Items where Subject is "Gender Researches"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 167.

Article

UNSPECIFIED (2013) UNSPECIFIED Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року.

Malynovska, N. (Н. Малиновська (2020) Ґендерні студії у системі (не)формальної освіти під час гібридної війни проти України (Gender studies in the (non)formal education system during the hybrid war against Ukraine). Europa Środkowo – Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar edukacyjny. pp. 326-341. ISSN 978 – 83 – 61893 – 34 – 9

Ємельяненко, Є. (Yemelyanenko E.) (2015) Гендерна маргінальність в освітньому середовищі: вчора, сьогодні, завтра (Gender Marginality in Educational Environment: Yesterday, Today and Tomorrow). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 55-64.

Іванова, Т. (T. Ivanova) and Гудзовська, А. (A. Hudzovska) (2013) Соціально-економічні аспекти гендерної нерівності (порівняльний аналіз). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 109-119.

Івичук, С. (Ivychuk S.) (2013) Динаміка зрушень у становищі українських жінок у радянський період (Dynamics of changing in the position of women in Soviet period). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 32-38.

Авер’янова, Н. (Averyanov N.) (2011) Мас-медіа і виховання: гендерний аспект (Mass-media and upbringing: a gender aspect). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 3-9.

Бєлкіна, А. (Belkina A.) (2012) Візуальні репрезентації трансформації маскулінності (Visual representation of transformation of masculinity). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 146-150.

Біловус, Л. (Bilovus L. ) (2013) МОЛОДІЖНІ УЯВЛЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ МОДЕЛІ ПОТЕНЦІАЛУ ЖІНКИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ)(Youth representation of the sociocultural model potential of women in Ukrainian society (a survey of students)). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 115-123.

Бабієць, Р. (R. Babiiets) (2013) Політика гендерної рівності в Україні: проблеми та перспективи. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 21-32.

Басюк, Л. (L. Basiuk) (2013) Шкільний підручник з української літератури в аспекті гендерної збалансованості. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 3-8.

Бежук, О. (О. Bezhuk) (2015) Ольга та Євген Коновалець: взаємозумовленість фемінного та маскулінного (Olha and Yevhen Konovalets: Interdependence of Femininity and Masculinity). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 3-9.

Бендюк, Н. (N. Bendiuk) (2013) Роль жінки у весільному обряді випікання короваю (на основі польових записів, зроблених у селах Лисиче, Дідова гора, Мирутин, Голики, Варварівка Славутського району Хмельницької області). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 9-14.

Богданець, О. (Bogdanets O.) (2013) Порівняльно-історична характеристика денді та метросексуала (Historical and comparative characterization of dandy and metrosexual). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 3-17.

Богуцька, Н. (Bohutska N.) (2012) Гендерні особливості динаміки навчання педіатрії на додипломному етапі підготовки лікарів (Gender-specific dynamics of performance in pediatrics undergraduate education). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 151-153.

Богуцька, Н. (Bohutska N.) and Тарнавська, С. (Tarnavska S.) and Попелюк, Н. (Popeliuk N.) (2013) Гендерний аспект аналізу підсумкової успішності з педіатрії, дитячих інфекції студентів спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 15-20.

Бондарчук, Я. (Bondarchuk Y.) (2013) Актуальність трансгендеру (The relevance of transgender). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 18-24.

Бороденко, О. (Borodenko О.) (2012) Феномен жіночої самотності другої половини XVIII століття на прикладі сіл Полтавського полку (за матеріалами облікових джерел другої половини XVIII ст.) (Phenomenon of women’s loneliness in the second half of the 18th century after the example of villages of Poltava regiment (according to the material tally sources of the 18th century)). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 3-13.

Вейбер, А. (A. Veiber) (2013) Світоглядний матріархат. Історіографія. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 33-39.

Власова, О. (Vlasova О.) and Макешина, Ю. (Makeshina Y.) (2015) Интерпретация сущности матери в теории архетипов К.-Г. Юнга (Interpretation of Mother's Essence in the Archetypes of K.-G. Young). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 19-26.

Власова, Т. (Vlasova T.) (2015) Кризис гендерной идентичности в нарративах и дискурсах постмодерна (The Crisis of Gender Identity in the Arratives and Discourses of Postmodernism). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 10-18.

Воровка, М. (Vorovka M.) and Петрученя, А. (Petruchenia A.) (2015) Гендерный состав научно-педагогических кадров Украины как элемент скрытого учебного плана высшей школы (Тhe Gender Complement of Scientists and Teachers of Ukraine as an Element of the Concealedhigher School Curriculum). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 27-37.

