Items where Subject is "Religion"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: F | J | M | S | Y | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items at this level: 325.

F

Fylypchuk, S. (С. Филипчук) (2019) Special spheres of the UGCC charitable activity in the light of confessional media: religious analysis (Специфічні сфери харитативної діяльності угкц в світлі конфесійних медіа: релігієзнавчий аналіз). SKHID (1(159)). pp. 95-98.

J

Jakubowycz, M. (2019) Tłumaczenia Koranu na język ukraiński: zarys historii. przegląd tatarski (2). pp. 11-16.

M

Mieczkowski, R. (2014) MIĘDZY WIARĄ A ROZUMEM, TRÓJCA ŚWIĘTA W PISMACH ANDRZEJA WISZOWATEGO (Between faith and reason, the Holy Trinity in the writings of Andrzej Wiszovaty). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 3-19.

S

Smyrnov, Andrii (Андрій Смирнов) and Trofymovych, Volodymyr (Володимир Трофимович) (2021) Warsaw Council of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church of 1944 and its consequences (Варшавський Собор Української Автокефальної Православної Церкви 1944 р. та його наслідки). East European Historical Bulletin (№ 19). pp. 165-173. ISSN 2519-058Х (Print)

Y

Yakubovych, Mykhaylo (2011) Translation as a Form of Da’wah: a Unique Cultural Experience of King Fahd Glorious Qur’an Printing Complex and Its influence on Islamic Ummah. Abhath al-Muttamar al-Alami al-Awwal Juhud al-Mamlakah al-Arabiyah as-Saudiyah fi Khidmah al-Qadayah al-Islamiyah, 2. pp. 437-477.

Yakubovych, М. (2017) Non-existent Islamism. How the Kremlin propaganda is affecting Ukrainian Muslims. Ukrainian Weekly (9(115)). pp. 42-44.

І

І. Скиба, I. (I. Skyba) (2016) Московська патріархія проти адміністратора Автокефальної православної церкви Полікарпа (Сікорського): обставини та інструментарій спроби дискредитації (Moscow Patriarchate against Church Autocephalous administrator Policarp (Sikorsky): circumstances and attempts to discredit tools). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». (1(13)). pp. 58-66.

Іценко, О. Г. (О. Itsenko) (2016) Філосфсько-богословські ідеї у гомілетичній спадщині митрополита Алексія (Громадського)]{Philosophical and theological ideas in the homiletycal heritage of the Metropolitan Alexy (Gromadsky). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (1(13)). pp. 133-138.

Іценко, О. Г. (О. Itsenko) (2013) ПРОБЛЕМА “ПОЛЬСЬКОЇ АВТОКЕФАЛІЇ” В ІСТОРИКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ ТА ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АРХІЄПИСКОПА АЛЕКСІЯ (О.Я. ГРОМАДСЬКОГО)(The problem of “Polish autocephaly” in the historical and religious discourse and in the practical activity of the archbishop Alexiy (O.J. Gromadskiy). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. pp. 89-100.

Іценко, О. Г. (О. Itsenko) (2014) УНІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕТРА МОГИЛИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ АРХІЄПИСКОПА АЛЕКСІЯ (О. Я. ГРОМАДСЬКОГО). (Union activity of Petr Mohyla in the creative in heritance of archbishop Alexia (Gromadskoho). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 83-96.

Іщук, О. (O. Ishchuk) (2015) РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ДУХОВНОЇ ЕЛІТИ У ВІДРОДЖЕННІ УКРАЇНСЬКОГО АВТОКЕФАЛЬНОГО РУХУ (The role of political and spiritual elite in therevival of the autocephalous Ukrainian movement.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.12). pp. 78-87.

Іщук , О. ( O. Ishchuk ) (2010) Колізії православного життя на сторінках українських загальнонаціональних видань (початок 90-х рр. ХХ ст.) (Collisions of orthodox life are on pages of Ukrainian national editions (beginning 1990)). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2).

Іщук , О. В.( O. Ishchuk ) (2013) ЗАСОБИ ТА НАСЛІДКИ ПРОТИДІЇ АВТОКЕФАЛЬНИМ ЗМАГАННЯМ В УКРАЇНІ З БОКУ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ (1990–1992 РР.) (Funds and implications of antiaction to autocephalous competition in Ukraine by Moscow Patriarchate (1990–1992 years). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. pp. 101-114.

А

Адамський, В. Р. (V. Adamskyi) (2015) БОГОСЛОВСЬКА ЛІТЕРАТУРА У БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДАХ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УКРАЇНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1918 – 1920 рр.) (Theological literature in library funds of Kam’yanets-Podil’s’kyi State Ukrainian University). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.12). pp. 3-15.

Альошина, О. (O. Aloshyna) (2014) ПЕРЕБІГ УКРАЇНІЗАЦІЇ У ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ НА ВОЛИНІ У 20-Х Р. ХХ СТ. (The course of ukrainization of the Orthodox Church on Volіn in 1920.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 20-26.

Альошина, О. (O. Aloshyna) (2016) Початки громадсько-церковної діяльності А. Річинського на Волині у 20-х рр. ХХ ст. (Beginnings public-church to activity of A. Richunsky in Volyn in 1920-s). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». (1(13)). pp. 3-11.

Альошина, О. (O. Aloshyna) (2015) ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АРСЕНА РІЧИНСЬКОГО У КІНЦІ 20-Х – ПОЧАТКУ 30-Х РР. ХХ СТ. (The public activity of Arsen Richunsky in Volyn in 20 – 30 th years of XX century.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.12). pp. 16-24.

Альошина, О. (O. Aloshyna) (2012) З’ЇЗД УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВОЛИНІ (The congress of Ukrainian religion public and cultural and educational organizations of Volyn region ). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 3-12.

Альошина, О. (O. Aloshyna) (2011) Процес українізації православ'я на Волині у міжвоєнний період. (The process of ukrainisation of the Orthodox Church on Volyn in internvlitary period). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 5). pp. 32-40.

Альошина, О. (O. Aloshyna) (2022) Відновлення та регламентація діяльності православних братств Правобережної України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (Restoration and Normalization of the Activity of the Orthodox Brotherhoods of Right-Bank ukraine in the Second Half of the 19th – the Beginning of the 20th Centuries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.33). pp. 6-10. ISSN 2409-6806

Альошина, О. (O. Aloshyna) (2013) СОЦІАЛЬНА ДОКТРИНА КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ (Social doctrine of Catholic Church ). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. pp. 3-10.

Альошина, О. А. (O. A. Aloshyna) (2014) СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ У СОЦІАЛЬНОМУ ВЧЕННІ ЛЕВА ХІІІ (SOCIAL qUESTIONS IN SOCIAL STUDIES OF LION ХІІІ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 16-23.

Альошина, Оксана (Oksana Aloshyna) (2021) Фінансове забезпечення православних братств Правобережної України у другій половині ХІХ ст. (Financial Support of Orthodox Fraternities of the Right-bank of Ukraine in the Second Half of century. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія (1(44)). pp. 26-32.

Альошина, Оксана (Oksana Aloshyna) (2017) Організаційні засади та набутки культурно-освітньої діяльності луцького хрестовоздвиженського братства в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (Organizational principles and achievements of cultural activities of lutsk brotherhood of holy cross in the late nineteenth – early twentieth century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (2(14)). pp. 17-25.

Артерчук, Т. (Arterchuk T.) (2012) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ НІМЕЦЬКОЇ МОДЕЛІ ВИХОВАННЯ РЕЛІГІЙНОСТІ ШКОЛЯРІВ ( Prospects for the use in Ukraine, the German model of religious education of pupils). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 331-339.

Артерчук, Т. (T. Arterchuk) (2013) ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИКЛАДАННЯ РЕЛІГІЇ В ШКОЛАХ НІМЕЧЧИНИ. (The Basic Princeples of Teaching Religion in German Schools.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка" (Вип.23). pp. 3-8.

Б

Баковецька, O. (O. Bakovetska) (2015) БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ТА ГРОМАДИ В КІНЦІ ХVІІІ – ХІХ СТОЛІТТЯХ. (Eleemosynary activity of Catholic Church and society in the end of ХVІІІ – ХІХ ages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.12). pp. 25-37.

Баковецька, О. О. (О. Bakovetska) (2013) РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА В КРИМУ (ХІХ СТ.)(Roman-catholic Сhurch is шn Сrimea(ХІХ century) ). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. pp. 11-18.

Баковецька, О. О. (О. О. Bakovetska) (2014) ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ХІХ СТОЛІТТІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДЕЩИНИ (HISTORY OF BECOMING АND DEVELOPMENT OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH IN ХІХ ’TH ON TERRITORY OF ODESSA REGION). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 24-32.

Балик , О. (O. Balyk) (2013) МІСЦЕ УКРАЇНИ У ЗАГАЛЬНОСВІТОВОМУ ЕКУМЕНІЧНОМУ РУСІ СЬОГОДЕННЯ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. pp. 3-10.

Барановська, У. (U. Baranovska) (2015) Apple religion: новий релігійницй феномен чи явище корпоративної релігії («Apple Religion»: a New Religious Phenomenon or the Manifestation of Corporate Religion). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.17). pp. 130-133.

Бегей, О. (O. Begei) (2014) ЛАВРІВСЬКИЙ СВЯТООНУФРІЇВСЬКИЙ МОНАСТИР У ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: ІСТОРІЯ ТА ДУХОВНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. (Lavriv Sviatoonufrii monastery in the XX – the beginning of the XXI century: history, spiritual and educational activity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство» (Вип.10). pp. 3-13.

Бежук, О. М. (О. Bezhuk) (2012) РОЛЬ ЦЕРКВИ ТА ГРОМАДСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ У СПРАВІ ОПІКИ ДІТЬМИ В ГАЛИЧИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (The Role of the Church and Social Institutes in Guardianship above Children in Galichina at the Beginning of ХХ Century). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 12-18.

Берест, Р. (R. Berest) (2014) СПЕЦИФІКА БУТТЯ РЕЛІГІЇ В СУЧАСНИХ РІЗНОКОНФЕСІЙНИХ СІМ’ЯХ. (Pacification of the religion’s being in modern families of different confess ions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 14-21.

Бойко, I. (I. Boyko) (2015) СУЧАСНИЙ ПРАВОСЛАВНО-КАТОЛИЦЬКИЙ ДІАЛОГ У КУЛЬТОВО-ОБРЯДОВІЙ ПЛОЩИНІ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ (Modern Orthodox – Catholic dialogue of religious-ritual plane: Ukrainian contex). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство» (Вип.12). pp. 38-47.

Бойко, Р. (2009) Особливості греко-католицького підпілля в Україні напередодні легалізації УГКЦ. Історія релігії в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”., Вип.1. pp. 13-24.

Бойко, Р. (R. Bojko) (2014) РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК У ПОДІЯХ ЄВРОМАЙДАНУ (ЛИСТОПАД 2013 р. – ЛЮТИЙ 2014 р.) (Religious factor in events of Euromaydan (November 2013 – February 2014)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 22-31.

