Digital Repository of Ostroh Academy

Фінансове забезпечення православних братств Правобережної України у другій половині ХІХ ст. (Financial Support of Orthodox Fraternities of the Right-bank of Ukraine in the Second Half of century

Альошина, Оксана (Oksana Aloshyna) (2021) Фінансове забезпечення православних братств Правобережної України у другій половині ХІХ ст. (Financial Support of Orthodox Fraternities of the Right-bank of Ukraine in the Second Half of century. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія (1(44)). pp. 26-32.

[img] PDF - Published Version
Download (885kB)

Abstract

Стаття присвячена аналізу специфіки фінансового забезпечення православних братств на теренах Правобережної України упродовж другої половини ХІХ ст. Розкрито основні аспекти формування та наповнення грошового бюджету, що забезпечувало функціонування братств. Уся різновекторна просвітницька робота братств регулювалася статутними документами, в яких фіксувалися обов’язки членів, управління справами та розпоряджання грошовими статками. Крім того, у статутах кожне братство прописувало визначені розміри грошових внесків засновників та інших членів братства. Кожне братство встановлювало різний розмір членських внесків, що формувався на основі матеріальних можливостей жителів даного міста чи села, де функціонувало братство. Важливе джерело грошових надходжень складали пожертви від заможних жителів та відомих громадських діячів місцевості. Значна частина доходів формувалася на основі пожертв від благодійників з різних міст, а також від відомих меценатів з інших губерній Правобережної України. Такі форми доходів складали основну прибуткову частину та формували накопичення братств впродовж року. Додаткову форму прибутків складала матеріальна допомога, що надходила від членів імператорської родини, від консисторії, інколи від Священного Синоду. Проте такий вид допомоги, в переважній більшості, потрапляв тільки до тих православних братств, що функціонували у великих містах. На прикладі окремих братств Волинської та Подільської, Київської губерній показано особливості фінансового наповнення їх кошторису. Церковні братства на підсумковому річному зібранні ради повідомляли про доходи та витрачені гроші впродовж поточного року. Детальну інформацію, що містила розлогий аналіз діяльності братства та дані про грошові надходження, голова ради братства публікував у річних звітах та періодичних виданнях губернії. (The article is devoted to analyzing the specifics of financial support of Orthodox fraternities on the territory of the Right-Bank of Ukraine during the second half of the XIX century. The main aspects of forming and filling the monetary budget, which ensured the fraternities' functioning, are revealed. All the multi-vector educational work of the fraternities was regulated by the statutory documents, which fixed the members' responsibilities, the management of affairs, and the disposal of money. In addition, the statutes of each fraternity prescribed specific amounts of monetary contributions of the founders of the fraternity and other members of the fraternity. Each fraternity set a different amount of membership fees, which was formed based on the material capabilities of the inhabitants of a given town or village. An essential source of income was donations from wealthy residents and prominent public figures in the area. A significant part of the income was formed based on donations from philanthropists from different cities and well-known patrons from other Right-Bank of Ukraine provinces. Such forms of income accounted for the primary income and formed the accumulation of fraternities during the year. An additional form of income was material assistance from members of the imperial family, from the consistory, and sometimes from the Holy Synod. However, in the vast majority, this type of assistance fell only to those Orthodox fraternities that functioned in large cities. The peculiarities of the financial content of their budget are shown in the example of different fraternities of Volyn and Podil, Kyiv provinces. Church fraternities reported on income and expenditures during the year at the final annual meeting of the council. Detailed information, which contained a detailed analysis of the fraternity's activities and data on receipts, was published by the chairman of the fraternity council in the annual reports and periodicals of the province.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Національний університет "Острозька академія" (The National University of Ostroh Academy)
Uncontrolled Keywords: православні братства, фінансове забезпечення, членські внески, благодійники, Правобережна Україна (оrthodox fraternities, financial support, membership fees, philanthropists, Right-Bank Ukraine)
Subjects: by fields of science > Religion
Divisions: The College of Humanities > The Department of Cultural Studies and Philosophy
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 01 Oct 2021 06:19
Last Modified: 01 Oct 2021 06:19
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8550

Actions (login required)

View Item View Item