Воропаєва, Т. (Т. Voropayeva) (2011) Типи гендерної ідентичності української молоді (Types of gender identity of young Ukrainians). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 10-19.

Воротняк, Т. (Vorotnyak T.) (2012) Аналіз успішності навчання в медичному університеті залежно від гендерної приналежності (Analysis success training in medical university depending on gender accessories). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 154-156.

Вращук, K. () (2016) Конструювання тілесності. Репрезентація образу жінки в радянських кіноафішах 20 – 30 років 20 століття (Construction of corporeality. Representation of females image in the Soviets movie posters of 20 – 30 years of the twentieth century. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 161-165.

Ганусин, О. (Hanusyn O.) (2013) Суспільно-культурна «місія» жінки у баченні галицьких чоловіків-інтелігентів зі зламу ХІХ-ХХ ст. (The socio-cultural «mission» of woman in the intellectuals’s vision at the turn of the XIX – XX centuries). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 25-31.

Гачко, O. (O. Hachko) (2011) Дискурс гегемонної маскулінності в христологічному контексті послання ап. Павла до Галатів (Discourse of Hegemonic Masculinity in the Christological Context of St. Paul’s Epistle to the Galatians). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 20-28.

Гачко, О. (Hachko О.) (2012) Біблія як література в культурі: перспективи розвитку гендерних досліджень (The Bible as a Literature in Culture: the Perspectives in the Development of Gender Studies). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 177-186.

Глодзь, Г. (H. Hlodz) (2013) Антиутопійний трикстер: гендерні аспекти образу. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 40-47.

Головашенко, І. (I. Holovashchenko) (2013) Вплив картезіанського раціоналізму на філософію ґендеру. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 48-57.

Головащенко, І. (І. Holovashchenko) (2016) Ґендерна філософія в постмодерній перспективі (Gender philosophy in postmodern perspective). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 3-14.

Гончаренко, О. (О. Honcharenko) (2013) Гендерний аналіз першоджерел щодо висвітлення в них проблеми виховання різностатевих дітей (на прикладі писемних пам’яток періоду Київської Русі). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 58-68.

Горбач, Г. (Gorbach G.) and Тарнавська, Л. (Tarnawska L.) (2012) Історичний розвиток гендерних уявлень (Historical development of gender ideas). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 14-21.

Грабовська, І. (Grabovska І.) (2015) Гендерна проблематика в сучасних філософських текстах українських дослідників (Gender Problems in Modern Philosophicstudies in the Texts of Ukrainian Scientists). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 38-46.

Грабовська, І. (Hrabovska І.) (2013) Громадська думка на форумах електронних видань і гендерні проблеми в сучасній Україні. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 69-78.

Гулевський, C. (Gulevsky S.) (2016) Насильство у телесеріалах та формування гендерної ідентичності в молодіжній аудиторії (Violence in television series, and the formation of gender identity in the youth audience). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 132-140.

Данильченко, Т. (T. Danylchenko) (2013) Гендерний дисплей як компонент гендерної ідентичності. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 79-92.

Демків, T. (Demkiw T.) (2011) Специфіка формування гендерних парадигм: історико-філософський аспект (The specificity of formation of gender paradigms: methotodologically-philosophical aspect). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 29-36.

Джонсон, Дж. (Johnson J.) (2016) Перешкоди на шляху до успішного підприємництва українських жінок: загальнонаціональне кількісне дослідження(Barriers to successful entrepreneurship of Ukrainian women: nationwide quantitative research). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 15-29.

Докіна, С. (Dokina S.) (2016) Насильство або порядок в родинах гагаузьких колонiстiв пiвдня Бессарабiї (кінець XIX – початок XX століть) на основі фольклорних матеріалів (Violence or order in the families of gagauz colonists from the South of Bessarabia (the end of the 19th – the beginning of the 20th century) on the basis of folklore). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 118-123.

Докіна, С. (Dokina S.) (2015) Болгарская семья Бессарабии сквозь призму гендерных исследований (сер. XІХ – нач. XХ в.) (The Bulgarian Family of Bessarabia in the Light of Gender). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 47-54.

Дудко, Є. (Ye. Dudko) and Манойленко, Г. (H. Manoilenko) and Шевчук, М. (M. Shevchuk) (2013) Подвійні стандарти сексуальності на прикладі сайтів київських пікап-курсів. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 93-102.

