Items where Subject is "Pedagogics"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | O | P | Z | Ł | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 148.

B

Belawska, Helena (Олена Белявська) and Kratiuk, Julia (Юлія Кратюк) (2018) Układ słownika polskiej gwary Podola (Укладення словника польської говірки Поділля). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (2(70)). pp. 3-5.

O

Olishkevych, S. (С. Олішкевич) (2018) Practical aspects of teachers’ professional training for character education (Практичні аспекти підготовки вчителів до здійснення виховання характеру). Practical asp ects o fteach ers’ p rofession al training fo rcharacter education. pp. 171-177. ISSN 2308-4855

Olishkevych, S.V. (С. В. Олішкевич) (2018) Hidden curriculum and its importance for character education realization (Неформальне навчання та його роль у вихованні характеру). Педагогічні науки. Збірник наукових праць, 3 (LXXXII). pp. 107-111.

P

Perets, O.(О. Перець) (2010) Pedagogical Authority as a Basic Component of Professional Competence of a Foreign Language Instrucor's Authority. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 104-105.

Z

Zhukovsky, V. (В. Жуковський) and Костюк, О. (O. Kostiuk) (2015) Stages of gender education in canadian secondary schools. Comparative Professional Pedagogy (5(2)). pp. 31-38.

Ł

Łaguna-Raszkiewicz, K. (2014) JANUSZ KORCZAK – U KRESU DROGI. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 169-178.

Є

Євтух, М. ( M. Yevtuh) and Стефанюк, С. (S. Stefaniuk) (2014) ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ – НАДІЙНИЙ ЗАСЛІН СОЦІАЛЬНО-ПСИХІЧНИМ ДЕВІАЦІЯМ (Spiritual and Moral Education Is a Safeguard Against Social and Mental Deviation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 48-55.

І

Іванишин, Г. (H. Ivanyshyn) (2014) СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ УКРАЇНИ (THE PECULIARITY OF DIALOGUE SPEECH FORMATION OF THE FOREIGN STUDENTS OF THE MEDICAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT IN UKRAINE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.29). pp. 121-124.

Івашкевич, Е. (E. Ivashkevych) (2014) АМПЛІФІКАЦІЯ СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОГО ІНЛЕЛЕКТУ ПЕДАГОГА (AMPLIFICATION SYSTEM OF TEACHER SOCIAL INTELLIGENCE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.28). pp. 71-83.

А

Августюк, М. М. (Avhustiuk М.) (2023) Емоційний інтелект студентів у контексті метакогнітивного моніторингу (Emotional Intelligence of Students in the Context of Metacognitive Monitoring). Doctoral thesis, Національний університет "Острозька академія".

Андрієць, О. M. (O. Andriets) (2015) Виховання культури мовлення учнів старших класів на уроках української мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). pp. 166-169.

Артерчук, Т. (T. Arterchuk ) (2014) НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД ВИХОВАННЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ (The German Experience of Christian Values Education at Secondary Schools). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 3-5.

Б

Білик, Л. (L. Bilyk) and Чемерис, І. (I.Chemerys) (2014) ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ НАЦІЇ (Spiritual and Moral Education of Students is the Key to Development of the Nation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 11-13.

Бабак, К. (K. Babak) (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ (RESEACH OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT PECULIARITIES OF PEDAGOGICAL COLLEGE STUDENTS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.28). pp. 17-27.

Белявська, О.О. (O. Beliavska) (2009) Теоретичні основи використання музики в навчанні іноземних мов (всихологічні властивості обумовлення процесу вивчення). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 40-50.

Бондар , І.В. (І. Bondar) (2011) Здійснення регулюючої індивідуалізації у процесі навчання діалогічного мовлення на старшому етапі загальноосвітньої середньої школи. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 14-15.

В

Вербець, В. В. (V. Verbets) (2009) Проблеми розвитку потенціалу соціології та педагогіки як соціально-гуманітарних наук. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 62-70.

Г

Гаврилюк, Н. (N. Havryliuk) (2014) АКТУАЛЬНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ У ВИКЛАДАННІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ – АГРОБІОЛОГАМ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» . (Вип.26). pp. 32-34.

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Компетентність як основа професійності викладача іноземних мов. Матеріали VІІ Міжнародної науково- практичної конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти». pp. 30-31.

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Особливості підходів до проектування структури комунікативної компетентності фахівців (Peculiarities of approaches то designing the structure of the communicative competency of specialists). Znanstvena misel, 2 (32). pp. 39-41.