Бойко, Р. Ю. (Bojko R. Y.) (2010) Особливості становлення греко-католицького підпілля у другій половині 1940-Х - першій половині 1950 рр.(Features of becoming ofgreco-catholic underground are in the second half of1940- - first half1950.). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 25-33.

Бойко, Р. Ю. (Bojko R. Y.) (2011) Протидія віруючих ліквідації Української греко-католицької церкви радянською владою (1944-1946 рр.)(Counteraction of believers to liquidation the Ukrainian Greco-Catholic Church of Soviet Power (1944-1946 th)). Наукові записки. Серія "Історичне релієгізнавство" (Вип. 5). pp. 62-73.

Бойко, Р. Ю. (R. Boіko) (2013) ПРОБЛЕМИ КРИПТОУНІАТИЗМУ В ГАЛИЧИНІ У 1946 – НА ПОЧАТКУ 1980-Х РР. (Problems of “criptouniatism” in Galicia in 1946 – beginning of 1980-s). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. pp. 19-29.

Бойко, Р. Ю. (R. Boіko) (2012) ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ РЕЛІГІЇ В фІЛОСОфІЇ АНГЛІЙСЬКОГО ЕМПІРИЗМУ XVI–XVIIІ СТ. (Problems of understanding of religion in the Philosophy of Empiricism of XVI – XVIII century ). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 36-46.

Бойчун, Марія (Marіia Boichun) (2018) Протогерменевтична модель антіохійської школи: витоки та зміст (Proto hermeneutic model of the antioch school: origins and content). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (2(14)). pp. 26-37. ISSN 2522-9672

Бондар, В. (V. Bondar) and Якуніна, К. (K. Yakunina ) (2015) ДОКУМЕНТИ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД ЯК МАСОВЕ ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ РЕГІОНУ (Documents of religious societies as mass source in the study of history of region). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.12). pp. 48-56.

Бондарчук, В. (V. Bondarchuk) and Бондарчук, В. (V. Bondarchuk) (2012) Співпраця В.-К. Острозького з Христофором Філалетом в рамках боротьби проти Берестейської унії. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 40-44.

Бондарчук, Я. (Bondarchuk Y. ) (2019) Іконостаси та кіоти Свято-Троїцької церкви в с. Межиріч Острозького району ( Iconostasis and Kyoto of Holy Trinity Church in the village Mezhyrich Ostroh district). Острозький краєзнавчий збірник (Вип.11). pp. 197-214.

Бондарчук, Я. (Bondarchuk Y. ) (2012) Художні особливості Острозької іконописної школи на прикладі аналою з житієм св. Миколая др. пол. XVII - поч. XVIII ст. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 325-344.

Бондарчук, Я. В. (2008) Боротьба К.-В. Острозького з Берестейською унією 1596 року. Наукові записки. Серія "Філософія". Матеріали конференції "Віра і розум в історії слов'янської філософії (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького)", Вип.4. pp. 37-45.

Бондарчук, Я. В. (Bondarchuk Y. ) (2013) Шість днів творення світу (синтез релігійних та наукових концепцій)(Six days of creation of the world (the synthesis of religious and scientific concepts)). Other. Вид-во Національного університету "Острозька академія", Острог.

Бондарчук , В. (V. Bondarchuk) (2012) БЕРЕСТЕЙСЬКА УНІЯ І РЕЛІГІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ: ДИСКУСІЯ НА СТОРІНКАХ «АПОКРИСИСА» ТА «АНТИРИЗИСА» (Union of Brest and Polish–Lithuanian Commonwealth religious legislation: discussion on the pages of «Apokrysys» and «Antyryzys»). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 47-59.

Борейко, Ю. (Y. Boreiko) (2014) ПОВСЯКДЕННІ ПРАКТИКИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я: НА ПЕРЕХРЕСТІ ЦЕРКОВНОГО І НАРОДНОГО ДИСКУРСІВ. (Everyday practices of modern Ukrainian orthodoxy: on intersection of clerical and popular discourses). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 32-42.

Борейко, Ю. (Y. Boreiko) (2015) НАЦІОНАЛЬНИЙ ЧИННИК У ФОРМУВАННІ ПРАВОСЛАВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ. (National factor in the formation of orthodox identity in contemporary ukrainian society.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.12). pp. 57-67.

Борейко, Ю. Г. (Y. H. Boreiko) (2014) РЕЛІГІЙНА ПОВСЯКДЕННІСТЬ ЯК СФЕРА КОМУНІКАЦІЇ ОЦЕРКОВЛЕНИХ ВІРУЮЧИХ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я (RELIGIOUS EVERYDAY LIFE AS A SPHERE OF COMMUNICATION OF STRONG BELIEVERS OF UKRAINIAN ORTHODOXY). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 33-43.

Бородинська, Л. (L. Borodynska) (2014) ДОСВІД ОБ’ЄДНАВЧИХ ПРОЦЕСІВ СПІЛЬНОТ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН І БАПТИСТІВ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. (The experience of merging processes of Evangelical Christian Baptists in the first half of the XX century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 49-60.

Бублик, Т. (T. Bublyk) (2014) ВІДРОДЖЕННЯ УГКЦ КРІЗЬ ПРИЗМУ «МІТИНГОВОЇ ДЕМОКРАТІЇ» (1988 – 1989 рр.). (Resurgence of the Ukrainian Greek Catholic Church in the Light of the «Meeting Democracy» (1988 – 1989)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 43-52.

Буравський, О. (O. Buravskyi) (2014) РИМО-КАТОЛИЦЬКЕ ДУХОВЕНСТВО ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ І БІЛОРУСІЇ В СІЧНЕВОМУ ПОВСТАННІ 1863 – 1864 рр. (The Roman Catholic clergy in the Right Bank Ukraine and Belarus in the January rebell ion of 1863 – 1864). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 54-61.

В

Вітер, Д. (Viter D.) (2013) МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС ПОСТХРИСТИЯНСЬКОЇ ТЕОЛОГІЇ (Methodological discourse of christian post-theology). Наукові записки. Серія «Філософія», Вип.12. pp. 230-238.

Венета, М. (M. Veneta) (2013) ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА: ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА – ПРОБЛЕМА ЧИ НЕОБХІВДНІСТЬ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. pp. 11-19.

Веремейчик, Л.Ф. ( L. Veremeіchyk) (2010) Євангелізаційно-місіонерська діяльність протестантських церков у період незалежності України (Missionary Activities of the Protestant Churches in the Period of Ukrainian Independence). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 33-46.

Веремейчик, Сергій Володимирович (2021) Концептуалізація душі у контексті релігійно-антропологічних пошуків представників української філософської думки кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

Вечканова, Н. Ф. (Vechkanova N.F. ) (2012) ДУХОВНА ПРОСВІТА МОЛОДІ НА ОСНОВІ ONLINE-ОСВІТИ (Spiritual Education of Young People on the Basis of Online-education). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 19-23.

Возняк, О. (О. Vozniak) (2015) Універсалістсько-інституалізоване та євхаристійне розуміння церкви (Universally-Institutionalized and Eucharistic Understanding of Church). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.16). pp. 110-115.

Войтов , Б. (B. Voitov) (2013) КОСМОГОНІЧНІ МІФИ ДАВНІХ СКАНДИНАВІВ І СЛОВЯН: СПІЛЬНЕ І ВІДМІННЕ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. pp. 20-25.

Г

Галуйко, Р. (Galuiko R.) (2013) БОГОСЛОВ’Я ІКОНОБОРЦІВ У ПОСТАНОВАХ КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКО - ВЛАХЕРНСЬКОГО СОБОРУ 754 РОКУ (Iconoclasts Theology in the decision at the Council of Constantinople (Vlaherna) in 754). Наукові записки. Серія “Філософія”, Вип.13. pp. 171-176.

Ганзуленко, В. (V. Hanzulenko) (2016) Соціальне служіння римо-католицької церкви на Півдні України у 20-30-х рр. ХХ ст. (The Social service of the Roman Catholic Church in the South of Ukraine in 20-30-ies of the 20th century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». (1(13)). pp. 12-23.

Ганзуленко, В. (V. Hanzulenko) (2014) РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ДЕРЖАВНОГО АТЕЇЗМУ (КІНЕЦЬ 20-Х – 30-ТІ РР. ХХ СТ.). (Roman-Catholic Churchin the South Ukraine in epoch of state atheism (end of 20s – 30s of the ХХ century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 62-73.

Ганяк, В. (V. Haniak) (2013) ДО ПИТАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТТЄПИСУ АВТОРА “АНТАПОЛОГІЇ” (1631 / 1632) (On the reconstruction of the author’s biography of the Antapologia (1631 / 1632). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. pp. 39-48.

Гарат, Іван (Ivan Harat) (2018) Філософсько-богословська спадщина та культурно-просвітницька діяльність Ісакія Борисковича (Philosophical and theological heritage, cultural and educational activity Isakia Boriskovycha). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (№2(14)). pp. 38-51. ISSN 2522-9672

Гарбар, І. and Лазарєв, В. (2009) Сучасна християнська проповідь та її вплив на формування антропологічних концепцій у секуляризованому суспільстві. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 32-42.

Гачко, O. (O. Hachko) (2011) Дискурс гегемонної маскулінності в христологічному контексті послання ап. Павла до Галатів (Discourse of Hegemonic Masculinity in the Christological Context of St. Paul’s Epistle to the Galatians). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 20-28.

Гергелюк, Микола Михайлович (2014) Канонічні та еклезіологічні засади автокефального устрою церков у структурі вселенського православ'я: історичний контекст. PhD thesis, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Германюк, О. (O. Hermanjyk ) (2012) Теорія креаціонізму: основні ідеї та проблеми впровадження в Україні. (The theory of creationism: basic ideas and problems of implementation in Ukraine). (Unpublished)

Гнаповський , А. (A. Hnapovski) (2013) НЕОЯЗИЧНИЦТВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СПРИЙНЯТТЯ ТА РОЗУМІННЯ РІДНОВІРСЬКИХ ГРОМАД. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. pp. 26-30.

Голій, Р. В. (R. Holii) (2013) КОНВЕРСІЯ УНІАТСЬКИХ ХРАМІВ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (НА ПРИКЛАДІ СІЛЬСЬКИХ ПРИХОДІВ ДУБЕНСЬКОГО ПОВІТУ)(The conversion of the Uniate churches of Volyn province (on the example of the rural parishes of Dubensky district). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. pp. 49-60.

Головін, С. (Golovin S.) and Горяйнов, А. (Goryaynov А.) (2012) ЗВ’ЯЗОК ЗМІСТУ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОНАУКОВОГО ЦИКЛУ Й ФІЛОСОФСЬКО- АКСІОЛОГІЧНИХ РЕФЛЕКСІЙ ШКОЛЯРІВ (Relation Between the Contents of the subjects of Naturally and Scientific Cycle and the Phylosophical and axciological Reflections of the schoolchildren). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 24-31.

Голубєв, В. (V. Golubev) (2013) ПРОБЛЕМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА ЗАСАДАХ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВІРОВЧЕННЯ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ РІВНЕНЩИНИ. (Problems of spiritual and moral education of young people on the principles of the Christian Doctrine in the mass media of the Rivne region.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 19-28.

