Items where Subject is "Criminal Law"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | Г | К | Л | М | О | П | С | Ф | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 109.

Б

Балацька, О. Р. (Balatska O. R.) (2018) Практичні проблеми забезпечення права на захист підозрюваного в контексті практики Європейського cуду з прав людини (Practical problems of the providing the right for defense according to the practice of European Court of Human rights). Часопис Національного університету «Острозька академія» (1(17)).

Боржецкая, Н. Л. (N. Borzhetskaіа) (2015) Проблемы прекращения уголовного производства на стадии досудебного расследования по п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины (Problematic aspects of the criminal proceedings termination at the stage of pre-trial investigation on the basis of paragraph 3 part 1 article 284 the Code of Criminal Procedure of Ukraine). Legea si viata (№6/3). pp. 15-18.

Боржецька, Н. (N. Borzhetska) (2016) Особливості виправдання (реабілітації) осіб, підозрюваних чи обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, в Європі XVI ст. The Peculiarities of Acquitment (Rehabilitation) of the (Individuals Suspected or Charged with Committing Criminal Offences in the 16th century Europe). Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання». pp. 34-36.

Боржецька, Н. Л. (N. Borzhets’ka) (2014) Поняття «форма закінчення досудового розслідування» (The concept of the form of pre-trial investigation). Підприємництво, господарство і право (№10). pp. 76-81.

Боржецька, Н. Л. (N. Borzhets’ka) (2014) Подання та розгляд клопотань на етапі завершення досудового розслідування (Filing and consideration of petitions on the final stage of pre-trial investigation). Прикарпатський юридичний вісник : збірник наукових праць, Вип.2. pp. 182-190.

Боржецька, Н. Л. (N. Borzhets’ka) (2014) Підстави та умови складання обвинувального акта (The Grounds and Reasons of an Indictment Drafting). Юридична Україна (№8). pp. 77-83.

Боржецька , Н. Л. (N. Borzhets’ka) (2012) Складання обвинувального висновку як форма закінчення попереднього слідства в кінці 20-х – у 30-і рр. XX ст. в УСРР (Drawing up the indictment as a form of the preliminary investigation finish in the late 20's - the 30-ies of XX century in the UkrSSR). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 245-248.

Боржецька , Н. Л. (N. Borzhets’ka) (2011) Винесення постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності як окрема форма закінчення досудового слідства. (The delivery of the decision on bringing a case about the release of a defendant from criminal liability to court as a particular form of pre-trial investigation completion). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11bnlzds.pdf., 2 (4).

Г

Гайдук, О. (O. Haiduk) and Гонгало, С. (S. Honhalo) (2014) Застосування силіконових відтискних мас «STOMAFLEX SOLID» та «ZETAPLUS» для отримання зліпків з об’ємних слідів. (The application of the silicone impression materials ‘Stomaflex solid’ and‘ Zetaplus’ for receiving copies from three-dimensional tracks.). Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» (№1(9)). pp. 1-19.

Герасимчук, О. П. (O. Gerasymczuk) (2007) Гарантії прав особи, потерпілої від злочину, на стадії порушення кримінальної справи. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки (Вип.36). pp. 448-453.

Герасимчук, О. П. (O. Gerasymczuk) (2007) Правонаступництво у кримінальному процесі у разі смерті потерпілого. Адвокат (№ 8). pp. 12-25.

Герасимчук, О. П. (O. Gerasymczuk) (2006) Захист прав потерпілого при зміні та відмові прокурора від обвинувачення.(Protection of the victim's rights after refusing of keeping or change the accusation by the prosecutor.). Вісник Академії прокуратури України (№ 4). pp. 80-85.

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2005) Набуття особою статусу потерпілого в кримінальному судочинстві України. Реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства України: сучасний стан та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, ЗО вересня - 1 жовтня 2005 р.). pp. 186-189.

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2007) Порівняльний аналіз правового статусу потерпілого за кримінально-процесуальним законодавством Польщі, Росії та України. Проблеми державотворення і захисту прав людини : матеріали XIII регіональної науково-практичної конференції (Львів, 8-9 лютого 2007 року). pp. 591-594.

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2007) Структура принципу диспозитивності у кримінальному процесі. Право України (№ 3). pp. 128-131. (In Press)

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2007) Відшкодування потерпілому втрати працездатності, зумовленої злочином. (Compensation for victims of a disability caused by crime). Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Острог, 26-27 квітня 2007 року).

