Items where Subject is "Культурологія"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: - | A | B | D | J | K | M | O | P | S | W | Z | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 185.

-

-, - (2023) Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур (The problem of cultural identity in the situation of contemporary dialogue of cultures). -, Острог.

A

Aliakhnovich, Ina (2018) Art-therapeutic methods of work for students with special needs to the condition study at the Warsaw university through Polish UW project “University for all” as a successful example for Belarusian universities. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 169-173.

B

Bilska, К. (Більська К.) (2013) TOŻSAMOŚC NARODOWA W POLITYCE LTURALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ (Національна ідентичність у культурній політиці Європейського Союзу)(National identity in cultural politics of European Union). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 281-285.

Budzyński, R. (Будзинський Р. ) (2013) MIASTO WIELOKROTNIE KOLONIZOWANE – TALLIN W REPORTAŻACH ESTONSKICH JÓZEFA MACKIEWICZA (Місто багаторазово колонізоване – Таллін в естонських репортажах Юзефа Мацкевича)(The City Of Multiple Colonizations – Tallinn In the Estonian Reportages by Józef Mackiewicz). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 196-206.

D

Dziekański , Р. (Дзєканський П.) (2013) THE REGIONAL IDENTITY OF THE INHABITANTS OF ŚWIЕTOKRZYSKIE IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION (Регіональна ідентичність мешканців Свєнтокшиського воєводства в умовах глобалізації). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 286-299.

J

Jakimowicz, М. (Якімович М.) (2013) KRYZYS TOŻSAMOŚCI NA PRZYKŁADZIE NARRACJI BIOGRAFICZNYCH OSÓB PRZESIEDLONYCH Z GALICJI WSCHODNIEJ NA DOLNY ŚLĄSK (Криза ідентичності на прикладі біографічних оповідей осіб, переселених зі Східної Галичини до Нижньої Сілезії)(Identity crisis on the example of biographical narrative of displaced persons from Eastern Galicia to Lower Silesia). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 23-33.

K

Kancik , Е. (Канцік Е.) (2013) Іdentity creation on the Іnternet, that is, the virtual identity of a modern man (Ідентичність створена в Інтернеті, тобто віртуальна ідентичність сучасної людини). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 177-182.

Kaźmierczak, A. (A. Kazmierczak) (2017) “Нej kolęda, kolęda…” przekształcenia tożsamości kulturoworeligijnej w mieście na przykładzie pastorałki («Гей, Коляда, Коляда…» трансформація культурно-релігійної ідентичності в місті на прикладі пасторалі). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 181-185.

Kaźmierczak , А. (Казьмєрчак А.) (2013) Kim jestem? Próba określenia tożsamość człowieka wsрółczesnego (Хто я? Спроба окреслення ідентичності сучасної людини)(Who am I? An attempt to determinate the modern human identity). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 154-164.

M

Masłoń, K. (К. Маслонь) (2014) Zjawisko kształtowania się tozsamosci na terenach Pogranicza (The phenomenon of formation of identity on the Borderland area) (Феномен формування ідентичності та теренах Прикордоння). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 66-71.

Mościcka, D. (Д. Мосціцька) (2017) Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego w XXI wieku (Challenges and threats to cultural security in the 21st century) (Виклики і загрози культурної безпеки у ХХІ ст.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 138-142.

Moskwa, D. (Москва Д..) (2013) W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ – «RUSSKIJ» CZY «ROSSIJSKIJ NAROD»? ( У пошуку національної ідентичності – «руський» чи «російський народ»?). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 63-78.

O

Olatunji Alabi Oyeshile, Олатуньї Алабі Уйшал (2017) Ethnic Conflict Resolution and Development in Africa: The Ontological, Ethical and Political Imperatives (Вирішення етнічних конфліктів і розвиток в Африці: онтологічні, етичні та політичні імперативи). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 143-152.

Olszanecka , N. (Ольшанецька Н. ) (2013) Swiadomosc narodowa ukrainskich Zydow ( Національна самосвідомість українських євреїв) (National consciousness of Ukrainian Jews). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 385-401.

P

Plińska, W. (Пліньська В.) (2013) RZECZY, MIEJSCA, IDEE – TRANSGRANICZNY RuCH LUDZI I PRZEDMIOTÓW NA POŁUDNIOWYM PODLASIU NA PRZEŁOMIE LAT 80. I 90. XX W. JAKO GENERATOR WIEZI ( Речі, місця, ідеї – транскордонний рух людей )(Plińska W. Things, places, ideas – transborder mobility of persons and things in South Podlasie between 1980s and 1990s as a way of creating social relations) і предметів на Південному Підляшші наприкінці 80 – на початку 90­х років ХХ століття як генератор зв’язків). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 91-114.

S

Solęga, D. (Соленга Д.) (2014) Odrodzenie polskiej kultury na Ukrainie i rola muzyki ludowej w procesach pobudzania swiadomosci etnicznej polakow Ukrainy (ВІДРОДЖЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ І РОЛЬ НАРОДНОЇ МУЗИКИ В ПРОЦЕСАХ ПРОБУДЖЕННЯ ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ПОЛЯКІВ УКРАЇНИ) (Revival of polish culture in Ukraine and the role of folk music in the process of reawakening ethnic identity). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 196-208.

