор суспільних змін на території Західної Волині (Ukrainian political emigration as a factor of social changes on the territory of Eastern Volhynia). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 68-74. ISSN 2409-6806

Дем'янчук, О. (Olha Demianchuk) (2018) Сутнісні характеристики та формування адміністративно-територіальних одиниць у контексті децентралізації регіонального розвитку (Essential characteristics and formation of administrative-territorial units in the context of decentralization of regional development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал, 1 (9 (37)). с. 117-124. ISSN 23115149

Демиденко, Олександр (Oleksandr Demydenko) (2018) Громадянська ідентичність українського студентства в контексті його участі в міграційних процесах (The civil identity of Ukrainian students in the context of their involvement in migration processes). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип 19). с. 18-24.

Денисюк, О. (О. Denysiuk) (2018) Передумови формування нового освітнього центру в Острозі (1989-1994 рр.) (The prerequisites for the formation of a new educational centre in Ostroh, 1989-1994). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 151-156. ISSN 2409-6806

Долішня, T. I. (T. Dolishnia) (2018) Облік податків та податкових платежів: управлінський аспект (Taxes and tax payments accounting: management aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 180-184. ISSN 2311-5149

Драб, Р. (R. Drab) та Гущук, І. (I. Guschuk) та Сафонов, Р. (R. Safonov) та Бялковський, О. (A. Byatkovsky) та Брезецька, О. (O. Brezetska) (2018) Епідеміологія кліщових та поєднаних із ними харчових алергій серед дитячого населення Рівненської області (Epidemiology of mite and associated with them food). Здоровьe ребёнка, 13 (1). с. 47-52.

Драб, Р. Р. та Гущук, І. (I. Guschuk) (2018) Біологія переносника малярії та його взаємовідносини з людиною в умовах Рівненської області (Biology of the vector of a malaria and its relationship with a person in the conditions of the Rivne region). Біологічні дослідження-2018: Збірник наукових праць. с. 339-340.

Драб, Р. Р. та Сафонов, Р. В. та Бялковський, О. та Гущук, І. (I. Guschuk) (2018) Епідеміологічний та епізоотологічний моніторинг за демодекозом у Рівненській області. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції Інтернет-конференції. с. 74-76.

Драб, Р. Р. та Сафонов, Р. В. та Бялковський, О. В. та Гущук, І. В. (2018) Моніторинг за алергічними реакціями, викликаними укусами кровосисних членистоногих. In: “ЩОРІЧНІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ЧИТАННЯ. ПРОФІЛАКТИКА НЕІНФЕКЦШНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ - ПРІОРИТЕТ СУЧАСНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ”, 20 квітня 2018 року, Харків, Україна.

Дротенко, Валентина (2018) Проблема ідентичності в культурі постмодерну. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 146-149.

Дубляниця, Т. (Т. Dublianytsia) (2018) Джерела вивчення соціально-економічного розвитку Ковельської волості в другій половині XVI – першій половині XVII ст. (Sources for the study of social and economic development of Kovel region in the second half of the 16th – early 17th centuries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 174-179. ISSN 2409-6806

Дубчак, Є. (Y. Dubchak) (2018) Дослідження історії козацтва у працях В. Антоновича та М. Василенка (Reserch of Cossacks's history in the works of V. Antonovych and M. Vasylenko). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 207-212. ISSN 2409-6806

Ж

Жив’юк, А. (A. Zhyviuk) (2018) Людина і система: Антон Олійник проти радянського тоталітарного режиму (The human and a system: Anton Oliynyk against Soviet totalitarian regime). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 137-144. ISSN 2409-6806

З

Замула, Ірина (Irina Zamula) та Осадча, Тетяна (Tetiana Osadcha) (2018) Природна рента як обʼєкт бухгалтерського обліку й оподаткування (Natural rent as an accounting and taxation object). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№8(36)). с. 95-98. ISSN 2311-5149

Замікула, Ганна (Hanna. Zamikula) (2018) Проблема адаптації й ідентифікації турецької діаспори в Європі (The problem of adaptation and identification of the Turkish diaspora in Europe). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 77-82.

