Grammatical problems of scientific and technical translation: «academic phrase bank» in writing and editing in English (Граматичні проблеми науково-технічного перекладу: «академічний фразеологічний банк» при написанні та редагуванні текстів англійською мовою)

Novoseletska, S. (С. Новоселецька) and Ivchenko-Chekholka, Yu. (Ю. Івченко-Чехолка) and Shapran, N. (Н. Шапран) (2023) Grammatical problems of scientific and technical translation: «academic phrase bank» in writing and editing in English (Граматичні проблеми науково-технічного перекладу: «академічний фразеологічний банк» при написанні та редагуванні текстів англійською мовою). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». (19(87)). pp. 94-98. ISSN 2519-2558

[thumbnail of Grammatical problems of scientific and technical translation «academic phrase bank» in writing and editing in English.pdf] PDF - Published Version
Download (472kB)

Abstract

The article examines the specifics of the academic style using the examples in writing, as well as the possibility of using banks of phrases during writing or editing of scientific and technical texts written in English. Special attention is devoted to the stylistic features of writing a scientific article, its sections and the use of cliches. This work has a double purpose: firstly, it will help to recognize the grammatical manifestations of the English language better, analyze the structure of the English sentence and to determine the grammatical difficulties of translation adequately. Besides it explains how to translate sentences with such difficulties. The relevance of the topic is due to the direction of modern linguistic research to the study of terminological systems of individual knowledge, since terms play a key role in the development of the language, and eponyms fix the stages of its formation and focus on the scientist who made a certain discovery. Work tasks provide for the selection of eponyms from specialized explanatory dictionaries, description of their lexical and semantic features and generalizations of translation norms. The novelty of the study lies in the fact that the term system of rehabilitation is not widely represented in scientific works, and the material for the work is collected from the most modern lexicographic works. The results of the analysis indicate that eponyms are widely used in the terminological system of rehabilitation, reflect the development of its methods, the discovery and the description of certain diseases or syndromes, the development of instruments and apparatus, the compilation of various scales, classifications, coefficients, indices and tests. The questions of synonymy of eponyms, the search for a translation option that would optimally convey the essence of the concept remain open. Compilation of specialized translated English-Ukrainian and Ukrainian-English dictionaries that would maximize fully reflect the needs of users, remains a top priority.
(У статті розглядається специфіка академічного стилю, а також можливість використання банків фраз під час написання або редагування науково-технічних текстів, написаних англійською мовою. Особливу увагу приділено стилістичним особливостям написання наукової статті, її розділам та використанню кліше. Ця робота має подвійну мету: по-перше, вона допоможе краще розпізнавати граматичні прояви англійської мови, аналізувати структуру англійського речення та адекватно визначати граматичні труднощі перекладу. Крім того, пояснюється, як перекладати речення з такими труднощами. Актуальність теми зумовлена спрямуванням сучасних лінгвістичних досліджень на вивчення терміносистем окремих галузей знання, оскільки терміни відіграють ключову роль у розвитку мови науки, а епоніми фіксують етапи її формування та спрямованість на вченого, який зробив певне відкриття. Робочі завдання передбачають виділення епонімів зі спеціалізованих тлумачних словників, опис їх лексико-семантичних особливостей та узагальнення перекладацьких норм. Новизна дослідження полягає в тому, що терміносистема реабілітації мало представлена в наукових працях, а матеріал для роботи зібрано з найсучасніших лексикографічних праць. Результати аналізу свідчать про те, що епоніми широко вживаються в термінологічній системі реабілітації, відображають розвиток її методів, виявлення та опис певних захворювань чи синдромів, розробку інструментів і апаратів, складання різноманітних шкал, класифікацій, коефіцієнти, індекси та тести. Першочерговим завданням залишається укладання спеціалізованих перекладних англо-українських та українсько-англійських словників, які б максимально повно відображали потреби користувачів.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: academic phrase bank, scientific article, stylistic features of academic writing, critical thinking, term, eponym, translation, evidentially, caution in expressions, passive state, impersonality, nominalization (банк академічних фраз, наукова стаття, стилістичні особливості академічного письма, критичне мислення, доказовість, обережність у висловлюваннях, пасивний стан, термін, епонім, переклад, безособовість, номіналізація)
Subjects: by fields of science > General issues of linguistics and literature > Linguistics. Philology
Divisions: The College of Romance and Germanic Languages
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 23 Feb 2024 20:32
Last Modified: 23 Feb 2024 20:43
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8926

Actions (login required)

View Item View Item