Items where Subject is "Higher Education. Universities. Scientific training"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 66.

Article

Shevchuk, Dmytro (2019) The Contemporary University: A Tradition that Creates the Future (Współczesny uniwersytet: Tradycja, która buduje przyszłość). Ethos (4(128)). pp. 315-327.

Tупченко, В. (V. Tupchenko) (2016) Викладання іноземної мови як засобу міжкультурної комунікації в аграрному університеті (Teaching foreign language as means of intercultural communication in agrarian university). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 204-206.

Іщенко, О. (O. Ishchenko) (2016) Автономне навчання в умовах міжкультурної інтеграції (Autonomous learning in intercultural integration). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 131-133.

Антонець, М. О. (M. Antonets) (2016) Впровадження програми розвитку духовності здобувачів вищої освіти. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.4). pp. 54-64. ISSN 2415–7384

Бадзян, О. (O. Badzian) (2012) Переваги і недоліки дистанційного навчання в українських вищих навчальних закладах. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 6-8.

Балашов, Е. (E. Balashov) (2010) Formy, wskaznikii kryterija samorealizacji mlodziezowej w polskej i ukrainskiej nauce pedagogicznej. Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". (Вип.4). pp. 252-266.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2010) Перспективи розвитку державних вищих навчальних закладів України в ХХІ столітті. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Формування стратегії розвитку економіки України як передумова стійкого соціально-економічного зростання (з урахуванням закордонного досвіду)». pp. 482-484.

Берегова, Г. (G. Beregova) (2013) АКТУАЛЬНІСТЬ ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. (The topicality of the Philosophical Research in the System of Higher Education of Ukraine.). Наукові записки. Серія "Філософія" (Вип.14). pp. 133-138.

Бесараб, Т. (T. Besarab) (2016) Організація активної роботи студентів на заняттях з англійської мови (The language that keeps silence: a principle of «poetic chatting» in r. walser’s novel «the tanners»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 174-176.

Бойко, A. (A. Boyko) (2015) Практично-прагматичні аспекти розвитку сучасної освіти.(Almost-pragmatic aspects of the development of modern education). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філософія” (Вип.18). pp. 30-35.

Бойко, А. (A. Boyko) (2015) Практично-прагматичні аспекти розвитку сучасної освіти.(Almost-pragmatic aspects of the development of modern education.). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філософія” (Вип.18). pp. 30-35.

Бондар, В. (V. Bondar) (2016) Місія університету в умовах реалізації концепції сталого розвитку суспільства (A mission of university is in the conditions of realization of conception of steady development of society). Молодий вчений (5). pp. 444-446. ISSN ISSN 2304-5809

Боровик, М. (M. Borovyk) (2019) Застосування мережевоцентричного підходу в управлінні діяльністю закладів вищої освіти (Application of the network-center approach in the management of higher education institutions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (14(42)). pp. 28-32. ISSN 2311-5149

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Основні педагогічні цілі використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі освіти. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «цифрові інформаційно-комунікаційні технологїї в освіті: досвід і виклики». pp. 30-33.

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Комунікативна компетентність майбутніх викладачів іноземних мов як предмет наукових досліджень (Сommunicative competence of future teachers of foreign languages as a subject of scientific research). Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Інноватика у вихованні». pp. 327-338.

Герасимова, І. (I. Herasymova) (2014) ДО ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). pp. 39-42.

Гоч, І.(I. Goch) (2012) Характерні особливості спілкування учасників педагогічного процесу у ВНЗ. (Unpublished)

Гошовська, Л. (L. Hoshovska) (2016) Використання методів «ділова гра» та «кейс-стаді» для розвитку професійно-спрямованої іншомовної комунікативної компетентності студентів (Application of «business game» and «case study» technologies for the development of communicative profession-aimed foreign language competence of higher school students). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 91-93.

Гречок, Л. (L. Hrechok) and Лашук, Н. (N. Lashuk) (2015) Інноваційні тенденції у викладанні іноземної мови в сучасних умовах. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 76-78.

Грибінчик, К. (K. Grybinchyk) (2013) ВИКОРИСТАННЯ КРОСВОРДІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 3). pp. 26-28.

Діденко, М. (M. Didenko) (2016) Особливості створення ситуації успіху на заняттях з англійської мови у ВНЗ (Creating a situation of success at English classes in a university). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 117-119.

Дмитрієва, О. (O. Dmutriieva) (2016) Нестандартні підходи до формування лінгвокраїнознавчої компетенції майбутніх учителів іноземної мови (Nonstandard approaches to formation of lingua and country-specific competence of the future foreign language teachers). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 119-121.

Дячок, Н. В. (N. Diachok) and Охріменко, Г. В. (H. Okhrimenko) (2019) Теоретико-методологічні засади корпоративної культури університетів (Theoretical and methodological foundations of corporate culture of universities). ΛΌГOΣ. ONLINE. International scientific e-journal (1). ISSN 2663-4139

Зубенко, Т. А. (T.Zubenko) (2012) Місце та проблеми запровадження інформаційних технологій в навчальному процесі майбутніх управлінців (Place and problems of introduction of informational technologies within the studying process of future managers). Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні [Текст] / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог) (Вип. 3). pp. 107-110.

