Items where Year is 2023

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: - | N | P | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | П | С | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items: 39.

-

-, - (2023) Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур (The problem of cultural identity in the situation of contemporary dialogue of cultures). -, Острог.

N

Novoseletska, S. (С. Новоселецька) and Ivchenko-Chekholka, Yu. (Ю. Івченко-Чехолка) and Shapran, N. (Н. Шапран) (2023) Grammatical problems of scientific and technical translation: «academic phrase bank» in writing and editing in English (Граматичні проблеми науково-технічного перекладу: «академічний фразеологічний банк» при написанні та редагуванні текстів англійською мовою). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». (19(87)). pp. 94-98. ISSN 2519-2558

P

Polishchuk, V. and Kratiuk, Y. and Zakharchuk, O. (2023) Jezyk polski na tle wojny na Ukrainie {The Polish language in the context of the war in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 170-174.

А

Августюк, М. М. (Avhustiuk М.) (2023) Емоційний інтелект студентів у контексті метакогнітивного моніторингу (Emotional Intelligence of Students in the Context of Metacognitive Monitoring). Doctoral thesis, Національний університет "Острозька академія".

Б

Бондарчук, В. (V. Bondarchuk) (2023) Методичні рекомендації по проведенню музейної частини музейно-архівної практики: для здобувачів ІІ курсу освітньої професійної програми “Історія та археологія” першого (бакалаврського) рівня спеціальності 032 Історія та археологія. Вид-во НаУОА, Острог.

В

Вісич, О. А. (O. Visych) (2023) Природний та культурний ландшафти в кримському доробку Миколи Чернявського (Natural and cultural landscapes in the Crimean creative work of Mykola Chernyavsky). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 257-261.

Г

Годунок, З. В. (Z. Hodunok) (2023) Простір і спогад: до питання вбезпечення існування в тоталітарній системі (на прикладі художніх репортажів С. Ославської) (Place and memory: on the question of ensuring of existence in the totalitarian system (on the example of artistic reports by S. Oslavska)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 262-266.

Д

Дідик, Л. І. (Didyk L.) and Костюк, О. Ю. (Kostyuk О.) (2023) Використання інтерактивних робочих аркушів Wizer.me на заняттях з англійської мови для розвитку комунікативної компетентності студентів рівня upper-intermediate (Applying digital worksheets Wizer.me in an English language classroom for the development of the communicative competence of upper-intermediate higher education students). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія» (18(86)). pp. 112-115. ISSN 2519-2558

З

Заблоцький, Ю. В. (Yu. Zablotskyi) (2023) Екстралінгвальні особливості американського політичного дискурсу (The extralingual peculiarities of American political discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 54-58.

Зубар, А. (А. Zubar) (2023) Специфіка тематики воєнного контенту регіонального онлайн-медіа “Insider media” протягом лютого 2022 – травня 2022 року (Specifics of military content topics regional online media “Insider media” during February 2022 – May 2022). Agora. Social Sciences Journal, вип. 1 (№ 2). pp. 41-53.

К

Ковальчук, І. В. (I. Kovalchuk) and Попчук, М. А. (M. Popchuk) and Ковальчук, Ю. В. (Yu. Kovalchuk) (2023) Професійно-орієнтоване вивчення англійської мови студентами ЗВО немовних спеціальностей (The profession-oriented foreign language teaching for students of non-linguistic faculties). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія» (19(87)). pp. 116-118. ISSN 2519-2558

Ковальчук, І. В. (I. Kovalchuk) and Попчук, М. А. (M. Popchuk) and Ковальчук, Ю. В. (Yu. Kovalchuk) (2023) Професійно-орієнтоване вивчення англійської мови студентами ЗВО немовних спеціальностей (The profession-oriented foreign language teaching for students of non-linguistic faculties). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія» (19(87)). pp. 116-118. ISSN 2519-2558

Ковальчук, І. В. (І. Kovalchuk) and Попчук, М. А. (M. Popchuk) and Ковальчук, Ю. В. (Yu. Kovalchuk) (2023) Особливості метакогнітивних процесів у навчальній діяльності студентів (Peculiarities of metacognitive processes in students learning activity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 193-195.

Козак, Л. В. (L. Kozak) and Дорош, С. Ю. (S. Dorosh) (2023) Формування ефективної системи управління персоналом підприємств IT-галузі (Formation of an effective personnel management system enterprises of the it industry). Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка" (29(57)). pp. 19-24. ISSN 2311-5149

Кочерга, С. (S. Kocherha) and Вісич, О. (O. Visych) (2023) Літературознавча інтермедіальність: генеза і сучасні горизонти. Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 61-64. ISBN 978-617-8041-00-7

Кочерга, С. О. (S. Kocherha) (2023) Поетична мапа Є. Маланюка: волинська гетеротопія (E. Malanyuk's poetic map: volynian heterotopy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 277-281.

Кривіцька, Т. (Т. Kryvitska) (2023) Український тревел-блогінг після повномасштабного вторгнення: ключові жанрові, тематичні та функційні зміни (на прикладі проєкту “Ukraїner”) (Ukrainian travel blogging after full-scale inclusion: key genre, thematic, functional changes (on the example of the “Ukrainer” project). Агора. Журнал соціальних наук, вип. 1 (№ 1). pp. 7-16. ISSN ISSN 2786-9202

Кривицька, О. Р. (О. Kryvytska) and Браташ, М. А. (М. Bratash) (2023) Вектори капітальних інвестицій підприємств України в довоєнний період (Vectors of capital investments of Ukrainian enterprisesin the pre-war period). Наукові записки Національного університету «Ост розька академія». Серія «Економіка» (30(58)). pp. 15-20. ISSN 2311-5149

Кулеша, С. (S. Kulesha) (2023) Інформаційно-комунікаційне забезпечення Національного університету «Острозька академія»: проблемно-цільовий підхід (Information and communication provision of The National University of Ostroh Academya problem-target approach). Агора. Журнал соціальних наук, вип. 1 (№ 2). pp. 27-40.