Studenna-Skrukwa , М. (Студенна-Скруква М. ) (2013) Separatyzm Donbasu jako dyskursywny sposob radzenia sobie z peryferyjnoscia (Сепаратизм Донбасу як спосіб поводження із периферійністю) (Separatist tendencies in the Donbas region as a discoursive way of dealing with peripheral status). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 408-416.

Sujkowska-Sobisz, K. (К. Суйковськая-Собиш) (2017) O tożsamości gracza. Możliwości i ograniczenia w kreowaniu jaźni oraz budowaniu relacji społecznych (About Player’s Identity. Opportunities and Limits in the Self (Consciousness) Creation and in Establishment of Social Relationships) (Про ідентичність гравця. Можливості та обмеження у творенні самості та налагодження соціальних відносин). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 191-195.

W

Wasiuta, О. (Васюта О. ) (2013) Ksztaltowanie identyfikacji etniczno- kulturowej i wielokulturowej mniejszosci ukrainskiej w Polsce (Формування етнокультурної та багатокультурної української меншини в Польщі)(Formation of ethno-cultural and multicultural ukrainian minority in Poland). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 290-307.

Z

Zuber, M. (М. Зубер) (2017) Partia Prawo i Sprawiedliwość jako reprezentacja polityczna światopoglądu tradycjonalistycznego we współczesnej Polsce (Партія «Закон і Справедливість» як репрезентація традиціоналістичного політичного світогляду в сучасній Польщі). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 153-160.

І

Іванюк, І. (I. Ivaniuk) (2019) Простір соціального та кайротоп людини у соціально-філософському розрізі (The space of the social and the kyrotype of man in the socio-philosophical context). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 209-221.

Іванюк, Ірина (2018) Топос ідентичності у просторі соціального. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 150-151.

Іщук, Є. (Ischuk J.) (2017) «Своє в чужому, чуже у своєму» або найчастіші граматичні помилки (на матеріалі чеської та української мов) («Native in alien, alien in native», or the often grammatical errors (based on Czech and Ukrainian languages)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 74-76.

А

Абрашкевічус, Г. (Abrashkevichus G. ) (2014) КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА (The cultural identity in the process of development of policultural environment). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 26-33.

Августюк , О. (O. Avgustjyk) (2012) Відображально-виражальна природа та естетична направленість образотворчого мистецтва Волині ХVIIІ – ХХ століть. (Reflective and Expressive nature and aesthetic orientation of fine art of Volyn ХVIIІ - ХХ of centuries.). (Unpublished)

Акименко, О. (Akimenko O.) (2013) ПРОБЛЕМИ КОНСТРУЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ МЕДІА-КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ (Problems of the national identity construction in the modern media space of Ukraine). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 381-385.

Алексійчук, Г. (H. Aleksiychuk) (2015) Способи та форми вираження часу в українській чарівній казці (Methods and Forms of Expression of Time in Ukrainian Fairy Tale). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.16). pp. 294-302.

Б

Бєлікова, С. (Bielikova S. ) (2013) «FAST FOOD» У КОНТЕКСТІ КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (Fast food in the context of cross­cultural identity). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 345-347.

Бєльська, К. (K. Bielska) (2013) Конфлікт ідентичності індивіда в контексті групової ідентичності. (PRZEBRANE I PRZEBRANI ZA SIEBIE. KONFLIKT TOZSAMOSCIJEDNOSTKIW KONTEKSCIE TOZSAMOSCI GRUPOWEJ.) (Dressed up as herself and himself. The individual identity conflict in the context of group identity.). Наукові записки. Серія «Культурологія». (Вип.13). pp. 52-65.

Білоконенко, Д. (D. Bilokonenko) (2012) Ікона і поп-ікона: зміст підміни. (Icons and pop-icons: contents substitution.). (Unpublished)

Білоконенко, Л. (L. Bilokonenko) (2010) Концептуалізація релігійної ідентичності у сучасних іконах модерного стилю. (The Conceptualization of religious identity in contemporary icons of modern style.). Наукові записки. Серія "Культурологія". Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23 - 24 квітня (Вип. 5). pp. 524-529.

Бабюк, Наталія (Nataliia Babiuk) (2018) Параметри антропологізованого простору в повістевій трилогії Ірини Вільде «Метелики на шпильках» (Parameters of the anthropologised space in storytelling of Iryna Vilde “Butterflies on the hairpins”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 66-76.

Баласанян, Ніна (Nina Balasanian) (2018) Капеланське служіння - виховання людини в екстремальних умовах (Chaplain service - education of a person under extreme conditions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (Вип.19). pp. 7-17.

Барандій, А. (Barandiy A.) (2014) ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЕПОХУ СТАНОВЛЕННЯ МОДЕРНУ У ЕВРОПІ, НА ПРИКЛАДІ МИСТЕЦЬКОГО ПРОЦЕСУ НА ГАЛИЧИНІ КІН. XIX - ПОЧ. XX СТ. (WAYS TO PRESERVE NATIONAL IDENTITY IN THE EPOCH OF MODERNITY IN EUROPE, ON THE EXAMPLE OF THE ARTISTIC PROCESS IN GALICIA CON. XIX - BEG. XX CENTURY.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 276-283.

Божко, Наталія (2018) Знаковий код культури як шлях до національної ідентифікації. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 183-186.

Бондарчук, Я. (Bondarchuk Y.) (2013) Актуальність трансгендеру (The relevance of transgender). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 18-24.