Гандзілевська, Г. (H. Handzilevska) and Клімук, В. (V. Klimuk) (2019) Психологічні бар’єри у формуванні акмекомпетентностей майбутніх вчителів початкових класів (Psychological barriers to the formation of acme competencies of future primary school teachers). Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26–27 квітня 2019 року), Ч. 2. pp. 6-10. (Submitted)

Гандзілевська, Г.Б.(G. Gandzilevska) (2009) Гра як спосіб соціалізації молодшого школяра. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 86-96.

Горбенко, С. (S. Horbenko) (2014) ГУМАНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ МУЗИКИ ЯК ПРОЦЕС ДУХОВНО-КАТАРСИЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ (Humanistic Education by Means of Music as the Process of Spiritual and Cathartic Transformation of Personality). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 22-25.

Греб, M. (M. Hreb) (2014) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ТА САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИКОЛОГІЇ І ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL GUIDELINES OF THE OPTIMIZATION OF THE EDUCATIONAL, COGNITIVE AND SELF-EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS IN THE PROCESS OF STUDYING LEXICOLOGY AND PHRASEOLOGY OF THE UKRAINIAN LANGUAGE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.29). pp. 105-110.

Греб, М. М. (M. Hreb) (2015) Педагогічні умови формування лексичної компетентності студентів-нефілологів у науковому полі лінгводидактики. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). pp. 173-176.

Груба Т. Л., Т. (T. Hruba) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ (PECULIARITIES OF THE SPEECH CULTURE FORMATION OF THE PUPILS AT MAGNET SCHOOLS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 30-33.

Гулько, Д.В. (D. Hulko) (2011) Методи вивчення лексики англійської мови. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 40-42.

Д

Джеджера, К. В. (K. Dzhedzera) and Черніговець, Т. І. (T. Chernihovets) (2016) Комунікативна підготовка студентів у вищих навчальних закладах: психолого-педагогічний аспект. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.4). pp. 82-92. ISSN 966-7631-15-Х

Дмишко, О. (О. Dmyshko ) (2014) РОЛЬ СУСПІЛЬСТВА ТА СІМ’Ї У ДУХОВНО-МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ ( The Role of the Family and Society in the Spiritual and Moral Education of the Young Generation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 36-38.

Дорожко, І. (Dorozhko I.) (2013) ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ (Philosophical and anthropological conceptualization of family education). Наукові записки. Серія «Філософія», Вип.12. pp. 349-358.

Дроздова, І. (I. Drozdova) (2014) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ АУДИТОРНИХ І ПОЗААУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ (THE CURRENT PROBLEMS OF PRACTICAL CLASSES’ TECHNIQUES AND EXTRACURRICULAR CLASSES ON THE UKRAINIAN PROFESSIONAL SPEECH OF THE STUDENTS WHO ARE NOT PHILOLOGISTS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.29). pp. 77-81.

Дубасенюк, О. (O. Dubaseniuk) (2014) ФОРМУВАЛЬНИЙ ЗМІСТ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ (Forming the content of spiritual and moral values of future teachers). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 39-44.

Душко, І. (. Dushko) (2013) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ЧИТАННЮ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 162-166.

Дяков, І. (I. Diakov) (2013) ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ СОФІЇ РУСОВОЇ. (The Problems of Moral Education in the Creative Heritage of Sophiia Rusova.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 46-54.

Ж

Жигайло, H. (N. Zhyhailo) (2014) ВАЖЛИВІСТЬ РЕЛІГІЙНОСТІ ЯК НЕВІД’ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ ДУХОВНОСТІ У ФОРМУВАННІ ФАХІВЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ (The Importance of Religion as an Integral Part of Spirituality in the Formation of European Level Specialist). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 56-60.

Жуковский, В. Н. (Zhukovsky V.) (2013) ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДУХОВНО- НРАВСТЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ УКРАИНЫ (Підготовка учителя до впровадження духовно-морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл України)(Training of the Teacher for Spiritual and Moral Education of Pupils of Secondary Schools). (Unpublished)

Жуковський, В. (V. Zhukovsky) and Олішкевич, С. (S. Olishkevych) (2013) ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ «ВИХОВАННЯ ХАРАКТЕРУ» В СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ШКОЛІ. (Using the Program "Character Educations" in modern American schools.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 55-63.

