Items where Subject is "Sociology"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 42.

Article

Августюк, М. (M. Avhustiuk) (2014) ІЛЮЗІЯ ЗНАННЯ В МЕТАКОГНІТИВНОМУ МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТА ЗМІСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» . (Вип.26). pp. 3-6.

Бабак, К. (K. Babak) (2014) СТРУКТУРНО-ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ НА ЕТАПІ ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» (Вип.26). pp. 12-17.

Вербець, В. (V. Verbets) (2014) ЕСКАЛАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДИСКОМФОРТУ ОСОБИСТОСТІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка» . (Вип.26). pp. 21-25.

Воропаєва, Т. (Т. Voropayeva) (2013) ТРАНСФОРМАЦІЯ КОЛЕКТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМА ДІАЛОГУ КУЛЬТУР. (Transforming the collective identity of citizens of Ukraine and the problem of dialogue of cultures.). Наукові записки. Серія «Культурологія». (Вип.13). pp. 40-51.

Галичанська, А. (A. Halychanska) (2014) МІЖПОКОЛІННИЙ КОНФЛІКТ ЯК СПОСІБ ВЗАЄМОДІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ У СІМ’Ї. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). pp. 35-38.

Гук, О. (O. Huk) (2015) Українська ідентичність у ситуації цивілізаційного розлому (Ukrainian Identity in a Situation of Civilizational Fault). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.17). pp. 112-116.

Дарда, Т. В. (T. Darda) (2010) Соціальна реклама як засіб реалізації державної політики зайнятості населення. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 12-19.

Злотникова, Л. М. (2016) Социализация женщин в контексте гендерных отношений. Global world : науковий альманах, 2 (II). pp. 8-14.

Зубарєва, М. А. (M. Zubareva) (2016) Групи в соціальних мережах як інструмент побудови громадянського суспільства. Global world: науковий альманах, 2 (ІI). pp. 104-108.

Кардаш, С. Ю. (2014) Які можливості має Україна для формування середнього класу: державно-управлінський погляд. Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи [зб. наук. пр. інституту глобальних стратегій управління. pp. 52-58.

Кардаш, С. Ю. (2013) Государственная политика содействия формированию среднего класса в Украине: обоснование новых подходов. Социологический альманах «Управление в условиях динамично развивающегося общества». pp. 162-166.

Кардаш, С. Ю. (2018) Середній клас та успішність освітньої реформи в Україні (The middle class and the success of the educational reform in Ukraine). Сучасні технології в умовах освітньої парадигми інформаційно-комунікативного суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. мультидисципл. інтернет-конф. (м. Запоріжжя, 26 лист. 2018). pp. 136-139.

Кардаш, С.(S. Kardash) (2012) Соціальна структура суспільства: підсумки 20 років пострадянських реформ в Україні (The social structure: the results of 20 years of post-soviet reforms in Ukraine). Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (8 квітня 2011р), Ч. 1. pp. 64-68.

Кардаш, С.(S. Kardash) (2012) Середній клас в Україні: міф чи реальність? (The middle class in Ukraine: myth or reality?). Модернізація системи державного управління: теорія та практика. Mатеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (20 квітня 2012 р), Ч. 1. pp. 264-268.

Кардаш, Сергій (2012) Середній клас як об’єкт державного управління: приклад України (The middle class as an object of public policy: the Case of Ukraine). Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування Нац. акад. держ. упр. при Президентові України (5). pp. 136-144.

Козаченко, А. (A. Kozachenko) (2010) Стереотипи про ЗМК. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 43-48.

Косюк, О. (О. Kosiuk) (2013) ТЕАТР ЯК ПЕРШООСНОВА ТА ВТІЛЕННЯ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ. (The theatre as a base and recognition of mass communication.). Наукові записки. Серія «Культурологія». (Вип.13). pp. 19-29.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2010) Соціорелігійний аспект конструювання стереотипних моделей гендерної ідентичності жінки на сторінках друкованих ЗМІ. (Socio-religious aspect of constructing of stereotypic models of woman's gender identity in printed mass-media.). Наукові записки. Серія "Культурологія". Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23 - 24 квітня (Вип. 5). pp. 126-139.

Мациевский, Ю. В. (Yu. Matsiyevsky) (2020) Смешанные ценности и общественные ограничения: почему запрос на «сильную руку» не приведет к авторитаризму в Украине (Mixed values and societal constraints: why the request for a “strong hand” will not lead to authoritarianism in Ukraine). Соціологія: теорія, методи, маркетинг (4). pp. 43-67. ISSN 2663-5143

Олійников, В. (V. Olijnykov) (2013) СІМ'Я ЯК ПЕРШООСНОВА ДУХОВНОГО, ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. (Family as a fundamental principle of the spiritual, economic and social development of society: psychological aspect). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 183-188.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2012) ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОМУНІКАЦІЯ» У ВІТЧИЗНЯНИХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. (Interpretation of the term "communication"in domestic dissertations. Наукові записки. Серія "Філософія ". (Вип.12). pp. 20-32.