Гончарук, Василь (Vasyl Honcharuk) (2018) Віхи життєвого шляху та набутки діяльності протопресвітера православної церкви в америці Олександра Шмемана (1921–1983 рр.) (The milestones of the way of life and the gain of the activity of the protopressiver of the orthodox church in america, Alexander Shmeman (1921-1983)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (№2(14)). pp. 52-62. ISSN 2522-9672

Горбенко, А. (А. Horbenko) (2015) Історичний досвід католицької церкви у справі допомоги італійським емігрантам на рубежі ХІХ – ХХ ст. (The Catholic Church Historical Experience of Providing Assistance for the Italian Immigrants at the Turn of the XIX – XX Centuries). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 33-37. ISSN 2409­-6806

Горяна, Л. (L. Goryana) (2013) ДУХОВНО-ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ. (Spiritual and value aspects of addictive behavior prevention as a health saving technology.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 29-36.

Гринчишин, T. (T. Hrynchyshyn) (2014) Православні храми Львова: динаміка ЗА СТОЛІТТЯ (Orthodox churches of Lvov: dynamics across the centuries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 70-84.

Губеня , С. (S. Gubenya) (2012) Культурно-просвітницька та доброчинна діяльність п’ятидесятників в Україні у 1991-2011 рр. (Cultural and educational and charitable activities of Pentecostals in Ukraine in 1991-2011 years.). (Unpublished)

Гусар, Г. (G. Husar) (2013) ХРИСТИЯНСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЇ «МЕДИЧНА СЕСТРА» В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА США. (Christian and psychological analysis of the formation of profession of nurse in Europe and the USA.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 37-45.

Гуцалюк, Ю. (Yu. Нutsaliuk) (2016) Феномен екуменізму та його роль у релігійному житті (The phenomenon of ecumenism and his role is in religious life}. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (1(13)). pp. 125-132.

Д

Дідківський, A. (A. Didkivsky) (2015) Євангельська мораль як фундамент традиційної та сучасної православної етики (Evangelical Morals as a Ground of Traditional and Contemporary Orthodox Ethics). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.17). pp. 154-159.

Дідух, Т. Г. (T. Didukh) (2013) СТАНОВИЩЕ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ТЕРИТОРІЇ ДРОГОБИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В ПЕРІОД ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ У 1953–1958 РР. (The position of the Greek Catholic Church on the territory of the Drohobych region in the period of liberalization in the years 1953–1958). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. pp. 61-74.

Даниленко, М. (Danilenko M.) (2013) МЕНТАЛЬНІ ПІДВАЛИНИ РЕЛІГІЙНОГО СВІТОБАЧЕННЯ Т. ШЕВЧЕНКА (The mental base of T. Shevchenko’s religious world outlook ). Наукові записки. Серія “Філософія”, Вип.13. pp. 109-113.

Данилюк , O. (Danyliuk) (2013) ПРОБЛЕМАТИКА УТВЕРДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У СВІТОГЛЯД МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. pp. 31-36.

Ж

Жилюк, С. ( S. Zhyliuk) (2014) АВТОКЕФАЛЬНИЙ ЦЕРКОВНИЙ РУХ ЖИТОМИРЩИНИ НА ПОЧАТКУ 1990-Х РР. Центр дослідження духовної культури Тернопілля.

Жилюк, С. ( S. Zhyliuk) (2010) Канонічна творчість в історії Вселенського православ'я (Canonical creation is in history of Universal Orthodoxy). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 56-66.

Жилюк, С. ( S. Zhyliuk) (2014) ПРАВО ЦЕРКВИ ЯК ПРЕДМЕТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. (Right for church as object of educational discipline). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 74-82.

Жилюк, С. І. ( S. Zhyliuk) (2013) КАНОНІЗАЦІЯ СВЯТИХ І ГРІШНИХ (Canonization of saint and sinful ). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. pp. 75-88.

Жилюк, С. І. ( S. Zhyliuk) (2014) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ПОСТМОДЕРНІЗМ У ПОШУКУ НОВИХ ПАРАДИГМ (THEORETICAL METHODICAL DISCUS OF RELIGIOUS RESEARCHES: POSTMODERNISM IS IN SEARCH OF NEW PARADIGMS). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 44-58.

Жуковский, В. Н. (Zhukovsky V.) (2013) ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДУХОВНО- НРАВСТЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ УКРАИНЫ (Підготовка учителя до впровадження духовно-морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл України)(Training of the Teacher for Spiritual and Moral Education of Pupils of Secondary Schools). (Unpublished)

Жуковський, В. М. (Zhukovsky V. М.) (2012) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧИХ ЗОШИТІВ З ДРУКОВАНОЮ ОСНОВОЮ З ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ ДЛЯ 7 КЛАСУ ЗОШ ( Theoretical and methodological foundations of creation and use workbooks with print based with Christian ethics for 7th Grade School). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 199-206.

Журик, С. (2012) Конфесії в селі Оженині в XVIII-XX ст. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 82-93.

З

Зінякова , В. (Zinyakova V.) (2013) ПРОБЛЕМА НЕПЕРЕКЛАДНОСТІ «ШМА» В ІУДЕЙСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ (The problem of the «Shema» untranslatability in the Jewish tradition). Наукові записки. Серія «Філософія», Вип.12. pp. 191-199.

Зірак, А. (Zirak A.) and Крупеніна, Н. (Krupenina N.) (2014) ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ І КУЛЬТУРНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВКЛЮЧЕНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ІРАКСЬКОМУ КУРДИСТАНІ. (Problems of cultural identity and cultural contradictions: adapted from participant observation in iraqi kurdistan.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 171-176.

Загребельна, Л.В. (L. Zagrebelna) (2010) Особливості формування та діяльності комісій сприяння контролю за дотриманням законодавства про релігійні культи у 60-х - середині 80-х рр. ХХ ст.(за матеріалами державного архіву Рівненської області)(Peculiarities of formation and activity of committees for facilitation of control over the observance of the laws about religious cults in 60s – middle of 80s of the 20th century (according to materials of the state archive of Rivne region)). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 67-82.

Загребельний , І. (Zahrebelnyi I. ) (2013) «ХРИСТИЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ» ЯК НАСЛІДОК ДЕЕСЕНЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЛІГІЇ («Christian identity» as investigation of deesencializacii of religion). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 80-88.

Зайцев, М. О.(M. Zaіtsev) (2009) Людська індивідуальність в системі християнського світобачення. Наукові записки. Серія “Філософія”, Вип.5. pp. 189-194.

Захара, І. С. (I. S. Zakhara) (2014) Т. Г. ШЕВЧЕНКО І ХРИСТИЯНСЬКІ КОНФЕСІЇ В УКРАЇНІ (T.H. SHEVCHENКO AND CHRISTIANITY CONFESSIONS IN UKRAINE). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 59-66.

Зелінська, О. (О. Zelinska) (2012) Візуалізація предметів побуту та етнографії в Острозькому іконописі XVH! ст. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 357-360.

Зеленюк, Ю. (Y. Zelenjuk) (2013) РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ ЯК КОМУНІКАЦІЙНИЙ ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ. (Religious tourism as a communication education's means of the human personality.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 88-95.

К

Кірушок, Ю. (Y. Kirushok) (2010) Становлення церков української православної діаспори у 20-30-х роках ХХ ст. (The Formation of the Churches of Ukrainian Orthodox Diaspora in 20-30th of XX century.). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 85-94.

Калабський, О. (О. Kalabskyi) (2014) ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНО-СОЦІАЛЬНА РОБОТА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ. (Evangelistic-social work CFE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 97-105.

Кащук, O. (O. Kashchuk) (2014) УЧАСТЬ МИРЯН В АРІАНСЬКІЙ СУПЕРЕЧЦІ IV СТОЛІТТЯ (The Participation of the Laity in the Arian Controversy of the IVth Century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 93-103.

Кащук, O. (O. Kashchuk) (2015) Дії проаріанських християн IV століття як спроба самоутвердження. (The Activity of the Pro-Arian Christians of the Fourth Century as an Attempt of Self-Affirmation.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.12). pp. 88-97.

Кащук, О. Я. (О. Ya. Kashchuk) (2014) ВТРУЧАННЯ ІМПЕРАТОРІВ У ДОКТРИНАЛЬНІ СПРАВИ ЦЕРКВИ В КОНТЕКСТІ АРІАНСЬКОЇ ПОЛЕМІКИ IV СТОЛІТТЯ (THE INTERVENTION OF THE EMPERORS IN CHURCH DOCTRINAL AFFAIRS IN THE CONTEХT OF THE ARIAN CONTROVERSY OF THE IV TH CENTURY). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 67-78.

Кащук, О. Я. (О. Ya. Kashchuk) (2016) Дії пронікейських мирян IV століття як захист власної релійної ідентичності (The Activity of the pro-Nicene Laymen as a Protection of Their Religious Identity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». (1(13)). pp. 35-44.

Квік, Л. (L. Kvik) (2015) Актуальні проблеми релігійної віри в інтерпретації папи Бенедикта ХVІ (Actual problems of religious faith in the interpretation of the Pope Benedict XVI). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філософія” (Вип.18). pp. 67-70.

Квасюк, Л.В. (2008) Архетип Церкви-Матері в міфологічних побудовах Мелентія Смотрицького. Наукові записки. Серія "Філософія". Матеріали конференції "Віра і розум в історії слов'янської філософії (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького)", Вип.4. pp. 55-64.

Квасюк, Л.В. (L. Kvasiuk) (2011) "Книжиця" у шести розділах (Острог, 1588) як пам'ятка полеміки. Наукові записки Національного університету "Острозька академія" (Вип.18). pp. 141-156.

Кеннет, Хансен (Kenneth Hanson) (2018) «Пошук балансу»: хасиди, стародавній фанатизм і назореї («Threading the needle»: the hasidim, ancient «zealotry» and the nazarene). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (2(14)). pp. 3-16. ISSN 2522-9672

Клімук, І. (Klimuk I.) (2013) ФОРМУВАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ (Formation of the religious identity in adolescence). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 374-378.

Кобетяк , А. (A. Kobetjak) (2010) Проблема невизначеного статусу та юрисдикції Української православної церкви. (The problem of the indefinitestatus and jurisdiction of the Ukrainian Orthodox Church). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 95-103.

Кобрин, Михайло Степанович (2015) Культово-обрядові практики УГКЦ: особливості та тенденції розвитку. PhD thesis, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Кобрин , М. (Kobryn M. ) (2013) ВПЛИВ ЛІТУРГІЙНОЇ РЕФОРМИ ІІ ВАТИКАНСЬКОГО СОБОРУ НА КУЛЬТОВО-ОБРЯДОВІ ПРАКТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ (Impact liturgical reform of Vatican II liturgical practice on Ukrainian Greek Catholic Church). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 341-352.

Ковальчук, Ю. (Yu. Kovalchuk) (2014) СЬОРЕН К’ЄРКЕГОР І ФРАНЦ БААДЕР: ДВІ ПАРАДИГМИ ЛЮБОВІ ДО БОГА (Soren Kierkegaard and Franz Baader: two paradigms of love for god). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 104-114.

