Пареміологійні одиниці в сучасному газетному дискурсі України воєнного періоду: прагматичний ефект (Paremiological units in the modern newspaper discourse of Ukraine war period: pragmatic effect)

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2023) Пареміологійні одиниці в сучасному газетному дискурсі України воєнного періоду: прагматичний ефект (Paremiological units in the modern newspaper discourse of Ukraine war period: pragmatic effect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 298-302.

[thumbnail of 64.pdf] PDF - Published Version
Download (537kB)

Abstract

Актуальність дослідження лінгвоодиниць паремії в газетному українськомовному дискурсі не викликає сумніву, адже ця
тема малодосліджена в наукових доробках мовознавців. Газетний дискурс у нашому дослідженні інтерпретуємо як складний
ментальний і соціокультурний феномен, прагматичний за своїми експресивними репрезентаціями, складний за змістом і структурою
побудови
у
зв’язку
з
потребою
віддзеркалити
інформацію
щодо
повномасштабного
вторгнення
російської
федерації
на

територію

України. Сучасний газетний текст воєнного періоду – це яскравий репрезентант використання пареміологійних
одиниць, які свідчать про надзвичайно експресивну атмосферу в інформаційному просторі й експлікують національні потенції
та самобутність рідної мови. Вагомою рисою активізації паремії в публіцистиці є те, що сучасний газетний текст стає більше
читабельним, гармонійним, етномаркованим, атрактивним, із яскравими експресивними семантико-стилістичними відтінками
оцінності, спирається на народні фразеологійні тренди українців задля увиразнення дійсності. У нашому дослідженні паремії
осмислюємо як лінгвістичні одиниці з прагматичним ефектом, які формують функційно-продуктивне джерело висловлень для невгамовних
емоцій,
хвилювань
і
потрясінь,
найбільш
повно
відображають
трагізм
сучасних
реалій
війни,
увиразнюють
позитивну
чи негативну соціальну/авторську оцінку зображуваних подій. Пареміологійні одиниці – це потужні ретранслятори національної
культури, у них закладено генетичний код народу, етносу, нації, тому журналісти використовують паремійний матеріал як
ефективний спосіб риторичної аргументації, авторитетне джерело народної мудрості, щоб остаточно переконати авдиторію,
емоційно вразити її, змусити повірити й довіряти автору. Доведено, що паремійний масив у газетних текстах забезпечує успішність
комунікативного
акту,
адже
сприяє
процесу
ментального
кодування
й
декодування
інформації,
нівелюванню
комунікаційних

бар’єрів,
популяризації
української
культури
й
увиразненню
інтелектуальної
думки.
Газетний
дискурс
воєнного
періоду
постає

яскравим
репрезентантом ментальності й надпотужним джерелом трансляції національного коду українського етносу. (There is no doubt about the relevance of the study of language units of paremia in the Ukrainian-language newspaper discourse,
because this topic is little studied in the scientific works of linguists. In our study, we interpret newspaper discourse as a complex mental
and sociocultural phenomenon, pragmatic in its expressive representations, complex in content and construction structure due to the need
to reflect information about the full-scale invasion of the Russian Federation on the territory of Ukraine. The modern newspaper text of
the war period is a vivid representative of the use of paremiological units, which testify to an extremely expressive atmosphere in the
information space and explain the national potentials and originality of the native language. A significant feature of the activation of
paremia in journalism is that the modern newspaper text becomes more readable, harmonious, ethnically marked, attractive, with bright
expressive semantic and stylistic shades of appreciation, relies on the popular phraseological trends of Ukrainians to express reality. In our
study, paremias are understood as linguistic units with a pragmatic effect, which form a functionally productive source of expressions for
uncontrollable emotions, excitement and upheavals, most fully reflect the tragedy of modern realities of war, express a positive or negative
social/authorial assessment of the depicted events. Paremiological units are powerful repeaters of national culture, they contain the genetic
code of the people, ethnic group, nation, so journalists use paremiological material as an effective way of rhetorical argumentation, an
authoritative source of folk wisdom, to finally convince the audience, emotionally impress them, make them believe and trust the author.
We have proven that the array of paremias in newspaper texts ensures the success of the communicative act, because it contributes to the
process of mental encoding and decoding of information, the levelling of communication barriers, the popularization of Ukrainian culture,
and the expression of intellectual thought. The newspaper discourse of the war period appears as a vivid representative of the mentality and
a powerful source of broadcasting the national code of the Ukrainian ethnos.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: газетний дискурс, пареміологійні одиниці, паремії, газетний текст, воєнний період ( newspaper discourse, paremiological units, paremias, newspaper text, wartime)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature
Навчальні матеріали та презентації
Divisions: The College of International Relationship > The Department of Documentation and Information Activities
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 07 Aug 2023 11:33
Last Modified: 07 Aug 2023 11:33
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8867

Actions (login required)

View Item View Item