Digital Repository of Ostroh Academy

Феномен морального виховання у вимірах морального розвитку особистості: історична канва засадничих основ (Phenomenon of moral upbringing in a survey of moral development of personality: historical reasoning of fundamental basics)

Лохвицька, Любов (Liubov Lokhvytska) (2018) Феномен морального виховання у вимірах морального розвитку особистості: історична канва засадничих основ (Phenomenon of moral upbringing in a survey of moral development of personality: historical reasoning of fundamental basics). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : збірник наукових праць (Вип.5). pp. 32-38. ISSN 2415–7384

[img] PDF - Published Version
Download (345kB)

Abstract

Стаття присвячена висвітленню ретроспективи еволюції виховання в контексті морального розвитку особистості від філософських, історико-педагогічних учень – до позицій психологічної науки мислителями Західної Європи. Доведено, що базис морального виховання особистості охоплює сутнісне визначення самого поняття як у філософському, педагогічному, так і психологічному сенсі; розкриття наукових підходів, принципів, змісту і завдань, зокрема: когнітивно-емоційного (Іоан Золотоустий, Й. Г. Песталоцці), етичного (Я. А. Коменський), нормативноіндивідуального (Дж. Локк), індивідуально-ціннісного (Ж. Ж. Руссо), індивідуального (Й. Г. Песталоцці), деонтологічного (І. Кант, Й. Ф. Гербарт), ціннісного (М. Монтень), соціально-культурологічного (Р. Оуен); компонентної структури процесу: психологічних механізмів; чинників процесу виховання та добору виховного інструментарію. Презентований аналіз змісту філософських, історико-педагогічних і психологічних джерел сприятиме окресленню авторської концептуальної парадигми морального виховання дошкільників. (The article is devoted to the illustration of retrospective of evolution of upbringing in context moral development from philosophical, historical-pedagogical doctrines to positions of psychological science by thinks of West Europe. It is proved that basis of moral upbringing of the personality comprehend essential defi nition of conception itself in philosophical, pedagogical and psychological sense; revealing the scientifi c approaches, principles and meaning and tasks in particular: cognitive-emotional (St. John Chrysostom, J. G. Pestalozzi), ethical (J. A. Komensky), normative-individual (J. Locke), individual-valuable (J. J. Russo), individual (J. G. Pestalozzi), deontological (I. Kant, J. F. Herbart), valuable (M. Montaigne), socio-culturological (R. Owen); component’s structure of the process: psychological mechanisms; factors of the process of upbringing and the selection of upbringing toolkit. The presented analysis of content of philosophical, historical-pedagogical and psychological sources promotes authors conceptual paradigm of moral upbringing of the preschool children. Key words: personality, moral development, moral upbringing, moral growth, inner power and abilities of personality, moral experience, conceptual approach in moral upbringing.)

Item Type: Article
Corporate Creators: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Uncontrolled Keywords: особистість, моральний розвиток, моральне виховання, моральне зростання, внутрішні сили і здібності особистості, моральний досвід, концептуальний підхід у моральному вихованні (personality, moral development, moral upbringing, moral growth, inner power and abilities of personality, moral experience, conceptual approach in moral upbringing)
Subjects: by fields of science > Psychology
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 11 Feb 2019 14:35
Last Modified: 11 Feb 2019 14:35
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/7548

Actions (login required)

View Item View Item