Бортнік , Г. (G.Bortnik) (2012) Місце дитини у контексті різдвяно-новорічної обрядовості українців. (Place of child in a context christmas new-year to the rite of Ukrainians.). (Unpublished)

Бортникова, А. (A. Bortnykova) (2013) ФЕНОМЕН "GENIUS LOCI" У ПРИРОДНОМУ Й КУЛЬТУРНОМУ ЛАНДШАФТІ МАЛОЇ БАТЬКІВЩИНИ (Phenomenon "genius loci" in natural and cultural landscape of the small homeland). Наукові записки. Серія "Філософія". (Вип.13). pp. 9-13.

В

Векуа, О. (O. Vekua) (2017) Притягальна сила української національної культури для неетнічних українці (The attractive force of Ukranian national culture to non-ethnic Ukrainian). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 161-164.

Ветвінська, Н. (N. Vetvinska) (2010) Прояви міфологічної свідомості та соціального протесту в Київській Русі на прикладі "Повстання волхвів" у "Повісті минулих літ" (The manifestation of the mythological consciousness and social protest in Kiev Rus in the «Revolt of the magi» from the «Povist’ munylyh lit»). Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 47-55.

Вращук, K. () (2016) Конструювання тілесності. Репрезентація образу жінки в радянських кіноафішах 20 – 30 років 20 століття (Construction of corporeality. Representation of females image in the Soviets movie posters of 20 – 30 years of the twentieth century. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 161-165.

Г

Ганаба, Світлана (Svitlana Hanaba) (2018) Феномен колективної пам’яті як онтологічної засади формування національної ідентичності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 152-154.

Гачко, О. (Hachko О.) (2012) Біблія як література в культурі: перспективи розвитку гендерних досліджень (The Bible as a Literature in Culture: the Perspectives in the Development of Gender Studies). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 177-186.

Гнидка, К. (2014) РЕГІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 334-336.

Годзь, Н. (N. Godz) (2017) Ідентичність та культурні стереотипи під час самозбереження індивіда та держави: поміж минулим та майбутнім (The Identity and cultural stereotypes during the individual and state-preservation: between past and future). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 29-31.

Гордієнко , Д. (Hordienko D. ) (2013) АНТИЧНИЙ СПАДОК ЯК ЧИННИК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНИ (The ancient legacy as a factor of the European identity of Ukraine). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 62-74.

Гощук , О. (Hoschuk O.) (2012) Збереження культурної ідентичності на локальному рівні як реакція на вплив глобалізації. (Saving of the cultural identity on the local level as a reaction on the influence of globalization). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 8). pp. 12-16.

Гузенина, С. (Guzenina S.) (2014) С чего начинается родина: к сущности государственной идеологии (What begins the motherland: to the essence of state ideology). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 189-195.

Гуль , М. (M. Gul) (2012) Феномен пограниччя: соціокультурний аспект. (Phenomenon of Pogranichchya: sociocultural aspect.). (Unpublished)

Д

Демиденко, Олександр (Oleksandr Demydenko) (2018) Громадянська ідентичність українського студентства в контексті його участі в міграційних процесах (The civil identity of Ukrainian students in the context of their involvement in migration processes). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип 19). pp. 18-24.

Демковіч-Добжанська, К. (Demkowicz-Dobrzanska K.) (2014) СТРОШЕК, БРУНО - ПЕКЛО ВИГНАННЯ. (STRQSZEK, BRUNO - THE HELL OF EXILE.) (STROSZEK, BRUNO - PIEKLQ WYGNANIA.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 150-162.

Джафарова, С. (Dzhafarova S.) (2013) ІВАН ФРАНКО ТА УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ХІХ СТОЛІТТЯ (Ivan Franko and Ukrainian culture of the ХІХ century ). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 399-401.

Дротенко, Валентина (2018) Проблема ідентичності в культурі постмодерну. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 146-149.

Дубляниця , І. (I. Dublyanytsya) (2012) Особливості формування філософської культури в українському вільному університеті. (Forming peculiarities of philosophical culture in the Ukrainian free university.). (Unpublished)

Дуда, Н. (Duda N.) (2014) КРИЗА ІДЕНТИЧНОСТІ В ПОБУТОВІЙ КУЛЬТУРІ СУЧАСНИХ УКАЇНЦІВ. (Іdentify crisis in modern ijkrainians everyday culture.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 217-221.

Дудченко, В. (Dudchenko V.) (2013) ВИЗНАЧАЛЬНА РОЛЬ ДУХОВНОСТІ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ ІДЕНТИЧНІСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (Qualificatory role of spirituality is in cultura identity of Ukrainian society). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 386-388.

З

Забратанська , К. (Zabratańska K. ) (2013) POJУCIE RÓWNOŚCI W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ PARTYCYPACJI KOBIET W POLSCE (Поняття рівності в контексті суспільної участі жінок у Польщі)(Gender equality in the context of women’s public participation in Poland ). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 124-136.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2013) ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИБІР УКРАЇНИ ЯК ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ (The civilization choice of Ukraine as problem of cultural interaction). Наукові записки. Серія "Філософія ". (Вип.12). pp. 166-175.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2013) КУЛЬТУРОЛОГІЯ І ПРИНЦИП ДОПОВНЮВАНОСТІ. (Culturology and the Principle of Complementarity). Наукові записки. Серія "Філософія". . pp. 177-181.

Зайцев, М. О. (2008) Питання етнічної самосвідомості у працях острозьких книжників. Наукові записки. Серія "Філософія". Матеріали конференції "Віра і розум в історії слов'янської філософії (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького)", Вип.4. pp. 65-71.