Колот, С. (S. Kolot) (2014) ЗНАЧЕННЯ ЦЕРКОВНИХ КАНОНІВ І ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ В ПРОЦЕСІ ПРОГОЛОШЕННЯ АВТОКЕФАЛІЇ ПОМІСНИХ ЦЕРКОВ (VALUES OF CHURCH CANONS AND STATE INFLUENCE IN THE PROCESS OF PROCLAMATION OF AUTOCEPHALY OF LOCAL CHURCHES). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 79-92.

Корень , А. (A. Koren) (2013) ОСОБЛИВОСТІ ІКОНОПИСАННЯ ШКОЛИ-СТУДІЇ «НІКОШ» У М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. pp. 49-55.

Корнійчук, Л. (L. Korniichuk) (2013) Постаті церковних діячів у науковому доробку Аркадія Жуковського (The Church Leaders in the Scientific Heritage of Arcady Zhukovsky). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 112-120.

Коробка, Г. and Лазарєв, В. (2009) Використання харизматичними церквами сучасних інформаційних технологій. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 77-87.

Костюк, Назар (Nazar Kostiuk) (2018) Внесок Агатангела Кримського у світову арабістику (Agatangel Crimean contribution to the world of arabic studies). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (№2(14)). pp. 63-68. ISSN 2522-9672

Костюк , О.Ю. (2009) Вплив мови на навчально-виховний процес у релігійних освітніх закладах Волині (ХІХ - поч. ХХ ст.). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 486-492.

Кравець , О. П. (O. Kravets) (2012) ПРИЧИНИ І ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ БАПТИЗМУ В НІМЕЧЧИНІ, УКРАЇНІ Й ПОЛЬЩІ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ (Appearance and dissemination of the doctrine of the Baptists among the German, Ukrainian and Polish nations Reasons and premises: comparative analysis). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 102-111.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2010) Там, де писалося Пересопницьке Євангеліє. ЛітАкцент.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Геній знайомиться зі святинею. Шевченко і Пересопницьке Євангеліє. Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 737-743.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Євангеліє княгині Жеславської. Українська національна всятиня: історія, зміст, загадки. Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 653-665.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Інтелектуал-християнин у «пост'язичницькому» суспільстві. Спроба реконструкції життєпису агіографа Нестра. Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 360-366.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2017) Роль Східних Православних Патріархів в організації Хмельниччини (The role of the Eastern Orthodox Patriarchs in the organization of Khmelnitsky Uprisins). Константинопольський патріархат в історії України: минуле, сучасне, майбутнє. pp. 79-85.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2007) Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця ХVI - початку XVII ст. Other. Національний університет "Острозька академія", Острог.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) and Якубович, М. (M. Yakubovych) (2011) Василь Суразький: апологія православної традиції. Other. Видавництво Національного університету «Острозька академія»., Острог.

Кралюк, П. М. (P. Kralyuk) (2005) Викладання християнської етики як проблема українського суспільства. Українське релігієзнавство (№36). pp. 91-96.

Кралюк, П. М. (P. Kralyuk) (2006) Політика і мораль: комунікативні аспекти. Наукові записки. Серія “Політологія”. (Вип. 1). pp. 105-110.

Кречко, Н. (N. Krechko) (2010) Вплив телебачення на духовність молоді. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 226-233.

Крижановський, Р. А. (Krizhanovskiy R. A.) and Маковецька, С. І. (Makovecka S. I.) and Терещенко, О. В. (Tereschenko O. V.) (2012) АКТУАЛЬНІСТЬ І ВИСОКИЙ СТАТУС ДУХОВНОСВІТСЬКОЇ ОСВІТИ В РАКУРСІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ХГЕВУ (Actuality and High Status Spiritually-Secular Educations in Foreshortening of Moral Education on the Example of HGEU). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 239-246.

Кришмарел, В. Ю. (Krishmarel V.Yu.) (2012) РЕЛІГІЙНА ЕТИКА ЧИ РЕЛІГІЙНА ОСВІТА? ТОЧКИ ДОТИКУ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ( Religious Ethics or Religious Education? Points of Contiguity and Methodological Problems of Introduction). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 231-238.

Кукурудза, А. Р. (А. Kukurudza) (2013) РЕЛІГІЙНА РЕФОРМА КОРОЛЯ РЕККАРЕДА У ВЕСТҐОТСЬКІЙ ІСПАНІЇ (Religious reform of the king Rekkared in visigoths Spain ). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. pp. 115-125.

Кулініч , Н. (N. Kulinich) (2013) ПАЛОМНИЦЬКІ ЦЕНТРИ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦКРКВИ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. pp. 56-61.

Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) (2010) Заснування монастирів на Чернігово-Сіверщині у першій половині ХVІІ ст. (Foundation of monasteries in the Chernihiv-Siversk land at the fіrst half of XVII century). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 119-131.

Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) (2011) Острозькі храми як місця поховання князів і шляхти у першій половині XVII ст. (Temples of Ostrog as places of burial of princes and gentry in the first half ofXVII c.). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 5). pp. 122-133.

Кучинська, Людмила (Liudmyla Kuchynska) (2018) Мірче Еліаде як видатний дослідник релігії ХХ ст. (Mircea Eliade as an outstanding scholar of religion of the twentieth century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (№2(14)). pp. 69-74.

Кущик , Т. О. (T. Kushchyk) (2008) Християнська любов як основа розвитку духовності особистості (на матеріалах духовної спадщини святого Іоанна Златоуста). “Наукові записки”, серія “Педагогіка і психологія” (Вип.10). pp. 226-231.

Л

Ланкшир, Д. В. (Lankshear D. W) (2012) ПОДВІЙНА МЕТА РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ В АНГЛІКАНСЬКИХ ШКОЛАХ АНГЛІЇ ТА ВЕЛЬСУ: КОРОТКИЙ ОГЛЯД (The Twin Aims of Religious Education in Anglican Schools in England and Wales: A Brief Introduction). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 378-384.

Липка, О. (O. Lypka) (2015) Християнська ідентичність Церков в умовах української кризи (Christian Identity of Churches in the Conditions of Ukrainian Cri). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.16). pp. 121-132.

Лозинська, Т. (T. Lozinska) (2013) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЗАЛЕЖНЕНИХ ЛЮДЕЙ. (Psychological aspects of the Christian rehabilitation of the addicted people.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 133-140.

Лубська, М.В. (M. Lubska) (2010) Особливості фальсафа у контексті створення, розробки ідеальних, умоглядних систем для реалізації суспільно-релігійних потреб (Features of falsaf are in the context of creation, developments of the ideal, speculative systems for realization of publicly-religious necessities). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 132-142.

Лук’янчук, І. О. (І. О. Lukianchuk) (2014) ГРУПА З ДОМБУ: АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКУМЕНІЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ (DOMBES GROUP: ASPECTS OF DEVELOPMENT OF EKUMENICH METHODOLOGY). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 93-102.

М

М. Цап, (M. Tsap) (2016) Роль архієпископа Волинсько-Ровенського Мефодія (Мензака) в діяльності Волинської духовної семінарії (1959–1964 рр.) (A role of archbishop of Volyn-Rovno diocese Methodius (Menzak) is in activity of Volyn spiritual seminary). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (1(13)). pp. 91-105.

Мініч, Анатолій (Anatoliy Minich) (2021) Pаціональність християнської молитви з точки зору економічної теорії (The Rationality of Christian Prayer in Terms of Economic Theory). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія»: науковий журнал (Вип.22). pp. 44-47. ISSN 2312-7112

Мішак, В. М. (Mishak V. M. ) (2012) ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ В АВСТРІЙСЬКІЙ ШКОЛІ ДЛЯ ДУХОВНОМОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ (The Usage of Religious education of the Pupils of Austrian School For Spiritual and Moral Education of the Youth of Ukraine). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 363-370.

Малиновська, Наталія (2017) Гендерний баланс в забезпеченні виборчого права у мусульманських країнах. Гендерний журнал «Я» (43). pp. 25-27.

Манько, P. (R. Manko) (2013) ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ НАПИСАННЯ ЄВАНГЕЛІЙ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. pp. 62-72.

Маслова, Ю.П. (2009) Світоглядні погляди Анахарсіса. Історія релігії в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”., Вип.1. pp. 167-174.

Маслова, Ю.П. (Y. Maslova) (2010) Релігійно-міфологічне підгрунтя гендерних стереотипів (Religio-Mythological Foundation for Gender Stereotypes). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 143-148.

Махлюк , В. (V. Makhliuk) (2013) ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОДІЇ ВОЗНЕСІННЯ ІСУСА ХРИСТА В БІБІЛЙНОМУ ТЕКСТІ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. pp. 73-78.

Мельник, А. Т. (А. Melnyk) (2016) Концепція реінкарнації у світлі християнського світогляду (The Concept of Reincarnation In The Light Of Christian Worldview). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (1(13)). pp. 149-163.

Мельник, Ю. (Melnyk Y. ) (2013) ПОДІЛЬСЬКЕ ДУХІВНИЦТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКИХ СІМЕЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ. (Podilske clergy and its impact on the religious life of Ukrainian families in the second half of XIX – early XX century). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 274-280.

Мицько, Р. (R. Mytsko) (2014) ДЖЕДАЇЗМ – ПАРОДІЙНИЙ КУЛЬТ НА ОСНОВІ ПРОДУКТУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ (Jediism – parody cult based on the products of mass culture). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 115-121.

Мицько, Р. (R. Mytsko) (2013) ПАРОДІЙНІ КУЛЬТИ ЯК ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ (Parody cults as element of modern culture ). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. pp. 126-131.

Мицько, Р. М. (R. М. Mytsko) (2014) ІСТОРІЯ ТА РЕЛІГІЙНА СКЛАДОВА ПАРОДІЙНОГО КУЛЬТУ ПАСТАФАРІАНСТВА (HISTORY AND RELIGIOUS COMPONENTS OF PARODY CULT PASTAFARIANISM). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 103-108.

Мишков, В. (V. Myshkov) (2014) СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ІДЕАЛУ УКРАЇНСЬКОГО СТАРООБРЯДНИЦТВА: РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АСПЕКТ. (Ess ence of social and ethics ideal of the Ol d Believers in Ukraine: religious aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 114-122.

Н

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Історичне релігієзнавство, Вип.3 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-79-6

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Історичне релігієзнавство, Вип.2 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки. Історія релігій в Україні і світі. Історичне релігієзнавство, Вип. 1 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Новак, Ю. (Y. Novak) (2014) АНАЛІЗ ОПУБЛІКОВАНИХ ТА НЕОПУБЛІКОВАНИХ ДЖЕРЕЛ З ВИВЧЕННЯ СЕКТАНТСЬКИХ ГРОМАД ВОЛИНО-ЖИТОМИРСЬКОГО РЕГІОНУ У 1920 – 1930-Х РР. (Analysis of the published and unpublished sources from study of social and religious changes sectarianism of the Volyn and Zhytomyr region in 1920 – 1930 th). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 123-130.