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2009) Нормативне закріплення принципу диспозитивності у кримінальному процесі (The normative regulation of the principle of dispositiveness in criminal procedure). Електронний ресурс.

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2012) Процесуальне регулювання звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим (Procedural regulation of the release from criminal responsibility due to reconciliation of the guilty person and the victim). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 251-253.

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2011) Реалізація потерпілим прав під час перегляду справи за нововиявленими обставинами (Realisation of the rights by the victim during case revision due to new facts). Адвокат (3(126)). pp. 20-22.

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2007) Визнання особи потерпілим від злочину.(Recognition a person as a victim of crime). Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права (№ 1). pp. 208-212.

Герасимчук, О. П. (O. Herasymczuk) (2012) Взаємозв’язок кримінального права та процесу в дослідженні І. Малиновським вчення про злочин за Литовськими статутами (Correlation between the criminal law and criminal procedure in the research of the crime theory in the Lithuanian Statutes by I. Malynovskyi). Матеріали І Міжнародного науково-практичного семінару "Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення", 16 березня 2012 року, м. Острог. pp. 29-32.

Гладкий, В. (Viacheslav Hladky) (2018) Проявления коррупции в Восточной Европе (The Manifestation of Corruption in Eastern Europe). Path of Science, 4 (1). pp. 4001-4012. ISSN 24139009

Гладкий, В.В. (Viacheslav Hladky) (2017) Критерії осудності суб’єкта корупційного злочину у світлі норм Кримінального кодексу України. Порівняльно-аналітичне право, 6. pp. 295-298. ISSN 2524-0390

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2008) Використання криміналістичних знань захисником при роботі з документами. Вісник Академії адвокатури України. (вип.12). pp. 104-107.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2009) Матеріали технічного запису судового засідання як - об'єкти криміналістичних експертиз. Вісник Академії адвокатури України (Вип.10). pp. 136-139.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2006) Поняття документів, їх види, способи розпізнання та захисту. Наукові записки: серія “Право” (Вип.7). pp. 153-159.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2010) Про співвідношення документів-доказів та речових доказів. Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VII Між нар. наук.-практ. конф., Луцьк, 4-5 червня 2010 р.. pp. 579-581.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2002) Щодо визнання предметів “холодною зброєю”. Наукові записки. Серія “Право”. pp. 206-213.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2009) Сучасний стан судово-технічної експертизи документів.(Current state of a forensic technical examination of documents). Право України (№ 10). pp. 162-169.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2012) Електронні пластикові картки як об’єкт судової техніко-криміналістичної експертизи документів (Electronic plastic cards as an object of the judicial forensic expertise of documents). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 253-254.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2021) Графологія у судовому почеркознавстві: другий прихід чи новий підхід? (Graphology in forensic handwriting studies: the second coming or a new approach?). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19 лютого 2021 року). pp. 92-97.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2021) Змагальність Експертиз: Вимоги Часу чи Фікція? (Сontentiousness of Examinations: Call of the Times or Fiction?). In: Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: IIІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15 грудня 2021 р.), 15.12.2021, м. Київ, Україна.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2018) Щодо можливості співпраці експерта-поліграфолога та графолога при проведенні поліграфічних досліджень (Regarding the possibility of cooperation of the expert-polygraph examiner and graphologist during the polygraphic research). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики» з нагоди 85-річчя доктора юридичних наук, професора Ніни Іванівни Клименко (м. Київ, 27 лютого 2018 року). pp. 85-87.

Гонгало, С. Й. (S. Honhalo) (2013) Судова техніко-криміналістична експертиза документів: сучасні можливості дослідження та перспективи розвитку (Forensic technical and criminalistics expertise of documents: modern potential of study and development prospects). PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

Гонгало, С. Й. (S. Honhalo) (2020) Графологія: модна тенденція чи вимога часу? (Graphology: a fashion trend or call of the times?). Матеріали X Всеукраїнської навчально-наукової конференції (м. Рівне, Рівненський інститут КУП НАНУ 25 травня 2020 р.). pp. 175-178.

Гонгало, С. Й. (S. Honhalo) (2020) Рукописне письмо: можливості експертного дослідження та приховані проблеми (Handwriting: opportunities for expert research and hidden problems). Теорія і практика судової експертизи і криміналістики: матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 лютого 2020 року). pp. 78-81.

Гонгало, Сергій (2021) Профілювання особи підозрюваного з використанням графологічних методів (Personality profiling of a suspect using graphological methods). Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару (Вип.11). pp. 125-127.

