Персуазивність газетного дискурсу сучасної України воєнного періоду (Persuasiveness of newspaper discourse of modern Ukraine during the war period)

Маслова, Ю. П. (Yu. Maslova) (2023) Персуазивність газетного дискурсу сучасної України воєнного періоду (Persuasiveness of newspaper discourse of modern Ukraine during the war period). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія» (18(86)). pp. 33-36. ISSN 2519-2558

[thumbnail of Persuasiveness of newspaper discourse of modern Ukraine during the war period.pdf] PDF - Published Version
Download (1MB)

Abstract

У дослідженні газетний дискурс розуміємо як особливий тип дискурсу, який репрезентовано в газетних виданнях, головна мета якого – оперативно подати інформацію про події, які відбуваються у світі та в Україні зокрема, зібрані з різних джерел, з релевантними коментарями та ґрунтовним аналізом. Усебічне осмислення газетного дискурсу в період війни вважаємо досить актуальною проблемою з кількох причин. По-перше, це період підвищеної напруги в соціумі, коли засоби масової інформації відіграють важливу роль у формуванні громадської думки. Газетний дискурс як складник медійного дискурсу – один із найбільш упливових засобів масової комунікації, і його дослідження дає змогу зрозуміти, як саме газетні тексти формують громадську думку, підтримують моральний дух народу, патріотизм і бойовий настрій українців та які мовні засоби використовують журналісти для переконання й аргументації. По-друге, воєнний період – це час, коли не тільки змінюється соціально-політична ситуація в країні, а й мова газетних видань стає більш експресивною з появою нових термінів, скорочень та інших мовних конструкцій, використовуваних для опису військових подій та процесів, що викликають неабиякі емоції в суспільстві. Тому дослідження газетного дискурсу в період війни дає змогу не лише вивчити риторичні засоби, засвідчені в газетних виданнях, але й простежити зміни в мовній системі, зокрема в жанровій та стилістичній організації газетних текстів. Беручи до уваги персуазивність газетного дискурсу (здатність упливати на переконання, думки, почуття або поведінку інших людей), уважаємо, що основна мета журналіста в реаліях сучасності – це не просто інформувати авдиторію, а й переконувати громадськість у необхідності патріотичного бойового духу в період воєнного часу. Реалізація персуазивного впливу в газетній комунікації передбачає використання мови як основного інструменту переконання. Упливати на читача можна різними способами, завдяки добре продуманій системі лексичних, граматичних, синтаксичних і стилістичних засобів, які гармонійно взаємодіють між собою. Також персуазивність передбачає використання різних стратегій та інструментів комунікації, щоб переконати інших, а саме: логічні аргументи, факти та докази, емоційна апеляція, авторитетні джерела, невербальні семіотичні ресурси, соціальний вплив, риторичні прийоми й тактики. (In the research, we understand newspaper discourse as a special type of discourse, which is represented in newspapers, the main purpose of which is to promptly present information about events taking place in the world and in Ukraine in particular, collected from various sources, with relevant comments and thorough analysis. We consider a comprehensive understanding of newspaper discourse during the war to be a rather urgent problem for several reasons. First, it is a period of heightened tension in society, when mass media play an important role in shaping public opinion. Newspaper discourse, as a component of media discourse, is one of the most influential means of mass communication, and its research makes it possible to understand exactly how newspaper texts shape public opinion, support the moral spirit of the people, patriotism and fighting spirit of Ukrainians, and what language means journalists use for the function of persuasion and arguments. Secondly, the war period is a time when not only the socio-political situation in the country changes, but also the language of newspaper publications becomes more expressive with the appearance of new terms, abbreviations, and other linguistic constructions used to describe military events and processes that cause considerable emotions in society. Therefore, the study of newspaper discourse during the war allows studying not only the rhetorical devices used in newspapers and publications, but also to trace changes in the language system, in particular, in the genre and stylistic organization of newspaper texts. Taking into account the persuasive nature of newspaper discourse (the ability to influence the beliefs, thoughts, feelings, or behaviour of other people), we believe that the main goal of a journalist in the realities of today is not just to inform the audience, but also to convince the public of the need for a patriotic fighting spirit during wartime, and peripeteia. The implementation of persuasive influence in newspaper communication involves the use of language as the main tool of persuasion. The influence on the reader can be exerted in various ways, thanks to a well-thought-out system of lexical, grammatical, syntactic and stylistic means that harmoniously interact with each other. Also, persuasiveness includes the use of various communication strategies and tools in order to convince others, namely: logical arguments, use of facts and evidence, emotional appeal, use of authoritative sources, non-verbal semiotic resources, social influence and other rhetorical techniques and tactics.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: газетний дискурс, персуазивність, воєнний період, перлокутивний ефект (newspaper discourse, persuasiveness, wartime, perlocutionary effect)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature
Divisions: The College of International Relationship > The Department of Documentation and Information Activities
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 15 Feb 2024 10:13
Last Modified: 15 Feb 2024 10:13
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8908

Actions (login required)

View Item View Item