Новосад , Т. (T. Novosad) (2012) ПІДГОТОВКА ПОСІБНИКІВ І ПІДРУЧНИКІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ (Preparation of the handbook and textbooks moral and religious direction). (Unpublished)

О

Огірко, О. (O. Ogirko ) (2013) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ. (Actual problems of Christian Psychology.). Львівський національний університет ветеринарної медицини та біо-технологій імені С.З.Гжицького, м.Львів, Україна. pp. 171-182.

Олійников, В. (2014) РОЛЬ ЧЕТВЕРТОГО ХРЕСТОВОГО ПОХОДУ (1202-1204) У РОЗКОЛІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 351-354.

Олійников, В. (Olijnykov V.) (2013) ПОЧАТОК ВІДДІЛЕННЯ ЗАХІДНОЇ ЦЕРКВИ ВІД СХІДНОЇ (1054)(Beginning of division of the West and East Christian Churches (1054)). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 369-373.

Охріменко, Г. (H. Okhrimenko) (2012) Джерела вивчення питання укладання Берестейської унії та полеміки щодо неї на основі наукових досліджень представників Київської духовної академії (The historical sources for the themas of conclusion the Union of Brest and description of the polemic literature based on researches of the Kyiv Theological Academy's scientists ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство», Вип.6. pp. 331-340.

Охріменко, Г. В. (H. Okhrimenko) (2012) НАУКОВІ ПОШУКИ ПРОфЕСОРІВ ТА СТУДЕНТІВ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ У СфЕРІ ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНОЇ ІСТОРІЇ (Scientific searches of professors and students of Kievan Teological Academy in the field of church religious history). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 195-203.

Охріменко, Г. В. (H. Okhrimenko) (2013) Висвітлення проблеми укладання Берестейської унії та полеміки щодо неї у роботах викладачів та студентів Київської духовної академії (Union of Breast and Its Discussion in Works by Professors and Students of Kyiv Theological Academy). PhD thesis, Національний університет "Острозька академія" (Ostroh Academy National University ).

П

Павлюк, В. (V. Pavliuk) (2011) Уніатська церква в суспільному житті правобережної України кінця XVIII - першоі третини XIX ст.(The Uniate Church in public life of Right-Bank Ukraine at the end of the XVIII - the first third of the nineteenth century.). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 5). pp. 150-157.

Павлюк, Г.В. (H. Pavliuk) (2010) Баптисти Волинської губернії та російська імперія. До питання про державно-церковні відносини (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (Baptists of Volyn province and the Russian Empire. On the question of church-state relations (in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries)). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 167-178.

Пак, О. (Pak O. ) (2013) ПРОБЛЕМИ ІСЛАМСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНІ (Problems of Islamic identity in Ukraine ). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 417-422.

Паніна, Л. А. (L. А. Panina) (2014) СОЦІАЛЬНЕ СЛУЖІННЯ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ДОСВІД ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ (SOCIAL SERVICE ROMAN CATHOLIC CHURCH IN MODERN UКRAINE: EХPERIENCE OF PODOL REGION). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 109-120.

Панько, О. (O. Panko) (2017) Історико-архітектурний розвиток Лаврівського монастиря (Historical and architectural development of the Lavriv monastery). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип 26). pp. 35-39. ISSN 2409-6806

Папаяні , І. (I. Papayani) (2012) Теоретичні та практичні аспекти використання наративного підходу у вивченні релігійної ідентичної особи. (Analysis of narrative construction of religious identity at a personal level). Наукові записки. Серія: «Філософія». (Вип.10). pp. 76-90.

Парандій, В. (V. Parandii) (2015) РОЛЬ ЕПІФАНІЯ СЛАВИНЕЦЬКОГО В СТАНОВЛЕННІ «КНИЖКОВОЇ СПРАВИ» (ДРУГА ПОЛОВИНА ХVІІ СТ.) (A role of Epiphanius Slavinetsky is in becoming of «Book Revising» (second half of ХVІІ century)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.12). pp. 109-118.

Пархонюк, Т. (T. Parkhoniuk) (2014) ДІЯЛЬНІСТЬ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (ACTIVITY OF CHRISTIAN CONFESSIONS IS IN SOCIAL NETWORKS). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 121-128.

Пархонюк, Т. (T. Parkhoniuk) (2016) Релігійне телебачення в Україні: еволюція та перспективи (Religious television is in Ukraine: evolution and prospects). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». (1(13)). pp. 44-58.

Пасічник, І. (I. Pasichnyk) and Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2008) Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях у ХVІ ст. Наукові записки. Серія "Філософія". Матеріали конференції "Віра і розум в історії слов'янської філософії (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького)", Вип.4. pp. 14-23.

Петришин, Н. (N. Petryshyn) (2014) ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В ОСМИСЛЕННІ СУЧАСНИХ КАТОЛИЦЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ (Ecological problems are in comprehension of modern catholic thinkers). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 122-130.

Петрушкевич, М. (2009) Інтернет та християнська комунікація. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 144-151.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2010) Католицька комунікативна система. Наукові записки. Серія «Культура та соціальна комунікація», Вип.2. pp. 106-114.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2009) До питання висвітлення проблеми християнської комунікації (Finding out the problem of christian communication in scientific literature). Філософські пошуки. Вип. ХХХІ.. pp. 329-336.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2012) Ординація жінок як прояв релігійної ідентичності (соціокультурний огляд. (Ordination of women as a manifestation of religious identity (social-cultural review)). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 9). pp. 266-273.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2019) Pитуальна модель масової релігійної комунікації та нові медіа (Ritual model of mass religious communication and new media). Гілея: науковий вісник. Ч. 2. Філософські науки (140(1)). pp. 78-82.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2016) Релігійна преса в Україні: спроба світоглядно-статистичного аналізу (The religious press in Ukraine: an attempt of ideological and statistical analysis). Історія релігій в Україні: науковий збірник світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926 - 2010) (Ч. 1). pp. 221-231.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2016) Релігійне телебачення та феномен медіа-релігійності (Religious television and phenomenon of media-religion). Людина віртуальна: нові горизонти : збірник наукових праць. pp. 46-48.

Р

Радзік, Р. ( (Radzik R.) (2014) Релігійні обумовлення ідентисності поляків та білорусів. (RELIGIOUS ASPECTS OF POLISH AND BELARUSIAN IDENTITY.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (15 (2)). pp. 28-45.

Радишов, С. (Rashуdov S.) (2014) РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ Й ВІРОТЕРПИМІСТЬ. (RELIGIOUS IDENTITY AND TOLERANCE.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 163-170.

Распопов, Є. (E. Raspopov) (2014) ПРОБЛЕМА ІМОРТАЛІЗМУ В РЕЛІГІЙНОМУ СВІТОГЛЯДІ (The problem of the immortality in the religious view). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 142-153.

Ревуцька, С. А. (Revutska S. A. ) (2012) ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ У РЕФОРМАТОРСЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ НІМЕЧЧИНИ У 2 ПОЛ. ХІХ – 1 ПОЛ. ХХ СТ.( Ethical and moral education in the schools of Germany at the end of the 19 th – at the beginning of the 20 cetury. th ). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 371-377.

Рибко, О. С. (О. Rubko) (2013) ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА ВОЛИНІ В ПРОЦЕСІ СУСПІЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917 РІК)(The Orthodox Church in Volyn in the process of of social transformation at the beginning stage of Ukrainian Revolution (1917). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. pp. 132-140.

Рославіцька, Х. Р. (Kh. R. Roslavitska) (2014) ГУМАНІСТИЧНИЙ ІДЕАЛ ЯК ОСНОВА ДУХОВНОСТІ ПАМФІЛА ЮРКЕВИЧА (HUMANISTIC IDEALS AS A BASIS FOR SPIRITUALITY PAMFIL YURKEVICH). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 129-137.

Руй, О. (2010) Життя і служіння архиепископа Симона (Івановського Семена Васильовича). Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 138-143.

Руй, О. (2010) Життя та діяльність Преосвященного Федора (Олександра Рафальського). 1895-1955. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 4). pp. 144-149.

Руско, Надія Михайлівна (2015) Особливості галицького іконопису кінця ХІХ - початку ХХ століть: філософсько-релігієзнавчий контекст. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

С

Сіданіч, І. (I. Sidanich) (2013) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. (Topical problems of spiritual and moral education of student youth.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 233-241.

Савчин, М. (M. Savchyn) (2014) ДУХОВНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСКОНАЛОЇ ОСОБИСТОСТІ (Religious identity as a defining feature of the perfect personality). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 112-118.

Саннікова, Т. В. (Sannikova T. V.) (2012) МІЖКОНФЕСІЙНІСТЬ ЯК КЕРІВНИЙ ПРИНЦИП У ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ І ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ( The Interkonfessionality as a Leading Principle at the Teaching of Spiritual and Moral Direction of Subjects and Teachers’ Education). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 292-298.

Санникова, Т. T. (Sannikovа) (2014) ВПЛИВ КУРСУ З ОСНОВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ НА ДУХОВНИЙ СВІТ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ (Influence of the Course «Fundamentals of Christian Ethics» on the Spiritual World of Younger Teenagers). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 119-124.

Сидорак, А. (A. Sydorak) (2015) КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ СВІТОГЛЯДНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІД ІДЕАЛІВ БЕЗОСОБОВОГО АБСОЛЮТУ ДО УСВІДОМЛЕННЯ ЦІННОСТІ ОСОБИСТІСНОГО БУТТЯ В ТВОРАХ АРХІМАНДРИТА СОФРОНІЯ САХАРОВА (Key moments of world view transformation from the ideals of the impersonal absolute to realization of value of personality life in works of archimandrite Sophrony Sakharov.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.12). pp. 119-130.

Сидорук, Т. (T. Sydoryk) (2024) Волонтерські ініціативи українських ЗВО в умовах повномасштабної російсько-української війни (Volunteer Initiatives of Ukrainian Higher Education Institutions in the Context of the Full-scale кussian-Ukrainian War). Вид-во НаУОА, Острог.

Сипко, Б. (Sypko B.) (2013) «СВОЇ» ЧИ «ЧУЖІ»: СОЦІАЛЬНІ АТИТЮДИ ФРАНЦУЗІВ ЩОДО МУСУЛЬМАН У ЖИТЛОВІЙ СФЕРІ (1995–2007 РР.)(«Own» or «Alian»: Social Attitudes of French towards Muslims in the HousingSector (1995–2007)). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 412-414.

Сичевський, А. О. (А. Sychevskyi) (2013) ГРОМАДИ СТАРОВІРІВ ПОМОРСЬКОЇ ЗГОДИ У БЕРДИЧІВСЬКОМУ РАЙОНІ ЖИТОМИРЩИНИ В 1944–1963 РР.(Old believer’s communities of Pomor consent in Berdychiv district of Zhytomyr province in 1944–1963). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. pp. 141-155.