Жуковський, В. М. (V. N. Zhukovsky) (2012) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМИ З КУРСУ «ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ» ДЛЯ 1-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООВІТНЬОЇ ШКОЛИ (CONCEPTUAL FOUNDATIONS PROGRAM for the course "based on Christian ethics" FOR 01.11 SCHOOL CLASSES ZAHALNOOVITNOYI). (Unpublished)

Жуковський, В. М. (V. N. Zhukovsky) (2012) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ПІДРУЧНИКІВ „ОСНОВИ ХРИСТЯНСЬКОЇ ЕТИКИ” ДЛЯ 5-6 КЛАСІВ ЗОШ (METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF TEXTBOOKS “ FOUNDATIONS OF CHRISTIAN ETHICS” FOR THE PUPILS OF the 5th-6th GRADES). (Unpublished)

Жуковський, В. М. (V. N. Zhukovsky) (2012) Викладання Християнської етики в школі – важливе стратегічне завдання української середньої освіти. (Teaching Christian ethics in schools - an important strategic OBJECTIVES UKRAINIAN SECONDARY EDUCATION.). (Unpublished)

З

Забейда, О. (O. Zabeida) (2015) Використання відеоматеріалів як ефективний прийом навчання англомовної лексики учнів III-IV класів (The use of video materals as an effective admission of learning english vocabulary by pupils of iii-iv classes). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип. 3). pp. 45-48.

Завальнюк, А. (A. Zavalnyuk) (2013) ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ КОНФЕСІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У НІМЕЧЧИНІ В ЕПОХУ КАЙЗЕРСЬКОГО РЕЙХУ (1870-1914 РОКАХ). (Historical prerequisites of the development of the confessional educational institutions in Germany over the Kaiser period (1870-1914).). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 64-78.

Завальнюк, В. (V. Zavalnyuk) (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ХРИСТИЯНСЬКИХ КОЛЕДЖАХ США (НА ПРИКЛАДІ ЗАКЛАДІВ Н.-Л. ЦИНЦЕНДОРФА). (The organization ofthe educationalprocess in the U.S. Christian colleges (for example, schools N.-L. Tsyntsendorfa). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 79-87.

Залюбівська, О. (O. Zaliubivska) (2014) ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ В УМОВАХ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ (THE FORMATION OF THE RHETORICAL CULTURE OF FUTURE PROFESSORS AT THE TECHNICAL UNIVERSITIES UNDER CONDITIONS OF MASTER DEGREE GETTING: THE RESULTS OF EDUCATIONAL EXPERIMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 111-115.

Залюбівська, О. (O. Zaliubivska) (2014) ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ В УМОВАХ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ (THE FORMATION OF THE RHETORICAL CULTURE OF FUTURE PROFESSORS AT THE TECHNICAL UNIVERSITIES UNDER CONDITIONS OF MASTER DEGREE GETTING: THE RESULTS OF EDUCATIONAL EXPERIMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 111-115.

Зозуляк-Случик, Р. (R. Zozuliak-Sluchyk) and Подобінська, З. (Z. Podobynska) (2013) ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ. (Inward and moral tutoring of teenagers by the forming of religious values.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 96-102.

К

Каламаж, В. O. (V. Kalamazh) (2016) Психолого-педагогічні умови реалізації групової проектної діяльності під час вивчення іноземної мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.4). pp. 104-116. ISSN 966-7631-15-Х

Каськова, І. (I. Kaskova) (2013) Вибір методів навчання у вищій школі як важлива умова ефективного процесу навчання. Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог.). pp. 44-47.

Кирийчук, A. (A. Kyryichuk) (2014) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (Вип.26). pp. 75-77.

Кирийчук, В. В. (V. Kyryichuk) (2010) Використання Інтернету в комукативній методиці вивчення англійської мови у вищих навчальних закладах. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 51-53.

Клімук, І. (Klimuk I.) (2013) ФОРМУВАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ (Formation of the religious identity in adolescence). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 374-378.

Ковальова, К. (Koval'ova) (2014) ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-АГРАРНИКІВ. (Personaly-centered technologies for forming the communicative competence of future agrarian engineers.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (Вип.49). pp. 279-280.