Закревський, В. (2012) Культурологи Острожчини в енциклопедичному довіднику Б. Й. Столярчука "Митці Рівненщини" (2011). Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 387-388.

Замікула, Ганна (Hanna. Zamikula) (2018) Проблема адаптації й ідентифікації турецької діаспори в Європі (The problem of adaptation and identification of the Turkish diaspora in Europe). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 77-82.

Запорожець, М. (M. Zaporozhets) (2017) Демографічні та міграційні процеси в культурологічному зрізі (The Demographic and Migration Processes: the Perspective from Cultural Studies). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 32-34.

К

Казьмєрчак, Аґнешка (Agnieszka Kazmierczak) and Бень, Домінік (Dominik Bien ) (2018) Теологія в теорії визволення (Theology in the theory of emancipation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 113-122.

Карповець, М. (2008) Місто в просторі і простір в місті. Наукові записки. Серія “Культурологія”, Вип.3. pp. 62-66.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2017) Перформативна природа соціальної реальності. Гуманітарний часопис (№3 (4)). pp. 50-61.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2019) Перформативність як умова гетерогенності суспільства: культурно-антропологічний аспект (Performativity as a condition for heterogeneity of society: a cultural and anthropological aspect). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 134-156.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2016) Філософське осмислення шуму в культурі (The Philosohpical Understanding of Noise in Culture). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Вип.15. pp. 119-127. ISSN 2308-4855 (Print); 2308-4863 (Online)

Карповець, М. (M. Karpovets) (2012) МІСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ВІДКРИТИЙ ПРОЕКТ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ (The urban identity as an open project of human existence). Гуманітарний часопис Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського (2(31)). pp. 20-28.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2012) Проблема міської ідентичності у філософській антропології (THE PROBLEM OF URBAN IDENTITY IN PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY). Гілея: науковий вісник (64(9)). pp. 278-284.

Квасюк, Л.В. (2008) Архетип Церкви-Матері в міфологічних побудовах Мелентія Смотрицького. Наукові записки. Серія "Філософія". Матеріали конференції "Віра і розум в історії слов'янської філософії (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького)", Вип.4. pp. 55-64.

Коваленко , Л. (L. Kovalenko) (2012) Співвіднесення кітчевого та високого у мистецтві плакату (The combination of kitsch and sublime in art of poster.). (Unpublished)

Козачинська, Вікторія (Viktoriia Kozachynska) (2018) Ідентичність: подолання VS віднайдення. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 158-160.

Колодко, А. (A. Kolodko) (2015) Рок­-музика як форма молодіжної субкультури (Rock Music as Form of Youth Subculture). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.16). pp. 227-236.

Кондратьєва, А.Є. (2009) Українсько-американський культурний контекст: образ демонічного у творах В. Шевчука та Дж. Апдайка. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 73-77.

Кондратьєва, А.Є. (A. Kondrateva) (2010) Україно-американський контекст: фольклорний та урбаністичний типи магічного реалізму. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 56-58.

Коновалова, В. (Konovalova V. ) (2013) ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ «СКОНСТРУЙОВАНОЇ ЛЮДИНИ» (The problems of identity of «designed human»). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 252-258.

Коновалова, В. (V. Konovalova) (2012) Культурні аспекти сучасних біотехнологій. (Cultural aspects of modern biotechnology.). (Unpublished)

Копилова, Н. (Kopylova N.) (2014) МІФОЛОГЕМА АНДРОГІННОСТІ: ВІД АРХАЇЧНОЇ ТРАДИЦІЇ ДО ПОСТГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (The mythologem of androgyny: from archaic tradition to postgender identity). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 34-46.

Костенко, Ганна (2018) Ідентичність колонізованого: визнати не можна заперечити. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип 19). pp. 174-178.

Кравченко, Тетяна (T. Kravchenko) (2018) Громадянська ідентичність як компонент полікультурного виховання в закладах вищої освіти Великої Британії (Civil identity as the policultural education component in the higher education of Great Britain). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 58-65.

Кузьменко, О. (O. Kuzmenko) (2012) Кіно як інструмент формування національної ідентичності. Український контекст (Cinema as a tool of national identity formation. Ukrainian context ). KULTURY WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE – OBLICZA I DIALOG, 2. pp. 66-75.

Кузьменко, О. (O. Kuzmenko) (2012) Чи нові медіа впливають на ідентичність національних меншин? Українсько-польський контекст (Does new media affect the identity of national minorities? Ukrainian-Polish Context). Український Альманах. pp. 101-106.

Кузьменко, О. (O. Kuzmenko) (2011) Mniejszości narodowe i tożsamość w czasach kultury informacyjnej (kontekst polsko-ukraiński) (The national and cultural identity in the era of information (context of the Polish-Ukrainian). Mniejszości narodowe i etniczne i językowe w Unii Europejskiej. (Submitted)

Кузьменко, О. (O. Kuzmenko) (2011) Сучасні мас-медіа: до питання про музику (Modern mass media: the question of music). Матеріали ІІ Інтернет-конференції «Інформаційне суспільство і нові виміри культури». (Unpublished)

Кузьменко, О. (O. Kuzmenko) (2012) Національна ідентичність та її межі:до питання формування образу «іншого» (National identity and its borders: the question of forming an image of "Other"). Наукові записки. Серія «Культурологія», Вип.9. pp. 93-99.

