Лінгвістичний вимір рекламних текстів доглядової косметики (Linguistic dimension of advertising texts of care cosmetic)

Мисьцівська, О. В. (О. Mystsivska) and Коцюк, Л. М. (L. Kotsiuk) (2023) Лінгвістичний вимір рекламних текстів доглядової косметики (Linguistic dimension of advertising texts of care cosmetic). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія» (18(86)). pp. 37-43. ISSN 2519-2558

[thumbnail of Linguistic dimension of advertising texts of care cosmetic.pdf] PDF - Published Version
Download (663kB)

Abstract

Дослідження розглядає поняття «реклами» та «рекламного тексту» загалом та робить огляд наукових праць, присвячених лінгвістичним аспектам реклами доглядової косметики зокрема. За результатами аналізу рекламних текстів косметичних продуктів із британських вебсайтів Space NK, Cult Beauty та LOOKFANTASTIC виокремлено структуру рекламного тексту косметичних продуктів, проаналізовано назви косметичних засобів із перспективи їх побудови, а також із погляду функціонування в них лексико-стилістичних засобів, окреслено найбільш частотні різнорівневі лексико-стилістичні засоби. З’ясовано, що реклама – одночасно і засіб комунікації продажів, і лінгвістична форма вираження, і засіб впливу, а рекламний текст має бути універсальним та гнучким. За структурою реклама складається із назви бренду, назви продукту, що виконують смислову і впливову функцію, та основного друкованого рекламного тексту. У назвах продуктів було виділено епітети, метафору, алюзію, персоніфікацію, каламбур та повтор. Для автора реклами назва – очевидно більш обмежений простір для креативу. В онлайн-реклами містять назву розділу, до якого відноситься продукт, що виконує як інформаційну, так і описову функцію. Основний рекламний текст зазвичай містить одне чи два речення, рідше три-чотири, дуже рідко окремі фрази. Характерним є вживання наказового способу. Переважають прості речення. Надається перевага швидкому, короткому, але при цьому описовому повідомленню. Найчастіше вживаними художніми засобами є епітет, метафора, порівняння, гіпербола, літота, персоніфікація, евфемізм, дисфемізм, алюзія та металепсис. До кожної стилістичної фігури наведено приклади, переклад та/чи пояснення. Використання французької мови забезпечує клієнтоорієнтованість у франкомовних країнах чи їх відношення до люксової категорії. (The study examines the concepts of “advertising” and “advertising text” in general. It overviews scientific works devoted to the linguistic aspects of advertising care cosmetics. According to the results of the analysis of the advertising texts of cosmetic products from the British websites Space NK, Cult Beauty and Lookfantastic, the structure of the advertising text of cosmetic products was distinguished, and the names of cosmetic products analysed from the perspective of their construction, as well as from the point of view of the functioning of lexical and stylistic devices in them. The most frequent lexical stylistic means of different levels were outlined. It was found that advertising is simultaneously a means of sales communication, a linguistic form of expression, and a means of influence, and the advertising text should be universal and flexible. By structure, advertising consists of a brand name, a product name, performing a meaningful and influential function, and the main printed advertising text. Epithets, metaphors, allusion, personification, puns and repetition were highlighted in product names. For the author of the advertisement, the title is a more limited space for creativity. Online advertisements contain the name of the section to which the product belongs, which performs both an informational and a descriptive function. The main advertising text usually contains one or two sentences, rarely three or four, and rarely individual phrases. The use of the imperative mode is characteristic. Simple sentences predominate. Preference is given to a quick, short, but at the same time descriptive message. The most frequently used stylistic devices are epithet, metaphor, simile, hyperbole, litote, personification, euphemism, dysphemism, allusion and metalepsis. Examples, translations or explanations are provided for each stylistic figure. Using the French language ensures customer orientation in French-speaking countries or their relation to the luxury category.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: рекламний текст, доглядова косметика, лесико-стилістичні засоби, стилістичні фігури, структура (advertising text, care cosmetics, lexical-stylistic means, stylistic figures, structure)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature
Divisions: The College of Romance and Germanic Languages > The Department of English Language and Literature
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 15 Feb 2024 09:11
Last Modified: 15 Feb 2024 09:11
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8907

Actions (login required)

View Item View Item