Гонгало, Сергій (2021) Психолого-почеркознавча експертиза як новий вид дослідження почеркових об’єктів (Psychological and handwriting examination as a new kind of study of handwritten items). In: Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : міжнар. наук.-практ. конф.-полілогу (м. Харків, 15 - 16 квіт. 2021 р.). – Харків, 15.04.2021-16.04.2021, м. Харків, Україна.

Гонгало, Сергій (2021) Щодо розширення кола суб’єктів судово-експертної діяльності (Regarding the expansion of the range of subjects of forensic activity). Матеріали XI Всеукраїнської навчально-наукової конференції "Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні". pp. 218-221.

Гонгало, Сергій (S. Honhalo) (2020) Використання положень графології у виявленні та попередженні булінгу та домашнього насильства (Using the provisions of graphology in the detection and prevention of bullying and domestic violence). In: VIII Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання», 22 травня 2020 року, м. Острог.

К

Колос, М. (M. Kolos) (2011) ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИНІВ У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ПОЛОЖЕННЯХ РУСЬКО-ВІЗАНТІЙСЬКИХ ДОГОВОРІВ 911 ТА 944 РОКІВ. Держава і право (№ 52). pp. 415-420.

Колос, М. (M. Kolos) (2011) РУСЬКО-ВІЗАНТІЙСЬКІ ДОГОВОРИ 911, 944 РОКІВ: ГЕНЕЗИС УКРАЇНСЬКОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична (Вип. 4). pp. 251-261.

Л

Лідовець (Новоселецька), Т. (T. Lidovets (Novoseletska)) (2005) Відшкодування заподіяної злочином матеріальної шкоди як самостійне завдання кримінального судочинства. Наукові записки: серія “Право”. , Вип.6. pp. 375-379.

Лідовець (Новоселецька), Т. (T. Lidovets (Novoseletska)) (2006) Поняття та кримінально-процесуальні критерії безпорадного стану потерпілої особи за кримінальним судочинством України (The concept and criminal process criterions of victim’s helpless state in criminal procedure of Ukraine ). Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства. Збірник наукових статей Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. (№18).

Лідовець (Новоселецька), Т. (T. Lidovets (Novoseletska)) (2006) Поняття та матеріально-правовий зміст безпорадного стану потерпілого за кримінальним судочинством України (The concept and material contents of victim’s helpless state in criminal procedure of Ukraine). Вісник Львівського університету. Серія юридична. , Вип.43. pp. 338-343.

Лотиш, Т. В. (T. V. Lotysh) (2022) Нормативні вимоги до судових рішень у кримінальному процесі країн Балтії та України (Normative requirements for court decisions in criminal proceedings the Baltic countries and Ukraine). Правао і суспільство (4). pp. 417-423. ISSN 20783736

Лук’янчиков , Б.Є. (B. Lukianchykov ) and Лук’янчиков , Є. Д. (E. Lukianchykov) (2012) Дискусійні питання пред’явлення для впізнання (Debating issues of the submission for identification). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 286-288.

М

Малиновський, І. (I. Malynovskyi) and Попелюшко, В. (V. Popeliushko) (2013) Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами (Soviet corrective labor institutions in comparison with the bourgeois prisons). Other. Видавництво Національного університету “Острозька академія”, Острог.

Матвійчук, M. A. (М. A. Matviichuk) (2022) Іоаннікій Малиновський та його концепція історії кримінально-виконавчого права: монографія. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог. ISBN 978-966-992-769-9

О

Оверчук, С. В. (Overchuk S. V.) (2018) Відвід адвоката в кримінальному процесі внаслідок конфлікту інтересів (Disqualification of attorney in criminal proceedings as a result of conflict of interests). Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» (1(17)).

