Digital Repository of Ostroh Academy

Флуктуаційні явища в сучасних англомовних лінгво-ментальних структурах (The phenomena of fluctuation in modern english lingo-mental structures)

Гармаш, Олена (Olena Garmash) (2018) Флуктуаційні явища в сучасних англомовних лінгво-ментальних структурах (The phenomena of fluctuation in modern english lingo-mental structures). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (4(72)). pp. 11-14. ISSN 2519-2558

[img] PDF - Published Version
Download (496kB)

Abstract

Стаття присвячена розгляду явищ флуктуації, що актуалізуються як на рівні конституентів (лінгво-ментальних одиниць), так і на рівні механізмів (метакогнітивних моделей). У роботі явище флуктуації детально розглядається на рівні таких англомовних концептуальних структур як морфологізовані метаконцепти та лексикалізовані концепти. Також увагу зосереджено на лінгвокогнітивному дослідженні процесів нестандартних трансформацій телескопізмів й абревіатур та їх подальшої реалізації у процесах концептуальної деривації, за дії якої утворюються похідні. Авторська теорія моделювання телескопних інновацій дає можливість дослідження рідкісних випадків деривації полікомпонентного характеру. В роботі розкривається думка про те, що принципи організації концептосистеми англійської мови перебувають у стані перманентної секвенції з умовами розвитку англомовного суспільства. Значною мірою саме дивергентність антропоцентричних процесів корелює особливості розвитку концептосистеми англійської мови, що змінюються в калейдоскопі часопросторових картин. Наведені в статті інноваційні моделі вказують, що внутрішньосистемні флуктуаційні явища абсолютно не знижують показник урівноваженості лінгво-ментального простору. Напроти, за їх допомогою відбувається перерозподіл складових у межах структури системи та досягається здатність до її реорганізації. У ролі ілюстративного матеріалу теоретичних викладок даної роботи подаються англомовні інновації. (The theme of the article is linked with the phenomena of fluctuations, actualized both at the level of constituents (lingvo-mental units), and at the level of mechanisms (metacognitive models). In the work, the phenomenon of fluctuations is considered in detail at the level of such English-language conceptual structures as morphological metaconcepts and lexical concepts. Also the research deals with the lingvo-cognitive study of the processes of non-standard transformations of blendings and abbreviations and their further implementation in the processes of conceptual derivation, which determines creation of derivatives. Under the author’s theory of modeling of blended innovations makes it possible to study the rare cases of polycomponent nature of blending. The paper reveals the idea that the principles of organizing of English conceptosystem are in a state of permanent sequencing with the conditions of development of the English-speaking society. To a large extent, the very divergence of anthropocentric processes correlates the peculiarities of the development of the conceptual system of the English language, which change in the kaleidoscope of chronotopic pictures. The innovative models presented in this article indicate that intra-system fluctuation phenomena absolutely do not reduce the balance of the lingvo-mental setting. On the contrary, with their help, there is a redistribution of components within the structure of the system and is achieving the ability to its reorganization. English lexical innovations are presented in the role of illustrative material of theoretical definitions of this work.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Ministry of education and science of Ukraine Bohdan Khmelnytsky)
Uncontrolled Keywords: флуктуація, неологізм, синхронізація, лексикалізований концепт, морфологізований метаконцепт, лінгво-ментальне середовище, телескопія, абревіація (fluctuation, neologism, synchronization, lexical concept, morphological metaconcept, lingvo-mental setting, blending, abbreviation)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 19 Jul 2019 12:34
Last Modified: 19 Jul 2019 12:34
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/7753

Actions (login required)

View Item View Item