Постмодернізм – основні ідеї та їх суспільно-політичні імплікації (Postmodernism – the main ideas and their social and political implications)

Лукасік, Я. (Lukasik Jа.) (2023) Постмодернізм – основні ідеї та їх суспільно-політичні імплікації (Postmodernism – the main ideas and their social and political implications). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія" (№ 25). pp. 30-38. ISSN 2312-7112

[thumbnail of Postmodernism – the main ideas and their social and political implications.pdf] PDF - Published Version
Download (421kB)

Abstract

Метою статті є показати причинно-наслідковий зв’язок між філософськими ідеями постмодернізму, а також його культурним вираженням і суспільно-політичною ситуацією сучасного Заходу, окресленою автором статті як цивілізаційний занепад. У статті розглядається контекст виникнення постмодернізму як панівного сьогодні в західному світі світогляду, а також його основні філософські ідеї, такі як деконструкція, трансгресія, антилогоцентризм, втрата довіри до метанаративів, скептицизм у ставленні до концепції істини, моральний релятивізм та інше. Автор статті розглядає еволюцію постмодернізму, що відбулась за останні півстоліття, пройшовши шлях від академічних кіл через різні сфери культури до політичного активізму і життя пересічних людей. У статті робиться особливий наголос на наслідках постмодерністських ідей в суспільно-політичному житті Заходу. У цьому контексті аналізується феномен політики постправди (post-truth politics), сексуальна революція, політична поляризація суспільств, соціальна інженерія і загалом криза євроатлантичної цивілізації. Постмодернізм розглядається як декаданс європейської культури. У висновку з’являється контекст війни й державотворення в Україні та зв'язок їхніх перспектив з духовним і цивілізаційним становищем Заходу. (The purpose of the article is to show the causal relationship between the philosophical ideas of postmodernism, as well as its cultural expression and the socio-political situation of the modern West, which the author of the article describes as a civilizational decline. The article examines the context of the emergence of postmodernism as the dominant worldview today in the Western world, as well as its main philosophical ideas, such as deconstruction, transgression, anti-logocentrism, loss of trust in metanarratives, skepticism in relation to the concept of truth, moral relativism, and others. The author of the article examines the evolution of postmodernism, which has taken place over the past half century, passing from academia, through various spheres of culture to political activism and the lives of ordinary people. The article places special emphasis on the consequences of postmodern ideas in the social and political life of the West. In this context, the phenomenon of post-truth politics, the sexual revolution, the political polarization of societies, social engineering and, in general, the crisis of Euro-Atlantic civilization are analyzed. Postmodernism is seen as the decadence of European culture. In the conclusion, the context of the war and state-building in Ukraine and the connection of their prospects with the spiritual and civilizational condition of the West appears.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: постмодернізм, деконструкція, трансгресія, істина, постправда, західна цивілізація, нігілізм, релятивізм, логоцентризм, основа, постгуманізм (postmodernism, deconstruction, transgression, truth, post-truth, Western civilization, nihilism, relativism, logocentrism, foundation, posthumanism)
Subjects: by fields of science > Philosophy
Divisions: The College of Humanities > The Department of Cultural Studies and Philosophy
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 13 Feb 2024 09:34
Last Modified: 13 Feb 2024 09:34
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8902

Actions (login required)

View Item View Item