Каніболоцька, О. (O. Kanibolotska) (2014) КОМПЕНСАТОРНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИСТУДЕНТІВ МОВНИХ ВУЗІВ (Compensatory competence as part of foreign language professional education of the students of language faculties). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 306-308.

Каськова, І. (Kaskova I.) and Жуков , В. ( W. Zukow ) (2012) Interactive learning as an innovative phenomenon in pedagogy high education (Інтерактивне навчання як інноваційне явище у педагогіці вищої школи). Social media: origins, development and prospects. pp. 7-16.

Ковальчук, О. (O. Kovalchuk) (2016) Інноваційні методи викладання англійської мови професійного спрямування у технічних ВНЗ (Innovative methods of teaching English for specific purposes in technical university). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 152-156.

Лесневська, К. (K. Lesnevska) (2016) Розвиток іншомовної комунікативної компетенції у контексті рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (Foreign language communicative competence formation according to Common European framework of reference for languages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 196-198.

Лутай, Н. В. (N. Lutai) and Бесараб, Т. П. (Т. Besarab) (2016) Творчі завдання на заняттях з вивчення англійської мови (Imaginative activities at the language class). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 203-206.

Мельниченко, Г. (H. Melnychenko) (2016) Інтерактивні прийоми розвитку професійної компетентності майбутнього викладача іноземних мов засобами навчального курсу «історія англійської мови» (Interactive approaches of developing professional competence of future foreign language teachers via the academic course «the history of the english language»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 189-191.

Миськів, В. (V. Myskiv) (2016) Принципи відбору навчального матеріалу у процесі навчання граматики англійської мови після німецької (The principles of the selection of educational material in the process of teaching English grammar after German). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 230-233.

Нежива, О. (O. Nezhyva) (2015) Сучасний погляд на державну освітню політику України (Modern view on the national education policy in Ukraine). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філософія” (Вип.18). pp. 43-46.

П'янковська, І. В. (Piankovska I.) (2016) Застосування технології «переверненого навчання» у викладанні дисципліни «Лексичний менеджмент» (Using «flihhed learning» technology in teaching lexical management). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»., 60. pp. 52-56.

Потюк, І. Є. (Potiuk I. Ye.) (2016) Методика формування іншомовної лексичної компетентності студентів в умовах стратегічного вивчення іноземної мови (комунікативний аспект) (The methodology of forming of the students’ foreign lexical competence based on the strategic learning of a foreign language (communicative aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 280-283.

Почтовюк, А. Б. (A. B. Pochtoviuk) (2013) ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ВІДПОВІДНІСТЬ ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ШКОЛИ В ІНТЕРЕСАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. (Vocational qualification compliance as vector of development of higher education in the interest of national economy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 44-48.

Романюк, О. (O. V. Romanuk) (2015) Тенденції антропологізації української вищої освіти (Tendencies of anthropologization of ukrainian higher education). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філософія” (Вип.18). pp. 25-29.

Сіліванова, І. (I. Silivanova) (2014) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ФРАНЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ УНІВЕРСИТЕТУ РЕНН ІІ ВЕРХНЬОЇ БРИТАНІЇ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). pp. 119-124.

Снісарчук, І. (I. Snisarchuk) (2018) Роль фандрайзингу в управлінні маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти (Role of fundrasing in management of marketing potential of higher education institutions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог (№8(36)). pp. 40-43. ISSN 2311-5149

Тригуб, І. (I. Tryhub) (2014) МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (Students motivation as one of the most important factors of the successful professional preparation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 315-318.

Харжевська, О. M. (O. Kharzhevska) (2016) Розвиток пізнавальних можливостей студентів під час диференційованого навчання з іноземної мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Вип.4). pp. 187-195. ISSN 966-7631-15-Х

Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) (2014) ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ОСНОВІ АПАРАТУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ. (ASSESSMENT OF THE FINANCIAL STABILITY OF PUBLIC AND COMMUNAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS ON THE BASE OF FUZZY LOGIC). Аналітично-інформаційний журнал «Схід», №5 (125). pp. 107-112. ISSN 1728-9343

Швелідзе, Л. Д. (Shvelidze) (2016) Лінгводидактичний аспект навчання майбутніх юристів англійського фахового мовлення (на матеріалі текстів про кіберзлочини) (Linguodidactic aspect of teaching future lawyers the English professional language (based on cybercrime materials). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 356-358.

Шевчук, І. (I. Shevchuk) (2015) Особливості формування творчого підходу в студентів вищої школи економічного профілю у процесі вивчення іноземної мови (The creative attitude formation peculiarities of students in higher economic academic institutions in the foreign) language studying process. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). pp. 258-259.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2014) Становище університету: від діагностики кризи до перспективи культурної політики (The condition of university: from diagnostics of crisis to perspectives of cultural policy). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 114-119.

