Міжкультурна комунікація в есеїстиці Василя Махна (Multicultural Communication in the Vasyl Makhno`s Essays)

Демчук Ольга, Olha Demchuk (2022) Міжкультурна комунікація в есеїстиці Василя Махна (Multicultural Communication in the Vasyl Makhno`s Essays). Нау­кові записки Національного університету «Острозька академія»: серія­ «Філологія» (13(81)). pp. 271-273. ISSN 2519-2558

[thumbnail of 60.pdf] PDF - Published Version
Download (339kB)

Abstract

У статті за допомогою імагологічного методу досліджено явище міжкультурної комунікації в есеїстиці українського письменника Василя Махна, способи її вираження й текстової репрезентації в творах автора. Проблема міжкультурної комунікації
в останні десятиліття набуває актуальності в літературознавчій науковій думці у зв’язку з явищами глобалізації, зокрема й у
контексті імагологічних студій, що зосереджені на протиставленні «свого» й «чужого». У цій науковій розвідці проаналізовано
функціювання моделей міжкультурної комунікації в текстовій репрезентації автора, виділено основні з них, осмислено способи
взаємодій між представниками різних етнічних груп і культурних середовищ під час обміну повідомленнями. У статті також
приділено увагу дослідженню мультикультурного простору пограниччя в есеях Василя Махна, де стираються межі між «своїм»
і «чужим», а відповідно й міжкультурна комунікація виражена яскравіше й концентрованіше. Доведено, що в умовах багатоголосся різних етносів процес комунікації, окрім інтеграції в культури одне одного, може мати ще й деструктивний характер,
підтвердженням чому слугують війни, винищення однієї нації іншою. У статті також досліджено комунікацію письменника як
представника українського етнотипу з гетерообразами та культурами «інших», де обмін повідомленнями має доволі суб’єктивне
авторське сприйняття. У розвідці з’ясовано питання інтертекстуальної міжкультурної комунікації, виникнення стереотипів та
їх руйнації внаслідок взаємодії різних етносів і культурних середовищ. Окрім того, наукова студія зосереджена на авторському
сприйнятті світу крізь проблему міжкультурної комунікації.
(The article deals with the phenomenon of intercultural communication in the essays of Ukrainian writer Vasyl Makhno, ways of
its expression and textual representation in the author`s works with help of imagological method. During last decades the problem of
intercultural communication has become relevant in literary scientific thought in connection with the phenomenon of globalization, in
particular in the context of imagological studies focused on the opposition of «own» and «other». The scientific research analyzes the
functioning of the intercultural communication models in the writer's textual representation, highlights the main ones, investigates the ways
of interaction between representatives of different ethnic groups and cultural backgrounds during the exchange of messages. The article
also focuses on the study of the multicultural space of the borderland in the Vasyl Makhno's essays, where the boundaries between «own»
and «other» are blurred and intercultural communication is more pronounced and concentrated. It has been proved that in the conditions
of polyphony of different ethnic groups, the process of communication, in addition to integration into each other's culture, can also be
destructive, as evidenced by wars and the extermination of one nation to another. The article also examines the writer's communication
as a representative of the Ukrainian ethnotype with heteroimages and cultures of «others», where the exchange of messages has a rather
subjective authorial perception. The investigation also clarified the issues of intertextual intercultural communication, the emergence of
stereotypes and their destruction due to the interaction of different ethnic groups and cultural backgrounds. In addition, the research focuses
on the author's perception of the world through the problem of intercultural communication.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: міжкультурна комунікація, імагологія, «своє/інше», гетерообраз, есеїстика, інтертекст, культура, ­стереотип (intercultural communication, imagology, «own/other», heteroimage, essays, intertext, culture, stereotype)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature
Divisions: Educational and Scientific Institute of Linguistics
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 26 Sep 2022 08:17
Last Modified: 26 Sep 2022 08:17
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8725

Actions (login required)

View Item View Item