Реформування місцевого самоврядування в Україні: пошук оптимальної моделі в контексті євроінтеграційного процесу (Reforming local self-government in Ukraine: search of the optimum model in the context of the European integration process)

Дробуш, І. (І. Drobush) (2021) Реформування місцевого самоврядування в Україні: пошук оптимальної моделі в контексті євроінтеграційного процесу (Reforming local self-government in Ukraine: search of the optimum model in the context of the European integration process). Аналітично-порівняльне правознавство : eлектронне наукове видання (1). pp. 16-21.

[thumbnail of Reforming local self-government in Ukraine search of the optimum model in the context of the European integration process.pdf] PDF - Published Version
Download (201kB)

Abstract

Наукова стаття присвячена актуальним питанням реформування інституту місцевого самоврядування, який є одним з основних каталізаторів, які здатні суттєво пришвидшити процес вступу України до Європейського Союзу та повністю змінити уявлення людини про її роль та можливості в державному та громадському житті. Актуалізується питання активної співпраці органів місцевого самоврядування та громадськості з питань розроблення місцевих програм сталого розвитку, необхідності спрямування зусиль на забезпечення інноваційного розвитку територіальних громад, їх залучення до вирішення місцевих проблем та мобілізації ресурсів за умов громадсько-приватного партнерства. В статті автор доводить необхідність врахування позитивного досвіду європейських країн, які теж свого часу провели муніципальні реформи, результатом яких стало не лише істотне зміцнення основ функціонування інституту місцевого самоврядування, а й кардинальне переосмислення сутності та змісту місцевого самоврядування у процесі подальшого розвитку держави як демократично-правової та соціальної. Враховуючи європейську практику функціонування місцевого самоврядування, автором запропоновані подальші кроки реформування правової, організаційної, матеріально-фінансової основ діяльності місцевого самоврядування в Україні. Особливу увагу приділено питанням функціональної та фінансової децентралізації. Аргументовано необхідність реформування публічної влади в Україні та втілення на усіх рівнях публічного управління демократичних принципів у відповідності до положень Європейської стратегії інновацій та доброго врядування на місцевому рівні. Концептуальну основу такої реформи має складати соціально орієнтована модель місцевого самоврядування, в якій права та інтереси членів територіальних громад матимуть пріоритетне значення. Виходячи з вищезазначеного, метою наукового пошуку являється не лише обґрунтування не обхідності послідовного реформування інституту місцевого самоврядування як важливої складової конституційної реформи, а й пропозиції щодо його модернізації на засадах субсидіарності та децентралізації, що в умовах сучасного розвитку України забезпечить створення та функціонування самодостатніх територіальних громад, спроможних власними силами вирішувати свої соціально-економічні проблеми.
(The scientific article is devoted to the actual issues of the reform of the institute of local self-government in the conditions of further democratization of all spheres of public life. In the article the author proves the necessity of taking into account the positive experience of European countries at the certain time having also carried out municipal reforms at the certain time, the results of which provided not only a substantial strengthening of foundations of the functioning of the local self-government institution, but also a radical rethinking of the essence and content of local self-government in the process of further development of the state as a democratic, law-governed and social. Taking into account the European practice of functioning of local self - government, the first steps of reforming legal, organizational, material and financial bases of local self - government activity in Ukraine were proposed by the author. Special attention was paid to the issues of functional and financial decentralization. The necessity of reforming public authority in Ukraine and implementation at all levels of public administration of democratic principles in accordance with the provisions of the European Strategy for Innovation and Good Governance at the local level have been argued. Based on the above, the purpose of scientific research is not only to justify the need for consistent reform of local government as an important compo nent of constitutional reform, but also proposals for its modernization on the basis of subsidiarity and decentralization, which in modern Ukraine will create and operate self-sufficient to solve their own socio - economic problems.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: місцеве самоврядування, євроінтеграційний процес, фінансова децентралізація, субсидіарність, європейські стандарти місцевої демократії (local self-government, European integration process, financial decentralization, subsidiarity, European standards of local democracy)
Subjects: by fields of science > Science of law
Divisions: I. Malynovskyi Institute of Law > The Department of Constitutional Law
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 11 Mar 2024 09:14
Last Modified: 11 Mar 2024 09:14
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8991

Actions (login required)

View Item View Item