Items where Subject is "Культура"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 51.

Article

Ižák, Š. (Ш. Іжак) (2017) Identity of terrorist and victim (Image of Sub-Saharan Africa in the Slovak media) Ідентичність терориста і жертви (образ Африки на південь від Сахари в словацьких медіа). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 96-105.

Kaźmierczak, A. (A. Kazmierczak) (2015) Obchody swieta bozego narodzenia w miesci (The Celebration of Christmas in the City). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.16). pp. 237-243.

Olszanecka, N. (N. Olszanecka) (2015) Indyjscy dalici – problem tozsamosci politycznej (Indian Dalits – the Problem of Political Identity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.16). pp. 190-198.

Zuber, M. (Зубер М.) (2014) Gorny Slask albo o tozsamosci na Pograniczu (ВЕРХНЯ СІЛЕЗІЯ, АБО ПРО ІДЕНТИЧНІСТЬ НА ПРИКОРДОННІ)(Upper Silesia or the identity on the Borderland). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 266-287.

Брацюн, В. (V. Bratsiun) (2013) Значення культурницьких осередків української діаспори в Російській Федерації в житті українських трудових мігрантів після здобуття незалежності України (The importance of cultural centres of Ukrainian diaspora in the Russian federation for Ukrainian migrant workers after Ukraine’s independence). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 90-93.

Ветвінська, Н. (2008) Соціокультурна роль тексту в Київській Русі. Наукові записки. Серія «Філософія»., Вип. 3. pp. 5-14.

Гощук , О. (Hoschuk O.) (2012) Формування глобальної культури під впливом ЗМІ (The formation of global culture by the influence of mass media). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 7). pp. 78-81.

Гуменюк, О.(О. Humeniuk) (2013) Культурно-освітня діяльність української студентської еміграції в Польщі в 1920 - 1939 рр. (Cultural and educational activity of Ukrainian student emigrants in Poland (1920–1939)). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 55-60.

Дмитренко, В. (2014) ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ГЕТЬМАНЩИНИ ЗА МЕТРИЧНИМИ КНИГАМИ XVIII СТОЛІТТЯ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 337-339.

Доннікова, І. (І. Donnikova) (2015) Створювальна сутність культури (Creative Essence of Culture). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.16). pp. 29-33.

Зайцев, М. О. (2008) Принципи європейської парадигми культури в системі світоглядних координат Західноєвропейського середньовіччя. Наукові записки. Серія «Філософія»., Вип.3. pp. 15-29.

Зволян, M. (M. Zwolan) (2015) «Dialog cywilizacji» a wspolczesny lad miedzynarodowy («Dialogue Between Civilizations» and Contemporary International Order). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (Вип.16). pp. 217-226.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2013) Культура Київської Русі за часів Володимира Мономаха. День (8). p. 8.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2005) Проблема співвідношення філософії та художньої літератури в українській культурі. Наукові записки. Серія «Філологічна». pp. 54-63.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2011) Євангеліє княгині Жеславської. Українська національна всятиня: історія, зміст, загадки. Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди. pp. 653-665.

Кучер, Т. (T. Kucher) (2010) Молодіжна культура та проблеми ідентичності. (The youth culture and problem of identity.). Наукові записки. Серія "Культурологія". Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23 - 24 квітня (Вип. 5). pp. 56-60.

Ліщинська, О. (О. Lishchynska) (2015) Візуальна культура як чинник формування соціального простору міста (Visual Culture as a Factor in the Formation of Urban Social Space). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.16). pp. 65-68.

Місіюк, В. (V. Misiiuk) (2013) Просвіта на Поліссі (1932-1938 рр.)(Prosvita on Polissia (1923–1938)). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 137-141.

Маключенко, В.І. (2008) Оцінка діяльності та творчого доробку Дмитра Туптала митрополитом Іларіоном (Іваном Огієнком). Наукові записки. Серія “Культурологія”, Вип.3. pp. 102-107.

Марчук, Н. (N. Marchuk) (2015) ТРАДИЦІЙНА ТА МАСОВА КУЛЬТУРИ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ (Traditional and mass cultures: comparative analys). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.16). pp. 79-86.

Мачеброда, Н. (N. Machebroda) (2013) Феномен гейші в японській культурі. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 152-157.

Месхідзе, Дж. (J. Meskhidze) (2014) ПРО МОРСЬКУ МІФОЛОГІЮ І МОРСЬКІ ПОВІР'Я БАСКІВ. (ABOUT MARITIME MYTHOLOGY AND MARITIME BELIEFS OF of BASQUES.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 115-121.

Охріменко, Г. В. (H. Okhrimenko) (2021) До трактування поняття «книжна культура» у міждисциплінарному українському й іноземному дискурсі (To the interpretation of the concept of “book’ culture” in the interdisciplinary Ukraine and foreign scientific discourse). Baltic Journal of Legal and Social Sciences (2). pp. 95-100. ISSN 2592-8813

Пасічник, І. (I. Pasichnyk) and Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2008) Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях у ХVІ ст. Наукові записки. Серія "Філософія". Матеріали конференції "Віра і розум в історії слов'янської філософії (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького)", Вип.4. pp. 14-23.

Прищепа, О. (O. Pryshchepa) (2015) ПОБУТУВАННЯ КНИЖОК В КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ МІСТ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) (Distribution of Books within the Cultural Environment of Towns of the Right-Bank Ukraine (19th – the beginning of the 20th cc.)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.24). pp. 36-41.