Кузьменко, О. (O. Kuzmenko) (2013) ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ І НОВІ ВИМІРИ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ В ІНТЕРНЕТІ. (Virtual reality and new dimensions of mass culture in the Internet.). Наукові записки. Серія «Культурологія» (Вип.13). pp. 126-135.

Курчак, О. (O. Kurchak) (2012) Страх як найперша характеристика людини. (Fear as the first human characteristic.). (Unpublished)

Кучер, Т. (T. Kucher) (2010) Молодіжна культура та проблеми ідентичності. (The youth culture and problem of identity.). Наукові записки. Серія "Культурологія". Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23 - 24 квітня (Вип. 5). pp. 56-60.

Кушнірук , І. (I. Kushniruk. ) (2012) Особливості випікання та символіка короваю. (Features and Symbols baking loaf.). (Unpublished)

Л

Лінник, Юрій (Yuriy Linnik) (2018) Формування української ідентичності - виклики часу (The formation of Ukrainian identity - challenges of the time). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 3-6.

Лазурко, Л. (Lazurko L.) (2014) Масові святкування у Галичині кінця ХІХ ст. та українська національна ідентичність (Mass celebrations in Galicia at the end of the nineteenth century and national identity of Ukrainians). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 209-220.

Лизанчук, В. (V. Lyzanchuk) (2017) Культурно-національна ідентичність українців у концепції Івана Франка (The cultural and national identity of Ukrainians in the conception of Ivan Fran). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 121-127.

Лосінець , І. (I. Losinets) (2012) Особливості тілесного канону епохи Середньовіччя (Features solid canon of the Middle Ages). (Unpublished)

Лушпай, Т.М. (2009) Акультурація білінгвів як головний чинник формування особливих рис їх свідомості. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 108-112.

М

Магазинщикова, І. and Шлемкевич, С. (2014) ТВОРЧО-ПОШУКОВА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ВИМОГА ЧАСУ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 326-327.

Манячук, Ю.В. (Yu. Maniachuk) (2010) Категорія ввічливості в аспекті міжкультурної комунікації (на прикладі англійських та українських культур). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 79-80.

Марченко, Андрій (A. Marchenko) (2018) Трансформації японської національної ідентичності в добу глобалізації (Transformations of the Japanese national identity in the epoch of globalization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип 19). pp. 52-57.

Марченко, Б. (Marchenko B.) (2016) Гендер як архетип (Representation archetypes animus and anima in world religions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 154-160.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2022) Елоквенція концептів чоловік і жінка в газетних заголовках українськомовних видань сучасного десятиліття (The Eloquence of the Concepts Man and Woman in Newspaper Headlines of Ukrainian-Language Publications of the Current Decade). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (16(84)). pp. 33-38.

Мацічкова, Ольга (Olga Matchechkova) (2018) Чи є Галичина частиною Центральної Європи? Галицька ідентичність між Заходом і Сходом (Is Galicia a part of Central Europe? Galician identity between the West and the East). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 25-33.

Мельников, А. (2014) КОНЦЕПЦИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ В СОЦИОЛОГИИ Э. ГИДДЕНСА. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 320-322.

Месхидзе, Дж. (Meskhidze G.) (2013) ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ СПОРТА И ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ БАСКОВ (The tradional sports and ethnic identity of Basques). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 379-380.

Месхидзе, Джульетта (2018) О патрональном празднике Г. Оион и культурной ассоциации Ируле. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 165-168.

Метельова , Т. (Meteliova T.) (2013) ПОЛІВАЛЕНТНІСТЬ САМОІДЕНТИФІКАЦІЙ У ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (The multivalency of self-identifications in the age of globalization). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизон­ті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 12-26.

Мисько, Я. (2014) ОБРАЗНО-ПЛАСТИЧНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАДИЦІЇ У ТВОРЧОСТІ ЕММАНУЇЛА МИСЬКА НА ПРИКЛАДІ СЕРІЙ СКУЛЬПТУРНИХ ПОРТРЕТІВ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 347-348.

Мосціцька, Д. (D. Moscicka) (2015) Мультикультурна освіта – приклади заходів, здійснених у регіоні Вармії та Мазури (Education of multiculturalism – examples of actions undertaken in Warmia and Mazury). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.16). pp. 269-278.

Мосьціцька, Д. (Moscicka D.) (2014) ПОЛЬСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОЗАЇКА. (POLSKA MOZAIKA NARODOWOSCIOWA.) (THE MIXTURE OF NATIONALITIES IN POLAND.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 198-209.

Мочкодан, М. (2014) МОТИВЫ РЕЛИГИОЗНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ ЖАНРА ФЭНТЕЗИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 328-330.

Н

Надюкова, О. (2008) Феномен страху в японській культурі на прикладі сучасного кіно. Наукові записки. Серія “Культурологія”, Вип.3. pp. 57-61.

Налісніковська, Т. ( Т. Nalisnikovska ) (2012) Філософсько-психологічні фактори впливу на формування природи гумору (Philosophy psychological  factors influence the formation of the nature of humor.). (Unpublished)

Наумець, І. (2009) Культурний архетип як психокультурна складова менталітету та базовий елемент культурного коду. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 109-119.

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Культурологія, Вип.3 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Недільська, Аліна (Alina Nedilska) (2018) Роль міфу у формуванні культурної ідентичності західноафриканських національних та етнічних меншин (The myth in the cultural identity formation of the Western African national and ethnical minorities). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (Вип.19). pp. 107-112.