П

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2010) ДОСТОВІРНЕ (ІСТИННЕ) ВСТАНОВЛЕННЯ ОБСТАВИН ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ — ЗАПОРУКА ЇХ ПРАВИЛЬНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ. Вісник Академії адвокатури України (1(17)). pp. 180-182.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2008) Стратегія і тактика захисту в судовому розгляді справи. Вісник Академії адвокатури України (12). pp. 96-98.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2008) Щодо питання інституту адвокатського розслідування та його джерельної бази. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України (Вип.20). pp. 276-284.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2010) Органи розслідування за КПК Франції 1808 р. (Investigative bodies under the CCP of France 1808). Збірник наукових статей за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання реформування правової системи України»]. pp. 656-659.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2007) Обставини, що пом’якшують кримінальну відповідальність та покарання як предмет захисту (The circumstances that mitigate criminal responsibility and punishment as a matter of protection). Адвокат (№3). pp. 3-7.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2008) Вчення П.О. Недбайла про застосування правових норм в аспекті забезпечення суб'єктивних прав особи у кримінальному процесі (The doctrine PA Nedbaylo about the application of the law in terms of providing subjective rights of individuals in criminal procedure). Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 150-152.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2011) Сприяння захисту (Favor defensionis). Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 17-19 червня 2011 р.. pp. 307-309.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2015) Альтернативи заочному провадженню (in absentia): на досвіді Німеччини (The alternatives to proceeding by defalt (in absentia): based on the experience of Germany). Вісник Академії адвокатури України, 12 (2(33)). pp. 138-144.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2006) Чи можливий справжній змагальний судовий розгляд в українському кримінальному процесі? (Is it possible a true adversarial legal proceedings in the Ukrainian criminal proceedings?). Право України (№3). pp. 94-97.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2007) Особливості предмета виправдання у справах про злочини неповнолітніх (Peculiarities of subject of acquittal for the crimes of minors). Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами IV міжнародної нуково-практичної конференції, 1-2 червня: У 2-х т, ІІ. pp. 328-332.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2011) Політика розбалансування функції захисту в кримінальному судочинстві України (The policy of unbalance protection function in criminal proceedings of Ukraine). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення»], (Івано-Франківськ, 25-26 лютого 2011 року). pp. 44-46.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2015) Правила огляду документів та їх приєднання до справи (The rules of review documents and their accession to the case). Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні»] (30-31 травня 2008 року) (Вип.51). pp. 277-280.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2014) Untersuchungshaft: слідчий (попередній) арешт як запобіжний захід у кримінальному процесі ФРН (Court Arrest as Coercive Measure in the Criminal Code of the Federal Republic of Germany). Адвокат (9(168)). pp. 3-9.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko) (2007) Про допустимість доказів у контексті статей 334 та 335 КПК України (About the admissibility of evidence in the context of Articles 334 and 335 CPC of Ukraine). Вісник Верховного Суду України (11(87)). pp. 41-45.

Попелюшко, В. (V.Popeliushko) (2008) ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ ЗА ЗАКОНОМ, НА ГРАНІ ЗАКОНУ ТА ПОЗА ЙОГО МЕЖАМИ (Presumption of Innocence According to the Law, Bordering on Law, and Beyond the Law). Часопис Академії адвокатури України (1(1)). pp. 78-82.

Попелюшко, В. А. (V. А. Popeliushko) (2012) Штрихи к "портрету" нового уголовного процесса Украины (Штрихи до «портрету» нового кримінального процесу України) ( Strokes to «portpait» of new criminal procedural code of Ukraine). Евразийская адвокатура (№1). pp. 89-97.

Попелюшко, В. А. (V.O. Popeliushko) and Лук’янчиков, Є. Д. (E. D. Lukianchykov ) (2013) Принципи кримінального провадження у механізмі забезпечення прав його учасників (Principles of criminal proceedings in the guarantying mechanism of the rights of the criminal process participants). НаУОА, Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - № 1(7).

Попелюшко, В. О. (V. O. Popeliushko) (2010) Ґенеза принципу презумпції невинуватості у кримінальному процесі Франції (Genesis of the presumption of innocence principle in the criminal procedure of France). Часопис Академії адвокатури України (№4). pp. 1-4.