Скиба, Ігор (Ihor Skyba) (2018) Російське політичне православ’я в дії: анафема архієпископу Полікарпу (Сікорському) (Russian political orthodoxy in action: anathema to archbishop Polycarp (Sikorsky)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (№2(14)). pp. 75-83. ISSN 2522-9672

Слубська , А. Я. (A. Slubska) (2012) ВЕКТОРИ ВЗАЄМОДІЇ ЦЕРКВИ, ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (Vectors of cooperation of church, state and civil society in Ukraine in the years of independence). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 215-227.

Смірнов, А. (A. Smyrnov) (2016) Początek działalności arcypasterskiej władyki Hilariona Ohijenki w roku 1940. Przegląd Środkowo-Wschodni. Warszawa, Т. 1. pp. 160-170.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2013) Інституційні трансформації православ’я на Волині в 1939-1941 роках (he Institutional Transformation of the Orthodox Church in Volhynia from 1939 till 1941). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 116-121.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2010) Розвиток українського автокефального руху на початку німецько-радянської війни. (The Development of the Ukrainian Autocephalous Movement at the Beginning of the German-Soviet War). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 146-153.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2017) Українська православна спільнота і Константинопольський Патріархат: сучасні проблеми і перспективи взаємовідносин (Ukrainian orthodox community and the Patriarchat of Constantinopole: modern problems and prospectives of relationships). Константинопольський патріархат в історії України: минуле, сучасне, майбутнє. pp. 105-112.

Смирнов, А.І. ( A. Smyrnov) (2010) Невідома спроба скасувати анафему на гетьмана Івана Мазепу в роки Другої світової війни (The Unknown Attempt to Cancel Anathema on Hetman Ivan Mazepa during the World War II). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 226-231.

Смирнов, Андрій (Andrii Smyrnov) (2022) Відновлення євхаристійного спілкування Українських Православних Церков у діаспорі з Вселенським Патріархатом наприкінці ХХ століття (The Restoration of the Eucharistic Communion of the Ukrainian Orthodox Churches in Diaspora With the Ecumenical Patriarchate at the end of 20th Century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.33). pp. 105-109. ISSN 2409-6806

Смишляк, А. (A. Smyshlyak) (2015) МОНАСТИР ЯК ТОПОС САКРАЛЬНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (Monastery as topos of sacred and cultural identity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.16). pp. 133-141.

Сморжевська, О. С. (O. S. Smorzhevska) (2014) НЕОЯЗИЧНИЦТВО/РІДНОВІР’Я З ТОЧКИ ЗОРУ ХРИСТИЯНСТВА (NEOPAGANISM/INDIGENOUS RELIGIONS FROM THE CHRISTIANITY POINT OF VIEW). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 138-146.

Соколовская , Г. (Cоколовська Г.)(Sokolovska G.) (2013) КУЛЬТУРНО-РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ НЕМЦЕВ ЮГА УКРАИНЫ В ХІХ ВЕКЕ (Культурно-релігійна ідентичність німців півдня України у ХІХ столітті)(Cultural and religious indentity of colonists of the Southern Ukraine in the XIXth century). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 366-373.

Сокот, Т. М. (T. Sokot) (2012) СПЕЦИфІКА ДІЯЛЬНОСТІ НЕМИРІВСЬКОЇ СВЯТО-ТРОЇЦЬКОЇ СТАВРОПІГІЙНОЇ ЖІНОЧОЇ ОБИТЕЛІ НА ПОДІЛЛІ КІНЦЯ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТЬ (A specific of Nemirivskiy Saint Trinity stavropigiyniy nunnery in Podilia at the end of the twentieth and at the beginning of the twenty-first ages). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 228-237.

Стоколос, Н. and Шеретюк, Р. (2009) Трансформаційні процеси в уніатській церкві періоду поділів Польщі (1772-1795 рр.). Історія релігії в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”., Вип.1. pp. 228-243.

Стоколос, Н. (N. Stokolos) (2016) До питання становища кліриків – вихідців із Галичини після скасування уніатської Холмської єпархії (1875 р.) (To question of statute of clergy from Galychina after abolition of Uniat Kholm diocese in 1875). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (1(13)). pp. 67-80.

Стоколос, Надія (Nadia Stokolos) (2018) Феномен «упорствующих» уніатів Холмщини і Південного Підляшшя як вияв поразки етноконфесійної політики російського самодержавства в регіоні (остання чверть ХІХ – початок ХХ ст.) (The phenomenon of «recalcitrant» uniates Holm and South Podlasie as a manifestation of the defeat of ethno-confessional policy of the autocracy in the region (last quarter XIX – beginning XX century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (№2(14)). pp. 84-101. ISSN 2522-9672

Стратонова, Н. (N. Stratonova) (2015) Християнська перцепція дохристиянських києворуських богів у літературних пам’ятках Київської Русі (Christian Perception of Pre-Christian Gods in Literary Monuments of Kievan Rus’). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.17). pp. 117-123.

Стратонова, Н. (N. Stratonova) (2012) Двовір'я як феномен релігійної ідентичності Київської Русі (Two faiths as a phenomenon of Kyiv Rus’ religious identity). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 7). pp. 294-302.

Т

Тìменик, З. (Tìmenyk Z.) (2013) ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І СПРИЙНЯТТЯ БОГА В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ РЕЛІГІЇ (ЗІ СПАДЩИНИ С. ҐОҐОЦЬКОГО, О. КОЗЛОВА, П. ЛІНИЦЬКОГО, МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА (ОГІЄНКА)(Z. The Processes of Identification and Reception of God in Ukrainian Philosophy of Religion (From S. Gogotsky’s, O. Koslov’s, P. Linytsky’s and Metropolitan Ilarion’s (Ohijenko)). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 365-368.

Танасійчук, А. (A. Tanasiichuk) (2014) ЕКЗАРХ І ЕКЗАРХІЯ У ЦЕРКОВНОМУ ПРАВІ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ. (Ex arches and the Ex archate in the legisl ation ecclesiastical: principal concept). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 131-143.

Тимочко, І. Б. (Timochko I. B. ) (2012) РОЛЬ ПРОВІДНИХ ДІЯЧІВ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У ЗБЕРЕЖЕННІ ДУХОВНО- МОРАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ ВИХОВАННЯ (The Role of Orthodox Fraternities’ Main Figures of the Volyn Province at the Continuation of Spiritual and Moral Education Traditions ). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 160-170.

Ткачук, І. (І. Tkachuk) (2010) Діяльність богословської секції при Товаристві імені Петра Могили в Луцьку. (Activities of theological section at Petro Mohyla Community in Lutsk). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 154-161.

Ткачук, А. А. (А. Tkachuk) (2013) НАСТУП РОСІЙСЬКОГО ЦАРАТУ НА РИМО-КАТОЛИЦЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. (The attack of the Russian tsarism on the Roman Catholic schooling in the Right-Bank Ukraine in the first half of the nineteenth century). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. pp. 168-182.

Третяк, Л. (2007) Місце греко-католицької церкви в суспільно-політичному житті Польщі: 1944 – 1947 роки. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”, Вип.9. pp. 333-339.

Третяк, Л. (L. Tretiak) (2011) Духовенство Волинсько-Ровенської єпархії РПЦ в 1945-1964 роках (Тhe Orthodox clergy of Volyn’-Rivne Diocese in 1945-1964). PhD thesis, Люблінський Католицький Університет імені Івана Павла ІІ.

Туз , Н. (N. Tuz) (2012) Вчення Карла Барта про Боже вибрання. (Karl Barth’s doctrine concerning Election.). (Unpublished)

Туз , Н. (N. Tuz) (2012) Вчення Карла Барта про Ісуса Христа (Karl Barth’s teaching about Jesus Christ). (Unpublished)

Туров, І. (I. Turov) (2015) Ідеологія ритуалу як інструмент сакралізації влади в хасидській громаді. (The ideology of the ritual as an instrument of power sacralization in the Hasidic community). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.12). pp. 131-160.

У

Унгурян , І. (Unguryan I.) and Цинтила, О. (Cyntila O.) (2013) ТРАНСФОРМАЦІЯ ДУХОВНОСТІ ЛЮДИНИ В ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ (Transformation of spirituality of man is in the process of modern cultural authentication). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 165-169.

Ф

Филипчук, С. (S. Fylypchuk) (2018) Bияви конфесійної ідентичності в книговидавничій сфері (Manifistations of confessional identity in the book publishing industry). Проблеми гуманітарних наук. Серія «Філософія». Випуск 39. pp. 124-141.

Филипчук, С. (S. Fylypchuk) (2015) ДОСВІД КАПЕЛАНСТВА В УМОВАХ АТО (Chaplains experience in ATO conditions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.12). pp. 161-169.

Филипчук, С. (S. Fylypchuk) (2014) ФЕСТИВАЛІ ХРИСТИЯНСЬКОГО КІНО ЯК ЗАСІБ МІСІОНЕРСЬКОЇ РОБОТИ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ (CHRISTIAN FILM FESTIVALS AS THE MEANS OF MISSIONARY WORK OF UKRAINIAN CHURCHES). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 147-155.

Филипчук, С. (S. Fylypchuk) (2014) Християнські видавництва в сучасній Україні. (Christian publishing houses in modern Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 144-152.

Филипчук, С. (S. Fylypchuk) (2019) Протиабортна позиція християнських конфесій сучасної України як вектор гендерного дискурсу (Аnti- abortion position of Christian confessions of modern ukraine as the vector of the gender discourse). Гілея : збірник наукових праць. Вип. 145. pp. 160-163.

Филипчук, С. (S. Fylypchuk) (2018) Медіатизація православ’я у вимірі діяльності навколоцерковних організацій та об’єднань УПЦ МП та УПЦ КП (The orthodoxy mediatization in the survey of the near-church organizations and associations of the UOC-MP and the UOC-KP activities). European philosophical historical discource. Volume 4. Issue 1. pp. 101-107.

Филипчук, С. (S. Fylypchuk) (2019) Відповідь християнських конфесій сучасної України на гендерний дискурс (The reply of christian confessions of modern Ukrainę to the gender discussion). European philosophical historical discource. Volume 5. Issue 1. pp. 129-134.

Филипчук, С. (S. Fylypchuk) (2010) Рівненська міжцерковна рада як зразок взаєморозуміння та співпраці між християнськими конфесіями. (Rivne interchurch advice as standard of mutual understanding and collaboration is between Christian confessions). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 162-166.

Филипчук, С. (S. Fylypchuk) (2018) Трансформації нових медіа християнських конфесій України (Transformations of the new media of the christian confesions in Ukraine). СХІД (5(157)). pp. 92-98.

Филипчук, С.В. (S. Fylypchuk) (2011) Здобутки, проблеми й перспективи євангельських церков України: досвід 20 років в умовах незалежності. (Achievements, problems and prospect of evangelic churches of Ukraine: experience of 20 years in the conditions of independence). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 5). pp. 211-219.

Филипчук, С.В. (S. Fylypchuk) (2017) Інформаційна діяльність християнських конфесій сучасної України у телевізійному просторі: функціональні, жанрові, змістові виміри (Information activity of christian denominations in modern Ukraine in the television space: functional, genre and content dimensions ). Гуманітарний вісник ЗДІА. Вип. 69. pp. 161-166.