Нестеренко , В. (V. Nesterenko) and Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2012) Культурний центр у системі культури: до методології дослідження (The cultural center in system culture: the methodology of investigation). Наукові записки. Серія "Культурологія", Вип.10. pp. 205-218.

Нечипорук, Т. (2009) Використання архетипів в сучасній телевізійній рекламі. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 120-127.

О

Овчаренко, Наталія (Nataliia Ovcharenko ) (2018) Міф як елемент культурної традиції (Myth as an element of cultural tradition). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 101-106.

Олещенко , М. (Oleshchenko M. ) (2013) ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ДОБУ СИМУЛЯКРІВ (Problem of cultural identity of person in the time of simulacra). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 146-153.

Охріменко, Г. В. (H. Okhrimenko) (2022) Аналітична культура та якість інформації у діяльності менеджера інформаційно-комунікативної сфери в Україні: проєктний підхід (Analytical culture and quality of information in the activities of the manager of the information and communication sphere in Ukraine a project approach). Агора. Журнал соціальних наук (1). pp. 61-71.

П

Пірен, М. (M. Piren) (2017) Cучасна українська політико-владна еліта і проблеми національної самоідентифікації (He modern Ukrainian political and power elite and the problem of national self-identificat). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 16-20.

Павлік, К. (K. Pawlik) (2015) Не робіть мені розтин серця після смерті (Do not dissect my heart after i die). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.16). pp. 199-216.

Пастушок, Є.О. (Ye. Pastushok) (2010) Культурні коди Еросу і Танатосу як репрезентанти свідомості сучасного соціуму (за драмою М. Метерлінка "Там всередині"). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 101-103.

Пастушок, Є.О. (Ye. Pastushok) (2011) Культурні коди в американській літературній комунікації (за творами Дж. Апдайка, Х.-Л. Борхеса та П. Коельо). Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 155-156.

Пенкаля , Т.(T. Pekala) (2013) SAVING MODERNITY. AN AESTHETIC DISCOURSE (Рятування модерності. Естетичний дискурс). Наукові записки. Серія "Філософія" (Вип.13). pp. 3-8.

Петренко-Лисак, Алла (2018) «Урбанавти» й «урбаноїди»: два типи міської ідентичності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Культурологія" (Вип.19). p. 164.

Петрушкевич, М. (2008) Проблема мудрості у системі "Схід-Захід". Наукові записки. Серія “Культурологія”, Вип.3. pp. 34-38.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2009) Карнавально-сміхові елементи середньовічної культури. Наукові записки. Серія “Філософія”, Вип.5. pp. 182-188.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2019) Актуалізація ідей Торонтської школи у дослідженні релігійної комунікації (Actualization of the ideas of the Toronto School in the study of religious communication). Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. Вип.1-2 (167-168). pp. 159-173.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2012) Тлумачення поняття "комунікація" у вітчизняних дисертаційних дослідженнях. (Interpretation of the term "communication" in domestic dissertations). Наукові записки. Серія "Філософія " (Вип.11). pp. 277-286.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2019) Методологічні виклики у дослідженні масової релігійної комунікації (Methodological challenges in the study of mass religious communication). Гілея: науковий вісник. Ч. 2. Філософські науки (143(4)). pp. 119-123.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2019) Сучасна людина в комунікативному полі культури (Modern man in the communicative field of culture). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 67-85.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2018) Конструювання релігійного дискурсу за допомогою мас-медіа (Сonstructing religious discourse with the help of mass media). Вісник Черкаського університету. Серія: філософія. Науковий журнал (2). pp. 53-59.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2019) Релігійний контент у нових медіа: український сегмент (Religious content in new media: ukrainian segment). Гілея: науковий вісник. Ч. 2. Філософські науки (141(2)). pp. 107-110.

Попов, В. (V. Popov) and Попова, О. (O. Popova) (2019) Соціально-колективні та індивідуальні виміри поняття «світогляд» (Social-collective and individual dimensions of the concept of «worldview-as-map»). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 117-133.

Прокопюк, М. (M.Prokopiuk) (2012) Феномен тілесності в умовах сучасної культури (The phenomenon of physicality in modern culture.). (Unpublished)

Пшикленк, Й. (J. Przyklenk) (2017) Від ідентичності до різниці – уваги про поняття ідентичності в найновшій історії польської мови (Od identyczności do różnicy – uwagi o pojęciu tożsamości w najnowszej historii polszczyzny) (From Identity to the Difference. Some Remarks on the Concept of Identity in the Newest History of the Polish Language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 61-70.

Р

Радзік, Р. (R. Ryszard) (2015) Соціальні контексти православ’я (Social Contexts of Russian Orthodoxy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.16). pp. 104-120.

Радзік, Ришард (Ryszard Radzik) (2018) Польська інтелігенція - ідентичність, заснована на традиції (Polish intelligentsia - identity founded on tradition). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 83-100.

Радзік , Р. ( (Radzik R.) (2013) УКРАЇНЦІ СЕРЕД НАЦІЙ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ЧИННИКИ НАЦІЄТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ)(Ukrainians among the nations of East-Central Europe (factors of nation-building processes)). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 232-256.

Радзик, Р. (R. Radzik) (2017) Между Россией и Польшей: историческо-культурные предпосылки формирования обществ Центральной и Восточной Европы (Between Russia and Poland: cultural and historical conditions of the development of Central and Eastern European societies). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 128-137.

