Digital Repository of Ostroh Academy

Значення молодіжного сленгу для розвитку мови

Столяр, М. (M. Stoliar) (2015) Значення молодіжного сленгу для розвитку мови. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). pp. 233-236.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (343kB) | Preview

Abstract

Стаття присвячена актуальній проблемі – вивченню значення молодіжного сленгу для сучасної динамічної мовної системи. Проаналізовано погляди різних дослідників на стрімкий вибух сленгової лексики та її проникнення долітературної мови. Основна увага приділяється ролі молодого покоління у продукуванні майбутнього мови. На підтвердження висвітлених у статті думок автор наводить приклади сленгових лексем із сучасної художньої літератури, які перейшли до загального вжитку, що відбито у сучасних тлумачних словниках. У висновках підсумовано результати розвідки й визначено напрями подальших досліджень. Наукові дослідження в галузі зацікавлень автора відбито в працях П. М. Грабового, Й. О. Дзендзелівського, С. А. Мартос, Л. О. Ставицької, О. О. Тараненка та інших мовознавців. П. М. Грабовий досліджує молодіжний сленг в аспекті мовної картини світу. О. С. Букалов вивчає особливості зниженої лексики на матеріалі художнього мов- лення. Т. Глушкова, Я. Г. Мельник і О. Б. Ященко, Н. Трач цікавляться використанням сленгової лексики в мовленні мас-медіа. І. Ю. Стопкевич, О. С. Таран, Т. Ф. Шумаріна приділяють увагу гендерним аспектам вивчення жаргонної лексики. Способи творення сленгізмів досліджують К. В. Котелевець, Т. М. Миколенко, Л. Француз, М. Каламаж. Вплив англізмів на сучасний український молодіжний сленг вивчає А. А. Воскресенська. Низка ґрунтовних наукових розвідок у галузі молодіжного сленгу здійснена доктором філологічних наук Л. О. Ставицькою. Джерела походження сленгу вивчає Н. О. Шовгун. Сленг є предметом зацікавлення багатьох дослідників. (The article is devoted to the actual problem the study of youth slang value for a modern dynamic language system. Analyzed the views of different researchers on the swift burst of slang vocabulary and its penetration in the literary language. The focus is on the role of young generation in the production of the future language. To confirm the thesis of the research the author gives examples of slang lexemes of modern fiction literature into the total consumption, which is reflected in the modern explanatory dictionaries. In the conclusions summarized the results of the study and determined the direction of further research. Scientific research in the field of interest of the author appears in the writings of P. N. Grabovoy, I. A Dzendzelevskiy, S. A. Martos, L. A. Stavickaya, A. O. Taranenko and other linguists. P. N Grabovoy explores youth slang in terms of linguistic world. A. Bukalov study features a reduced vocabulary on material of the fiction language. T. Glushkov, Y. Melnik, N. Trach, A. B. Yaschenko interested in using slang vocabulary on material media. I. Y. Stopkewich, A. Taran, T. F. Shumarin for gender aspects of studying slang vocabulary. Ways to explore the slang derivation K. V. Kotelevets, T. M. Mikolenko, L. Francuz, M. Kalamazh. The influence of the English words on modern Ukrainian Youth Slang exploring A. A. Voskresenskaya. Several articles in the sector of youth slang done Doctor of Philology L. A. Stavickaya. The origins of slang studying N. A. Shovgun. Slang is the subject of research by many scientists.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Uncontrolled Keywords: Молодіжний сленг, художній дискурс, українська мова, мовлення (Youth slang, fiction discourse, Ukrainian language, speech)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature > Linguistics. Philology
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 14 Mar 2016 12:17
Last Modified: 14 Mar 2016 12:17
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/4379

Actions (login required)

View Item View Item