Елоквенція концептів чоловік і жінка в газетних заголовках українськомовних видань сучасного десятиліття (The Eloquence of the Concepts Man and Woman in Newspaper Headlines of Ukrainian-Language Publications of the Current Decade)

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2022) Елоквенція концептів чоловік і жінка в газетних заголовках українськомовних видань сучасного десятиліття (The Eloquence of the Concepts Man and Woman in Newspaper Headlines of Ukrainian-Language Publications of the Current Decade). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (16(84)). pp. 33-38.

[thumbnail of 10.pdf] PDF - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (555kB)

Abstract

Традиційно газетні тексти повинні пропагувати грамотність й обізнаність у соціально-політичному житті. Розуміючи
це, автори-журналісти намагаються писати їх літературною мовою, проте бажання привернути увагу до замітки чи статті
експресивним заголовком із не завжди тактовними словами зазвичай бере гору над бажанням пропагувати грамотність. Мета будь-якими засобами увиразнити текст, привернути увагу адресата стає домінантною в процесі креативної мовотворчості
журналістів. Крім того, газетні статті, замітки віддзеркалюють повсякденне життя пересічного читача, навколишню дійсність, економічні, соціокультурні й політичні реалії, навіюють роздуми над ними, що призводить до певних узагальнень та умовиводів щодо репрезентації таких концептів, як чоловік і жінка. Розуміючи те, що варто привабити свою цільову аудиторію, розширити її, автори газетних текстів удаються до елоквенції як ефективного інструменту красномовного впливу на адресата,
змушують його бачити та вміти декодувати влучні й неординарні заголовки, якими рясніють сторінки сучасної українськомовної періодики. У газетному дискурсі сучасних українськомовних видань експліковано специфічну владу говорити, наділену силою щось стверджувати, пропагувати, транслювати стереотипи й заперечувати їх. Однак варто зауважити й таку тенденцію, що сучасні заголовкові комплекси, як першоелементи текстових публікацій, не завжди органічно пов’язані зі змістом статті, а, навпаки,
досить часто є самостійним складником медіарепрезентацій. Основна риса сучасних газетних заголовків – влучний лаконізм
та елоквенція, які сприяють приверненню уваги й запам’ятовуванню. Експресія маркує газетні тексти задля атрактивності, інформативності й впливовості медіапродукту. Отже, сучасні газетні заголовки багатогранно відображають і зміст, і стиль статті, і визначають адресата, і є своєрідним компасом, який орієнтує читача в шаленому потоці інформації, і особливим «лакмусовим папірцем» на рівень сприйняття того чи того концепту.
(Traditionally, newspaper texts should promote literacy and awareness in social and political life. Understanding this, journalistic authors try to write them in a literary language, but the desire to draw attention to a note or article with an expressive title with not always
tactful words usually prevails over the desire to promote literacy. The goal of highlighting the text by any means, attracting the addressee's attention becomes dominant in the process of journalists' creative speech. In addition, newspaper articles and notes reflect the everyday
life of an average reader, the surrounding reality, economic, socio-cultural and political realities, prompt reflection on them, which leads to certain generalizations and conclusions regarding the representation of such concepts as man and woman. Realizing that it is worth
attracting their target audience and expanding it, the authors of newspaper texts resort to eloquence as an effective tool of eloquent influence on the addressee, forcing him to see and be able to decode the apt and extraordinary headlines that abound in the pages of modern
Ukrainian-language periodicals. The newspaper discourse of modern Ukrainian-language publications explicates a specific power to speak, endowed with the power to assert something, promote, broadcast stereotypes and deny them. However, it is worth noting the tendency that modern headline complexes, as the primary elements of text publications, are not always organically connected with the content of the
article, but, on the contrary, quite often are an independent component of media representations. The main feature of modern newspaper headlines is apt brevity and eloquence, which contribute to attracting attention and memorization. Expression marks newspaper texts for the
attractiveness, informativeness and influence of the media product. So, modern newspaper headlines multifacetedly reflect both the content and style of the article, and determine the addressee, and are a kind of compass that orients the reader in a frenzied flow of information, and
a special "litmus test" for the level of perception of this or that concept.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: газетні заголовки, чоловік, жінка, елоквенція, преса (newspaper headlines, man, woman, eloquence, press)
Subjects: by fields of science > General section > Культурологія
Divisions: The College of International Relationship > The Department of Documentation and Information Activities
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 02 Jun 2023 14:13
Last Modified: 02 Jun 2023 14:13
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8846

Actions (login required)

View Item View Item