Л

Лукасік, Я. (Lukasik Jа.) (2023) Постмодернізм – основні ідеї та їх суспільно-політичні імплікації (Postmodernism – the main ideas and their social and political implications). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія" (№ 25). pp. 30-38. ISSN 2312-7112

М

Мірошниченко, Олена Анатоліївна (Miroshnychenko O.) (2023) Психологічна готовність особистості до життєдіяльності в умовах Антарктики в контексті вікової періодизації (Psychological Readiness of an Individual for Life in Antarctic Conditions in the Context of Age Periodization). Doctoral thesis, Національний університет "Острозька академія".

Максимчук, В. В. (V. Maksymchuk) (2023) Острозький годонімікон XVI–XVII сторіч (Ostroh street names of XVI–XVII centuries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 292-298.

Маслова, Ю. П. (Yu. Maslova) (2023) Персуазивність газетного дискурсу сучасної України воєнного періоду (Persuasiveness of newspaper discourse of modern Ukraine during the war period). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія» (18(86)). pp. 33-36. ISSN 2519-2558

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2023) Пареміологійні одиниці в сучасному газетному дискурсі України воєнного періоду: прагматичний ефект (Paremiological units in the modern newspaper discourse of Ukraine war period: pragmatic effect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 298-302.

Мисьцівська, О. В. (О. Mystsivska) and Коцюк, Л. М. (L. Kotsiuk) (2023) Лінгвістичний вимір рекламних текстів доглядової косметики (Linguistic dimension of advertising texts of care cosmetic). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія» (18(86)). pp. 37-43. ISSN 2519-2558

Мусійчук, Т. І. (T. Musiichuk) and Коляда, Е. К. (E. Koliada) and Пелипенко, О. О. (O. Pelypenko) (2023) Лексичний склад англійських компаративних фразеологізмів на позначення рис характеру і темпераменту людини Constituent lexemes of the English comparative idioms denoting human character and temperament traits). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія» (18(87)). pp. 58-62. ISSN 2519-2558

П

Пасічник, Ядвіга (2023) ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал.

Пасічник, Ігор (Іhor Pasichnyk) and Демидюк, Володимир (Volodymyr Demydiuk) (2023) Особливості подолання професійного вигорання у середовищі військовослужбовців (Peculiarities of Overcoming Professional Burnout Among Military Personnel). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал (№16). pp. 4-12. ISSN 2415–7384

Петрушкевич, М. (Petrushkevych M.) (2023) Екзистенційні мотиви у наративах учасників російсько-української війни (Existential motives in the narratives of the participants of the Russian-Ukrainian war). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія" (№ 25). pp. 9-14. ISSN 2312-7112

С

Семерин, Христина (Khrystyna Semeryn) (2023) Єврейський cвіт в українській малій прозі кінця ХІХ – перших десятиріч ХХ ст.: міфопоетика, імагологія, естетика. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

Серко, О. (О. Serko) (2023) Медійна гігієна особистості як чинник громадянської ідентичності (Media hygiene of the individual as a factor of civic identity). Агора. Журнал соціальних наук, вип. 1 (№ 2). pp. 54-63.

Ф

Федорук, О. (О. Fedoruk) (2023) Особливості організаційної структури сучасного підприємства: порівняльний аспект (Features of the organizational structure of the modern enterprise a comparative aspect). Агора. Журнал соціальних наук, вип. 1 (№ 2). pp. 17-26.

Х

Харламенков, М. (М. Kharlamenkov) (2023) Християнська ґенеза лібералізму: від соціального вчення кальвінізму до Джона Лока (The Christian genesis of liberalism: from the social teaching of Calvinism to John Locke). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія" (№ 25). pp. 63-69. ISSN 2312-7112

Ц

Цеп'юк, Галина (2023) Таблиця основних статистичних показників роботи Наукової бібліотеки Національного університету "Острозька академія". Вид-во НаУОА.

Цеп'юк, Галина (2023) Звіт про роботу Наукової бібліотеки у 2023 році (Report on the Work of the Scientific Library in 2023). Вид-во НаУОА.

Ч

Чепіль, О. Я. (Chepil O.) (2023) Критерії написання та аналіз лінгвістичних особливостей conference abstracts у розвитку навичок академічного письма (на матеріалі англомовних тез доповідей для наукових конференцій)(Writing criteria and linguistic analysis of conference abstracts features in the development of academic writing skills (on the material of English conference abstracts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 102-106.

Чепіль, О. Я. (Chepil O.) and Ківачук, М. П. (Kivachuk M.) (2023) Застосування гіпотези вхідного матеріалу для викладання англійської мови у закладах вищої освіти (Application of the hypothesis of input material for teaching English in higher educational establishments). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 188-192.

Ш

Шершньова, О. (O. Shershnova) and Гаврилова, Я. (Ja. Havrylova) and Кілянчук, В. (V. Kilianchuk) (2023) Досвід проєкту Textour у формуванні модерних ідентичностей. Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур. Матеріали XVІ Міжнародної наукової конференції (м. Острог, 22-23 червня 2023 р.). pp. 120-125.

Я

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2023) Художній код національної ідентичності в романі «Три Марти» Ірини Савки (The artistic code of national identity in the novel «Three Marthas» by Iryna Savka ). Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур. Матеріали XVІ Міжнародної наукової конференції (м. Острог, 22-23 червня 2023 р.). pp. 131-137.

This list was generated on Sat Feb 24 17:16:11 2024 EET.