Ковальчук, Інна В’ячеславівна and Попчук, Марія Анатоліївна and Ковальчук, Юлія Віталіївна (2023) Особливості здійснення стратегічної компетенції для оволодіння іншомовними лексичними одиницями. Світ наукових досліджень : матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща, 21-22 листопада 2023 р.) (вип.24). pp. 251-252. ISSN 2786-6823

Коробко, О.М. (O. Korobko) (2009) Когнітивний підхід до навчання спілкування англійською мовою. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 226-233.

Король, Л.Д.(L. Korol) (2010) Діагностика формування національного характеру у студентів. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України (Вип. 7). pp. 289-298.

Король, Л.Д.(L. Korol) (2009) Психолінгвістичні особливості формування національного характеру в контексті міжкультурного порівняльного підходу. Актуальні проблеми психології : Етнічна психологія. Історична психологія. Психолінгвістика, 9 (Ч. 4). pp. 167-176.

Костриця, Н. (N. Kostrytsia) (2014) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-АГРАРНИКІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» (THE FORMATION OF THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF THE STUDENTS-AGRARIANS WHEN STUDYING THE COURSE “THE UKRAINIAN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 82-85.

Костюк, О. (O. Kostiuk) (2015) Підготовка канадських учителів до ефективної професійної діяльності з тендерного виховання учнів (Сanadian teacher training and professional development for effective gender-equity education of secondary school students). Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць (Вип.19). pp. 105-110.

Костюк, О. (O. Kostiuk) (2017) Cоціальне партнерство «школа - родина - громада» у запобіганні насиллю над жінками та дівчатами в Канаді (Social partnership «school - family - community» in violence against women and girls prevention in Canada). Гендерна парадигма освітнього простору (5). pp. 89-94.

Костюк, О.О. (O. Kostiuk) (2013) СУТНІСТЬ ГЕНДЕРУ ТА ЙОГО РОЗУМІННЯ КАНАДСЬКИМИ УЧАСНИКАМИ.(The essence of his understanding of gender and Canadian members of the international exchange program «Canada. World. Youth.»). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 122-132.

Коцюк, Л. М. (L. Kotsiuk) and Пелипенко, О. О. (O. Pelypenko) (2016) Класичний підхід до аналізу помилок у процесі вивчення іноземної мови (The Classical Approach to Error Analysis in Foreign Language Acquisition). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (60). pp. 37-40.

Коцюк, Л.М.(L. Kotsiuk) and Тишко , О.В. (O.Tyshko) (2010) Лексикографічний огляд подяки через дієслово "thank". Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки (Вип. 8). pp. 395-402.

Кочерга, O. (Kocherga O.) (2011) Проблеми жіночої освіти у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського (The Female Educational Problems in K. D. Ushinsky Peda gogical Heritage). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 60-69.

Кравцова, Н. (N. Kravtsova) (2014) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВИМІР ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. (Competence measure of professional activity of the foreign language teacher.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (Вип.49). pp. 281-284.

Курчатова, А. (Kurchatova A.) (2012) Шанобливе ставлення до батьків у дітей дошкільного віку (Children respect to the father). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 67-70.

Кучеренко, I. (I. Kucherenko) (2014) ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ УРОКУ РІДНОЇ МОВИ (THE PEDAGOGICAL DESIGNING OF THE MOTHER TONGUE LESSON). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 50-53.

Кучина, К. (K. Kuchyna) (2014) ШЛЯХИ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПЕРЕТВОРЕНЬ (The Ways of Nurturing a Moral Person in the Context of Current Educational Changes). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 70-72.

Кущик , Т. О. (T. Kushchyk) (2008) Деякі актуальні питання виховання молоді у духовній спадщині святого Іоанна Златоуста. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Костюка АПН України. pp. 152-156.

Л

Лавренчук, В. П. (V. Lavrenchuk) (2015) Культура вправної комунікації як основа формування успішної особистості. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). pp. 188-193.

Левицька, Ю. (Yu. Levytska) (2016) МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК УСНОГО МОВЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (METHODS OF FORMING ORAL COMMUNICFTION SKILLS ON ENGLISH CLASSES FOR ELEMENTARY SCHOOL PUPILS). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип.3). pp. 67-70.

Ленюк, Н. (2014) ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОТЕЙ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (THE FORMATION OF GERMAN-SPEAKING COMPETENCE IN THE DIALOGUES OF THE STUDENTS OF THE TECHNICAL SPECIALITY IN THE PROCESS OF SELF-EDUCATIONAL ACTIVITY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 135-137.