Шиян, Т. (T. Shyian) (2014) ВИКЛАДАННЯ БІЗНЕС-КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ (Teaching business English during preparing students of philological departments). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 297-299.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2006) Професорсько-викладацький склад Університету св. Володимира у 1834-1839 роках (національний аспект) (Profesors of University of sv. Volodymyr in 1834-1839 years (national aspect). Записки Наукового товариства ім. О.Оглоблина, Т. VI. pp. 67-79.

Ю. О. Хорошилова, Ю. (Yu. Khoroshylova) (2014) ПРОБЛЕМА НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЮ СТУДЕНТІВ ВНЗ НЕМОВНОГО ПРОФІЛЮ (The problem of the training listening of the students of non-linguistic specializations). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 319-320.

Book Section

Hushchuk (Guschuk), Ihor (Igor) and Tymeichuk, Iryna and Hushchuk, Vitaliy (2018) Reform of the public healthcare system in Ukraine: problems and perspectives. In: Association agreement: from partnership to cooperation collective monograph. Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Ontario:, 2018, pp. 206-210.

Conference or Workshop Item

Коцюк, Ю. А. (Yu. Kotsyuk) (2017) Використання модуля unplag на базі іс moodle в Національному університеті «Острозька академія»: передумови впровадження, результати співпраці, подальші перспективи (Using the "unplag" module on the basis of the IS "moodle" at the National University of Ostroh Academy: the preconditions for implementation, the results of cooperation, the further perspectives). In: III Науково-практична конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи», 20-26 травня 2017, Наукова бібліотека, Національний університет "Острозька академія", Острог, Україна.

Book

Шулик, Ю. В. (Yu. Shulyk) and Шевчук, Д. (D. Shevchuk), eds. (2022) Університетська спільнота підтримки: методичні матеріали проєкту. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk), ed. (2020) Quo vadis, Університете? Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 978-617-7328-82-6

Thesis

Король, Л.Д.(L. Korol) (2010) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У СТУДЕНТІВ (Psycholinguistic peculiarities of the students’ national character formation). PhD thesis, Волинський національний університет імені Лесі Українки (Volhynia national university named after Lesya Ukrainka).

Other

Кралюк, П. (Відповідальний за випуск) (2015) Дні науки НаУОА. 16–25 березня 2015 р. ХХ наукова викладацько-студентська конференція. Програма. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Кралюк, П. (Відповідальний за випуск) (2014) Дні науки НаУОА. 18–26 березня 2014 р. ХІХ наукова викладацько-студентська конференція. Програма. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Кралюк, П. (Відповідальний за випуск) (2016) Дні науки НаУОА. 19–21 квітня 2016 р. ХХI наукова викладацько-студентська конференція. Програма. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Кралюк, П. (Відповідальний за випуск) (2013) Дні науки НаУОА. 20-21 березня 2013 р. ХVIIІ наукова викладацько-студентська конференція. Програма. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Кралюк, П. (Відповідальний за випуск) (2012) Дні науки НаУОА. 21-22 березня 2012 р. ХVIІ наукова викладацько-студентська конференція. Програма. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Кралюк, П. (Відповідальний за випуск) (2011) Дні науки НаУОА. 22-23 березня 2011 р. ХVІ наукова викладацько-студентська конференція, присвячена 450-річчю Пересопницького Євангелія та 430-й річниці Острозької Біблії. Програма. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Кралюк, П. (Відповідальний за випуск) (2010) Дні науки НаУОА. 23-24 березня 2010 р. ХV наукова викладацько-студентська конференція присвячена 550-річчю з часу народження князя Костянтина Івановича Острозького. Програма. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Кралюк, П. (Відповідальний за випуск) (2017) Дні наукки НаУОА. 27–30 березня 2017 р. ХХІI наукова викладацько-студентська конференція. Програма. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Кралюк, П. (Відповідальний за випуск) (2009) Дні науки Національного університету “Острозька академія”, присвячені пам’яті Миколи Ковальського (до 80-річчя з дня народження). 19-20 березня 2009 р. ХІV наукова викладацько-студентська конференція. Програма. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Шевчук, Дмитро ((Відповідальний за випуск)) (2024) Дні науки НаУ"Острозька Академія" 13 – 17 травня 2024 р. XXІХ наукова викладацько-студентська конференція (до 30-річчя відродження Острозької академії). Видавництво Національного університету «Острозька академія».

Шевчук, Д. (Відповідальний за випуск) (2020) Дні науки НаУОА. 11 – 15 травня 2020 р. XXV наукова викладацько-студентська конференція. Програма. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Шевчук, Д. (Відповідальний за випуск) (2019) Дні науки НаУОА. 13 – 17 травня 2019 р. XXІV наукова викладацько-студентська конференція. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Шевчук, Д. (Відповідальний за випуск) (2018) Дні науки НаУОА. 27–30 березня 2018 р. ХХІІI наукова викладацько-студентська конференція. Програма. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Шевчук, Дмитро (Відповідальний за випуск)) (2022) Дні науки НаУ"Острозька академія" 16 – 20 травня 2022 р. XXVІІ наукова викладацько-студентська конференція. Програма. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

This list was generated on Thu Jul 18 22:16:26 2024 EEST.