Дьоміна, О. (O. Domina) (2013) Американські мотиви у гендерній проблематиці пострадянських комедійних телесеріалів (на матеріалі ситкому «Інтерни»). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 103-108.

Жаркова, Р. (Zharkova R.) (2015) Сама собі глина: проект самотворення у жіночому письмі (повість «Хризантеми» Уляни Кравченко у контексті феміністичної критики і феміністичної педагогіки) (The Clay Itself: the Project of Self-Creation in Women’s Writing (the Story «Chrysanthemum» by Uliana Kravchenko in the Context of Feminist Criticism and Feminist Pedagogy)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 65-77.

Жезицький, В. (Zhezytskyi V.) and Олійник, І. (Oliinyk I.) (2016) Ґендерна диференціація праці у селянських господарствах Подільської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.(Gender differentiation of labor in peasant family farms in Podolia governorate in the late 19th and early 20th centuries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 30-40.

Заболотная, Л. (Zabolotnaia L.) (2015) История женщин и новая социальная история в современной исторической науке Молдовы (The History of Women and the New Social History in the Contemporary Moldovan Historical Science). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 78-84.

Заболотная, Л. (Zabolotnaia L.) (2016) Имущественно-правовое положения литовок в Средние века и Новое время. Литовско-белорусская историография (The juridical statute and the ownership rights of Lithuanian women in the Middle Age and the contemporary epoch. Lithuanian-Belarussian historiography). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 41-47.

Забратанська , К. (Zabratańska K. ) (2013) POJУCIE RÓWNOŚCI W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ PARTYCYPACJI KOBIET W POLSCE (Поняття рівності в контексті суспільної участі жінок у Польщі)(Gender equality in the context of women’s public participation in Poland ). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 124-136.

Залєток, Н. (N. Zalietok) (2015) Висвітлення проблеми надання жінкам виборчих прав у засобах масової інформації Великої Британії (1905–1913 рр.) (The Illumination of the Women’s Suffrage Problem in the Mass Media of Great Britain (1905–1913)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 85-95.

Зелінська, Л. (L. Zelinska) (2012) Жінка як об’єкт і суб’єкт у творчому процесі письменника-чоловіка (на матеріалі реалістичної драматургії ХІХ ст.) (Woman as object and subject in the creative process writer-man (based on the realistic drama of the nineteenth century)). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 22-32.

Зимарёва, Ю. (Zimaryova J.) (2015) Идентичность женщины в социокультурных реалиях и нарративах начала ХХІ века (The Identity of Woman in the Socio-Cultural Realities and Narratives of the Beginning of the Century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 96-103.

Кікінежді, О. (O. Kikinezhdi) (2017) Методологічні засади дослідження ґендерноЇ ідентифікації в онтогенезі (Methodological framework of studing gender identification in ontogeny). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження» (Вип. 3). pp. 58-70.

Кісь, О. (Kis О.) (2013) Вивчення досвіду українок-політв’язнів ГУЛАГу: стан досліджень та джерельні ресурси (Studying the experiences of Ukrainian women – political prisoners: state of research and primary sources). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 50-61.

Кадайська, О. (Kadayska E.) (2012) Між античністю і середньовіччям: проблема аскетизму в постмодерній інтерпритації (Between antiquity and the Middle Ages: the problem ofasceticism in the postmodern interpretation). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 187-192.

Казаков, Г. (H. Kazakov) (2013) Службовці кредитно-банківської сфери в містах Південної України в кінці ХІХ – початку ХХ століть: гендерний аспект. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 120-124.

Карпенко, А. (K. Karpenko) (2016) Реконцептуалізація екологічної ідентичності у гендерному контексті (Reconceptualizing the environmental iden tity in gender context). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 48-55.

Карпенко, К. (Karpenko K.) (2012) Гендерні дилеми сучасного типу раціональності (Gender dilemmas of the contemporary type of rationality). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 33-38.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2013) Розуміння статі у теорії влади Мішеля Фуко (The Understanding of Sex in the Michel Foucault’s Theory of Power). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 39-49.

Кобзева, О. (Kobzeva O.) (2013) КЛЮЧОВІ КОНЦЕПТИ ГЕНДЕРНОЇ ТЕОРІЇ ТА ГЕНДЕРНІ ВІДНОСИНИ ЯК СОЦІАЛЬНО- ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА (Key concepts of gender theory and gender relations as social and philosophic problem). Наукові записки. Серія «Філософія», Вип.12. pp. 331-341.

