Антропоноосферизація як збільшення свідомісно-духовних чинників розвитку або ж просвітлення хаосу. (Antroponoospherization – it is the increase of consciousness and spiritual development factors.)

Халецький, О. В. (О. Khaletskyi) (2015) Антропоноосферизація як збільшення свідомісно-духовних чинників розвитку або ж просвітлення хаосу. (Antroponoospherization – it is the increase of consciousness and spiritual development factors.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». (Вип.12). pp. 170-182.

[thumbnail of 17.pdf]
Preview
PDF - Published Version
Download (249kB) | Preview

Abstract

За сучасними науково-філософськими уявленнями (синергетика, квантова гравітація, підтверджена андронним колайдером теорія Великого Об’єднання, так звана «нова історія», соціально-культурна парадигма тощо і узагальню-
ючий їх всіх динамістичний еволюціонізм) світ (субстанція-суб’єкт-процес як творчісна силодія) у своєму розвитку проходить етапи: 1) космогенезу літосфери, 2) біосфери життя. 3)антропоноосфери дієрозуму. На нашу думку,
антропоноосферизація сутнісно тотожна соціально-культурній парадигмі і являє собою збільшення свідомісно-духовних чинників історичного розвитку суспільства як здійснення соціально-культурних проектів. Зростання свідомісно-духовних чинників розвитку суспільства відбувається триєдино: 1) виведення світла духовного з темного потоку історії, тобто розвитку суспільства саме як історіологічно-духовного процесу, 2) в ньому зростання дієусвідомлень в усіх сферах життя і як 3) ідейно-духовне перетворення світу (зростання
розвиткових значень, ідей і вчень аж до віроздійснення малих і великих соціально-культурних проектів, особистісна трансгресія, новоозначення тощо).
Від сер. ХХ ст., з початком НТР, сутність якої у перетворенні науки на безпосередню продуктивну силу, свідомісно-духовні чинники розвитку набувають
вирішального значення, що зумовлює інтелектуалізацію усіх сфер суспільного життя. Глобалізація постає одним із головних засобів збільшення свідомісно-духовних чинників розвитку суспільства як низки здійснюваних соціально-
культурних проектів, що постають через їх релігійно-філософське виведення і обґрунтування. Виникає нова універсалістсько (екуменічно)-динамістично-теономна релігійність, яка є дієусвідомленням переходу до глобально-інформаційного суспільства.
(According to current scientific and philosophical ideas (synergetics, quantum gravity, confirmed androgen theory of Collider of Grand unification, called «New History», socio-cultural paradigm, etc. and synthesis of all universal evolutionism) world (substance – subject – process as creative forceaction) in its development goes
through stages: 1. cosmogenesis of lithosphere, 2. biosphere of life, 3. andronoosphere of valid reason. In our opinion, antroponoospherization essentially identical socio – cultural paradigm, and represents an increase consciousness and spiritual factors of the historical development of society. Growth of consciousness and spiritual
factors of society is triune: 1. the output of spiritual light from the dark stream of history that consistently – progressively – the progressive development of society
as it is historical and spiritual process, 2. in it the growth of consciously act in all areas of life and how, 3. ideological – spiritual transformation of the world (developmental growth ofmeanings, increase of operational projectiveness of ideas until the implementation of small and large socio-cultural projects, personal transgression,
new values, etc.). From the middle of twentieth century, with the beginning of the STR, which is the essence of the transformation of science into a direct productive
force, consciousness and spiritual development factors become critical, which leads intellectualization of all spheres of public life. Globalization presents a major means
of increasing theconsciousnessand spiritual factors in the development of society, the importance of its senses and spiritual factors are increased as the number of social
and cultural projects that arise because of their religious and philosophical inference and justification. There is a new universalistic (ecuminic) – dynamictheonomic
religiousness, which is valid awareness of transition to global – information society.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Динамістичний еволюціонізм, субстанція – суб’єкт – про- цес, творчісна силодія, антропоноосферизація, історично-духовний розвиток, зростання свідомісно-духовних чинників розвитку, процесуально-творчоцен- тричний образ світу, глобалізаційно-інформаційне суспільство, новорелігій- нення, універсалістсько(екуменічно)-динамістично-теономна релігійність (Dynamism, evolution, substance-subject-process, creative foiceaction, antroponoospherization,hislorically – the spiritual development, increasing theconsciousnessand spiritual factors in the development, the global information society, new religious, new universalistic (ecuminic) – dynamic-theonomic religiousness)
Subjects: by fields of science > Philosophy
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 16 Nov 2015 14:37
Last Modified: 16 Nov 2015 14:37
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/3953

Actions (login required)

View Item View Item