Лещенко, Г. (H. Leshchenko) (2014) ЗМІСТОВІ І СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ УРОКІВ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ У СЕРЕДНІХ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ЗА КОМПЕТЕНТНІСНИМ ПІДХОДОМ (THE CONCEPTUAL AND STRUCTURAL FEATURES OF THE SPEECH DEVELOPMENT LESSONS IN THE SECONDARY SCHOOL (BASED ON THE COMPETENCE APPROACH). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.29). pp. 54-58.

Лещенко, Г. П. (H. Leschenko) (2015) Вивчення морфології в 6-7 класах загальноосвітньої школи за комунікативно-функційним та компетентнісним підходами. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). pp. 194-198.

Лещинський, О. (O. Leschynskyi) and Старовойтенко, H. (N. Starovoitenko) and Зражевский, C. (S. Zrazhevskyi) (2014) СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ (The orientation of students’ personality and the formation of spiritual values). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 73-75.

Лукавська, Е. В. (Е. Lukavska) (2010) Актуальність методики навчання швидкому читанню іноземною мовою з використанням комп'ютерних технологій у вищому навчальному закладі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 75-76.

Лушпай, Л. (L. Lushpay) (2012) Екстраполяція британського досвіду гендерного виховання в систему шкільної освіти України (Extrapolation of the British experience of gender educationin the school system of Ukraine). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 76-84.

Лушпай , Л. І. (L. Lushpai) (2010) Буллінг як соціально-педагогічна проблема та шляхи її вирішення (на прикладі досвіду середніх загальноосвітніх шкіл Великої Британії). Українознавчий альманах (Вип. 4). pp. 126-131.

Лушпай , Л. І. (L. Lushpai) (2009) Актуальні проблеми гендерної соціалізації шкільної молоді у вітчизняній та британській педагогіці. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 288-294.

М

Мінкова, О. (O. Minkova) and Надольська, Ю. (Yu. Nadolska) (2014) ТВОРЧІ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ В СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. (Creative Ukrainian and German language works in developmental education system: theoretical aspect.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 289-291.

Мірошниченко, Олена Анатоліївна (Miroshnychenko O.) (2023) Психологічна готовність особистості до життєдіяльності в умовах Антарктики в контексті вікової періодизації (Psychological Readiness of an Individual for Life in Antarctic Conditions in the Context of Age Periodization). Doctoral thesis, Національний університет "Острозька академія".

Малинівська, Л. (L. Malynivska) (2014) ВИХОВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ВНЗ ПІД ЧАС ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ДИВЕРСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ (Education of Spiritual and Moral Values in University Students in the Context of Sabotage Emergencies). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 80-83.

Мамчур, Л. І. (L. Mamchur) (2015) Формування комунікативної компетентності особистості ‒ важлива філософсько-соціальна проблема. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). pp. 145-148.

Марчук, О. (O. Marchuk) (2013) МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПУНКТУАЦІЇ ЗА ПІДРУЧНИКОМ «АЗБУКА ПРАВОПИСУ» Д.ТИХОМИРОВА: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИДАННЯ. (Methods of teaching punctuation on the base of the «ABC spelling}} textbook by D.Tykhomyrov: moral and ethical orientation of the textbook.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 171-182.

Матласевич, О. В. (О. Matlasevych) (2016) Детермінанти та механізми розвитку педагогічних здібностей. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.4). pp. 162-176. ISSN 966-7631-15-Х

Мельник, Ю. (Melnyk Y. ) (2013) ПОДІЛЬСЬКЕ ДУХІВНИЦТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКИХ СІМЕЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ. (Podilske clergy and its impact on the religious life of Ukrainian families in the second half of XIX – early XX century). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 274-280.

Момот, Л.М. (L. Momot) (2011) Особливості застосування тестового контролю у навчанні іноземній мові. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 119-122.

Н

Нищета, В. А. (V. Nyshcheta) (2015) Теоретико-методологічне обґрунтування риторичного підходу до навчання мови в школі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). pp. 207-212.

Новоселецька , С.В. (S. Novoseletska ) (2012) ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE AND CANADIAN MULTUCULTURALISM. (Unpublished)

О

Овсієнко, Л. (L. Ovsienko ) (2014) ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 144-148.

П

П'янковська , І. В. (I. Piankovska) (2008) Визначення ключових компетентностей майбутніх вчителів у країнах Європи. Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 1 ((8)). pp. 384-391.