Кобченко, K. (Kobchenko K.) (2016) Гендерна політика радянської влади 1930-х років: між пропагандою та реальністю (Gender policy of the Soviet Power in 1930es: between propaganda and reality). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 56-72.

Кобченко, К. (Kobchenko K.) (2011) Жіноцтво України у медичних професіях: початок шляху (середина ХІХ – поч. ХХ ст.) (Ukrainian women in medical professions: at the beginning of the way (middle of the 19th – beginning of the 20th cent.)). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 37-48.

Ковальчук, I. (I. Kovalchuk) and Лось, З. (Z. Los) (2011) Філософія статі: сутність та основні підходи до проблеми статі (Philosophy of sex: the essence and basic approaches to sex). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 49-59.

Ковальчук, Ю. (Kovalchyk Y.) (2015) Феномен любові у філософії статі Миколи Бердяєва (The Phenomenon of Love in Mykola Berdyayev’s Philosophy of Sex). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 104-114.

Колієва, I. (Koliieva I.) (2016) Жіноча суб’єктивність у постмодерному світі «нового фемінізму» (Feminine subjectivity in the postmodern world of the «new feminism»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 73-80.

Коробкінa, Т. (Korobkina T.) and Жидкова, O. (Zhidkova O.) (2012) Гендерний аспект проблеми зайнятості жінок у сучасному суспільстві (Gender aspect of employment of women in modern society). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 39-45.

Костромицкая, М. (M. Kostromitskaia) (2013) Видеопоэзия как поле гендерной борьбы. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 125-131.

Костюк, Ю. (Kostiuk Y.) (2012) Жіночий досвід у романах Тоні Моррісон (Female experience in Toni Morrison’s novels). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 157-159.

Кочерга, O. (Kocherga O.) (2011) Проблеми жіночої освіти у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського (The Female Educational Problems in K. D. Ushinsky Peda gogical Heritage). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 60-69.

Кочерга, O. (Kocherga O.) (2012) Софія Русова про роль жінки у суспільному розвитку (Sofia Rusova the role of women in social development). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 46-53.

Кравець, В. (V. Kravets) (2017) Генеза ідей сексуальноЇ педагогіки у вітчизняній гуманітарній спадщині (Genesis of ideas of sexual pedagogy in the domestic humanitarian heritage). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Гендерні дослідження» (Вип. 3). pp. 71-81.

Кромська, А. (A. Kromska) (2013) Візуальна репрезентація гендеру в сучасній моді та рекламі. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 132-137.

Крупка, M. (Krupka M.) (2012) Гендерний вимір тоталітарного насильства у сучасній жіночій прозі (Gender dimension of totalitarian violence in contemporary women's fiction). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 54-66.

Крупка, M. (Krupka M.) (2015) Гендерні стратегії в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ віку: корекція традиційних жіночих образів (Gender Strategies in the Ukrainian Literature in the end of ХIX – Beginning ХX Century: Correction of the Traditional Female Images). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 115-123.

Кузьміч, О. (Kuzmich O.) (2013) Т. Кампанелла «Місто Сонця»: гендерні стереотипи в утопічному творі (Campanella "The City of the Sun": gender stereotypes in the utopian work). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 62-67.

Купцова, Т. (T. Kuptsova.) (2016) Становлення провідних гендерних моделей в добу Середньовіччя (Formation of the main gender models in the epoch of the Middle Ages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 81-87.

Курдибаха, О. (O. Kurdybakha) (2013) Процес гендерної соціалізації підлітків у контексті психологічних досліджень. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 138-146.

Курчатова, А. (Kurchatova A.) (2012) Шанобливе ставлення до батьків у дітей дошкільного віку (Children respect to the father). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 67-70.

Куцмус, Н. (N. Kustmus) (2013) Методологія гендерних економічних досліджень в контексті теорій влади. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 147-151.

Літвінова, О. (Litvinova O.) (2012) Проблема поєднання професійних та сімейних ролей у кар’єрно успішних жінок (The unification problem of professional and family roles at carrer-successful women). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 71-75.

Левчишина, М. (Levchishina M.) and Острополець, А. (Ostropolets A.) (2012) Гендерне питання в охороні здоров’я (Gender question in health care). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 160-162.

Лушпай, Л. (L. Lushpay) (2012) Екстраполяція британського досвіду гендерного виховання в систему шкільної освіти України (Extrapolation of the British experience of gender educationin the school system of Ukraine). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 76-84.