С

Сандрович, Т. (T. Sandrovych) (2017) Національна та інтернаціональна ідея в літературі (на матеріалі статей Б. Грінченка) (The national and international idea in literature (example, B. Hrinchenko’s articles)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 35-38.

Свириденко, О. (O. Sviridenko) (2017) Українська національна ідентичність та її характеристика в епістолярній спадщині О. Стороженка (The Ukrainian national identity and its characteristics in epistolary heritage of O. Storozhenka). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 89-91.

Свириденко, Оксана (2018) Питання української ідентичності в листі-протесті П. Куліша «Лист русинів до автора брошури "Un people europeen de quinze miuuions oubuie devant u histoir"». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 187-190.

Семенишин, О.М. (2009) Національно-культурні та соціопрагматичні аспекти компліментарних висловлювань в англійській та французькій мовах. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 219-223.

Семенова, Д. (Semenova D.) (2013) НАЦІОНАЛЬНЕ У СТРУКТУРІ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКИХ ПРИГОДНИЦЬКИХ РОМАНАХ СЕРЕДИНИ ХХ СТ. (National in the identity structure in Ukrainian adventure novels of middle ХХth c.). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 429-431.

Скрицька, Н. (Skrycka N.) (2013) КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У КОНТЕКСТІ САМОВИЗНАЧЕННЯ (Cultural Identity in Terms of Self Identity ). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 348-352.

Скуба, В. (2009) Використання теорії архетипів для створення успішного рекламного повідомлення. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 183-191.

Слободян, В. (Slobodyan V. ) (2013) ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ В ІНТЕРНЕТІ (The specific of the communication in Internet). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 259-266.

Стратонова, Н. (N. Stratonova) (2019) Морально-етичні проблеми трансгуманізму (Moral and ethical problems of transhumanism). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 103-116.

Студницька, М. (M. Studnycka) (2017) Дискурс національної ідентичності в церковному мистецтві галичини другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. (Discourse of national identity in ecclesiastical art of Galicia of the second part of the 19th – the first third of the 20th century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 44-47.

Т

Тìменик, З. (Tìmenyk Z.) (2013) ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І СПРИЙНЯТТЯ БОГА В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ РЕЛІГІЇ (ЗІ СПАДЩИНИ С. ҐОҐОЦЬКОГО, О. КОЗЛОВА, П. ЛІНИЦЬКОГО, МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА (ОГІЄНКА)(Z. The Processes of Identification and Reception of God in Ukrainian Philosophy of Religion (From S. Gogotsky’s, O. Koslov’s, P. Linytsky’s and Metropolitan Ilarion’s (Ohijenko)). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 365-368.

Тимощук, Ю. (Tymoshchuk Y.) (2013) Образ чоловіка у масовій культурі (Іmages of men in popular culture). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 94-101.

Ткаченко, Галина (2018) Концепція політичної еліти В. Липинського як чинник національно-державної ідентичності України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 179-182.

Тур, М. (Tur M. ) (2013) КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ВИРІ СУПЕРЕЧЛИВИХ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТУ (Cultural identity in a whirlwind of contradictory processes of globalization). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 309-313.

У

Ущаповська, К. (Ushchapovska K. ) (2013) МОРАЛЬНА ДЕГРАДАЦІЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ (Moral degradation of the youth of today ). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 137-144.

Ф

Філіма, Христина (2018) Проблеми національної ідентичності в письменницькій мемуаристиці XIX ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 161-163.

Филипьева, Ю. (2014) МАТЕРИАЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР СОЗДАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ: НОМАДИЧНОСТЬ ПРЕДМЕТОВ ТЕКУЩЕЙ СОВРЕМЕННОСТИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 303-305.

Х

Хадась, М. (M. Chadas) (2015) Taize jako przyklad dialogu kultur we wspolczesnym swiecie.Wplyw programu na zycie mlodziezy (Taize as an Example of Cultural Dialogue in a ContemPorary World. Influence of the Programme on the Life of Youth). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.16). pp. 244-251.

Ц

Цимбал, Тетяна (Tetiana Tsymbal) (2022) "Герої без подвигів": типологія героїзму часів пандемії. In: Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні: колективна монографія. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, pp. 66-102. ISBN 978-617-8041-12-0

Цимбалюк, Д. (D. Tsymbalyuk) (2017) Небажання самоідентифікації з назвою «переміщені» і питання представництв (Reluctance of self-identification with the name ‘displaced’ and the question of agency). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 9-12.

Ш

Шевчук, Дмитро (Відповідальний за випуск) (2024) Круглий стіл "Міжкультурна комунікація в часи плинної модерності". Програма. Видавництво Національного університету «Острозька академія».

Шевчук, О. (Shevchuk О.) (2014) ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ПОСТМОДЕРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 355-356.

Шевчук, О. (Shevchuk О.) (2013) КУЛЬТУРА І ТОПОГРАФІЯ: ТЕРИТОРІЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (Culture and topography: the territory as a factor of cultural identity). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 267-273.

Шевчук, О. (О. Shevchuk) (2013) КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН ЛЮДИНИ ПОГРАНИЧЧЯ. (The cultural phenomenon of human Borderland.). Наукові записки. Серія «Культурологія» (Вип.13). pp. 66-72.

Шевчук, Олександр (2018) Полювання на Чужого: значення Чужості у формуванні ідентичність і вплив на культуру. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 155-157.