Филипчук, С.В. (S. Fylypchuk) (2012) РЕЛІГІЄВИБІР СУЧАСНИХ РОМІВ НА ЗАКАРПАТТІ: ПРОТЕСТАНТИЗМ (Religious choise of modern Roma in Transcarpathian region: Protestantism). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 261-266.

Филипчук, С.В. (S. Fylypchuk) (2010) Сфери релігійної та соціальної роботи громадських організацій Рівненщини (Spheres of religious and social work of public organizations of Rivne region). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 262-268.

Фурманець, Д. І. (Furmanec D. I.) (2013) ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА. (Theoretical and experimental aspects of the formation of preschooler's spirituality.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 269-277.

Х

Халанський, В. (V. Halansky) (2013) ХРИСТИЯНСЬКА ПСИХОЛОГІЯ ЯК СПОСІБ ІНТЕГРАЦІЇ БОГОСЛОВ'Я І ПСИХОЛОГІЇ. (Christian psychology as a way to integrate theology and psychology.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 278-282.

Халецький, Олексій (Oleksi Khaletskyi) and Голубовська, Ольга (Olha Holubovska) (2018) Розвій франкових ідей еволюції, поступу і просвітництва у сучасному орелігійненні (Franco and the kingdom of god: the idea of progress in modern religiosity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (№2(14)). pp. 102-115. ISSN 2522-9672

Хансен, К. (K. Hanson) (2016) «Зникаючі «богобоязливі» або чому тексти такі важливі? (The Disappearing God-Fearers: Why Texts Matter?). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (1(13)). pp. 178-193.

Хансен, К. (K. Khansen) (2015) ІСУС І ПРОРОКИ: ПОХОДЖЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНОГО (БЕЗХРАМОВОГО) ІУДАЇЗМУ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.12). pp. 199-213.

Хахалін, А. (A. Hahalin) (2014) СУЧАСНИЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС ПАЛОМНИЦТВА (Contemporary sociocultural discourse of pilgrimage). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 150-154.

Хитровська, Ю. В. (Yu. Khytrovska) (2013) ПРАВОСЛАВНО-КАТОЛИЦЬКІ ВЗАЄМИНИ У “ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ КРАЇ” НАПРИКІНЦІ XVIII – XIX СТ. (The Orthodox-Catholic relations on the Right-bank Ukraine in the end of the 18 th –19th century). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. pp. 202-210.

Хитровська, Ю. В. (Yu. V. Khytrovska) (2014) ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПОЗИЦІЯ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЩОДО ПОДІЙ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (THE SOCIAL-POLITICAL POSITION OF ROMAN CATHOLIC CLERGY ON THE RIGHT-BANК UКRAINE TO THE EVENTS OF THE FIRST WORLD WAR). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 170-175.

Хоркава, І. (I. Khorkava) (2016) Греко-католицька семінарія у Львові (1783–1929 рр.) як попередниця Греко-католицької богословської академії (Greek Catholic Seminary in Lviv (1783–1929) as a predecessor of Greek Catholic Theological Academy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство». (1(13)). pp. 81-90.

Хоркава, Ірина (Iryna Khorkava) (2018) Участь студентів греко-католицької богословської академії у м. Львові у поширенні тверезості на теренах Галичини впродовж 20-30-х рр. ХХ ст. (The participation of students of greek catholic theological academy in Lviv in the distribution of sobriety on the territory of galicia during 20-30 years XX century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (№2(14)). pp. 116-124. ISSN 2522-9672

Ц

Цап, Микола (Mykola Tsap) (2018) Адміністративно-педагогічна праця протоієрея Даміана Ясенчука у волинській духовній семінарії (1946–1964 рр.) (Аdministrative and pedagogikal work of archpriest Damian Yasenchuk in volyn theological seminary (1946-1964)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (№2(14)). pp. 154-161. ISSN 2522-9672

Цолін, Д.В. (D. Tsolin) (2010) Первісний Пролог (бут. 1-11) за таргумом Псевдо-Йонатана: переклад українською мовою. Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 289-324.

Цюпа, Л. (L. Tsiupa) (2014) Мова символів та її значення у святому письмі та літургійних текстах. (Language of symbols and its meaning in Holy Scripture and liturgical texts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 152-160.

Ч

Чворсюк, O. (O. Chvorsiuk) (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ДУХОВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА В КОНТЕКСТІ БОГОСЛОВСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ (Research of Spirituality in the Context of Preschooler Theological and Anthropological Approach bstract). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 155-157.

Чернушка, І. (І. Chernushka) (2015) Трансформація методів та форм діяльності Церкви АСД на Україні в контексті змін світової місіонерської парадигми (The Transformation of Methods and Forms of ASD Church Activity in Ukraine in the Context of World Missionary Paradigm Changes). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.17). pp. 124-129.

Чорнойван, Я. В. (Chornoyvan Ya. V. ) (2012) РОЛЬ УЧИТЕЛЯ ТА СІМ’Ї У ВИХОВАННІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ НА ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЗАСАДАХ (НА ПРИКЛАДІ ВІРИ БАГАЇ) (The Role of the Teacher and Family on the Moral and Ethical Basis in the Education of Young Generation (From the example of Baha’i Faith)). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 84-92.

Ш

Шаповал, А. ( A. Shapoval ) (2014) Історія соціально-філософського вчення антитринітаріїв на території Речі Посполитої (The history of social and philosophical teaching of the nontriniterianism in the Polish-Lithuanian Commonwealth ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 179-182.

Шаправський, С. (S. Shapravskyi) (2014) КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (Constitutional church-state relationships of central and eastern Europe). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 154-168.

Шаправський, С. (S. Shapravskyi) (2011) Трактування основних елементів православних кладовищ з позицій християнської символіки. (The interpretation of the basic components of the orthodox Christian burial places, regarding the Christian symbolism). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 5). pp. 220-230.

Шаправський, С. (S. Shapravskyi) (2015) МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ. (Model of state-church relations: the European contex.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.12). pp. 183-198.

Шаправський, С. (S. Shapravskyi) (2010) Проблеми забезпечення релігійної безпеки України та шляхи її вирішення (Problems of providing of religious safety of Ukraine and ways of their decision). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). pp. 167-175.

Шаправський, С. (S. Shapravskyi) (2014) РЕЛІГІЙНІСТЬ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ. (Religiousness of modern political elite of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 161-177.

Шаправський, С.А. (S. Shapravskyi) (2010) Основні символічні зображення ордену розенкрейцерів (Basic symbolic images of order of the Rosicrucian order). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 325-334.

Шаправський, Сергій (Serhii Shapravskyi) (2018) Роль релігійного чинника у суспільнополітичних процесах сучасної Європи (Role of religious factor of socio-political processes in modern Europe). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (№2(14)). pp. 125-135. ISSN 2522-9672

Шевчук, В. (V. Shevchuk) (2016) Історія церкви «Слово життя» на Сході України (History of Word of Life Church on the east of Ukraine. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (1(13)). pp. 106-113.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2013) ПОЛІТИКА І САКРАЛЬНЕ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ. (Politics and sacral: theproblem of correlation.). Наукові записки. Серія «Культурологія» (Вип.13). pp. 108-120.

Шевчук, Дмитро (Відповідальний за випуск) (2021) Дні науки НаУ "Острозька академія" 11 – 14 травня 2021 р. XXVІ наукова викладацько-студентська конференція з нагоди 445-річчя Острозької академії та 440-річчя Острозької Біблії. Програма. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог. (Unpublished)

Шевчук , В. (V. Shevchuk) (2013) РОЛЬ ПАПИ ПІЯ Х У ВНУТРІШНЬОМУ РЕФОРМУВАННІ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ. Студентські наукові записки. Серія «Релігієзнавство» , Вип.1. pp. 103-108.

Шепетяк, О. (O. Shepetiak) (2014) ХРИСТОЛОГІЯ КАРЛА РАНЕРА. (Karl Rahner’s Christology). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 178-186.

Шепетяк, О. М. (O. M. Shepetiak) (2014) БОГОСЛОВСЬКІ НОВАТОРСТВА ДРУГОГО ВАТИКАНСЬКОГО СОБОРУ (THEOLOGICAL INNOVATIONS OF THE SECOND VATICAN COUNCIL). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 176-184.

Шеретюк, P. (R. Sheretiuk) (2014) «ЗМАГАННЯ ЗА ДУШІ» ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ЗМІЦНЕННЯ ПОЗИЦІЙ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ (СЕРЕДИНА – ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ.) («Competition for the soul» as a means of strengthening the position of the Russian orthodox church on the right bank Ukraine (mid – late nineteenth century.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 169-180.

Шеретюк, Р. М. (R. M. Sheretiuk) (2014) РЕАЛІЗАЦІЯ ЕТНОКОНФЕСІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОГО УРЯДУ НАПЕРЕДОДНІ «ВОЗЗ’ЄДНАННЯ» ГРЕКО-УНІАТІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ З РОСІЙСЬКОЮ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКВОЮ 1839 Р. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ). (Sales ethnic-religious policy of the Russ ian government before the «reunification» Greek Uniates right-bank of Ukraine Russ ian Orthodox Church 1839 (based State archives Russ ian Federation)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 187-196.

Шеретюк, Р. М. (R. M. Sheretiuk) (2014) ЗАХОДИ УРЯДОВИХ І ЦЕРКОВНИХ СТРУКТУР ЩОДО НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ РЕАКЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ НА ЙОГО «ВОЗЗ’ЄДНАННЯ» З РОСІЙСЬКОЮ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКВОЮ 1839 Р.(MEASURES OF GOVERNMENTAL AND CHURCH STRUCTURES ON NEUTRALIZATION OF REACTION OF POPULATION OF RIGHT-BANK UKRAINE ON HIS «REUNION» WITH RUSSIAN ORTHODOХ CHURCH IN 1839). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.9. pp. 185-198.

Шеретюк, Р. М. (R. M. Sheretiuk) (2016) «Записки Иосифа, митрополита Литовского» (1883 р.) як унікальне джерело з історії скасування Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні («Iosifs notes, metropolitan Litovski» (1883) as unique source from history of abolition of Greko-Uniat Church on right-bank Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (1(13)). pp. 114-124.

Шеретюк, Руслана (Ruslana Sheretiuk) (2018) Діяльність Кароля Гюбеля в контексті мистецьких набутків ордену піарів на Волині (друга половина XVIII ст.) (Activities Karola Gubela in the context of the artistic achievement of the order of piarists in volyn (the second half of the XVIII century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (№2(14)). pp. 136-146. ISSN 2522-9672

Шишкіна, К. (K. Shyshkina) (2014) ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ (The Impact of ICT on spiritual and moral education of students). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 166-168.

Шостак, І. (I. Shostak) (2015) Громадянсько-політична позиція волинського та подільського римо-католицького духовенства у польських повстаннях 1830-31 та 1863 років (The public and political role of the Roman Catholic clergy from Volhyn and Podolia during the Polish rebellions of 1830-31 and 1863). Studia Politologica Ucraino-Polona (Вип.5). pp. 233-239.

