Items where Subject is "Auxiliary historical sciences"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Article | Monograph | Thesis
Number of items at this level: 33.

Article

Okhrimenko, Ganna (2017) Representation of the Main Stereotypes of Orthodox and Uniate Polemists (16th – 17th century) in Scientific Works of the Representatives of Kyiv Theological Academy (1819-1920): Interpretative Textual Analyses. Tekst – Tożsamość – Twórca. Rozważania o humanistyce współczesnej. pp. 73-86. ISSN ISBN 9788363636593

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2013) Українська історіографія в біполярному світі. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (ХХХVІ). pp. 297-304.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2010) Членство Українського Історичного Товариства (1965 – 1991): структура та склад. Наукові записки. Серія «Історичні науки» (Вип.15). pp. 344-354.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2013) Передмова (Preface). Винар Л. Біографічні нотатки (Вип.51). pp. 6-13.

Баран, М. (М. Baran) (2015) Листи Олександра Шульгина до Мирона Кордуби (1925 – 1929) (Oleksandr Shulhyn’s Letters to Myron Korduba (1925–1929)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 226-229. ISSN 2409­-6806

Батюк, Т. (Т. Batiuk) (2013) Співпраця Мирона Кордуби з газетою «Буковина» (Myron Korduba’s cooperation with the newspaper «Bucovina»). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 147-151.

Бондарчук , В. (V. Bondarchuk) (2011) Дослідницькі студії "Апокрисиса" Христофора Філалета. (Research studies "Apokrisis" Christopher Filaleta). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 5).

Вронська, Т. (T. Vronska) (2015) Тема репресій проти родин «ворогів народу» в мемуарах представників української діаспори (The Topic of Repressions against Families of «Enemies of the People» Depicted in Memoirs of the Ukrainian Diaspora). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 266-273. ISSN 2409­-6806

Гава, П. (P. Gava) (2013) Український націоналізм міжвоєнного періоду в сучасній польській історіографії (Ukrainian nationalism of the interwar period in the contemporary Polish historiography ). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 194-200.

Галішевський, В. (V. Halishevskyi) (2013) Марксистські візії Михайла Брайчевського (Marxist views of Mykhailo Braychevskyi). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 180-187.

Горбунова, Г. (H. Horbunova) (2015) Листування Ганни Черінь (США) як джерело для дослідження її творчої та громадської діяльності (за документами ЦДАЗУ) (Hanna Cherin’s Correspondence as a Source for the Study of her Creative and Social Activity(According to the Documents of the Central State Archives of Foreign Ucrainica)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 235-238. ISSN 2409­-6806

Заболотная, Л. (Zabolotnaia L.) (2016) Имущественно-правовое положения литовок в Средние века и Новое время. Литовско-белорусская историография (The juridical statute and the ownership rights of Lithuanian women in the Middle Age and the contemporary epoch. Lithuanian-Belarussian historiography). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 41-47.

Зимницька, С. (S. Zymnytska) (2013) Проблема зміни віри представниками роду князів Вишневецьких у вітчизняній та зарубіжній історіографії другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. (Issue of faith change by the representatives of Vyshnevetski’s prince family in home and foreign historiography of the second part of 19TH – first part of 20th centuries). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 157-163.

Кіндратюк, Б. (B. Kindratiuk) (2015) Кампанологічні студії в українській діаспорі (Campanology Studies in the Ukrainian Diaspora). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 187-191. ISSN 2409­-6806

Клинова-Дацюк, Г. (G. Klynova-Datsiuk) (2015) Історичні дослідження в Українській вільній академії наук у Німеччині Ді-Пі періоду (1945–1952 рр.) (Historical researches in Ukrainian Free Academy of Art and Sciences in Germany DI-PI Period (1945–1952)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 97-102. ISSN 2409­-6806

Краснодемська, І. (I. Krasnodemska) (2015) Розвиток українознавчих досліджень у США та Канаді (70-80-ті роки ХХ ст.) (The Development of Ukrainian Studies in the USA and Canada (1970's-1980's)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 109-114. ISSN 2409­-6806

Лазурко, Л. (Lazurko L.) (2014) Масові святкування у Галичині кінця ХІХ ст. та українська національна ідентичність (Mass celebrations in Galicia at the end of the nineteenth century and national identity of Ukrainians). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 209-220.