Попелюшко, В. О. (V. O. Popeliushko) (2012) Интересная и полезная работа по судебной дактилоскопии (Цікава і корисна робота з судової дактилоскопії)(An interesting and useful work on forensic fingerprinting). НаУОА.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2011) Напрями гуманізації арешту в кримінальному процесі. (Areas of the humanization of the arrest in the criminal process.). Матеріали круглого столу «Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку (м. Одеса, 18 лютого 2011 року). pp. 78-82.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2012) Чому конституційну формулу принципу презумпції невинуватості треба змінити. (The constitutional formula of the presumption of innocence must be changed.). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право"Серія "Право". - № 1(5) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/archives/n1-2012.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2012) Стадия исполнения судебных решений в новом УПК Украины (Court decisions execution stage according to the new Criminal Procedure Code of Ukraine). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 293-295.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2013) Допит експерта в суді. (The court interrogation of expert.). Збірник матеріалів Другої всеукраїнської науково-практичної конференції «Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми» (м. Івано-Франківськ, 24-25 травня 2013 року). pp. 152-156.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2013) Формування кримінальної справи на стадії судового провадження. (Forming a criminal case at the stage of the proceedings.). Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ (1). pp. 45-49.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2013) Генеза інституту слідчого судді у кримінальному судочинстві. (The genesis of the investigating judge institute in criminal proceedings.). Тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти», (19-20 вересня 2013 р.). pp. 322-330.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2012) Вопросы судопроизводства в работе И. Малиновского “Учение о преступлении по Литовскому Статуту” (Questions of the procedure in the monography by I. Malinovskyi "Theory of the crime by the Lithuanian Statute"). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 34-38.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2010) Реформа і контрреформа кримінального судочинства в Італії(Reforma and kontrreforma of the criminal legal proceeding in Italy). Адвокат (8(119)). pp. 10-15.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko) (2013) Експертні знання в кримінальному провадженні за новим КПК України та допит експерта в суді (The expert knowledge in criminal procedure under the new Criminal Procedure Code of Ukraine and the expert’s questioning in court). Криминалистика и судебная экспертиза (58(2)). pp. 68-74.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko) (2013) Слідчий суддя у кримінальному провадженні: процесуальний статус та процесуальні функції. (The procedural status and procedural functions of the investigating judge in criminal proceedings.). Право України (11). pp. 145-151.

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko ) (2010) Інститут слідчого судді у історії кримінального процесу Франції (до Кодексу кримінального розслідування 1808 р.) ( The institution of the court triers in criminal procedure of France (before the Code of Criminal Procedure, 1808)). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" (№1).

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko ) (2013) Подання суду доказів за новим КПК (Provision of evidence to the court in accordance with the new Criminal Procedural Code of Ukraine). Юридичний Вісник України (14). p. 4.

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko) (2011) Адвокат як суб’єкт доказування (The advocate as the subject of prooving). Матеріали IV Міжнародної науково-теоретичної конференції «Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права». (Чернівці, 28-29 травня 2011 року). pp. 581-601.

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko) (2013) Допит свідка в суді за новим КПК України (Interrogation of the witness in court in accordance with the new Criminal Procedural Code of Ukraine). Юридичний Вісник України (№23). p. 10.

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko) (2012) Новим КПК змінена сама сутність кримінального процесу (The new Criminal Procedural Code of Ukraine has changed the very essence of the criminal process). Юридичний журнал (№12).

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko) (2012) Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, види та загальна характеристика. (The notion, the purpose, reasons, types and general characteristics of precautions in accordance with the new Criminal Procedural Code of Ukraine.). Юридичний Вісник України, №39 (900). pp. 6-7.

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko) (2012) Оскарження захисником рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора (Аppeal by the defender of decisions, actions or inaction of the pre-trial investigation bodies and the procecutor). Адвокат (№10). pp. 12-15.

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko) (2013) Проблема із розкриттям злочинів, створена законом (The problem of the crime detection established by law). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання досудового розслідування слідчими органів внутрішніх справ: проблеми теорії та практики», (м. Дніпропетровськ, 18-19 квітня 2013 року). pp. 197-202.

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko) (2011) Рецензія на навчальний посібник кандидата юридичних наук, доцента Олександра Острогляда «Діяльність захисника в апеляційному провадженні» ( Rewiew on study guide of the PHD, Associate Professor Alexander Ostrogliad «Activities of the defender in the appeal proceedings»). Підприємництво, господарство і право (1(181)). p. 141.

С

Скарбарчук, О. Г. (Skarbarchuk О.) (2019) Майновий стан юридичної особи як елемент доказування у вирішенні питання про розстрочення штрафу в порядку ч. 3 ст. 96-7 Кримінального кодексу України (Legal status of a legal entity as an element of proof in deciding whether to pay a fine in accordance with Part 3 of Art. 96-7 of the Criminal Code of Ukraine). Підприємництво, господарство і право (№ 3). pp. 322-326.

Скарбарчук, О. Г. (Skarbarchuk О.) (2019) Предмет та межі доказування під час застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (Fact in issue and evidencing standard in the corporate criminal liability proceedings). Visegrad Jurnal on Human Rights (№ 4). pp. 181-185.

Скарбарчук (Skarbarchuk), Олександр (Oleksandr) (2019) Межі доказування: визначення поняття на основі алгоритмічного підходу (Limits of Proof: Algorithmic Based Approach's Definition). Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». (2(20)). pp. 1-13.