Шостак, І. (I. Shostak) (2014) Діяльність Римо-Католицьких благодійних товариств на українських землях у складі Російської імперії на початку ХХ століття. (Activities of the Roman Catholic charities at the Ukrainian lands in the Russ ian empire in the early 20th century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 197-206.

Шостак, І. (I. Shostak) (2013) Освітня діяльність Римо-Католицької Церкви на українських землях у складі Російської імперії у ХІХ столітті: проблеми історіографії (The educational activities of the Roman Catholic Church at the Ukrainian lands in the Russian Empire in the 19th century: problems of historiography). Педагогічний дискурс : зб. наук. праць, Вип.15. pp. 763-767.

Шостак, І. (I. Shostak) (2016) Римо-Католицька Церква на українських землях у складі Російської імперії протягом ХІХ ст.: проблеми історіографії (The Roman Catholic Church on Ukrainian lands at the Russian Empire during the 19th century: the problem of historiography). http://wid.org.pl/?s=MIEJSCE+UKRAIŃSKICH+POLONISTYK+ZAGRANICZNYCH+W+GLOBALNYM+SYSTEMIE+KSZTAŁCENIA+POLONISTYCZNEGO.

Шостак, І. (I. Shostak) (2013) Становище Заславського римо-католицького деканату в ХІХ столітті (The situation of the Zaslavsky Roman-Catholic Deanery in the 19th century). Науково-краєзнавчий збірник «Ізяславщина. Від давнини до сучасності» / за ред. В.Г. Берковського (Вип.1). pp. 105-110.

Шостак, І. В. (I. Shostak) (2014) Становлення адміністративно-територіального устрою РКЦ та ГКЦ на Волині, Київщині, Поділлі на межі XVIII-XIX ст. (Formation of the administrative-territorial division of the Roman Catholic Church and the Greek-Catholic Church in Volhyn, Kyiv, tail on the verge of XVIII-XIX centuries). Університетські студії: актуальні дослідження гуманітарних та суспільствознавчих наук. Збірник наукових праць.. pp. 87-88.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2004) Освітня діяльність римо-католицького духовенства Луцько-Житомирської дієцезії у першій половині ХІХ століття Educational Activities of the Roman-Catholic Clergy of the Lutsk-Zhytomyr Dioceses in the first part of the 19th century. Наукові записки: Історичні науки (Вип. 4). pp. 252-261.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2003) Секуляризація церковних римо-католицьких маєтків на Волині у першій половині ХІХ століття. (The elimination processes the domain of Roman-catholic on Volhyn during the first part of the 19th century.). Ефективність державного управління: Зб. науков. праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А.Чемериса (Вип. 4). pp. 125-132.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2012) ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ СТАТУСУ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ (Legal status of the Roman Catholic Church in the Russian empire in the first half of 19th century). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство", Вип.7. pp. 283-290.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2003) Участь римо-католицького луцько-житомирського духовенства у розвитку початкового шкільництва на Волині в першій половині ХІХ ст. (Participation of the Roman-Catholic lutsk-zhytomyr clergy in the development of the parochial schools on the Volhyn in the first part of the 19th century.). Вісник Нетішинського краєзнавчого музею (2-3). pp. 93-97.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2004) Суспільна діяльність луцько-житомирського римо-католицького єпископа М.Пивницького (Public activity of the lutsko-zhytomyrsky bishop М.Pywnycky). Волинський музей: історія та сучасність. Науковий збірник. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Вип. 3). pp. 386-389.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2013) Особливості розвитку відносин між Російською імперією та Ватиканом протягом першої половини ХІХ століття (RELATIONS BETWEEN THE RUSSIAN EMPIRE AND THE VATICAN DURING THE FIRST HALF OF THE 19th CENTURY). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 202-206.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2007) Роль римо-католицьких духовних семінарій у духовному житті Волині першої половини ХІХ ст. The role of the Roman-Catholic seminaries in spiritual life of Volhyn in the first part of the 19th century. Релігія і церква в історії Волині: Збірник наукових праць / під ред. В.Собчука. pp. 182-189.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2007) Луцько-Житомирська римо-католицька дієцезія у першій половині ХІХ ст.: проблеми історіографії. (The Roman-Catholic Lutsk-Zhytomyr Dioceses in the first part of the 19th century: problems of historiography.). Острозький краєзнавчий збірник (Вип. 2). pp. 58-64.

Штука, С. (S. Shtuka) (2014) КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЙОСИФА СЛІПОГО (1922 – 1945 рр.) (Cultural and educational activities of Yosyf Slipyi (1922 – 1945)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 207-212.

Шульський, М. Г. (M. Shulskyi) (2013) РОЛЬ ДУХОВЕНСТВА У РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ В ГАЛИЧИНІ (Clergy role in the development of cooperation in Galicia). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 291-296.

Щ

Щепанський, В. (V. Sczepans'kyi) (2014) ЕРОС І МАГІЯ РЕНЕСАНСНОЇ КУЛЬТУРИ В РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ РОБОТАХ І. КУЛІАНУ (Eros and Magic of Renaissance culture in religious studies of I. Kuli). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 181-190.

Щепанський, Віталій (Vitalii Shchepanskyi) (2018) Джерела походження ономантичної таблиці з рукопису «таємниці таємниць» ХVI ст. (The origin of onomantic table in the ‘secreta secretorum’ manuscript of XVI century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Релігієзнавство» (№2(14)). pp. 147-153. ISSN 2522-9672

Щепанський, Віталій Вікторович (2015) Рецепція релігійної філософії середньовіччя у "Треносі" М. Смотрицького. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

Щербань, М. (M. Shcherban) (2014) ДЕРЖАВНА КАМПАНІЯ ПО ВИЛУЧЕННЮ ЦЕРКОВНИХ ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНІ В 20 рр. ХХ ст.: СУТЬ, ПРИНЦИПИ, НАСЛІДКИ. (State campaign to seize church property in Ukraine in 1920s: nature, principles, impact). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.10). pp. 213-223.

Ю

Юрченко, В. (V.Yurchenko (2013) ХРИСТИЯНСЬКА ПСИХОЛОГІЯ В КОНТЕКСТІ ХРИСТИЯНСТВА, ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ. (Christian psychology in the context of Christianity, psychology and practice.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 290-297.

Я

Якубович, М. (M. Yakubovych) (2014) Татарское наследие Западной Украины: рукописный Коран 1804 года (Tatarian heritage in Western Ukraine: Qur’an manuscript of 1804). Крымское историческое обозрение (№1). pp. 234-243.

Якубович, М. (M. Yakubovych) (2020) Combating Hate Speech from the Perspective of Islamic Philosophy:Building a Moral Paradigm. Religions-Adyan Journal. pp. 89-97.

Якубович, М. (M. Yakubovych) (2015) Islam in Ukraine. Yearbook of Muslims in Europe, 7. pp. 592-606.

Якубович, М. (M. Yakubovych) (2017) Islam in Ukraine [year 2015]. Yearbook of Muslims in Europe, Volume 8.

Якубович, М. (M. Yakubovych) (2019) Ісламська поміркованість у релігійному житті польських татар (Islamic Moderation in the Religious Life of the Polish Tatars). Rocznik Tatarów Polskich, VI(XX). pp. 25-36.

Якубович, М. (M. Yakubovych) (2016) Кадизаделизм в Крымском ханстве по данным Мухаммада аль-Кафауви (Kadizadelism in the crimean khanate: Muhammad al-Kafawi (d. 1754)). Восток. Афро-азиатские общества: история и современность (№5). pp. 64-71.

Якубович, М. (M. Yakubovych) (2017) Krimtataren am Scheideweg Welche Form wird der Islam auf der besetzten Krim annehmen? Islamische Zeitung.

Якубович, М. (M. Yakubovych) (2016) Traces of Islam in Western Ukraine. The Ukrainian Week (2(96)). pp. 40-42.

Якубович, М. (M. Yakubovych) (2018) Переводы Корана на украинским язык: краткая история (Translations of the Qur’an into Ukrainian language: short history). Rocznik Tatarow Polskich. Seria 2 (V(XIX)). pp. 45-60.

Якубович, М. (M. Yakubovych) (2010) Татарсько-мусульманське населення Південно-Східної Волині XVI-XX століть: історична ретроспектива (Tartarian Muslim population in the south-eastern Volynia: historical retrospection). Наукові записки. Серія "Історичні науки" (Вип. 2). pp. 186-196.

Якубович, М.М. (M. Yakubovych) (2010) Такі ад-Дін ібн Таймійя (1263-1328 рр.) та його концепція виникнення релігії як складова ідеологічних доктрин мусульманського традиціоналізму (Taqi ad-Din ibn Taymiyah (1263 – 1328) and his Conception of the Development of Religion (On the Basis of the Work “A Statement about the Love”)). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 343-356.

Якубович, М.М. (M. Yakubovych) (2011) "PROGNOSTICON" Яна Лятоса 1594 р.: суспільно-політичний контекст. Наукові записки Національного університету "Острозька акадедія": Історичні науки (Вип.18). pp. 165-174.

Якуніна, К. (2009) Релігійність як форма буття релігії. Історія релігії в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”., Вип.1. pp. 268-276.

Якуніна, К. (K. Yakunina ) (2022) Теоретико-методологічні аспекти дослідження релігійної ідентичності у площині соціокультурних викликів. In: Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні: колективна монографія. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, pp. 154-195. ISBN 978-617-8041-12-0

Якуніна, К. (K. Yakunina ) (2014) ВПЛИВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ НА СТАНОВИЩЕ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ У ВОЛИНСЬКІЙ ТА РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ (1944 – 1953 рр.) (Influence of local organs of soviet power is on statute of Christian confessions in Volin and Rivne regions (1944 – 1953). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.11). pp. 191-199.

Якуніна, К. (K. Yakunina ) (2018) Становище і діяльність адвентистів сьомого дня у Волинській та Рівненській областях у 1944-1953 рр. (Candidate of Historical Sciences, Senior Lecturer in the Department of Religious Studies and Theology). Гілея (10). pp. 54-57. ISSN ISSN 2076-1554

Якуніна, К. (K. Yakunina ) (2019) Засади міжцерковних і міжконфесійних відносин у контексті діяльності Руської православної церкви у Волинській та Рівненській областях у 1944-1953 рр. Волинський Благовісник: богословсько-історичний науковий журнал Волинської Православної Богословської Академії Православної Церкви України (№7). pp. 177-187.

Якуніна, К. (K. Yakunina ) (2011) Становище православних громад і духовенства Волинсько-Рівненської єпархії у 1944-1953 рр. (Position of orthodox societies and clergy Volyn'-Rivne dioceses in 1944-1953). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 5). pp. 241-250.

Якуніна, К. (Yakunina K.) (2010) Становище Римо-католицької громади в м. Острога ХХ ст.(Position Ostrog's Catholic societies in XX century). Наукові записки. Серія "Історичні науки" (Вип. 2). pp. 205-210.

Ярош, О. (2014) ХРИСТИЯНСЬКА САКРАЛЬНА МУЗИКА: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ РОЗВИТКУ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 340-343.

This list was generated on Sun Apr 14 14:39:35 2024 EEST.