П'янковська , І. В. (I. Piankovska) (2009) Підготовка вчителів іноземної мови у Німеччині: сучасний стан та перспективи. Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 1 ((13)). pp. 541-551.

П'янковська , І. В. (I. Piankovska) (2009) Вплив Болонського процесу на розвиток вищої освіти сучасної Німеччини. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.13). pp. 345-358.

П'янковська , І. В. (I. Piankovska) (2010) «Компетенція» та «компетентність» як провідні поняття компетентнісного підходу. ("Competency" and "competence" as leading concepts of the competence aproach). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.15). pp. 202-211.

П'янковська , І. В. (I. Piankovska) (2009) Формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземної мови.(Formation of professional competence of the future foreign language teachers). Наукові праці: Науково-методичний журнал, 105 (Вип.95). pp. 155-160.

П'янковська , І. В. (I. Piankovska) (2008) Педагогічні технології: історія поняття та перспективи впровадження. (Pedagogical technologies: the history of the concept and perspectives of implementation). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.10). pp. 210-218.

Павлюк, П. (P. Pavliuk) and Дорошенко, Ф. (F. Doroshenko) (2013) СВІТОГЛЯДНЕ ЗНАЧЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ. (A world view value of christian spiritually-moral values in modern education.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 189-197.

Панчина, К.В. (K. Panchyna) (2011) Мовна гра як елемент комунікативного та особистісно-орієнтованого підходів до вивчення іноземних мов. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 153-154.

Пасічник, Я. (Y. Pasichnyk) (2014) ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА ЯК ОДНА З ФОРМ ПІДВИЩЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» (Вип.26). pp. 103-107.

Пасічник, Я.А. (Ya. Pasichnyk) (2009) Реалізація принципу доступності в процесі формування поняття числової послідовності у студентів вищої школи. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 375-389.

Пентилюк, M. (M. Pentyliuk) (2014) РІДНОМОВНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ (Native language aspect of preparing future teacher-philologists). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.29). pp. 86-89.

Пентилюк, М. І. (M. Pentylyuk) (2015) Педагогічні умови виховання мовної особистості учнів середньої школи засобами української. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). pp. 154-160.

Петрук, В.В. (V. Petruk) (2011) Використання медіа технологій в комунікативній методиці вивчення англійської мови. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 157-159.

Пивовар, С. ( S. Pyvovar) and Купчик, О. (О. Kupchyk) (2013) Науково-педагогічна діяльність О. Я. Шульгина у Празі (1923 - 1927 рр.) (Scientific and pedagogical work of O. Shulgin in Prague (1923–1927) ). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 103-106.

Плиска, Ю.С. (Yu. Plyska) (2012) Психолого-педагогічні чинники культури вчителів України та Польщі (Psycho-pedagogical culture factors of teachers in Ukraine and Poland). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.19. (In Press)

Повалій, Л. (L. Povalii) (2014) ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ ЯК ОДНА ІЗ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ ВЗАЄМИН (The Increase of Parents’ Pedagogical Culture as a One of the Conditions in Forming of Humane Parent-child Relationships). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 101-103.

Пода, В. (V. Poda) (2014) ВАСИЛЬ ЗЕНЬКОВСЬКИЙ ПРО РОЛЬ СІМ’Ї В ДУХОВНО-МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ДИТИНИ (Vasyl Zenkovskyi about family role in spiritual and moral education of a child). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 104-106.

Прус, А. А. (А. Prus) (2023) Створення власного інструментарію в середовищі динамічної математики GeoGebra (Creation of your own tools in the GeoGebra software). Інноваційна педагогіка, 6 (2). pp. 26-30.

Р

Ревуцка, С. (S. Revucka) (2014) РОЗВИТОК ІДЕЙ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ПРАЦЯХ НІМЕЦЬКИХ ВЧЕНИХ: Ф. Е. БЕНЕКЕ, М. ШЕЛЕРА, Ф. ШЛЕЙЕРМАХЕРА, А. ШОПЕНГАУЕРА (The development of spiritual-moral education ideas in the works of the German scientists: F. E. Beneke, M. Sheller, F. Shleyermakher, A. Shopengauer). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 107-111.

Розіна, О. (O. Rozina ) (2013) МОРАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ В СУЧАСНОМУ ВИХОВАННІ: ЗУМИСНА ПІДМІНА ЧИ ВИПАДКОВА СУБСТИТУЦІЯ? (Moral categories in modern education: intentional replacement or occasional substitution?). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 215-222.