Логвин, І. (І. Lohvyn) (2015) Постать історика української зарубіжної історіографії міжвоєнного періоду через призму мережевого аналізу (The Person of Historian of Ukrainian Foreign Historiography Interwar Period through the Prism of Network Theory). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 131-139. ISSN 2409­-6806

Лучак, А.-М. (Luchak A.-M.) (2014) Історична нарація як інтерсуб’єктивна взаємодія у пошуках консенсусу (The historical narrative as intersubjective interaction in search of consensus). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 113-119.

Мазепа, О. (O. Mazepa) (2015) Українські геральдичні та генеалогічні інституції DP-періоду (Ukrainian Heraldic and Genealogical Institutions of the DP-Period). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 103-108. ISSN 2409­-6806

Маркевич, М. (М. Markevych) (2013) Проблема періодизації українського історіографічного процесу та характеристика основних його етапів у працях Дмитра Багалія (The Problem of Periodization of Ukrainian Historiographic Process and Characteristic of it’s Major Stages in the Works of Dmytro Bahaliy). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 168-172.

Мицик, Ю. (Yu. Mytsyk) and Тарасенко, І. (Tarasenko I.) (2015) Листи Юрія Шевельова до Омеляна Пріцака (Yurii Shevelov’s Letters to Omeljan Pritsak). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 251-260. ISSN 2409­-6806

Рідкоус, О. (O. Ridkous) (2013) Жінка ранньомодерного часу крізь призму методології гендерних досліджень (історіографічний аспект). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 186-199.

Савчук, Н. (N. Savchuk) (2015) Український фольклор у наукових дослідженнях КІУС (Едмонтон, Канада) (Ukrainian Folklore in Research Studies of CIUS (Edmonton, Canada)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 115-121. ISSN 2409­-6806

Стопчак, М. (M. Stopchak) (2013) Інтернована армія УНР у таборах країн Центральної Європи в українській зарубіжній історіографії міжвоєнного періоду (Internee army of the upr in internment camps on the territory of central Europe countries in ukrainian foreign historiography). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 173-179.

Чорна, Н. (N. Chorna) (2013) Історичні передумови становлення сучасних українсько-польських взаємин: історіографія проблеми (Historical background of formation of modern Ukrainian-Polish relations: the historiography of the problem). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 188-193.

Яремчук, Віталій (Vitalii Yaremchuk) (2020) Ревізіоністська критика національної історії у сучасній Україні: методологічні прогалини (Criticism of National History from Revisionist Positions in Modern Ukraine: Methodological Gaps). Український історичний журнал. 2020. (№ 5). pp. 159-175. ISSN 0130-5237

Яремчук, Віталій (Vitalii Yaremchuk) (2020) Чи була "грушевськіана" в українській радянській історіографії? (Did "Hrushevskiana" Exist in Ukrainian Soviet Historiography?). Український історичний журнал (№ 2). pp. 152-168. ISSN 0130-5247

Ясінський, М. (Yasinskiy M.) (2014) Логіка історичного образу (logic of historical appearance). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 106-112.

Ясінський , М. (Iasinskiy M. ) (2013) КАЗУАЛЬНІ ТА ЕПОХАЛЬНІ ПРООБРАЗИ ЧАСУ (Casual and epochal forms of time ). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 284-289.

Яців, А. (А. Jatsiv) (2015) Едвард Козак та Іван Кедрин-Рудницький: до історії взаємин (Edward Kozak and Ivan Kedryn-Rudnytsky: the History of Friendship). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 166-170. ISSN 2409­-6806

Monograph

Яремчук, В.П.(V. Yaremchuk) (2009) Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби (History of Ukraine in the historical science of UkSSR of Post-Stalinist period). Other. НаУОА, Острог.

Thesis

Хеленюк, A. (A. Kheleniuk) (2011) Любомир Винар як дослідник української історії та історіографії (Lubomyr Wynar as a researcher of Ukrainian history and historiography). PhD thesis, Національний університет "Острозька академія" (Ostroh Academy National University ).

This list was generated on Mon Jul 15 21:19:10 2024 EEST.