Стрельбіцька, Л. (L. Strelbitska) (2006) Проблемні питання процесуально-правового статусу засудженого (виправданого). Адвокат (№11). pp. 24-27.

Стрельбіцька, Л. (L. Strelbitska) (2009) Обмеження конституційних прав засудженого (The limitation of the constitutional rights of the convicted). Підприємництво, господарство і право (№ 7).

Стрельбіцька, Л. (L. Strelbitska) (2012) Процесуальний статус засудженого у провадженні за нововиявленими обставинами (Procedural status of the convicted in the proceedings due to the new circumstances). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 301-303.

Ф

Фесенко, Є. В. (2012) Права людини як найважливіша цінність, що потребує кримінально-правового захисту (Human rights as an important value, which requires criminal law remedies). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. pp. 225-226.

Фесенко, Є. В. (E. V. Fesenko) (2013) Проблема класифікації кримінальних правопорушень (The problem of classification of criminal offenses). Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» (№2(8)).

Ш

Шабаровський, Б. В. ( Shabarovskyi B. V.) (2019) Особливості перевірки доказів, отриманих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій (Peculiarities of checking the evidence obtained as a result of secret investigative (search) actions). Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» (№1(19)).

Шминдрук, О. ( O. Shmyndruk) (2011) Становлення стадії віддання обвинуваченого до суду (The formation stage of commitment the accused for trial). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" (2(4)).

Шминдрук, О. ( O. Shmyndruk) (2015) Підготовка кримінального провадження до судового розгляду на підготовчому судовому засіданні (The preparation of criminal proceedings by a court for trial at the preparatory hearing). Право і суспільство (6-2). pp. 209-212.

Шминдрук, О. ( O. Shmyndruk) (2014) Підготовче провадження як кримінально-процесуальна категорія (Preparatory proceedings as а criminal-procedural саtegory). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. Збірник наукових праць, 2 (Вип.10). pp. 159-162.

Шминдрук, О. (O. Shmyndruk) (2014) Характеристика інституту віддання до суду в Федеративній Республіці Німеччини. The characteristic of the stage of commitment the accused for the trial in the German Federal Republic). Юридична Україна, 11 (143). pp. 96-100.

Шминдрук, О. (O. Shmyndruk) (2015) Прекращение уголовного производства с освобождением лица от уголовной ответственности в подготовительном судебном заседании в Украине (The stopping of the criminal proceedings with the release of criminal responsibility on the preporatory proceeding in Ukraine). Евразийская адвокатура (3 (16)). pp. 31-37.

Ю

Юрчишин, В. М. (V. Yurchyshyn) (2012) Проблеми удосконалення функцій прокурора на досудових стадіях кримінального процесу України. (Functions of public prosecutor on the pre-trial stages of criminal process of Ukraine). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12yvmkpu.p (1(5)).

Юрчишин, В. М. (V. Yurchyshyn) (2012) Повноваження прокурора за проектом КПК України (The powers of public prosecutor according to the draft of Criminal Procedure Code of Ukraine). Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару [«Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення»], (Острог, 16 березня 2012 р.).

Я

Якимчук, O. (O. Yakymchuk) (2020) Особа представника юридичної особи у кримінальному провадженні України (The representative of a legal entity in criminal proceedings of Ukraine). EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE. Volume 7 Issue 2. pp. 329-334. ISSN 2336-5439

Якимчук, О. В. (O. V. Yakymchuk ) (2017) Становлення інституту представництва юридичних осіб у кримінальному провадженні (The establishment of the institute of representation of legal entities in criminal proceedings). Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України (12(3)). pp. 108-114.

Якимчук, О. В. (O. V. Yakymchuk ) (2017) Проблеми класифікації представництва юридичних осіб у кримінальному провадженні (The issues of classification of representation of legal entities in criminal proceedings). Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». (2(16)).

Якимчук, О. В. (O. V. Yakymchuk ) (2018) Проблемні аспекти відповідальності представника юридичної особи у кримінальному провадженні (Problematical aspects of the liability of representative of the legal entity in the criminal proceedings). Вісник кримінального судочинства, Вип.4. pp. 188-194.

Якимчук, О. В. (O. V. Yakymchuk ) (2018) Представництво юридичної особи її керівником у кримінальному провадженні в аспекті введення монополії адвокатури (The representation of a legal entity by its head in criminal proceedings in the aspect of the introduction of advocacy monopoly). Актуальні проблеми правознавства (1(13)). pp. 167-172. ISSN 2524-0129

This list was generated on Wed May 29 18:30:06 2024 EEST.