Романюк, Ю. (Y. Romaniuk) (2013) ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЗАКОНУ БОЖОГО І ЦЕРКОВНОГО СПІВУ В ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ШКОЛАХ ПОДІЛЛЯ НАПРИКІНЦІ ХІХ СТ. (Features of Lord's Law Learning and Spiritual Singing at the Parish Church Schools of Podillya in the End of XIXth Century.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 223-232.

С

Сіданіч, І. (I. Sidanich) (2014) ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ШКОЛИ (Educational Technology of Spiritual and Moral Education of Children in the History of National Education and School). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 125-132.

Сіліванова, І. (І. Silivanova) (2014) РОЛЬ РЕЛІГІЇ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ ФРАНЦІЇ (Role of Religion in French Universities). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 133-136.

Сидоренко, В. (V. Sydorenko) (2014) ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩІ СКЛАДОВІ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ ЯК ВІДГУК НА ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-ІСТОРИЧНІ ТА ОСВІТНІ ІМПЕРАТИВИ ХХІ СТОЛІТТЯ (Professionally significant components of pedagogical skills of teachers of Ukrainian language and literature in response to the civilizational, historical and educational imperatives of the XXI century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 90-96.

Сокол, І.В. (I. Sokol) (2011) Формування гендерних особливостей у дітей шкільного віку в Канаді. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 179-180.

Соловей, M. (M. Solovey) (2014) ВІРНІСТЬ БОГОВІ – ДУХОВНА ОСНОВА ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ СКАУТСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПЛАСТ» (Faithfulness to God – the Spiritual Foundation of Education of the Person in Ukrainian Scout Organization «Plast»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 137-140.

Соловей, М. ( N. Solovey) (2013) ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОГО «ПЛАСТУ» В КОНЦЕПТІ ОЛЕКСАНДРА ТИСОВСЬКОГО (1886 - 1968). (Spiritual and moral Values of the Ukrainian «Plast» in Oleksandr Tysovsky's Concept (1886-1968). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 242-250.

Старовойтенко, Н. (N. Starovoitenko) and Лещинський, О. (O. Leschynskyi) and Рига, Т. (T. Ryha) (2014) ДО ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА ЗІ СТУДЕНТАМИ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (The Problem of Teaching Communicative Interaction between Teacher and Students in Terms of the Educational Process of Higher Education Institution). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 141-144.

Стасюк, І.С. (І. Stasiuk) (2010) Методика навчання читання студентів 1 курсу мовних спеціальностей на основі автентичних текстів. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 132-133.

Степанова, О. І. (O. Stepanova) (2015) Розвиток мовленнєвої культури як основа професійної підговки майбутніх вихователів ДНЗ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.57). pp. 217-220.

Столяр, З. В. (Z.Stoliar ) (2011) Компетентнісний підхід до навчання студентів-філологів ( Competence approach students-philologists’ teaching). Збірник наукових праць. Педагогічні науки., Вип.59. pp. 318-321.

Столяр, З. В. (Z.Stoliar ) (2012) КОМПЕТЕНТНОСНЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ СИНТАКСИСА СТУДЕНТАМ-ФИЛОЛОГАМ (Competence approach to teaching students with syntax-scholar). Педагогика и психология: прошлое, настоящее, будущее : материалы международной заочной научно-практической конференции, Ч. ІІ. pp. 20-25.

Столяр, З. В. (Z.Stoliar ) (2012) Інтерактивні технології в системі філологічної освіти (Interactive technologies in the system of philological education). Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць, Вип.12. pp. 110-114.

Столяр, З. (Z. Stoliar ) (2014) ЛІНГВОМЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ СИНТАКСИСУ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ЗА КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ (Linguistic and methodological basics of teaching syntax to philology-students in terms of competency-based approach). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 149-153.

Студинець, Ю.Р. (Yu. Studynets) (2011) Огляд загальних принципів викладання граматики. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 183-185.

Т

Таборовець, Л. (L. Taborovets) (2013) ДУХОВНІСТЬ ЯК ОСНОВА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ. (Spirituality as the basis of the physical health of young person.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 251-258.

Тафінцева, C. (Tafintseva S.) (2016) Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу (Pedagogical conditions of preparation of the primary school teachers to socialization of pupils on the basis of gender approach). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 88-97.

Тепла, О. (O. Tepla) (2014) РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА’ (The Application of interactive forms of education during the “Ukrainian as a foreign language” classes). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 154-155.