Лушпай , Л. І. (L. Lushpai) (2009) Актуальні проблеми гендерної соціалізації шкільної молоді у вітчизняній та британській педагогіці. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 288-294.

Мазіпчук, І. (Mazipchuk I.) (2016) Образ жінки у розважальних телепрограмах на каналах «1+1» та «Новий канал» (Women as shown in entertainment programs on tv channels «1+1» and «Noviy Kanal»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 148-153.

Мазярчук, Т. (T. Maziarchuk ) (2017) Образ жінки у жіночому глянцевому журналі «PINK» (Image of women in the women’s glossy magazine «PINK»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження» (Вип.3). pp. 114-121.

Малиновська, Н. (N. Malynovska) (2018) Ґендерна політика кримських татар у націотворчих процесах першої половини ХХ століття. (The gender policy of the Crimean Tatars in the nation-building processes of the first half of the ХХ century). V Всеукраїнська науково-практична конференція «Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах».

Малиновська, Наталія (N. Malynovska) (2018) Сучасна ґендерна теорія в освітньому дискурсі підготовки фахівців національної безпеки в Україні. Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 194-197.

Малиновська, Наталія (Malynovska N.) (2018) 26 років протестів: як саудівські жінки виборювали право на пересування. 26 years of protests: how Saudi women fought for the right to travel. Ґендерний журнал "Я" (2(45)). pp. 33-35.

Марценюк, Т. (Martsenyuk T.) and Новик, Т. (Novyk T.) (2015) Гендерні аспекти моди: конструювання ідентичності за допомогою одягу (Gender Aspects of Fashion: Constructing of Identity Through Clothing). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 124-141.

Марцих, Н. (Marcikh N.) (2012) Гендерні відмінності творчих здібностей дорослих (Gender differences of adults creative capabilities). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 163-165.

Марченко, Б. (Marchenko B.) (2016) Гендер як архетип (Representation archetypes animus and anima in world religions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 154-160.

Маслова, Ю. (Maslova Y.) and Скалій, А. (Skaliy A.) and Жуков , В. ( W. Zukow ) (2012) Gender aspects of print advertising (Гендерний аспект друкованої реклами). Current problems of advertisement and image in economy and tourism. pp. 37-44.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2012) Концептосфера гендерного дискурсу ЗМІ. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 57-68.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2012) Концептосфера гендерного дискурсу ЗМІ. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку 3МК в Україні. pp. 57-69.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2012) Особливості конструювання стереотипних/нестереотипних образів чоловіка та жінки у ЗМІ (Features design stereotypical/nonstereotypical images of men and women in the media). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 85-96.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2009) Гендерний аспект реклами на сторінках друкованих ЗМІ (A genderniy aspect of advertising is on the pages of printing mass-media). Науковий вісник (475). pp. 594-598.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2010) Репрезентація образів сучасного чоловіка у друкованих ЗМI: гендерний аспект (Reprezentaciya of appearances of modern man is in printing mass-media: genderniy aspect). Наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип.16). pp. 190-196.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2009) Мовна репрезентація гендеру (Linguistic reprezentaciya of genderu). Наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип.12). pp. 224-233.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2011) Лінгвосинергетичне поле гендерного дискурсу (на прикладі заголовків друкованих ЗМІ)(Linguistically synergistic field of gender discourse (on the example of print media headlines)). Наукові записки. Серія “Філологічна”, вип.21. pp. 65-73.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2011) Моделі гендерної ідентичності жінки на сторінках друкованих ЗМІ (Models of gendernoy identity of woman are on pages of printing mass-media). Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка (Вип.20). pp. 425-436.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2009) Сексизм у мові друкованих засобів масової інформації (Seksizm in the language of printing mass medias). [Українське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка] (39/1). pp. 289-283.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2010) Структурно-змістові типи заголовків із лексичними гендерними компонентами (Structurally semantic types of titles with lexical gendernimi components). Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія "Мовознавство" (Ч.2). pp. 77-81.

Маслова, Ю. П. (Yu. Maslova) (2015) Особливості розвитку гендерних лінгвістичних досліджень в Україні й закордоном. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). pp. 100-105.

Мацьківська, Л. А. (L. Matskivska) (2010) Гендерна стереотипізація та характерні риси жіночого дискурсу. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 85-87.

Мачеброда, Н. (N. Machebroda) (2013) Феномен гейші в японській культурі. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 152-157.

