Digital Repository of Ostroh Academy

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАТУС МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР ЯК ДЕТЕРМ IНАНТА ФОРМУВАННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ (SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL STATUS OF YOUTH SUBCULTURES AS THE DETERMINANT OF THE DEVELOPMENT OF AGGRESSIVE BEHAVIOUR)

Павелків, Р. (R. Pavelkiv) (2014) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАТУС МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР ЯК ДЕТЕРМ IНАНТА ФОРМУВАННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ (SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL STATUS OF YOUTH SUBCULTURES AS THE DETERMINANT OF THE DEVELOPMENT OF AGGRESSIVE BEHAVIOUR). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (Серія «Психологія і педагогіка».) (Вип.28). pp. 139-149.

[img] PDF - Published Version
Download (214kB)

Abstract

У статті подано науково-теоретичний огляд вітчизняних та зарубіжних досліджень, присвячених проблемі соціально-психологічного статусу молодіжних субкультур як детермінанти формування агресивної поведінки в молодіжному середовищі. Розгляда ються психологічні особливості субкультур як однієї з рушійних сил соціалізації особистості. Розкрито механізми формування молодіжних субкультур, а також проаналізовано місце молоді у кримінальних субкультурах. Здійснено аналіз соціальних відхилень поведінки особистості, які формуються під впливом молодіжних угруповань, а також аналіз теорії причин виникнення відхилень. Проаналізовано поняття «молодіжна субкультура», подано коротку характеристику її основних видів та розглянуто вплив неформальних об’єднань на цінності й моральні норми молоді. Розкрито позитивні та негативні сторони впливу субкультур на культуру української молоді, а також зроблено висновок про зв’язок неформальних угруповань з утворенням адиктивних форм поведінки у молодіжному середовищі. Представлено трактування проблеми впливу молодіжних суб- культур на прояви рівня агресивності у молодіжному середовищі. Виокремлено та узагальнено причини, що спонукають молодь до пошуку себе в молодіжніх об’єднаннях. На підставі аналізу науково-теоретичної бази сучасних вітчизняних та зарубіжних вчень виокремлено основні завдання ем піричних психологічних досліджень агресивної поведінки, що спровокована причетністю до неформальних молодіжних субкультур. (The paper presents a theoretical review of the scientific and national and international research on the problem of socio-psychological status of youth subcultures as determinants of formation of aggressive behavior among youth. We consider the psychological characteristics of subcultures as one of the driving forces of socialization. The mechanisms of formation of youth subcultures, as well as analyzes the place of youth in the criminal subculture. The analysis of the social behavior of the individual deviations, which are formed under the influence of youth gangs, as well as analysis of the theory of the causes of deviations. Analyzed the concept of «youth subculture», presented a brief description of its main species and the effect of informal associations values and moral standards of young people. Discloses the positive and negative aspects of the impact of subcultures on the culture of the Ukrainian youth, as well as the conclusion of the connection with the formation of informal groups of addictive behaviors among youth. Presented by the treatment of the problem of youth subcultures influence on the manifestation of the level of aggression in youth. Identified and summarized the causes which impel young people to find themselves in youth associations. Based on the analysis of scientific and theoretical basis of modern Russian and foreign scientists identified the main problems of empirical psychological studies of aggressive behavior that provoked involvement in informal youth subcultures.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Рівненський державний гуманітарний університет (Rivne State Humanitarian University)
Uncontrolled Keywords: Соціально-психологічний статус, соціальна роль, молодіжне середовище, агресивна поведінка, форми агресії, молодіжна субкультура, соціалізація особистості, передумови десоціалізації, неформальні об’єднання, особливості субкультур (Social and psychological status, social role, youth, aggressive behavior, forms of aggression, youth subculture, socialization of personality, background desocialization, informal associations, particularly subcultures)
Subjects: by fields of science > Psychology
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 17 Apr 2015 12:52
Last Modified: 17 Apr 2015 12:52
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/3667

Actions (login required)

View Item View Item