Поліщук, О. (O. Polishchuk) (2012) Збережена ідентичність у колективній дії соціальної групи (Agitated Identity in the Collective Action of a Social Group). Наукові записки. Серія: «Філософія». (Вип.10). pp. 46-56.

Починок, Т. (T. Pochynok) (2014) СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ЯЗЫКОВОГО ВУЗА. Social and cultural STUDENT personality DEVELOPMEN in language high school). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 329-331.

Прасюк, О. (O. Prasiuk) (2014) Переорієнтація виборчого законодавства України на громадянина-виборця. (Reorientation of the electoral legislation of Ukraine for a citizen-voter). Sciencу and Education a New Dimension. Humaniyies and Social Sciences (2). pp. 105-108.

Прасюк, О. В. (O. Prasiuk) (2012) Вплив теледебатів на формування електорального громадської думки під час президентських виборів (Effect of televised debates on the formation of electoral opinion during the presidential election). Український соціологічний журнал. (In Press)

Прасюк, О. В. (O. Prasiuk) (2013) Вибіркові соціологічні опитування громадян як засіб впливу на процес формування електоральної громадської думки в онлайнових медіа (The sample polls of citizens as a means of influencing the formation of electoral opinion in online media). Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія: збірник наукових доповідей. pp. 118-123.

Скорода , Ю. В. (Y. Skoroda) (2010) Проектний менеджмент в контексті реалізації регіональних соціальних проектів в Україні: специфіка та перспективи (з досвіду реалізації фестивалю етнічної культури "Галас-2008" у Рівненській області). Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 133-140.

Талашук, К. (K. Talashuk) (2010) Медійно компетентна аудиторія нових медіа. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 5-15.

Чижова, Н. (2014) ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 306-307.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2010) Політика в часи нетократії: проблема реалізації влади в інформаційному суспільстві. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 73-83.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2015) Як наше Я «вплітається» в мережі соціального простору (How our I “Woven” into Networks of Social Space). Філософія освіти (1(16)). pp. 242-250. ISSN 2309-1606

Шостак, І. В. (I. Shostak) (2020) Опір змінам в організаціях в умовах пандемії. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2020 року). pp. 91-93.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2007) Внесок Михайла Грушевського у становлення української соціологічної науки (Mikhajlo Grushewsky maked the important contribution to sociology). Наукові записки. Історичні науки (Вип. 8). pp. 200-220.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2010) Використання методу кейс-стаді при викладанні соціології. (Using of method of Case study at teaching of discipline “Sociology”.). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка” (Вип.16).

Яковлева, Е. (E. Yakovleva) (2014) В поисках идентичности: эпатаж как след современности/со-временности (In search of identity: epatazh as a modern/with-modern temporality). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 72-78.

Conference or Workshop Item

Кардаш, С. Ю. (S. Kardash) (2017) Формування «нового» середнього класу в Україні: проблеми та перспективи (Forming of "new" middle class in Ukraine: problems and prospects). In: 16 Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 30-31 травня 2017, Україна.

Кардаш, Сергій (2018) «Відтік» середнього класу за кордон як загроза національній безпеці України. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції « Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку». (Unpublished)

Book

Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Шугай, М.А. (М. Shugay ) and Рибак, А.І. (A. Rybak) and Бондарчук, Я. В. (Y. Bondarchuk) and Мацієвський, Ю. В.(Y. Matsiyevsky) and Худолій , А.О. (A. Khudolii) and Квасюк, Л.В. (L. Kvasiuk), eds. (2010) Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Національний університет "Острозька академія", Острог.

Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Батіщева, О.С. (O. Batishcheva) and Бондарчук, Я. В. (Y. Bondarchuk) and Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) and Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) and Рибак, А (A. Rybak) and Худолій , А. О.(A. Khudolii) and Шостак , І. В. (I. Shostak) and Шугай, М.А. (М. Shugay ), eds. (2012) Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні [Текст]: матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог.). НаУОА, Острог.

Teaching Resource

Шостак, І. В. (I. Shostak) (2021) Анкетування: методичні рекомендації щодо організації та проведення соціологічного дослідження. [Teaching Resource]

Other

Гущук, І. В. (I. Gushcuk) and Кулакова, О. В.(O. Kulakova) (2008) Соціально-побутові умови населення Рівненської області та їх вплив на стан здоров'я респондентів (Social and living conditions of the Rivne region and their impact on the health of respondents). Рівненська обласна санітарно-епідеміологічна станція, м. Рівне.

Цапін, А. (A.Tsapin) and Ковальчук , В. (V. Kovalchuk) (2012) Оцінка факторів впливу на позицію населення щодо добудови енергоблоків на ХАЕС (The Determinants of Public Attitude to the Construction of New Power Reactors by the Khmelnytskyi Nuclear Power Plant). UNSPECIFIED. (Unpublished)

This list was generated on Mon Jul 15 19:55:34 2024 EEST.