Захарова, О. В. (O. Zakharova) (2018) Демографічне старіння населення: наслідки та перспективи для України (Demographic aging of the population: consequences and prospects for Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 11-15. ISSN 2311-5149

Захарченко, В. (V. Zakharchenko) (2018) Реформа з детінізації української економіки як комплекс різнопланових заходів (Ukrainian economy de-shadowing reform as a complex of difficult measures). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№8(36)). с. 9-13. ISSN 2311-5149

Зачосова, Н. (N. Zachоsova) (2018) Напрями стабілізації стану фінансової складової економічної безпеки національної економіки України (Directions for stabilization of the economic security’ financial component in Ukraine’s national economy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№8(36)). с. 14-18. ISSN 2311-5149

Зашкільняк, Л. (L. Zashkilnyak) (2018) Польський вектор у політиці українського національно-визвольного руху в роки Другої світової війни (Polish vector in politics of Ukrainian national-liberation movement in the years of the Second World War). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (27). с. 104-112. ISSN 2409-6806

Зелінська, Л. (L. Zelinska) (2018) Комунікація з чужим (огляд європейської і американської літературної Марсіади з кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст.) (Communication with the other (a review o f Mars fiction tradition in European and American literatures from the end o f the nineteenth century to the beginning o f the XXI century). Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. (Збірник наукових праць). с. 131-135.

К

Казьмєрчак, Аґнешка (Agnieszka Kazmierczak) та Бень, Домінік (Dominik Bien ) (2018) Теологія в теорії визволення (Theology in the theory of emancipation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 113-122.

Кардаш, С. Ю. (S. Kardash) (2018) Політична модернізація та соціальна структура суспільства в постреволюційній Україні: у пошуках залежності (Political modernization and social structure of society in post-revolutional Ukraine: in respect of dependence). Evropský politický a právní diskurz, 5 (2). с. 220-231. ISSN ISSN 2336-5439

Кардаш, Сергій (2018) «Відтік» середнього класу за кордон як загроза національній безпеці України. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції « Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку». (Неопублікований)

Клименко, Д. Б. (D. Klymenko) (2018) Механізм державного регулювання проблемних кредитів (Mechanism of problem loans regulation by state). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 125-130. ISSN 2311-5149

Князевич, А. (А. Kniazevych) та Крайчук, О. (A. Kraychuk) та Дяченко, Л. (L. Dyachenko) (2018) Закордонний досвід формування та активізації діяльності технопаркових структур (Foreign experience in formation and activization of the technopark structures activity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№8(36)). с. 24-32. ISSN 2311-5149

Коваленко, Ю. М. (Y. Kovalenko) (2018) Місце, сутність і класифікаційні ознаки інвестиційних послуг у складі фінансових послуг (Location, essence and classification signs of investment services in financial services). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 131-136. ISSN 2311-5149

Козачинська, Вікторія (Viktoriia Kozachynska) (2018) Ідентичність: подолання VS віднайдення. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 158-160.

Костенко, Ганна (2018) Ідентичність колонізованого: визнати не можна заперечити. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип 19). с. 174-178.

Кошельник, А. (A. Koshelnyk) (2018) Становлення польського підпільного руху на Холмщині в 1939–1942 роках (The Polish resistanse movement in Kholm region, 1939–1942). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 251-257. ISSN 2409-6806

Кравченко, Тетяна (T. Kravchenko) (2018) Громадянська ідентичність як компонент полікультурного виховання в закладах вищої освіти Великої Британії (Civil identity as the policultural education component in the higher education of Great Britain). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 58-65.

Кудрявська, Н. В. (N. Kudriavska) (2018) Особливості правових основ діяльності страхових посередників України (The peculiarities of the legal basis of insurance intermeditors activity in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 137-141. ISSN 2311-5149

Кулікова, Є. О. (E. Kulikova) (2018) Порівняльний аналіз системи пенсійного страхування України та зарубіжних країн (Comparative analisys of the pension insurance system in Ukraine and in foreign countries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 142-146. ISSN 2311-5149

Л

Лінник, Юрій (Yuriy Linnik) (2018) Формування української ідентичності - виклики часу (The formation of Ukrainian identity - challenges of the time). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 3-6.

Ліснічук, О. (O. Lisnichuk) (2018) Iнституціональні чинники забезпечення регіонального розвитку (Institutional factors of regional development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№8(36)). с. 53-57.

М

Малиновська, Наталія (Malynovska N.) (2018) 26 років протестів: як саудівські жінки виборювали право на пересування. 26 years of protests: how Saudi women fought for the right to travel. Ґендерний журнал "Я" (2(45)). с. 33-35.

