Items where Subject is "Biographic researches"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 28.

Article

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2018) Закордонне українознавство: структура та перспективи розвитку. Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи : збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції (24 травня 2018 року). pp. 113-115.

Барабаш-Тимофієва, О. (О. Barabash-Tymofiieva) (2015) Іван Красковський – ініціатор білоруського футболу (1910–1914 рр.) (Ivan Kraskovskyi, the Initiator of Football in Belarus (1910–1914)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 85-88. ISSN 2409­-6806

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2014) Спогади професора Миколи Павловича Ковальського «про тих, кого пам'ятаю і шаную (роздуми про коло особистостей, з якими доводилось зустрічатись і співпрацювати)». (Memories of professor mykola kowalskyi «for those who remember and honor (reflections on the range of personalities, which had to meet and cooperate»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 25-48.

Бондарчук, Я. (Bondarchuk Y. ) (2019) Руй Раїса Федорівна – директор Острозького державного історико-культурного заповідника (Rui Raisa Fedorovna – director of Ostroh state historical and cultural reserve). Острозький краєзнавчий збірник (Вип.11). pp. 225-238.

Годжал, С. (S. Hodzhal) (2018) Славістичні дослідження в науковому доробку Марка Антоновича. Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи: збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції (24 травня 2018 року). pp. 82-83.

Годжал, С. (S. Hodzhal) (2019) Діяльність Марка Антоновича в Студентському товаристві національного солідаризму «Зарево» (M. Antonovych’s activity within the Student association of national solidarism “Zarevo”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 40-48. ISSN 2409-6806

Годжал, С. (S. Hodzhal) (2019) Слов’янознавство у творчості Марка Антоновича (Slavic studies in works of Marko Antonovych). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Вип. 142 (3). pp. 42-45.

Годжал, С. (S. Hodzhal) (2019) Праця Марка Антоновича в Українській вільній академії наук (США) (The work of Mark Antonovych in the Ukrainian Free Academy of Sciences (USA)). Universum Historiae et Archeologiae : науковий журнал. Дніпро, 2019. Т. 2 (27). Вип. 1. pp. 184-193. ISSN 2664-9950 (Print)

Конопка, Н. (N. Konopka) (2019) Михайло Антонович як дослідник історії України (Mykhailo Antonovych, the researcher of Ukrainian history). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 75-87. ISSN 2409-6806

Мельник, О. (O. Melnyk) (2019) Наукові контакти Миколи Ковальського з українськими діаспорними істориками у 1990­-х – на початку 2000­-х років (Mykola Kovalskyi’s scholarly contacts with the Ukrainian diaspora historians in the 1990s – at the beginning of 2000s). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 88-96. ISSN 2409-6806

Мицик, Ю. (Yu. Mytsyk) (2019) Листи М. П. Ковальського до О. М. Апанович (Mykola Kovalskyi’s letters to Olena Apanovych). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 113-122. ISSN 2409-6806

Мушинка, М. (М. Mushynka) (2013) Волинський чех Володимир Лібовицький в (1906-1984): короткий життєпис (Volyn Czech Volodymyr Libovytskyi (1906-1984): A Short Biography ). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 212-215.

Мушинка, М. (М. Mushynka) (2013) Театральна діяльність Володимира Лібовицького (Theatrical work of Volodymyr Libovytskyi). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 216-220.

Мушинка, М. (М. Mushynka) (2015) Василь Капішовський і його місце в історії українців Словаччини (Vasyl Kapishovskyi and His Place in History of Ukrainians in Slovakia). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 65-71. ISSN 2409­-6806

Мушинка (Mushynka), М. (M.) (2016) Станіслав Дністрянський – фундатор українського правознавства та теоретик державності України (Stanislav Dnistrianskyi – the Founder of Ukrainian Jurisprudence and the Theorist of Nation-Building of Ukraine). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 13-14.

Піскун, В. (V. Piskun) (2015) Портрет діяча УНР Іларіона Косенка за спогадами друзів та офіційними документами (The Portrait of the UNR Activist Ilarion Kosenko in Official Documents and His Friends Memoirs). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 261-265. ISSN 2409­-6806

Сеник, Я. (J. Senyk) (2015) Омелян Антонович – громадський діяч, дослідник, меценат (до 100-річчя від дня народження) (Public Figure, Researcher, and Philanthropist Omelan Antonovych (on the Occasion of His 100th Birthday Anniversary)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 152-158. ISSN 2409­-6806

Супронюк, О. (О. Suproniuk) (2013) Богдан Романенчук - редактор українських часописів у США (друга половина ХХ ст.) (Bohdan Romanenchuk – an editor of Ukrainian periodicals in the USA (the second half of the 20th century) ). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 221-227.

Тарасенко, І. (Tarasenko I.) (2016) Чотири листи М. П. Ковальського (Four letters of M. P. Kovalsky). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (Вип.25). pp. 14-21.

Тимочко, М. (М. Tymochko) (2013) Юліан Мовчан - лікар і громадський діяч (до 100-річчя від дня народження) (Yulian Movchan – the doctor and statesman (dedicated to the centenary birthday)). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 253-257.

Тимочко, М. (М. Tymochko) (2015) Славіст Лукія Гумецька та українська діаспора (за матеріалами особового архівного фонду) (Slavic Linguist Lukiia Humetska and the Ukrainian Diaspora (Based on Her Personal Archive)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 230-234. ISSN 2409­-6806

Трегуб, М. (М. Trehub) (2013) Сторінки життя й діяльності Леоніда Бачинського (Pages of the life and activity of Leonid Bachynsky). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 239-243.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Мельник, О. (О. Melnyk) (2014) Життя заради науки (до 85-річчя з дня народження видатного українського історика Миколи Ковальського). (LIFE FOR SCIENCE (TO THE 85-TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF THE FAMOUS UKRAINIAN HISTORIAN, MYKOLA KOVALSKYI). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). pp. 49-86.

Хом'як, І. (2008) Непересічна особистість Мелентія Смотрицького. Наукові записки. Серія "Філософія". Матеріали конференції "Віра і розум в історії слов'янської філософії (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького)", Вип.4. pp. 72-79.

Book Section

Малахов, B. (V. Malakhov) and Чайка, Т. (T. Chaika) (2019) Слово про друга (A word about a friend). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 9-15.

Book

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) and Приймак, Т. and Штаба, О. and Розумовська, О. and Фелонюк, А. and Рижук, Ю. and Нікончук, Н. and Приймак, Н. and Вельгас, О. (2020) Митці рідного краю: ART-зустрічі : навчально-методичний посібник. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог ; Полонне.

Thesis

Корнійчук, Л. (L. Korniichuk) (2012) Громадсько-політична та наукова діяльність Аркадія Жуковського (Public-political and scientific activity of Arkadiy Zhukovsky). PhD thesis, Національний університет "Острозька академія" (Ostroh Academy National University ).

Хеленюк, A. (A. Kheleniuk) (2011) Любомир Винар як дослідник української історії та історіографії (Lubomyr Wynar as a researcher of Ukrainian history and historiography). PhD thesis, Національний університет "Острозька академія" (Ostroh Academy National University ).

This list was generated on Tue Jul 16 03:44:24 2024 EEST.