Мельник, М. (Melnik L.) (2015) Гендерний аспект соціокультурного аналізу музичного життя ( Gender Aspect of Social and Cultural Analysis of the Musical Life). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 142-149.

Мороз, Р. (Moroz R.) (2012) Особливості формування й розвитку гендерної ідентичності дітей старшого дошкільного віку (Features of forming and development of gendernoy identity of children of senior preschool age). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 166-168.

Ніколаєнко, О. (Nikolaenco O.) (2015) Ideal kobiety polskiej: гендерні стереотипи у польському суспільстві наприкінці ХІХ ст. (Ideal Kobiety Polskiej: Gender Stereotypes in Polish Society at the End of the 19th Century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 150-156.

Ніколаєнко, О. (Nikolayenko O.) (2012) Святі і грішниці – гендерне прочитання жіночих образів у польському малярстві кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Saints and Sinner – gender read female characters inPolish painting of the late XIX - early XX century). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 97-106.

Ніколаєнко, О. (O. Nikolaenco) (2017) Діяльність організації «Крапля молока» в Наддніпрянщині на початку ХХ ст. (The activities of the organization «Drop of milk» in Ukraine at the beginning of the ХХth century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження» (Вип. 3). pp. 82-88.

Назарко, Р. (Nazarko R.) (2013) Гендерні стереoтипи тa їх трaнсфoрмaції в сучaсній реклaмі (Gender stereotypes and their transformation in the modern advertising). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 68-73.

Назарова, О. (A. Nazarova) (2017) Проблематизація розуміння біологічної статі у гендерній психології (Problematization of biologic sex concept in gender psychology). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження» (Вип. 3). pp. 122-126.

Нойфельд, B. (Neufeld V.) (2011) Порівняльний гендерний аналіз архетипів у німецькій і українській культурі (Comparative Gender Analysis of Archetypes in the German and in the Ukrainian Cultures). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 70-79.

Ободовська, М. (M. Obodovska) (2013) Гендерні аспекти в системі освіти. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 158-161.

Олійник, А. В. (А. Oliinyk) (2010) Гендерна асиметрія та її місце у мовленні. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 98-100.

Олійник, А. В. (А. Oliinyk) (2011) Гендерні особливості перекладу. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 138-141.

Олешко, C. (Oleshko S.) and Біла, O. (Bila O.) (2016) Історичний ракурс уявлень про жінку у різні епохи (Historical ideas about female in different ages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 141-147.

Оніщенко, О. (Onishchenko O.) (2015) Трансформація гендерних стереотипів у контексті революційних подій 1917 року (Transformation of Gender Stereotypes in the Context of Revolutionary Events of 1917). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 157-169.

Павловська, В. (Pavlovska V.) (2012) Впровадження гендерного підходу в освітньо-виховну систему Республіки Польща доби трансформації в ЄС (Gender mainstreaming in education and educational system of the Republic of Poland's transformation period in the EU). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 107-114.

Павлюк, О. (O. Pavliuk) (2013) Тілесна агресія як прояв маскулінності у фільмі «Бійцівський клуб» Д. Фінчера. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 162-165.

Петренко, О. (Petrenko O.) (2012) Гендерний підхід у освіті і вихованні: проблема термінології (The gender approach in formation and education: a terminology problem). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 115-123.

Петрушкевич, Марія (M. Petrushkevych) (2023) Ідентичність українок: візуальні образи російсько-української війни 2022 року (The identity of Ukrainian women: visual images of the russian-Ukrainian war of the year 2022). XIII. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen Die Ukraine aus globaler Sicht. München 03-06 November 2022. pp. 400-427.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2011) Інший та гендер: практика істерії (Another and gender: the practice of hysteria). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 80-84.

Погорілко, М. (Pohorilko M.) (2015) Роль жінки в млинарському господарстві Львова у другій половині ХVІІ ст. у світлі договорів оренди млинів (The Role of Women in Mill Economy of Lviv in the Second Half of the XVII c. Based on Lease Agreements). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 170-177.

Погранична, І. (Pogranychna I.) (2013) Ідейні причини виникнення антифеміністичних рухів (Ideological causes of antifeminism motions). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 74-84.

Подобна, Є (Ye. Podobna) (2013) Жінки-журналістки у полтавській дореволюційній пресі. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 166-174.