Марченко, Андрій (A. Marchenko) (2018) Трансформації японської національної ідентичності в добу глобалізації (Transformations of the Japanese national identity in the epoch of globalization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип 19). с. 52-57.

Марчук, В. (V. Marchuk) (2018) Організація ремісничої освіти у Волинському воєводстві в 1920–1930-х роках (The education of craftmen and its organization of the Volhynian Voivodeship, 1921-1939). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 75-84. ISSN 2409-6806

Мацічкова, Ольга (Olga Matchechkova) (2018) Чи є Галичина частиною Центральної Європи? Галицька ідентичність між Заходом і Сходом (Is Galicia a part of Central Europe? Galician identity between the West and the East). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 25-33.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2018) В ловушке гибридности: политический режим в Украине после революции 2014 года (У пастці гібридності: політичний режим в Україні після революції 2014 року) (Trapped in Hybridity: Ukraine’s Regime Transformations after the 2014 Revolution). Полис. Политические исследования (№1). с. 96-115.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2018) Системна вразливість і доля реформ: Україна та Грузія у порівняльній перспективі (Systemic vulnerability and fate of reforms: Ukraine and Georgia in comparative perspective) (Wrazliwość systemowa a los reform: Ukraina і Gruzja w perspektywie porównawczej ). In: Partnerstwo Wscbodnie. Etyczne і spofeczno-prawne aspekty rela miedzy Unia Europejska Ukraina. Akademia im. Jakuba z Paradyza w Gorzowie Wielkopolskim, с. 89-104.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2018) Політичний режим в Україні менш стабільний, ніж за президентства Януковича: порівняння третього року (Ukraine’s Regime Is Less Stable than It Was under Yanukovych: A Third Year Comparison). ПОНАРС Євразія.

Месхидзе, Джульетта (2018) О патрональном празднике Г. Оион и культурной ассоциации Ируле. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 165-168.

Муравська, С. (S. Muravska) (2018) Музейні заклади системи вищої освіти у незалежній Україні (Museum institutions of higher education system in independent Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 157-161. ISSN 2409-6806

Н

Наумова, Марина (Maryna Naumova) (2018) Cтатистичний аналіз і прогнозування безробіття в Україні (Statistical analysis and unemployment forecasting in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№8(36)). с. 106-111.

Недільська, Аліна (Alina Nedilska) (2018) Роль міфу у формуванні культурної ідентичності західноафриканських національних та етнічних меншин (The myth in the cultural identity formation of the Western African national and ethnical minorities). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (Вип.19). с. 107-112.

Новак, Б. (В. Novak) (2018) Дослідження кавказу на сторінках видання «Східний Світ / Червоний Схід» (1927–1931 рр.) (Studies of the Caucasus on the pages of the publication «Східний Світ [Eastern World] / Червоний Схід [Red East]», 1927-1931). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 227-231. ISSN 2409-6806

О

Оверчук, С. В. (Overchuk S. V.) (2018) Відвід адвоката в кримінальному процесі внаслідок конфлікту інтересів (Disqualification of attorney in criminal proceedings as a result of conflict of interests). Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» (1(17)).

Овчаренко, Наталія (Nataliia Ovcharenko ) (2018) Міф як елемент культурної традиції (Myth as an element of cultural tradition). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 101-106.

П

Пальоха, O. B. (O. Palokha) (2018) Науково-теоретичні засади побудови механізму комунального кредитування (Scientific and theoretical basis of construction of the mechanism of municipal crediting). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 147-151. ISSN 2311-5149

Парубець, О. М. (O. Parubets) (2018) Дослідження проблем та перспектив розвитку експорту транспортних послуг України (Research of problems and prospects for the development of export of transport services in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 21-24. ISSN 2311-5149

Пасічник, Ю. (Yu. Pasichnyk) (2018) Бюджетні важелі впливу на тривалість життя населення (Budget levers of influence on the population lifespan). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№8(36)). с. 69-73.

Петренко-Лисак, Алла (2018) «Урбанавти» й «урбаноїди»: два типи міської ідентичності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Культурологія" (Вип.19). с. 164.

