Items where Division is "The Department of Ukrainian Language" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | Д | К | Л | М | Н | С | У | Ф | Х | Ц
Number of items: 34.

Б

Белаш, І. (I. Belash) (2012) "Віднайдення раю" П.Кралюка: ідейно-художній аналіз історії прози в контексті сучасного літературного процесу. ("Finding paradise" of P.Kralyuk: ideological and artistic analysis of the history of prose in the context of contemporary literary process.). (Unpublished)

Боднар, О. (Bodnar O.) (2012) Мова прозових творів П.М.Кралюка на прикладі роману «Реліквія» (Language of P.M.Kralyuk’s prose in the example of the novel "Relic"). (Unpublished)

Г

Гоч, І.(I. Goch) (2012) Характерні особливості спілкування учасників педагогічного процесу у ВНЗ. (Unpublished)

Д

Данилюк , М. (M. Danyljyk) (2012) Досягнення Мелетія Смотрицького в полеміці та освіті (Achieving of Meletius Smotrytsky in controversy and education). (Unpublished)

Демчук, М. (M. Demchuk ) (2012) І.Франко як дослідник творчості Т.Г.Шевченка (I.Franko as scholars of T.Shevchenko). (Unpublished)

Денисенко, О. О. (О. Denysenko) (2012) Джерела конотації фразеології Рівненщини (Sources of Connotations Phraseology of the Rivne regoin). Студентські наукові записки. Серія "Гуманітарні науки", Вип.4. pp. 116-120.

К

Кірілкова , Н. (N. Kіrіlkova ) (2012) ФРАЗЕОЛОГІЯ ПІВДЕННОВОЛИНСЬКИХ ГОВІРОК. (Phraseology of the South Volyn dialect.). (Unpublished)

Калюта , М. (M. Kaljyta) (2012) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ ІЗ ТЕРІОНІМНИМ КОМПОНЕНТОМ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ (LEXICAL-SEMANTIC FEATURES COPYRIGHT LEXICAL TUMORSTERIONIMNYM WITH COMPONENT IN UKRAINIAN POETRY XX CENTURY). (Unpublished)

Карповець, М. (M. Karpovets) (2012) Взаємозв’язок у вивченні синтаксису і пунктуації Interconnection in the learing of the syntax and the punctuation). (Unpublished)

Карповець , М. (M. Karpovets) and Кушнер , О. (O. Kushner) and Семенчук , A. (A. Semenchuk) (2012) Ономастичні одиниці у складі юкстапозитів народнопоетичної творчості (Mastic unit within yukstapozytiv folk art). (Unpublished)

Коваль , Н. (N. Koval) (2012) ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНИХ АЛЮЗІЙ У РОМАНІ С. ЖАДАНА “ANARCHY IN THE UKR” (The special features of music allusions in the roman of S. Zhadan "Anarchy in the UKR"). (Unpublished)

Коваль , Н. (N. Koval) (2012) ВЕСЕЛИЙ ДИНОЗАВР ІЗ ЗАДУМАНИМ ПОГЛЯДОМ (The jolly dinosaur whit a sad look). (Unpublished)

Коваль , Н. (N. Koval) (2012) „РИМЕЙК” НА САМИХ СЕБЕ ("Remake" to themselves). (Unpublished)

Коваль , Н. (N. Koval) (2012) „СТРАЖДАННЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА” Й. В. ГЕТЕ ТА „ЗІВ’ЯЛЕ ЛИСТЯ” І. Я. ФРАНКА: СПЕЦИФІКА ТВОРІВ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВЯЗКИ (МОТИВИ, ПРОБЛЕМИ, ІДЕЇ, ОБРАЗИ)("Young Verter Suffering" by V. Hete and "Zivyale lystua" by I. Franko: specificity of writings and their interconnections (resons, problems, ideas, images)). (Unpublished)

Коновальчук, А. (A. Konovalchuk) (2012) Індивідуально-авторські номінації осіб у поетичному словнику ХІХ століття. (Individual author's nomination of persons in the poetic vocabulary of the nineteenth century). (Unpublished)

Коновальчук, А. (A. Konovalchyk) (2012) Особливості назв осіб у поетичному словнику АЛН ХІХ століття (The peculiarities in the names of persons in the poetry vocabulary of lexical neologismes of 19 century). (Unpublished)