Шистеров, Ігор (Ihor Shysterov) (2018) «Своє та чуже» в лінгвістичній термінології слов’ян на позначення частин мови («Own and common» in linguistic terminology for the name of parts of speech in the Slavic languages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 123-128.

Шитова, О. (O. Shytova) (2017) Ідентичність чужого і «чужі» ідентичності в Європі (The identity of Alien and “alien” identities in Europe). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 21-24.

Шляхова, О. (O. Shliakhova) (2019) Як треба бути, щоб бути людиною міста/села в глобалізаційних умовах сучасності? (What should it be like to be a city / village man in today's globalized environment?). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 184-20.

Шостак, Оксана (Shostak О.) (2018) Гендерна ідентичність корінних жителів Північної Америки (The gender identity of the native habitants of Northern America). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 34-51.

Штефан, Іжак (Stefan Izak) (2018) Зображення Росії в словацькій прокремлівській пропаганді (Image of Russia in Slovak prokremlin propaganda). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.19). pp. 129-145.

Щ

Щеглова, Н. (2008) Витоки кіберпанку в сучасній культурі. Наукові записки. Серія “Культурологія”, Вип.3. pp. 67-70.

Щепанік, П. ( P. Szczepanik) (2014) ІДЕНТИЧНІСТЬ ВИГНАНИХ І ПІСЛЯВОЄННА ДОЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИХ НІМЦІВ. (THE IDENTITY OF BANISHED MAN AND THE AFTER-WAR DESTINY OF DISPLACED GERMANS). (TOZSAMOSC WYPFVDZONEGO A POWOJENNE LOSY WYSIEDLONYCH NIEMCOW.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 107-114.

Я

Якімовіч, М. (Jakimowicz M.) (2014) ПРОСТІР ЗАНЕДБАНИХ КОСТЕЛІВ ЯК НОСІЙ ПАМ'ЯТІ ЛОКАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ. (Abandoned churches as a media memory of local community.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 57-68.

Яковлева, Е. (E. Yakovleva) (2015) И это все о ней… (It’s All About Her...). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 194-204.

Якубович, М. (M. Yakubovych) and Щепанський, В. (V. Sczepans'kyi) (2012) ПЕРЕДМОВА ДО "ПЕРЕСТОРОГИ" ЯНА ЛЯТОСА 1599 РОКУ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ РЕНЕСАНСНОЇ ФІЛОСОФІЇ В ОСТРОЗЬКІЙ АКАДЕМІЇ. (Introduction to "Caution" of Jan Lyatos as the source to study renaissance philosophy in Ostroh Academy). Наукові записки. Серія "Філософія " (Вип.11). pp. 330-338.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2020) Фольклорні інтенції вибраної лірики Івана Франка. «Поезії дивнії чари». Франкознавчі та інші студії. Збірник наукових праць. pp. 66-74.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Мовностилістична канва художньої прози Олени Пчілки (The Linguistic Stylistic outline of the Prose of Olena Pchilka). Волинь філологічна: текст і контекст (Вип.28). pp. 46-52.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Людина як центр етнічного буттєвого простору (крізь призму роману П. Куліша «Чорна рада») (Man as the center of ethnic existence space (through the prism of P. Kulish's novel "The Black Council")). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 157-183.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Національно-концептний простір у романі П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?: паралельне прочитання (топос «Дім») (National conceptual space of Panas Myrnyes novel Does anox bellow when it has fodder?: parallel perusal (topos “Home”)). STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA, Z.VІІ. pp. 175-185.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Відображення архетипу Мудрого Старого у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (Reflection of the archetype of the Wise Old Man in the novel of Panas Myrnyi «Khiba revutʹ voly, yak yasla povni?»). Матеріали Міжнародної конференції «Фольклор – стратегічний ресурс нації»: Дванадцяті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській. pp. 105-109.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Море як Поле: архетипні топоси буття у повісті Е. Хемінгуея “Старий і море” (Sea as Field: archetypal existential topoi in E. Hemingway’s short novel “The Old Man and the Sea”). Наукові записки БДПУ. Серія «Філологічні науки» (Вип.19). pp. 165-174.

Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) (2012) Висвітлення фольклорно-етнографічного матеріалу на сторінках журналу “Кіевская Старина” (рік 1882) (The interpretation of folkloristic and ethnographic material on the pages of journal “Kievskaya Staryna” (year 1882)). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 8). pp. 81-92.

Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) (2012) Митці малої Вітчизни: співвідношення традиційного та новаторського у творчості художниці з м. НетішинА Світлани Лелях (The artists from little Motherland: the correlation between traditional and modern in creative work of artist from Netishyn Svitlana Lelyak). Наукові записки. Серія: «Культурологія», Вип. 7. pp. 438-452.

Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) (2012) Фольклорна стилізація в українській прозі першої половини ХІХ століття як засіб для вираження етнічної ідентичності (Folklore stylization in Ukrainian prose of the first half of the nineteenth century as way of manifestation of ethnic identity). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 9). pp. 126-134.

Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) (2010) Вивчення фольклору як спосіб усвідомлення культурної ідентичності: творчі стосінки П. Куліша з українськими фольклористами першої половини - середини XIX ст. (The investigation of folklore as factor of recognition of cultural identity: relations of P. Kulish with Ukrainianfolklorists of XIX century.). Наукові записки. Серія "Культурологія". Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23 - 24 квітня (Вип. 5). pp. 627-644.

This list was generated on Sun Jun 23 03:49:15 2024 EEST.