Саган, Г. (Н. Sahan) (2013) Контакти у сфері культури українців Югославії з громадськістю інших країн упродовж 1980 - 1990-х років (Cultural contacts of Yugoslavian Ukrainians with residents of other countries in the period 1980–1990). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 71-77.

Самчук, Р. (Samchuk R.) (2014) ПОСТМОДЕРНІ ВИМІРИ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 311-315.

Станіслав, О. В. (Stanislav O.) (2016) Наука та культура ХХ століття: спільність тенденцій розвитку (Science and culture of XX century: commonality of progress trends). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 316-319.

Стрижак, С. (S. Stryzhak) and Подолкова, C. (S. Podolkova) and Сахно, П. (P. Sakhno) (2017) Religion influence on contemporary ukrainian youth consciousness (Релігійний вплив на свідомість сучасної української молоді). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 106-109.

Федорович, Б. (Fedorovych B.) (2014) Медіа-мистецтво Львова початку ХХІ ст.: від концепції до візуалізації (Media-art in Lviv in the XXI century: from concept to visualization). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 248-254.

Шевчук, Д. (2008) Постмодерний стан культури: пропозиція концептуального осмислення. Наукові записки. Серія “Культурологія”, Вип.3. pp. 39-44.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2012) Особливості культурної критики в умовах (пост-)сучасності. Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доповідей міжнародної наукової конференції. pp. 143-144.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2008) ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНІ Й КУЛЬТУРНИЙ ПРОЕКТ ЄВРОПИ. країнська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : збірник наукових праць : наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету (Вип.14). pp. 76-80.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2014) ПОЛІТИКА ІДЕНТИЧНОСТІ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 308-310.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2011) Культура у мереживі мереж. Критика (3-4). pp. 14-16.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2012) Культурна критика і проблема осмислення сучасних феноменів культури (The cultural critique and problem of understanding of the contemporary cultural phenomena). Наукові записки. Серія: «Культурологія». (Вип. 7). pp. 49-58.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2009) Mentalna geografia Europy. Kultura Enter: miesięcznik wymaniy idei (11/12).

Шершньова, О. (O. Shershnova) and Гаврилова, Я. (Ja. Havrylova) and Кілянчук, В. (V. Kilianchuk) (2023) Досвід проєкту Textour у формуванні модерних ідентичностей. Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур. Матеріали XVІ Міжнародної наукової конференції (м. Острог, 22-23 червня 2023 р.). pp. 120-125.

Якімовіч, М. (M. Jakimowicz) (2015) Mit Kresow Wschodnich ‒ pomiedzy historia a pamiecia (The Myth of the Eastern Borderlands Between History and Memory). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.16). pp. 279-293.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2023) Художній код національної ідентичності в романі «Три Марти» Ірини Савки (The artistic code of national identity in the novel «Three Marthas» by Iryna Savka ). Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур. Матеріали XVІ Міжнародної наукової конференції (м. Острог, 22-23 червня 2023 р.). pp. 131-137.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) П. Куліш як літературний критик: на сторожі рідного слова та національної культури (P. Kulish as literary critic: protecting native language and national culture). Українознавчий альманах (Вип.25). pp. 128-133.

Янковська, Ж. О. (2008) М.В. Гоголь і українська народна культура та фольклор (за спогадами, висловлюваннями та листами). Наукові записки. Серія “Культурологія”, Вип.3. pp. 71-81.

Book Section

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2022) Культура та культурний поступ: спроба понятійної аналітики. In: Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні: колективна монографія. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, pp. 4-44. ISBN 978-617-8041-12-0

Карповець, М. (M. Karpovets) (2022) Тактичний урбанізм і перформативність: до питання інклюзивного міста. In: Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні: колективна монографія. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, pp. 139-153. ISBN 978-617-8041-12-0

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2022) Карнавальні риси комунікації у нових медіа: виклики масової культури. In: Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні: колективна монографія. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, pp. 103-130. ISBN 978-617-8041-12-0

Monograph

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2018) Релігійна комунікація у контексті масової культури : [монографія]. Other. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Book

Пасічник , І. Д. and Кралюк, П. М. and Жуковський , В. М. and Вербець, В. В. and Стоколос , Н. Г. and Зайцев, М. О and Янковська, Ж. О. and Шевчук, Д. М and Петрушкевич , М. С., eds. (2010) Наукові записки. (Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри). Серія "Культурологія" (Вип. 5). Національний університет "Острозька академія", Острог. ISBN 978-966-2254-07-2

Шевчук, Д. М. (D. Shevchuk) and Зайцев, М. О.(M. Zaіtsev) and Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) and Шершньова, О. В. (O. Shershnova) and Карповець, М. В. (M. Karpovets), eds. (2020) Матеріали Міжнародної наукової конференції «Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта». Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Карповець, М. В. and Столяр, З. В. and Вісич, О. А. and Гандзілевська, Г. Б. and Максимчук, В. В. and Матласевич, О. В. and Мініч, Л. С. and Петрушкевич, М. С., eds. (2023) Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Соціогуманітарні науки». Вип. 2(14). Серія «Соціогуманітарні науки» (2(14)). Вид-во НаУОА, Острог.

Other

Lebediuk, Vitalii and Shevchuk, Dmytro and Shershnova, Olena (2020) Course “Europe after Communism: democratic culture and integration”. Academic year 2019-2020. Didactic materials. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Lebediuk, Vitalii and Shevchuk, Dmytro and Shershnyova, Olena (2018) Course “European Values: Politics and Culture”. Academic year 2017-2018. Didactic materials. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

This list was generated on Tue May 21 20:01:11 2024 EEST.