Поліщук, О. (Polishchuk О.) (2013) Мотив андрогінності і проблема ідентичності (за романом В. Вулф «Орландо») (Androgyny motif and the problem of identity in Virginia Woolf’s "Orlando"). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 85-89.

Полянчич, Т. (Polyanchych T.) (2012) Гендерна політика і її вплив на духовне виховання нації (Gender policy and its impact on the spiritual education of the nation). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 193-196.

Потапенко, Т. (Potapenko Т.) (2013) Гендер та рівень самооцінки в навчальній діяльності: репрезентація досвіду в академічному дискурсі (The gender and the level of self-rating in the educational aktivities: the representation of the experience in the academic discourse). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 90-93.

Пошук, К.С. (K. Poshuk) (2012) Гендерні маркери, притаманні чоловічому та жіночому писемному мовленню. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 160-162.

Приходько, Г. (H. Prykhodko) (2013) Соціокультурний контекст традиційних моделей сімейного виховання за статтю. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 175-185.

Пузиренко, Я. (Y. Puzyrenko ) (2017) Гендерна чутливість як чинник впливу на функціонування агентивно-професійної номінаціЇ жінок (Gender sensitiviy as a factor affecting functioning of agentive-occupational women terms). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження» (Вип. 3). pp. 89-99.

Рідкоус, О. (O. Ridkous) (2013) Жінка ранньомодерного часу крізь призму методології гендерних досліджень (історіографічний аспект). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 186-199.

Решетнёва, Ю. (J. Reshetnova) (2017) Знание и гендер в трансформациях общества потребления (Knowledge and gender in transformations of society of consumption). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження» (Вип 3). pp. 127-134.

Рудь, О. (O. Rud) (2017) Шляхи формування у майбутніх та сьогоднішніх керівників навчальних закладів ґендерної компетентності до управлінської діяльності (Ways of forming with the future and today heads of edukation of gender competence to management activities). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Гендерні дослідження» (Вип. 3). pp. 135-147.

Світич, К. (C. Svitych) (2017) Жіноча благодійність в сфері надання допомоги військовослужбовцям періоду Першої світової війни (Women’s charity in providing assistance to servicemen during the First World War). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Гендерні дослідження» (Вип. 3). pp. 148-155.

Сердюк, М. (Serdyuk M.) (2012) Гендерні стереотипи у вихованні підростаючих поколінь (Gender Stereotypes In Education Of The Younger Generation). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 124-130.

Скиба, Т. (T. Skyba) (2013) Гендерні умови розвитку сільського підприємництва. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 200-204.

Смешновa, A. (Smeshnova A.) (2011) Питання жіночого виховання у працях М. І. Пирогова (The question of women’s education in works of NI Pirogov). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 85-92.

Сокол, І.В. (I. Sokol) (2011) Формування гендерних особливостей у дітей шкільного віку в Канаді. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 179-180.

Соловей, A. (Solovey A.) (2016) Барьеры, трудности и гендерные стереотипы в научной деятельности женщин (Barriers, difficulties and gender stereotypes in scientific activity of women). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 124-131.

Соловей, А. (A. Solovey) (2017) Методологические основания феминистских и гендерных исследований науки (Methodological basis of feminist and gender studies of science). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Гендерні дослідження» (Вип. 3). pp. 156-163.

Степанюк, М. (M. Stepaniuk) (2015) Гендерні особливості комунікативної поведінки художніх персонажів в емоційному стані у романах Ш. Бронте та Е. Бронте (Gender pecualarities of characters’ communicative behaviour in emotional states in the novels of Sh. Bronte and E. Bronte). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). pp. 201-203.

Сушик, І. (Sushyk I.) and Оліферук, М. (Oliferuk M.) (2015) Катерина Білокур: драматизм жіночої долі та відданість мистецтву (Kateryna Bilokur: the Dramatic of Women’s Fate and Devotion to Art). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 178-186.

Тафінцева, C. (Tafintseva S.) (2016) Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу (Pedagogical conditions of preparation of the primary school teachers to socialization of pupils on the basis of gender approach). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 88-97.

Тесленко, Т. (Т. Teslenko) (2017) Внешний образ женщины как реализация дихотомии «дух-тело» в культуре постмодерна (The external image of woman as the realization of the dichotomy «spirit – body» in the culture of postmodernity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження» (Вип. 3). pp. 100-105.

Тимощук, Ю. (Tymoshchuk Y.) (2013) Образ чоловіка у масовій культурі (Іmages of men in popular culture). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 94-101.

