Острозький годонімікон XVI–XVII сторіч (Ostroh street names of XVI–XVII centuries)

Максимчук, В. В. (V. Maksymchuk) (2023) Острозький годонімікон XVI–XVII сторіч (Ostroh street names of XVI–XVII centuries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 292-298.

[thumbnail of 63.pdf] PDF - Published Version
Download (506kB)

Abstract

У статті проаналізовано назви вулиць Острога XVI–XVII ст., зафіксовані в історичних джерелах, опублікованих старо
українською та середньопольською мовами. Годоніми схарактеризовано в контексті денотатно-номінативної класифікації.
З’ясовано, що формування годонімікону Острога розпочинається наприкінці XVI ст., а перші згадки про назви вулиць засвідчено
в Первинному поборовому реєстрі Острозької волості та Здовбицького двору 1576 р. Виокремлено й описано два типи вуличних
назв: годоніми-орієнтири, які допомагали людині орієнтуватися на місцевості, та власне годоніми, що чітко називали вулицю.
Окремо проаналізовано назви вулиць, які складаються з власної назви, доповненої вказівкою на зовнішній об’єкт. Визначено, що
для середньовічного Острога об’єктами-орієнтирами були князівський замок, міська огорожа (палісад), Луцька і Татарська вежі,
став, річка, млини тощо.
З’ясовано, що власне годоніми найчастіше мотивовані назвами етносів (жиди, турки, татари) або видом діяльности
людей (шевці, колісники, гарбарі), які проживали на острозьких вулицях, а також найменуваннями міст (Луцьк, Рівне, Звягель,
Кам’янець), у бік яких вела вулиця. Поодинокі годоніми пов’язані з особливостями рельєфу, місцем чи порядком розташування
і в історичних документах мають різні варіанти назв, що засвідчує їх некодифікованість і нестабільність. Зафіксовано при
клади перейменування окремих вулиць наприкінці XVI ст. і формування поширених у сучасному онімному просторі меморіальних
годонімів. Підтверджено, що годонімікон XVI–XVII ст. віддзеркалює ключові відомості з історії розвитку Острога, заселення
передмість і соціальної стратифікації міста. (The article analyzes Ostroh street names of the XVI–XVII centuries, recorded in historical sources published in the Old Ukrainian
and Middle Polish languages. Hodonyms are characterized in the context of denotative-nominative classification. It was found out that the
formation of Ostroh hodonymicon began at the end of the XVI century, and the first mentions of street names were recorded in the Primary
Tribute Register of Ostroh Volost and Zdovbytsky Dvir in 1576. Two types of street names were distinguished and described: hodonymslandmarks
that
helped
people
to
orientate
them
locality,
and
really
hodonyms
that
clearly
named
the
street.
The
names
of
streets,
which

consist
of
their
own
name
supplemented
by
an
indication
of
an
external
object,
were
analyzed
separately.
It
has
been
determined
that
for

medieval
Ostroh landmark objects were the princely castle, city fence (palisade), Lutsk and Tatar towers, pond, river, mills, etc.
It
was
found
that
really
hodonyms
are
most
often
motivated
by
the
names
of
ethnic
groups
(Jews,
Turks,
Tatars)
or
the
type
of
people’s

activity
(shoemakers,
wheelwrights,
tanners)
who
lived
on
the
streets
of
Ostroh,
as
well
as
by
the
names
of
cities
(Lutsk,
Rivne,
Zviahel,

Kamianets),
in
the
direction
which
were
led
by
the
street.
Single
hodonyms
are
associated
with
features
of
the
terrain,
place
or
order
of

location
and
in
historical
documents
they
have
different
names,
which
prove
their
non-codification
and
instability.
Examples
of
the
renaming

of
some
streets
at
the
end
of
the
XVI
century
have
been
recorded
and
the
formation
of
memorial
hodonyms
common
in
the
modern
onymic

space
has
been
fixed.
It
has
been
confirmed
that
the
hodonymicon
of
the
XVI–XVII
centuries
reflects
key
information
from
the
history
of
Ostroh development, settlement of suburbs and social stratification of the city.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: власна назва, годонім, мотиваційна база, історичні джерела, Острог (proper name, hodonym, motivational base, historical sources, Ostroh)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature
Навчальні матеріали та презентації
Divisions: The College of Humanities > The Department of Ukrainian Language
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 07 Aug 2023 11:03
Last Modified: 07 Aug 2023 11:03
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8866

Actions (login required)

View Item View Item