Петриченко, К. (К. Petrychenko) (2018) Українські закордонні паспорти громадян УНР (за документами архівних і музейних фондів України) (Ukrainian international passports of citizens of Ukrainian National Republic (according to the documents of the archival and museum funds). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 213-219. ISSN 2409-6806

Письменна, Т. В. (T. Pysmenna) (2018) Практика антикризового фінансового управління в умовах збитковості економічної діяльності вітчизняних підприємств (Anti-crisis financial management practice in conditions of domestic enterprises unprofitable economic activity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 152-156. ISSN 2311-5149

Письменний, B. B. (V. Pysmennyi) (2018) Історичний досвід організації самооподаткування на території сучасної української держави (Historical experience of self-taxation organization on the territory of the modern Ukrainian state). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 157-161. ISSN 2311-5149

Погореленко, Н. (N. Pohorelenko) (2018) Макроекономічні аспекти розвитку країни як зовнішній фактор стабільного розвитку банківської системи (Macroeconomic aspects of state’s development as an external factor of the banking system stable development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№8(36)). с. 74-88. ISSN 2311-5149

Примостка, O. O. (O. Prymostka) (2018) Інноваційні підходи у консалтингу-метод синектики (Innovative approaches to consulting – the method of synectics). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 65-70. ISSN 2311-5149

Приходченко, T. A. (T. Prykhodchenko) (2018) Реформування місцевого самоврядування в Україні: аналіз, досягнення та проблеми (The reform of local self-government in Ukraine: analysis, achievements and problems). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 92-96. ISSN 2311-5149

Пунін, Ю. О. (Y. Punin) (2018) Характеристика комплексу маркетингу в сегменті гнучкого транспортного пакування (Characteristics of the marketing complex in the flexible transport packing). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 71-77. ISSN 2311-5149

Р

Радзік, Ришард (Ryszard Radzik) (2018) Польська інтелігенція - ідентичність, заснована на традиції (Polish intelligentsia - identity founded on tradition). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 83-100.

Ришард, П. (P. Ryszard) (2018) Аналіз результатів здійснення пруденційного нагляду за діяльністю фінансових установ (Analysis of prudential supervision performance results in terms of institutions`s financial activity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 162-167. ISSN 2311-5149

Рудько, С. (S. Rudko) (2018) Наукова діяльність Миколи Василенка наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. (Mykola Vasylenco' scientific activity at the end of XIX – the beginning of XX century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 57-61. ISSN 2409-6806

С

Свириденко, Оксана (2018) Питання української ідентичності в листі-протесті П. Куліша «Лист русинів до автора брошури "Un people europeen de quinze miuuions oubuie devant u histoir"». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 187-190.

Слюсаренко, А. (A. Sliusarenko ) (2018) Зміст, способи та особливості ведення спеціальних операцій (досвід НАТО) (Pecularities, content and methods of handling Special Operations from the point of NATO management's view). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 264-269. ISSN 2409-6806

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2018) Діяльність отця Якова Кравчука в роки нацистської окупації України (The activity of Fr. Yakiv Kravchuk in Nazi-occupied Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (27). с. 113-116. ISSN 2409-6806

Снісарчук, І. (I. Snisarchuk) (2018) Роль фандрайзингу в управлінні маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти (Role of fundrasing in management of marketing potential of higher education institutions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог (№8(36)). с. 40-43. ISSN 2311-5149

Стародубець, Г. (H. Starodubets) (2018) Гендерні стратегії більшовицької влади в умовах радянізації західних областей України та Білорусії в 1944-1946 рр. (Gender strategies of Bolshevik authorities in circumstances of the Sovietization of western regions of Ukraine and Belarus in 1944-1946 years). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 270-275. ISSN 2409-6806

Стащук, О. В. (O. Stashchuk) (2018) Індикаторний підхід в оцінюванні стану фінансової безпеки акціонерних товариств (Indicator approach to assessing the state of joint stock companies financial safety). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 168-173. ISSN 2311-5149

Стопчак, М. (M. Stopchak) (2018) Другий зимовий похід армії УНР в українській зарубіжній історіографії міжвоєнного періоду (The Second Winter campaign of UNR Army in Ukrainian foreign historiography of interwar period). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 220-226. ISSN 2409-6806

Строкович, Н. Г. (Н. Strokovych) (2018) Перспективи вдосконалення логістичних бізнес-процесів (Prospects for improving logistics business processes). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№8(36)). с. 44-47. ISSN 2311-5149

Сухих, А. (А. Sukhykh) (2018) Початок ескалації протистояння між радянськими партизанами й українським повстансько-підпільним рухом на Волині (Beginning escalation of confrontation between soviet partisans and Ukrainian rebel-underground movement in Volyn' during German occupation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (27). с. 117-125. ISSN 2409-6806

Т

Ткаченко, Галина (2018) Концепція політичної еліти В. Липинського як чинник національно-державної ідентичності України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 179-182.