Тимченко, М.О. (M. Tymchenko) (2011) Гендерні особливості чоловіка та жінки в іншомовному середовищі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 186-187.

Троян, В. (Trojan V.) and Таран, Н. (Taran N.) (2016) Проблема гендерної рівності в науці: досягнення та виклики (Problem of gender equality in science: achievements and challenges). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 98-106.

Фельдман, Д. (Feldman D.) (2012) Стереотипні статеві константи та гендерний підхід (Stereotype sex constants and gender approach). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 169-172.

Фурда, Т. (Furda T.) (2013) Психологічні умови формування гендерної культури учнівської молоді (Psychological terms of formation of gender culture in today’s youth). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 102-108.

Цимбал, Т. (T. Tsymbal) (2013) Гендерний аспект української еміграції: міфологізація причин. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 205-214.

Цимбал, Т. (T. Tsymbal) (2015) Еволюція феміністичного дискурсу війни: від антимілітаризму до етики піклування (The Evolution of Feminist Discourse of War From Antimilitarism to Ethics of Care). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 187-193.

Цимбал, Т. (T. Tsymbal) (2017) Гендерний аспект внутрішньої міграції українців в умовах гібридної війни (Gender aspects of internal migration in terms of ukrainian hybrid war). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження» (Вип. 3). pp. 106-113.

Цимбал, Т. (T. Tsymbal) (2016) Гендерні виміри героїзму: від історії до філософського осягнення (The gender dimension of heroism: from history to philosophical comprehension). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 107-117.

Чечотка, О. (O. Chechotka) (2013) Гендерні відносини в освітній сфері: чоловіче керівництво в жіночому колективі. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 215-221.

Шевченко, А. (Shevchenko A.) (2012) Гендерний аналіз підручників для учнів початкової школи (Analysis of the contents of textbooks for elementary school students in the gender aspect). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 131-135.

Шевченко, З. (Shevchenko Z.) (2011) Проблема уніфікації статей: біологічна та соціальна складові процесу (The problem of unification of sex: biological and social components of process). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 93-101.

Шелковіна, А. (Shelkovina A.) (2013) Гендерний суб’єкт в арт–практиках радянського та пострадянського простору. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 222-229.

Шелковіна, А. (Shelkovina A.) (2012) Трансформація парадигми суб'єкта в сучасному мистецтві (Transformation paradigm of the subject in contemporary art). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 173-176.

Шкабара, М. (M. Shkabara) (2013) Маскулінізований образ чоловіка в сучасній українській рекламі. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 230-234.

Яковлева, Е. (E. Yakovleva) (2015) И это все о ней… (It’s All About Her...). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 194-204.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2012) Фольклоризм як засіб індивідуалізації образів у повісті Г. Квітки-Основ’яненка “Маруся” (Folklore as a means of individualization of images in story by G. Kvitka-Osnovianenko “Marusia”). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 136-145.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2011) Роль жінки-матері у весільному обряді українців: окремі зауваги до аналізу (The role of women and mothers in the Ukrainian wedding ritual: some remarks to the analysis). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 102-106.

Яроменко, Т. (Yaromenko T.) and Жуков , В. ( W. Zukow ) (2012) Gender issues in printed advertisment: stereotypization of woman image and establishment of sexism (Гендерна проблематика в друкованій рекламі: стереотипізація образу жінки та становлення сексизму). Social media: origins, development and prospects. pp. 29-44.

Book Section

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2011) Словник гендерних неологізмів (на матеріалах друкованих ЗМІ). In: Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах : монографія. Видавництво НаУОА, Острог, pp. 241-259. ISBN 978-966-2254-18-1

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2011) Гендерні неологізми в мові сучасних друкованих українськомовних ЗМІ. In: Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах : монографія. Видавництво НаУОА, pp. 38-63. ISBN 978-966-2254-18-1

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2014) Роль гендерних стереотипів у розбудові громадянського суспільства (на прикладі сучасних українськомовних ЗМІ) (The role of gender stereotypes in the development of civil society). In: Розвиток громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи. Громадянське суспільство (Вип. 7). Вид-во НаУОА, Острог, pp. 278-297.

Conference or Workshop Item

Мельник, Н. (Melnyk N. ) (2013) Гендерні особливості становлення емоційонго інтелекту (Gender-specific development of emotional intelligence). In: Наукова викладацько-студентська конференція "Дні Науки", Національний університет "Острозька академія".

This list was generated on Sat Jul 20 06:09:47 2024 EEST.