Томашевська, С. (S. Tomashevska) (2013) СПІВПРАЦЯ БАТЬКІВСЬКОГО ТА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ЯПОНІЇ. (Collaboration of parents and teaching staff at preschool educational institutions in the process of spiritual and moral children education in Japan.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 259-268.

Трифонова, О. (O. Tryfonova) (2014) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (Concerning the issue of formation of language personality of future teachers at preschool educational institutions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 97-101.

Туровська, І. (I. Turovska) (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (THE THEORETICAL PRINCIPLES OF THE COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION OF THE STUDENTS OF THE MEDICAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 156-158.

Ф

Федорич, Х. (K. Fedorych) (2014) РОБОТА ЗІ СЛОВНИКОМ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА (Working with a dictionary as a cause of forming spelling competence of a student). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 159-161.

Федчишин, Н. (N. Fedchyshun) (2014) ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ ПРИ ВИВЧЕННІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» (Вип.26). pp. 132-135.

Фурманець, Д. І. (Furmanec D. I.) (2013) ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА. (Theoretical and experimental aspects of the formation of preschooler's spirituality.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 269-277.

Х

Харченко, В. (V. Kharchenko) (2014) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ» У ПСИХОЛОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (Theoretical Analysis of the Approaches Used in Psychological Literature to Define the Concept of Personality’s Self-actualization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 123-127.

Химич, Н. (N. Khimich) (2013) ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЯХ В ПОЗАШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ. (Spiritual and moral education of children of preschool age on Christian values in the non-formal institution.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 283-289.

Хом'як, І. (I. Khomiak) (2019) Розвиток критичного мислення у студентів-філологів. УМЛШ (1). pp. 2-7.

Хоменко, О.К. (O. Khomenko) (2011) Використання комп'ютерних технологій у вивченні іноземних мов. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 197-201.

Хом’як, І. (I. Khomiak) (2014) ХАРАКТЕР ОРФОГРАФІЧНИХ УТРУДНЕНЬ, ВИКЛИКАНИХ МОВЛЕННЄВИМ СЕРЕДОВИЩЕ (Nature of spelling difficulties caused by speech environment). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 26-29.

Хом’як, І. М. (I. Khomiak) (2015) Різновиди орфографічних девіацій. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). pp. 161-165.

Ц

Цурукіна, Г.А. (G. Tsurukina) (2011) Комп'ютерні технології у вивченні іноземних мов. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 209-210.

Ч

Чемерис, І. (I. Chemerys) and Білик, Л. (L. Bylyk) (2014) З ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (The Experience of the Formation of Spiritual and Moral Qualities of Cherkasy State Technological University Students). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 158-161.

Чепіль, О. Я. (Chepil O.) and Ківачук, М. П. (Kivachuk M.) (2023) Застосування гіпотези вхідного матеріалу для викладання англійської мови у закладах вищої освіти (Application of the hypothesis of input material for teaching English in higher educational establishments). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 188-192.

Ш

Швидків, М. (M. Swydkiv) (2014) ВПЛИВ ТРАДИЦІЙ ВАЛЕРІЯ ВИСОЦЬКОГО НА ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ (Influence of Traditions of Valery Vysotskyi on the Formation of Vocal Skills in Future Music Masters after the Voice Training). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.30). pp. 128-132.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2016) Чому потрібна революція у школі? (Why a revolution in school is needed?). Філософія освіти (2(19)). pp. 275-283.

Шульжук, Н. В. (N. Shulzhuk) (2015) Когнітивно-дискурсивні аспекти навчально-педагогічної комунікації у процесі підготовки фахівців-філологів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). pp. 225-228.

Шуневич, О. М. (Shunevych) (2015) Методичні умови розвитку в учнів навичок цілетворення в процесі навчання української. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). pp. 229-233.

Я

Яковлев, А. (Yakovlev A.) (2013) ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ СЕНСУ І ЗМІСТУ ВИХОВАННЯ (The philosophical comprehension of meaning and content of education). Наукові записки. Серія “Філософія”, Вип.13. pp. 125-130.

Яценюк, Н. (N. Yatseniuk) (2014) ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗАСОБАМИ ПІДРУЧНИКА (The Readiness of the Future Teachers of Foreign Language to Form Communicative Competence in Primary School Children by Means of Textbooks). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 138-141.

This list was generated on Wed May 29 18:29:08 2024 EEST.