Ткачук, А. (А. Tkachuk) (2018) Збори католицького духовенства як форма участі в реформуванні освіти на Правобережжі (1803–1804) (Meeting of the Catholic clergy as a form of participation in the reform of education on the right-bank Ukraine (1803 – 1804)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 42-50. ISSN 2409-6806

Томчук, О. (O. Tomchuk) (2018) Душпастирська опіка у волонтерському русі на допомогу збройним силам України під час російської агресії (2014–2017) (Pastoral care in volunteer movement for help armed forces of Ukraine during Russian aggression (2014-2017)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 169-179. ISSN 2409-6806

Топішко, Н. (N. Topishko) та Топішко, І. (I. Topishko) та Галецька, Т. (T. Haletska) (2018) Мережева економіка як форма соціально-економічної організації в глобальних координатах (Network economy as a form of socio-economic organization in global coordinates). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№8(36)). с. 33-38. ISSN 2311-5149

Трофимович, Володимир та Близняк, Микола (2018) Кафедра історії імені Миколи Ковальського: становлення і поступ. Актуальні питання історії та культури України і світу. Випуск VIII (VIII). с. 4-8.

Ф

Філіма, Христина (2018) Проблеми національної ідентичності в письменницькій мемуаристиці XIX ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 161-163.

Фініковський, Ю. (Yu. Finikovskyi) (2018) Данило Шумук у комуністичному русі на Волині (20-30-ті рр. ХХ ст.) (Danylo Shumuk in the communist movement in Volhynia (20-30’s of the twentieth century)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 85-89. ISSN 2409-6806

Фісуненко, Н. О. (N. Fisunenko) (2018) Аналіз попиту та пропозиції на ринку інвестиційних ресурсів (The analysis of demand and proposals in the investment resources market). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 25-30. ISSN 2311-5149

Х

Хілуха, О. (O. Khilukha) (2018) Концептуальні положення аналізування корпоративного управління (Сonceptual approaches to the corporate governance analysis). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№8(36)). с. 48-51. ISSN 2311-5149

Ч

Чорний, A. B. (A. Chornyi) (2018) Сучасні теорії лідерства: загальний огляд та структурна модель (Modern leadership theories: overview and structural model). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 78-84. ISSN 2311-5149

Ш

Швабій, К. І. (K. Shvabii) та Задорожня, Л. А. (L. Zadorozhnia) (2018) Міжнародна практика оцінювання податкового розриву з персонального прибуткового податку (International practice of tax gap assessment from personal income tax). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 174-178. ISSN 2311-5149

Шевчук, Олександр (2018) Полювання на Чужого: значення Чужості у формуванні ідентичність і вплив на культуру. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 155-157.

Шистеров, Ігор (Ihor Shysterov) (2018) «Своє та чуже» в лінгвістичній термінології слов’ян на позначення частин мови («Own and common» in linguistic terminology for the name of parts of speech in the Slavic languages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 123-128.

Шишкін, І. (I. Shyshkin) (2018) Джерела до вивчення українського питання в політиці польського національного руху опору (1939–1945 рр.) (The sourses for the research of the Ukrainian issue in the policy of the Polish national resistance movement, 1939-1945). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 258-263. ISSN 2409-6806

Шостак, Оксана (Shostak О.) (2018) Гендерна ідентичність корінних жителів Північної Америки (The gender identity of the native habitants of Northern America). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 34-51.

Штефан, Іжак (Stefan Izak) (2018) Зображення Росії в словацькій прокремлівській пропаганді (Image of Russia in Slovak prokremlin propaganda). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). с. 129-145.

Я

Якубович, М. (Переклав з арабської) (2018) Коран. Переклад смислів українською мовою. Hat Cilt, Стамбул.

Якуніна, К. (K. Yakunina ) (2018) Становище і діяльність адвентистів сьомого дня у Волинській та Рівненській областях у 1944-1953 рр. (Candidate of Historical Sciences, Senior Lecturer in the Department of Religious Studies and Theology). Гілея (10). с. 54-57. ISSN ISSN 2076-1554

Яремчук, В. (V. Yaremchuk) (2018) Українська радянська історіографія: сучасний стан досліджень (Ukrainian Soviet historiography: current state of research). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). с. 242-249. ISSN 2409-6806

Цей список був створений у Fri Dec 14 18:07:42 2018 EET.