Л

Лихочвор, Н. (N. Lyscochvor) (2012) Семантика юкстапозитів в українських народних думах (Semantics yukstapozytiv in Ukrainian folk thoughts.). (Unpublished)

М

Мініч, Л.С. (L. Minich) (2012) МОВА ЯК ЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА. (The language like an energy system.). (Unpublished)

Міщихіна , А. (A. Mischyscina) (2012) Зооназва вовк у фразеологічних одиницях (семантичний аспект) (Zoonazva wolf in phraseological units (semantic aspect). (Unpublished)

Максимчук, Г. (H. Maksymchuk) (2012) Авторські лексичні новотвори з міфонімними компонентами в поезії Ігоря Павлюка. (All of lexical neologisms mifonimnymy components in the poetry of Igor Pavlyuk.). (Unpublished)

Максимчук, Г. (H. Maksymchuk) (2012) Відображення Чорнобильської катастрофи в мовотворчості поетів Рівненщини. (Display of the Chernobyl disaster in poetry poets Rivne.). (Unpublished)

Максимчук, Г. (H. Maksymchuk) (2012) Микола Хвильовий vs Петро Кралюк: рецепція впливів (M.Khvylovy vs P. Kraluk: Reception impacts). (Unpublished)

Максимчук , В. (V. Maksymchuk ) (2012) Естетика авторського новотвору як результат порушення мовних норм. (AESTHETICS AS A RESULT OF COPYRIGHT INFRINGEMENT NEOPLASMS LANGUAGE NORMS.). (Unpublished)

Масюк, І. (I. Masjuk) (2012) Експресивно-виражальні можливості кольористичної лексики на прикладі творчості М. Коцюбинського (Expressive opportunities of color of vocabulary in the example of M.Koscjubynsky work). (Unpublished)

Момотюк , К. (K. Momotjyk) (2012) Культуромовні проблеми сучасних рекламних текстів. (Culture and language problems of modern advertising textes). (Unpublished)

Н

Новосад , Т. (T. Novosad) (2012) ПІДГОТОВКА ПОСІБНИКІВ І ПІДРУЧНИКІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ (Preparation of the handbook and textbooks moral and religious direction). (Unpublished)

С

Столяр, З. В. (Z.Stoliar ) (2012) КОМПЕТЕНТНОСНЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ СИНТАКСИСА СТУДЕНТАМ-ФИЛОЛОГАМ (Competence approach to teaching students with syntax-scholar). Педагогика и психология: прошлое, настоящее, будущее : материалы международной заочной научно-практической конференции, Ч. ІІ. pp. 20-25.

Столяр, З. В. (Z.Stoliar ) (2012) Інтерактивні технології в системі філологічної освіти (Interactive technologies in the system of philological education). Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць, Вип.12. pp. 110-114.

Столяр, З. В. (Z.Stoliar ) (2012) МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА – АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ОСВІТИ (Speech development students Physicists - issues of current linguistic education). (Unpublished)

Столяр, З. В. (Z.Stoliar ) (2012) Синтаксичний практикум у системі формування комунікативної компетентності майбутніх словесників (Syntactic workshop in the system of communicative competence philologists). Науково-методичний журнал Севастопольського міського гуманітарного університету «Горизонти освіти». (In Press)

У

Устинова , О. (O. Ustynova) (2012) Студентський сленг: соціолінгвістичний аспект (Student slang:sociolinguistic aspect). (Unpublished)

Ф

Федорич , Х. (Sc. Fedorych) (2012) ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНОГО СЛЕНГУ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ “ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ”. (Features computer slang from the National University "Ostrog Academy".). (Unpublished)

Х

Хом'як, І. (I. Khomiak) (2012) ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГІЇ УРОКІВ МОВИ. Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць (Вип.12). pp. 122-129.

Ц

Цімахович , К. (K. Tsimascovych) (2012) МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (METHOD OF APPLICATION personally oriented approach to the study UKRAINIAN LANGUAGE:ANALYSIS OF RESULTS OF EXPERIMENTAL INVESTIGATION.). (Unpublished)

This list was generated on Mon Jul 22 23:21:15 2024 EEST.